Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Đòi hỏi xây dựng các định hướng phát triển du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa.

- Đòi hỏi xây dựng các định hướng phát triển du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Đòi hỏi xây dựng các định hướng phát triển du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×