Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đang là xu hướng phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội vô cùng thuận lợi cho phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn.

- Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đang là xu hướng phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội vô cùng thuận lợi cho phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

82

- Kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trƣởng; đời sống của nhân dân cũng

nhƣ nhu cầu đi du lịch của nhân dân đƣợc cải thiện, nhu cầu đi du lịch ngày

càng tăng.

- Nhu cầu tham quan du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tìm hiểu bản sắc

văn hóa các dân tộc… đang là một đòi hỏi tất yếu khách quan của một xã hội

phát triển.

- Vị trí địa lý thuận lợi không quá xa Hà Nội, là cơ hội thuận lợi để thu hút

phát triển du lịch.

3.1.4.4. Thách thức

- Thƣơng hiệu và khả năng cạnh tranh thấp là thách thức lớn để thu hút

khách du lịch.

- Bản sắc văn hóa dân tộc dần bị mai một khi du lịch phát triển và chịu chi

phối của kinh tế thị trƣờng.

- Cảnh quan thiên nhiên bị đe dọa, ảnh hƣởng bởi ý thức con ngƣời.

- Nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng ngày một tăng.

- Cạnh tranh sản phẩm du lịch với các khu, điểm du lịch lân cận.

- Đòi hỏi xây dựng các định hƣớng phát triển du lịch phù hợp, khai thác

hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trƣờng

sinh thái, mơi trƣờng văn hóa.

3.1.5. Nhận xét chung

3.1.5.1. Những thuận lợi

Kỳ Sơn nằm ở vị trí thuận lợi so với các huyện khác trong tỉnh: Cách trung

tâm Hà Nội khoảng 60km theo đƣờng Quốc lộ 6 về phía Đơng Nam; nằm trên

tuyến đƣờng thủy hạ lƣu sông Đà nối Kỳ Sơn với tỉnh Phú Thọ; liền kề thành

phố Hòa Bình, là những điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch đến với

Kỳ Sơn.83

- Nằm trên một trong những tuyến du lịch quan trọng của vùng Trung du

miền núi Bắc Bộ - Quốc lộ 6 kết nối Hà Nội - Kỳ Sơn, Hòa Bình - Sơn La Điện Biên - Lai Châu,...

- Kết nối thuận lợi với các điểm du lịch tại huyện Lƣơng Sơn, Cao Phong,

Tân Lạc, Mai Châu và Thành phố Hòa Bình theo Quốc lộ 6 và kết nối thuận

lợi với các khu, điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch trên địa bàn tỉnh

nhƣ: Khu du lịch Hồ Hòa Bình; điểm du lịch Mai Châu,…

- Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với nhiều núi đá, thác nƣớc, hồ

nƣớc, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và phong phú là điều kiện thuận lợi để

thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dƣỡng.

- Cơ sở hạ tầng tƣơng đối hoàn thiện là điều kiện thuận lợi để thu hút các

nhà đầu tƣ và khách du lịch đến với Kỳ Sơn.

3.1.5.2. Những khó khăn

Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, các dịch vụ phục vụ du lịch còn hạn chế,

chất lƣợng dịch vụ chƣa cao, chất lƣợng sản phẩm, khả năng khai thác và phát

triển các sản phẩm, điểm đến du lịch còn yếu.

- Tỷ lệ khách lƣu trú thấp, thời gian lƣu trú của khách du lịch còn ngắn do

chƣa có sản phẩm du lịch, dịch vụ hấp dẫn để kéo dài thời gian lƣu trú của

khách du lịch.

- Hệ thống cơ sở vật chất du lịch (cơ sở lƣu trú, dịch vụ du lịch, vui chơi

giải trí, …) chƣa đƣợc đầu tƣ để đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ, đặc

biệt là hệ thống giao thông tại các khu, điểm du lịch.

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng

mức, việc tổ chức khai thác các tuyến điểm, tour du lịch chƣa hiệu quả.

- Nguồn lao động ngành du lịch còn thiếu và yếu, chủ yếu chƣa qua đào

tạo chính quy.84

3.1.5.3. Thách thức

Thƣơng hiệu và khả năng cạnh tranh thấp là thách thức lớn để thu hút

khách du lịch.

- Bản sắc văn hóa dân tộc dần bị mai một khi du lịch phát triển và chịu chi

phối của kinh tế thị trƣờng.

- Cảnh quan thiên nhiên bị đe dọa, ảnh hƣởng bởi ý thức con ngƣời.

- Nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng ngày một gia tăng.

- Cạnh tranh sản phẩm du lịch với các khu, điểm du lịch lân cận.

- Đòi hỏi xây dựng các định hƣớng phát triển du lịch phù hợp, khai thác

hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trƣờng

sinh thái, mơi trƣờng văn hóa

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững3.2.1. Yếu tố dân cư và lao động:

Dân cƣ hiện nay trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu tại Thị trấn Kỳ Sơn;

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm duy trì ở mức 1%/năm. Tỷ lệ số dân trong

độ tuổi lao động trên 60% so với tổng số dân trong tồn huyện; lao động chủ

yếu là lao động phổ thơng; tỷ lệ lao động hiện nay tham gia vào các hoạt động

du lịch trên địa bàn không cao, chủ yếu chƣa qua đào tạo do vậy yếu tố dân cƣ

và lao động trong thời điểm này ảnh hƣởng không nhiều đến các hoạt động du

lịch. Tuy nhiên trong thời gian tới, với việc các dự án tiếp về du lịch tiếp tục

đƣợc đầu tƣ xây dựng trên địa bàn yếu tố dân cƣ và lao động sẽ có ảnh hƣởng

khơng nhỏ đến các hoạt động du lịch, do thiếu hụt về đội ngũ cán bộ quản lý

du lịch và lao động đƣợc đào tạo chuyên ngành về du lịch; đặc biệt là định

hƣớng phát triển du lịch bền vững huyện Kỳ Sơn trong các năm tới.

3.2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế

Sự phát triển của các ngành kinh tế đƣợc đánh giá là yếu tố quan trọng

hàng đầu đối với các hoạt động du lịch nói chung và trên địa bàn huyện Kỳ

Sơn nói riêng. Theo số liệu tổng hợp năm 2016 cho thấy cơ cấu kinh tế của85

huyện chuyển dịch theo đúng định hƣớng, các ngành công nghiệp - dịch vụ,

thƣơng mại đang có chiều hƣớng tăng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp.

Lao động tham gia vào các ngành cơng nghiệp - dịch vụ có thu nhập cao hơn.

Bên cạnh đó, ngồi việc phát triển các ngành ngành công nghiệp - dịch vụ.

Ngành nông nghiệp cũng có ý nghĩa rất lớn trong phát triển du lịch của huyện

Kỳ Sơn, với lợi thế là các đặc sản, đặc trƣng của vùng nhƣ các các cây ăn quả

có múi (Cây hồng bì, cây cam, cây bƣởi, thanh long ruột đỏ...) có giá trị kinh

tế cao, nguồn rau quả, rau sạch đƣợc trồng với diện tích lớn đảm bảo chất

lƣợng khi cung cấp cho các hoạt động du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, việc phát

triển du lịch trên địa bàn cũng có thể xuất phát đƣợc từ ngành nông nghiệp

nhƣ tham quan khám phá, thƣởng thức các loại cây ăn quả ngay tại vƣờn. Do

vậy, có thể khẳng định việc phát triển các ngành kinh tế ảnh hƣởng rất lớn

đến phát triển du lịch trên địa bàn huyện; các ngành đều có liên quan mật thiết

và bổ trợ cho sự phát triển chung của ngành du lịch huyện Kỳ Sơn.

3.2.3. Q trình Đơ thị hóa

Q trình đơ thị hóa của huyện Kỳ Sơn hiện có nhiều chuyển biến tích

cực, tuy vẫn còn chậm; khu vực trung tâm Thị trấn đã hồn tất việc xây dựng

hệ thống thốt nƣớc, vỉa hè, đèn chiếu sáng; khu đô thị trung tâm cũng đang

đƣợc xây dựng; ngoài ra việc quy hoạch mở rộng khu vực Thị trấn Kỳ Sơn

dọc theo tuyến Quốc lộ 6 trong thời gian tới sẽ tạo nên một diện mạo mới cho

khu vực trung tâm Thị trấn. Tuy nhiên việc đơ thị hóa diễn ra chậm sẽ khơng

ảnh hƣởng quá nhiều đến quá trình phát triển du trên địa bàn huyện trong giai

đoạn hiện nay.

3.2.4. Mức sống của dân cư

Năm 2016 thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 40 triệu đồng/ngƣời/tháng

tƣơng đƣơng với mức thu nhập bình quân chung của tỉnh. Với việc thu nhập

của ngƣời lao động ngày một nâng lên, các điều kiện sống khác đƣợc cải

thiện; mức chi tiêu của ngƣời dân,... đồng nghĩa với việc tăng thêm nhu cầu86

đƣợc nghỉ ngơi, du lịch giải trí của ngƣời lao động sau thời gian làm việc. Do

vậy, có thể đánh giá mức sống của dân cƣ trên địa bàn huyện sẽ ảnh hƣởng

lớn tới việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong những năm tới.

3.2.5. Thời gian nhàn rỗi của dân cư

Dân cƣ trên địa bàn huyện chủ yếu là lao động trong ngành nông - lâm

nghiệp; hoạt động nông nghiệp chủ yếu mang tính thời vụ do vậy thời gian

nơng nhàn nhiều. Từ đó sẽ thúc đẩy việc ngƣời dân tham gia thêm vào các

hoạt động trong ngành du lịch, nhƣ hợp đồng lao động trong các khu điểm du

lịch, tham gia hƣớng dẫn khách du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng, hay

cộng tác cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đặc trƣng bán cho khách đến

tham quan du lịch,... Đây là điều kiện thuận và có ảnh hƣởng tích cực đến các

hoạt động du lịch trên địa bàn; đặc biệt là các khu điểm du lịch sinh thái, du

lịch cộng đồng đang đƣợc đầu tƣ.

3.2.6. Nhân tố an ninh, chính trị

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội trên địa bàn huyện nhìn

chung tƣơng đối ổn định, các tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút gần nhƣ ít

xuất hiện trên địa bàn. Chính vì vậy, khách du lịch khi đến dừng chân, tham

quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện hồn tồn khơng cần quá bận tâm

đến tình hình an ninh trật tự, chủ yếu tập trung cho việc tham quan, nghỉ

dƣỡng,… Khẳng định nhân tố an ninh, chính trị ổn định góp phần không nhỏ

vào việc phát triển các hoạt động du lịch và phát triển du lịch trên địa bàn

huyện thời điểm hiện tại và trong những năm tiếp theo.

3.2.7. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật của khu du lịch

Với nhu cầu, yêu cầu của khách du lịch ngày càng cao, họ quan tâm nhiều

hơn đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của khu du lịch, trong đó đặc

biệt quan tâm tới điều kiện an tồn, sức khỏe, thơng tin liên lạc,… khi đến các

khu điểm du lịch. Bên cạnh việc, hiện nay huyện Kỳ Sơn có hệ thống giao

thơng phát triển tƣơng đối hồn chỉnh, trong đó phát triển cả ở hai hệ thống87

giao thông đƣờng bộ và giao thông đƣờng thủy; rất thuận tiên cho việc đi lại

của khách du lịch khi muốn đến với huyện. Tuy nhiên, bên cạnh việc giao

thơng thuận tiện; thì hiện tại các khu du lịch trên địa bàn huyện chƣa có nhiều

sự đầu tƣ về nâng cấp sửa chữa, cải tạo mới, bổ sung thêm các dịch vụ thiết

yếu sau nhiều năm khai thác sử dụng đã ảnh hƣởng không nhỏ đến việc thu

hút khách du lịch đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện hàng năm.

3.3. Định hƣớng và giải phảp phát triển du lịch theo hƣớng bền vững3.3.1. Mục tiêu phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn

Phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững, khai thác và sử dụng có hiệu

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch, gắn với bảo tồn, trùng tu,

tôn tạo, giữ gìn các tiềm năng để tạo ra bƣớc phát triển mới cho kinh tế du lịch.

Đầu tƣ phát triển du lịch, đƣa du lịch của huyện trở thành ngành kinh tế

chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế chung góp phần chuyển

dịch cơ cấu kinh tế của huyện Kỳ Sơn theo hƣớng công nghiệp - dịch vụ.

Từng bƣớc phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm

giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Xây

dựng và phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn

với các sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, chất lƣợng có sức cạnh tranh cao,

gắn với từng thị trƣờng cụ thể. Đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trƣờng.

3.3.2. Các quan điểm phát triển

Phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn đảm bảo thống nhất với các định hƣớng

phát triển du lịch của các quy hoạch cấp trên có liên quan; phù hợp với bối

cảnh và xu thế phát triển du lịch cả nƣớc và tỉnh Hòa Bình.

Tập chung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh về địa lý, cảnh quan

thiên nhiên, môi trƣờng sinh thái để đƣa du lịch trở thành một trong những

ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn gắn với du lịch vùng Trung du miền núi

Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và đặc biệt là thủ đô Hà Nội.

Phát triển đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu

tƣ vào lĩnh vực du lịch; gắn việc phát triển du lịch với tạo việc làm, nâng cao

đời sống nhân dân, nâng cao dân trí.88

Đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để

phát triển du lịch bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã

hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ mơi trƣờng, ứng phó với

biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

3.3.3. Dự báo các chỉ tiêu phát triển chủ yếu theo hướng bền vững

Việc dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu của Huyện Kỳ Sơn

trong những năm tới theo hƣớng phát triển bền vững, một mặt phải đáp ứng

đƣợc các mục tiêu và chiến lƣợc cơ bản của quốc gia, của vùng và của địa

phƣơng trong q trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch

nói riêng; mặt khác phải đáp ứng đƣợc nhịp độ tăng trƣởng liên tục theo các

tiêu chí phát triển du lịch bền vững về mặt kinh tế.

Bảng 3.10: Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn

Giai đoạn 2020-2030

TT12

3

4Các chỉ tiêu phát triển

du lịch chủ yếuTăng BQ Tăng BQ

(2016(20212020)

2030)20202025203040.00090.000190.00010%20%Khách quốc tế (ngàn khách)3009003.0002%5%Khách nội địa (ngàn khách)39.70089.100187.000Khách Du lịchTổng thu từ khách du lịch

(Tỷ VNĐ)

Nhu cầu cơ sở lƣu trú

(buồng)

Nhu cầu về lao động (lao

động)14612201003006006001.5002.700Lao động trực tiếp200500900Lao động gián tiếp4001.0001.600(Nguồn: Số liệu gốc Đề án phát triển Du lịch huyện Kỳ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn

đến năm 2030;Xử lý, điều chỉnh số liệu và thiết kế bảng số liệu của tác giả)89

3.3.4. Định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững

3.3.4.1. Định hướng phát triển thị trường khách du lịch

* Thị trường nước ngoài: Tập trung khai thác các thị trƣờng trọng điểm,

trên nền tảng các thị trƣờng truyền thống của Du lịch tỉnh Hòa Bình nhƣ:

Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Âu (Hà Lan, Tây Ban Nha).

* Thị trường trong nước: Thị trƣờng khách du lịch nội địa đƣợc xác định

là thị trƣờng chính của Du lịch Kỳ Sơn. Tập trung phát triển mạnh thị trƣờng

khách du lịch nội địa từ thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông

Hồng và Duyên hải Đông Bắc (các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình,

Hà Nam, Nam Định, Thái Bình,…), Thanh Hóa (tỉnh lân cận), các tỉnh Tây

Bắc (tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…). Ngoài ra, còn mở rộng thêm thị

trƣờng khách du lịch nội địa đến từ các trung tâm phân phối khách lớn nhƣ

thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

- Các phân khúc chính: Tập trung khai thác phân khúc khách có mức thu

nhập trung bình trở lên với các đối tƣợng khách chính: Khách du lịch cuối

tuần, chủ yếu đến từ Hà Nội (do có vị trí gần, giao thơng thuận tiện) và khách

nội tỉnh; phân khúc thị trƣờng này có đặc điểm là những đồn khách nhỏ, đi

theo gia đình và tự tổ chức chuyến đi; sản phẩm du lịch ƣa thích của thị

trƣờng này là du lịch tham quan cảnh quan sinh thái, nghỉ dƣỡng, vui chơi

giải trí,… Khách du lịch thể thao, giải trí. Khách du lịch sinh thái, khám phá.

3.3.4.2. Định hướng về phát triển các sản phẩm du lịch

* Sản phẩm du lịch chính:

- Du lịch sinh thái, nghỉ cuối tuần: Với vị trí gần thủ đô Hà Nội, cách

trung tâm Hà Nội khoảng 60km, cách Thị trấn Xuân Mai khoảng 25km, có

thể kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội qua tuyến Quốc lộ 6 và đƣờng cao

tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, là những thuận lợi nhất định để phát triển loại

hình du lịch này. Tuy nhiên, Kỳ Sơn cần lựa chọn cho mình mơ hình thích

hợp để có thể cạnh tranh với các khu vực có tiềm năng khác. Mơ hình duTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đang là xu hướng phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội vô cùng thuận lợi cho phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×