Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-2016

Bảng 3.5: Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

73

Việc các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện đang đƣợc tích cực đầu tƣ,

xây dựng và hồn thiện, cùng với đó sự gia tăng của số lƣợng khách thăm

quan qua tuyến quốc lộ 6 chắc chắn trong những năm tới, thu nhập du lịch của

huyện Kỳ Sơn sẽ gia tăng, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch bền

vững từ góc độ kinh tế.

Nhận xét chung: Giai đoạn từ năm 2010-2015, huyện Kỳ Sơn chƣa có

những định hƣớng cụ thể về phát triển du lịch trên địa bàn, do vậy các khu,

điểm du lịch, các cơ sở lƣu trú, các loại hình du lịch,... chỉ mang tính nhỏ lẻ

khơng thu hút đƣợc nhiều khách du lịch đến thăm quan, chính vì vậy nguồn

thu từ du lịch thấp, chƣa mang tính bền vững, lâu dài. Tuy nhiên, trong những

năm gần đây với việc các dự án phát triển du lịch trên địa bàn huyện đã đƣợc

đƣa vào khai thác và một số dự án đã đƣợc phê duyệt, cấp phép xây dựng đều

đƣợc đánh giá và kiểm sốt về tác động đến mơi trƣờng trƣớc khi dự án đƣa

vào xây dựng và khai thác sử dụng; huyện Kỳ Sơn đƣợc tỉnh đƣa vào quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2030. Cùng với đó là

việc ngƣời dân địa phƣơng đang dần tham gia vào các hoạt động du lịch:

ngƣời dân cung cấp các sản phẩm đặc trƣng của vùng cho các điểm du lịch (

rau sạch, các sản phẩm chăn nuôi hay việc cùng các khu điểm du lịch tổ chức

các hoạt động văn hóa - văn nghệ truyền thống nhƣ cồng chiêng,… Đặc biệt

là việc huyện đã xây dựng Đề án tổng thể phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn

giai đoạn 2015-2020, định hƣớng đến năm 2030. Với việc huyện nói chung và

ngành du lịch của huyện nói riêng đƣợc tỉnh cũng nhƣ huyện quan tâm đầu tƣ

có trọng tâm, trọng điểm thì có thể đánh giá huyện Kỳ Sơn đang trong giai

đoạn đầu của việc phát triển du lịch và phát triển du lich theo hƣớng bền vững.

3.1.2. Sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch của huyện Kỳ Sơn còn rất hạn chế, hiệu quả đem lại

chƣa cao. Các nhóm sản phẩm du lịch chủ yếu và các tour, tuyến hiện đang

khai thác, bao gồm:74

- Nhóm sản phẩm du lịch tham quan, sinh thái, vui chơi giải trí: Chủ yếu

tại các khu du lịch nhƣ: Khu du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên, Khu du lịch

Cao Vàng, Khu du lịch sinh thái Hồ Dụ.

- Nhóm sản phẩm du lịch văn hóa: Tại địa điểm chiến thắng Cầu Mè, đối

tƣợng khách chủ yếu là: các cựu chiến binh, học sinh tại địa phƣơng đến làm

lễ tri ân liệt sỹ, giáo dục truyền thống.

- Tuyến Hà Nội - Kỳ Sơn (Hòa Bình) - Sơn La - Điện Biên - Lai

Châu: Là tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc theo

Quốc lộ 6, Quốc lộ 12.

- Tuyến Hà Nội - Lƣơng Sơn - Kỳ Sơn - Mai Châu: Tuyến du lịch nội

tỉnh theo Quốc lộ 6, là một phần của tuyến du lịch liên tỉnh theo Quốc lộ 6.

3.1.3. Đánh giá của du khách về Du lịch huyện kỳ sơn

3.1.3.1. Tác động của du lịch đến người dân địa phương

- Đặc điểm phiếu điều tra: Phiếu điều tra, thăm dò ý kiến của ngƣời dân

địa phƣơng về tác động của các hoạt động phát triển du lịch đối với ngƣời

dân, bao gồm các nội dung hỏi nhƣ tên, độ tuổi, giới tính, nơi sống, nghề

nghiệp và các câu hỏi nhằm đánh giá sự ảnh hƣởng của du lịch tới truyền

thống, phong tục, tập quán của ngƣời dân địa phƣơng. Trong đó, độ tuổi dƣới

18 tuổi: 10 phiếu; từ 18 đến 40 tuổi: 40 phiếu; từ 41 đến 60 tuổi là 20 phiếu

(tổng số: 40 nam và 30 nữ). Theo tổng hợp phiếu điều tra, trên 28% (20 phiếu

đánh giá rất hấp dẫn) ngƣời dân đƣợc hỏi đánh giá, giá trị tài nguyên thiên

nhiên tại địa phƣơng ở mức rất hấp dẫn.

- Phát triển du lịch một mặt tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phát

triển kinh tế và xã hội, song việc phát triển cũng gây những ảnh hƣởng khơng

nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị địa phƣơng nhƣ tình trạng giá cả tăng cao,

an ninh địa phƣơng,…75

Bảng 3.6: Ảnh hƣởng của phát triển du lịch đến an ninh, chính trị,

kinh tế -xã hội của địa phƣơng

Đơn vị tính: người

Số

Rất tốt

lƣợng

điều

Số

Tỷ lệ

tra

lƣợng (%)TốtTTNội dung01Cơ sở hạ tầng70302Việc làm70-03Thu nhập của

ngƣời dân70204Giá cả hàng hóa70-05An ninh, trật tự70306Phong tục, tập

quán70--07Môi trƣờng70-1318,6708Cảnh quan, kiên

trúc7051622,9234,32,8Số

lƣợngTỷ lệ

(%)Số

lƣợng5071,457,21217,121301115,73854,314202028,63448,6701005274,370100105071,432,92637,1-4,37,1Không ảnh

hƣởng

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

(%) lƣợng (% )Không tốt10-14,357,1-(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả)

Tuy nhiên, nhìn vào bảng số liệu đánh giá, cho ta thấy các hoạt động du

lịch hiện tại mới chỉ mang tính đặc trƣng của khu du lịch, các hoạt động phần

lớn chỉ tập trung trong khu du lịch, do vậy những tác động của phát triển du

lịch chƣa ảnh hƣởng nhiều đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế tại địa

phƣơng. Theo số liệu điều tra 100% ngƣời dân đƣợc điều tra cho rằng việc

khách du lịch đến địa bàn không làm cho giá cả hàng hóa tăng lên, bên cạnh

đó chỉ góp một phần nhỏ trong việc tiêu thụ các sản phẩm đặc trƣng của địa76

phƣơng mà ngƣời dân tự trồng và tiêu thụ, mức giá đƣợc duy trì ổn định

khơng có nhiều biến động. Về an ninh, trật tự các tai, tệ nạn xã hội đƣợc đảm

bảo tốt, 74,3% ngƣời dân đƣợc hỏi đánh giá hình an ninh, trật tự khơng ảnh

hƣởng.

- Bên cạnh việc đƣợc nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế

văn hóa cho các địa phƣơng, việc các khu du lịch đƣợc đầu tƣ xây dựng cũng

giúp cho cơ sở hạ tầng nhƣ đƣờng giao thông, điện đƣờng thắp sáng ở một số

địa phƣơng đƣợc đầu tƣ xây dựng, góp phần tạo cảnh quan, giúp ngƣời dân đi

lại, giao thƣơng thuận lợi, 50/70 ngƣời dân đƣợc hỏi tƣơng đƣơng với 71,4%

đánh giá tốt về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc khách du lịch đến thăm quan

nghỉ dƣỡng tại các khu, điểm du lịch cũng giúp cho ngƣời dân cải thiện đƣợc

thêm thu nhập, khi giới thiệu đến khách du lịch những sản phẩm đặc trƣng

của vùng mình, đảm bảo chất lƣợng, giá thành rẻ hơn so với thị trƣờng.

3.1.3.2. Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch khi đến thăm quan, lưu trú

tại huyện Kỳ Sơn

* Đặc điểm phiếu điều tra: Phiếu điều tra thăm dò ý kiến của khách du

lịch, nhằm đánh giá sự hài lòng cua khách du lịch khi đến thăm quan, lƣu trú

tại huyện Kỳ Sơn, để từ đó nắm đƣợc những thông tin cần thiết cho việc đƣa

ra các giải pháp phát triển du lịch bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh

của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện. Phiếu điều tra bao gồm

các nội dung hỏi nhƣ: tên, độ tuổi, giới tính, nơi sống, nghề nghiệp và các câu

hỏi tổng hợp; khách du lịch đƣợc hỏi chia ra 4 độ tuổi, từ 18 đến 25 tuổi: 120

ngƣời; từ 25 đến 35 tuổi: 30 ngƣời; từ 35 đến 45 tuổi: 30 ngƣời và khách trên

45 tuổi là 20 ngƣời (trong đó, Nam: 130 ngƣời; nữ 70 ngƣời).

* Thống kê nguồn khách theo kênh thông tin:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×