Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3: Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016

Bảng 2.3: Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

62

2.1.2.5. Giáo dục & đào tạo:

Huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lƣợng, hiệu

quả giáo dục toàn diện giai đoạn 2010 - 2015, định hƣớng đến năm 2020

nhằm tạo sự chuyển biến căn bản và toàn diện về chất lƣợng giáo dục đáp ứng

yêu cầu phát triển kinh tế- văn hóa xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ngành

Giáo dục đào tạo trong thời gian qua đạt đƣợc những thành tựu đáng chú ý;

mạng lƣới giáo dục đào tạo đƣợc đầu tƣ nâng cấp về cơ sở vật chất; số lƣợng

học sinh các cấp học, ngành học tăng nhanh; tồn huyện hiện có 16/32 trƣờng

đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50%. Tính đến năm 2016, tồn huyện có 32

Trƣờng, 295 lớp với 7096 học sinh, trong đó: Trƣờng mầm non 11 trƣờng;

trƣờng Tiểu học 10 trƣờng; trƣờng THCS 10 trƣờng và 01 Trƣờng Tiểu

học&THCS; 10 Trung tâm học tập cộng đồng do phòng Giáo dục trực tiếp

quản lý; 02 Trƣờng Trung học Phổ thông và 01 Trung tâm giáo dục thƣờng

xuyên và dạy nghề do Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Hòa Bình quản lý.

2.1.2.6. Y tế

Cơng tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân đƣợc quan

tâm chú trọng. Cơ sở y tế các tuyến đƣợc đầu tƣ nâng cấp về cơ sở vật chất và

trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn. Năng lực hoạt động của cán bộ

y tế đƣợc cải thiện đáng kể. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khám

chữa bệnh cho ngƣời nghèo và khám bệnh cho trẻ em dƣới 6 tuổi có nhiều

chuyển biến tích cực. Triển khai có hiệu quả các chƣơng trình phòng chống

các bệnh xã hội, kể hoạch hố gia đình và các chƣơng trình y tế khác tại cộng

đồng. Tồn huyện hiện có 12 cơ sở Y tế, trong đó có: 01 Bệnh viện đa khoa;

01 phòng khám khu vực, 10 trạm y tế tuyến cơ sở (8/10 trạm y tế có bác sỹ,

đạt tỷ lệ 80%); tồn huyện có 06/10 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai

đoạn 2016-2020 và đạt 6 bác sỹ/1 vạn dân. Tồn ngành, có tổng số 125 cán

bộ, trong đó: 19 Bác sĩ, 56 Y sĩ, 21 Y tá, 15 nữ hộ sinh, 12 dƣợc sĩ và 2 dƣợc

tá. Năm 2016, các cơ sở Y tế trong toàn huyện đã tổ chức khám cho 30.15963

lƣợt ngƣời; điều chị nội trú cho 2.738 bệnh nhân. Nhìn chung, hệ thống y tế

đang dần hoàn thiện hơn và bƣớc đầu đã đáp ứng đƣợc nhu cầu khám chữa

bệnh cho nhân dân.

2.1.2.7. Giao thơng vận tải

Huyện Kỳ Sơn có hệ thống giao thơng vận tải rất thuận lợi, với hai loại

hình giao thơng phổ biến là đƣờng bộ và đƣờng thủy.

* Đƣờng bộ:

+ Quốc lộ 6: Đƣờng quốc lộ 6 dài gần 20km chạy cắt ngang qua địa bàn

huyện từ xã Dân Hòa đến hết địa bàn Thị trấn Kỳ Sơn; nối liền giữa thành

phố Hà Nội với thành phố Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Đến giai đoạn

2016-2020 sẽ đƣợc nâng cấp, cải tạp đạt chuẩn Cấp II (đoạn Xuân Mai - Hòa

Bình)

+ Đƣờng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình: Tuyến đƣờng từ ngã 4 đƣờng Láng Hòa Lạc, kéo dài về phía Tây vào địa phận Hòa Bình, tới xã Trung Minh và

huyện Kỳ Sơn (phía hạ lƣu bến Ngọc) nối với điểm giao với đƣờng Trƣơng

Hán Siêu - Thành phố Hòa Bình và đƣờng tỉnh 434. với chiều dài 16,3 km

chạy qua địa bàn các xã Yên Quang, Phúc Tiến, Dân Hạ và Thị trấn Kỳ Sơn

thuộc huyện Kỳ sơn.

+ Đƣờng tỉnh lộ 445: Với chiều dài 16,5km kéo dài từ Thị trấn Kỳ Sơn đi

huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội.

+ Đƣờng tỉnh lộ 446: Chiều dài 13,2km chạy từ phố Bãi Nai - Xã Mơng

Hóa đến Huyện Quốc Oai và Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội.

+ Đƣờng tỉnh lộ 448: Chiều dài 14,7km, kéo dài từ xã Dân Hạ huyện Kỳ

Sơn tới xã Đú Sáng - Huyện Kim Bôi.

* Đƣờng thủy: Hệ thống giao thông đƣờng thủy với 20 km sông Đà chảy

qua Thị trấn Kỳ Sơn và các xã Dân Hạ, Hợp Thành, Hợp Thịnh.64

2.1.2.8. Cấp, thốt nước và vệ sinh mơi trường

Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt qua sử lý đƣợc đầu tƣ từ nhiều nguồn vốn

(vốn dự án 134,135...); tỷ lệ ngƣời dân dùng nƣớc sạch đạt 95%. Hệ thống

thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng trong thời gian qua đã đƣợc quan tâm đầu

tƣ, khu vực trung tâm thị trấn đã xây dựng và đƣa vào sử dụng hệ thống

thoát nƣớc ngầm, vỉa hè; ở các xã hệ thống cống hở dẫn nƣớc cũng đƣợc

đầu tƣ xây dựng hiện tƣợng ngập úng khơng còn sảy ra, bên cạnh đó còn

đảm bảo tốt việc dẫn nƣớc tƣới tiêu phục vụ làm nơng nghiệp cho bà con,

nhân dân. Ngồi ra, Dự án vệ sinh môi trƣờng, thu gom rác thải đƣợc huyện

triển khai rất có hiệu quả, rác thải đƣợc thu gom tại từng khu, xóm theo thời

gian quy định và đƣợc chuyên trở bằng xe chuyên dụng đến các điểm xử lý

rác thải tập chung.

2.1.2.9. Bưu chính, viễn thơng

Mạng lƣới dịch vụ bƣu điện trên tồn tỉnh gồm có: 01 bƣu cục trung tâm

huyện, 10 bƣu cục xã, thị trấn. Hệ thống mạng cáp quang hiện đã đƣợc lắp

đặt và triển khai tới 10/10 xã, thị trấn trên toàn huyện phục vụ tốt cho nhu

cầu kết nối, khai thác thông tin... của nhân dân trong huyện. Nhìn chung,

mạng lƣới bƣu chính viễn thơng đến nay đã phủ sóng tồn huyện, có sự mở

rộng về phạm vi và tăng nhanh về số lƣợng và chất lƣợng.

2.1.2.10. Hệ thống điện

Hệ thống nguồn điện của huyện Kỳ Sơn đƣợc cung cấp từ mạng lƣới

điện quốc gia, với hệ thống cột, dây dẫn và các trạm biến áp chắc chắn,

kiên cố, chạy dài từ Xuân Mai - Huyện Kỳ Sơn - Thành phố Hòa Bình trên

tuyến lộ 371. Tuyến lộ 371 Kỳ Sơn lấy từ trạm 110KV Xn Mai, đƣờng

trục chính có chiều dài trên 70km; lộ 374 từ thành phố Hòa Bình đến trạm

35/6KV-1x1000KVA huyện Kỳ Sơn có chiều dài của đƣờng trục là

40,8km.Ngồi ra, hệ thống điện Kỳ Sơn còn lấy từ tuyến lộ 374 trạm65

110KV Hòa Bình. Hiện tại đƣờng dây 35KV cấp điện cho các trạm

35/0,4KV trên địa bàn huyện có tổng chiều dài trên 70km ln ổn định;

thƣờng xun đƣợc sửa chữa nâng cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng

điện của ngƣời dân và các nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa

bàn; 100% số hộ dân trên địa bàn huyện đƣợc dùng điện lƣới quốc gia.

2.1.3. Nhận xét chung

- Nhìn chung điều kiện tự nhiên của huyện Kỳ Sơn rất đa dạng, phong phú

với địa hình, cảnh quan có đồi, núi, hang động, thác nƣớc và diện tích mặt

Hồ...; khơng khí trong lành rất thích hợp cho việc đầu tƣ, khai thác nhiều loại

hình du lịch khác nhau.

- Kinh tế xã hội trong giai đoạn vừa qua cũng có những bƣớc tăng trƣởng

ổn định; GDP bình quân đầu ngƣời tăng 1,5 lần (giai đoạn 2012-2016). Bên

cạnh đó huyện Kỳ Sơn đƣợc quy hoạch thuộc tiểu vùng 1 - tiểu vùng đô thị công nghiệp, gồm 03 huyện: Kỳ Sơn - Lƣơng Sơn và Bắc Lạc Thủy (theo

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đến năm

2020) với định hƣớng, tập trung đầu tƣ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ

và các lĩnh vực dịch vụ thƣơng mại, du lịch, vui chơi giải trí…

- Về giao thơng, huyện Kỳ Sơn nằm trên tuyến Quốc lộ 6 là điểm kết nối

về giao thƣơng, du lịch giữa Thành phố Hà Nội với các tỉnh Trung du miền

núi Bắc Bộ, với những điểm du lịch nổi tiếng nhƣ: Khu du lịch Quốc gia Hồ

Hòa Bình; Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Khu du lịch Quốc gia Điện Biên

Phủ - Pá Khoang… Ngồi ra còn có sự kết nối về đƣờng thủy với các Tỉnh

Phú Thọ và vùng Hồ Hòa Bình theo sông Đà.

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu: Từ tổng thể nội dung cần nghiên

cứu ta chọn ra một số đơn vị mang tính chất đại biểu cho tổng thể điều tra.

Kết quả điều tra đƣợc dùng suy rộng tổng thể. Các đơn vị đƣợc điều tra đƣợcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3: Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×