Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Năm 2016, Tốc độ tăng trưởng ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4%; Công nghiệp - xây dựng đạt 16,4%, dịch vụ đạt 14,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm 27,13%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 38,9%; Dịch vụ chiếm 34,68%. Thu nhập bình quân đầu ...

Năm 2016, Tốc độ tăng trưởng ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4%; Công nghiệp - xây dựng đạt 16,4%, dịch vụ đạt 14,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm 27,13%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 38,9%; Dịch vụ chiếm 34,68%. Thu nhập bình quân đầu ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năm 2016, Tốc độ tăng trưởng ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4%; Công nghiệp - xây dựng đạt 16,4%, dịch vụ đạt 14,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm 27,13%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 38,9%; Dịch vụ chiếm 34,68%. Thu nhập bình quân đầu ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×