Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ở nước ta, ngành du lịch đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện phát triển với tư cách là ngành đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và văn hóa - xã hội, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thời gian qua, du lịch Việt ...

Ở nước ta, ngành du lịch đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện phát triển với tư cách là ngành đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và văn hóa - xã hội, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thời gian qua, du lịch Việt ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

Hoàng, động Can… là điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng,

du lịch cộng đồng, giải trí cuối tuần…

Hiện nay, một số dự án du lịch trên địa bàn huyện đã đi vào khai thác nhƣ

Khu biệt thự sinh thái Melody Suối Bùi (xã Dân Hòa), một sản phẩm nghỉ

dƣỡng của Tập đoàn Đất nhà vƣờn - INT Group; Khu du lịch sinh thái Thác

Thăng Thiên, Khu nghỉ dƣỡng và Biệt thự Cao Vàng là các điểm du lịch tham

quan và nghỉ dƣỡng của đông đảo du khách; Địa điểm chiến thắng Cầu Mè (xã

Mơng Hóa), góp phần khơng nhỏ trong q trình phát triển kinh tế - xã hội địa

phƣơng.

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, du lịch huyện Kỳ Sơn còn bộc lộ những

hạn chế nhƣ hoạt động du lịch chƣa phát triển mạnh để xứng tầm với yêu cầu,

tiềm năng và lợi thế của huyện, quy mơ nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chƣa phát

huy đƣợc nét đặc trƣng, cơ sở vật chật du lịch chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức;

hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch đối với cộng đồng dân cƣ còn thấp…

Ngun nhân chính do hoạt động du lịch ở Kỳ Sơn chƣa có một định hƣớng

tổng thể; chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển.

Trƣớc vấn đề đó, với mong muốn phát triển hiệu quả du lịch huyện Kỳ

Sơn theo hƣớng bền vững; tạo cơ sở cho việc quản lý, thu hút đầu tƣ, khai

thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch góp phần phát triển du lịch huyện

Kỳ Sơn trở thành một ngành kinh tế có vị trí xứng đáng trong cơ cấu kinh tế xã hội của huyện, tôi đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển

du lịch theo hướng bền vững tại huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình” làm đề tài

luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình.

2- Mục tiêu nghiên cứu2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhằm khai thác và phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng phát

triển bền vững.32.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Hệ thống hóa đƣợc cơ sở khoa học về du lịch và phát triển du lịch bền

vững.

(2) Đánh giá đƣợc thực trạng, tình hình, tài nguyên và các sản phẩm du

lịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

(3) Xác định đƣợc những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền

vững tại huyện Kỳ Sơn;

(4) Định hƣớng và đƣa ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch theo

hƣớng bền vững tại huyện Kỳ Sơn.

3- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu3.1. Về đối tượng nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh du lịch tại huyện Kỳ

Sơn - Tỉnh Hòa Bình.

3.2. Về khơng gian

Khơng gian nghiên cứu nằm trong phạm vi hành chính của huyện Kỳ

Sơn: Trọng tâm là địa bàn 03 xã Mơng Hóa, xã Dân Hòa và xã Phú Minh.

3.3. Về thời gian

Các số liệu hiện trạng du lịch đƣợc phân tích đánh giá trong giai đoạn từ

năm 2012 đến hết năm 2016.

4- Nội dung nghiên cứu4.1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

- Khái niệm du lịch

- Phát triển bền vững

- Phát triển du lịch bền vững

- Tình hình phát triển du lịch trên thế giới và Việt Nam

4.2. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu

- Đặc điểm cơ bản huyện Kỳ Sơn4

- Đánh giá tình hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn giai

đoạn 2012-2016.

- Xác định đƣợc những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền

vững tại huyện Kỳ Sơn

4.3. Định hướng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

4.4. Giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

5- Kết cấu luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung

chính cúa khóa luận đƣợc kết cấu theo 3 Chƣơng:

Chƣơng 1: Cở sở lý luận và thực tiễn về du lịch và phát triển du lịch theo

hƣớng bền vững.

Chƣơng 2: Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu

Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu.5

Chƣơng 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT

TRIỂN DU LỊCH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG

1.1. Cơ sở lý luận về du lịch1.1.1. Khái niệm và phân loại Du lịch

1.1.1.1. Khái niệm về du lịch và khách du lịch

* Khái niệm “Du lịch”: Du lịch là một trong những ngành lớn nhất trên

toàn cầu, đƣợc coi là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên Thế

giới; góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi Quốc gia.

Tuy nhiên ở hồn cảnh khác nhau, dƣới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau,

mỗi ngƣời có một cách hiểu về du lịch khác nhau do vậy khái niệm về du lịch

lại có những cách định nghĩa riêng.

Theo Liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thức (International

Union Official Travel Oragnization: IUOTO): Du lịch đƣợc hiểu là hành động

du hành đến một nới khác với địa điểm cƣ trú thƣờng xun của mình nhằm

mục đích khơng phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một

việc kiếm tiền sinh sống…

Theo tổ chức du lịch thế giới (World Tourism Oragnization): Du lịch bao

gồm tất cả mọi hoạt động của những ngƣời du hành tạm trú với mục đích

tham quan, khám phá và tìm hiểu; trải nghiệm hoặc với mục đích nghỉ ngơi,

giải trí, thƣ giãn cũng nhƣ mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa

trong thời gian liên tục nhƣng không quá một năm ở bên ngồi mơi trƣờng

sống định cƣ, trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền.

Theo Tổ chức du lịch thế giới- UNWTO: “ Du lịch là tập hợp các mối

quan hệ, các hiện tƣợng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ sự hình thành

và lƣu trú của các cá thể ở bên ngoài nơi ở thƣờng xun với mục đích nghỉ

dƣỡng và nơi họ đến khơng phải là nơi họ làm việc “6

Theo L.L Pirogionic, 1985: Du lịch là một dạng hoạt động của dân cƣ

trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lƣu lại tạm thời bên ngoài

nơi cƣ trú thƣờng xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và

tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc

tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa.

Tại hội nghị LHQ về du lịch họp tại Roma- Italia ( 21/8- 5/9/1963 ), các

chuyên gia đƣa định nghĩa về du lịch: Du lịch là tổng hợp các mối quan hệ,

hiện tƣợng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lƣu

trú của cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thƣờng xuyên của họ hay ngồi

nƣớc họ với mục đích nghỉ dƣỡng. Nơi họ đến lƣu trú không phải là nơi làm

việc của họ.

Theo Điều 4, Chƣơng I, Luật Du lịch Việt Nam ban hành ngày

14/6/2005: Du lịch là một trong những hoạt động có liên quan đến chuyến đi

của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu

cầu thăm quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dƣỡng trong thời gian nhất định.

Mặc dù “Du lịch” đƣợc định nghĩa theo nhiều khía cạnh khác nhau,

nhƣng chung quy lại có thể rút ra đƣợc bản chất cơ bản về du lịch nhƣ sau: Là

hoạt động của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên; chuyến du lịch ở nơi

đến chỉ mang tính tạm thời, trong một thời gian ngắn. Du lịch mang đến sự

thỏa mãn nhu cầu tham quan, nghỉ dƣỡng phục hồi sức khỏe và nhận thức về

thế giới sung quanh hoặc kết hợp đi du lịch với giải quyết những công việc

của cơ quan và nghiên cứu thị trƣờng, nhƣng khơng vì mục đích định cƣ hoặc

tìm kiếm việc làm để nhận thu nhập nơi đến viếng thăm. Du lịch tạo nên các

mối quan hệ giữa khách du lịch với nhà cung ứng các dịch vụ du lịch, chính

quyền địa phƣơng và dân cƣ ở địa phƣơng. Tóm lại Du lịch là tổng hợp các

hiện tƣợng và các mối quan hệ phát sinh từ tác động qua lại của hoạt động du

lịch với nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ở nước ta, ngành du lịch đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện phát triển với tư cách là ngành đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và văn hóa - xã hội, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thời gian qua, du lịch Việt ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×