Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tôi xin cam đoan, luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới dự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu kết quả đưa ra trong Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu; các số liệu thu th...

Tôi xin cam đoan, luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới dự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu kết quả đưa ra trong Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu; các số liệu thu th...

Tải bản đầy đủ - 0trang

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện Đề tài, tôi luôn nhận

đƣợc sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cơ trong phòng Đào tạo sau

đại học, Khoa KT & QTKD, các cán bộ trong Trƣờng Đại học Lâm nghiệp.

Đặc biệt là sự quan tâm, hƣớng dẫn tận tình của thầy TS. Nguyễn Văn Hợp đã

giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn theo kế hoạch.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy, cơ trong phòng

Đào tạo sau đại học, Khoa KT & QTKD, các giáo sƣ, tiến sỹ và các cán bộ

trong trƣờng đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tơi trong suốt q trình học tập,

nghiên cứu.

Tơi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ UBND huyện Kỳ Sơn, Phòng

Văn hóa - Thơng tin huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình. Cuối cùng, tơi xin chân

thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp cùng tồn thể gia đình, ngƣời thân đã

động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài.

Do điều kiện thời và năng lực có hạn, Luận văn đã hồn thành song

khơng tránh khỏi những khiếm khuyết, tôi rất mong tiếp tục nhận đƣợc ý kiến

đóng góp của các thầy, cơ giáo, các nhà khoa học, các đồng nghiệp để tơi có

thêm cơ hội tiếp thu nâng cao kiến thức cho bản thân.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

Tác giảHoàng Lê Duyiii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………...……ii

MỤC LỤC ........................................................................................................ iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... vi

DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT

TRIỂN DU LỊCH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG......................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận về du lịch ......................................................................... 5

1.1.1. Khái niệm và phân loại Du lịch ...................................................... 5

1.1.2. Điều kiện phát triển du lịch........................................................... 14

1.1.3. Đặc trưng của du lịch ................................................................... 15

1.1.4. Du lịch sinh thái.............................................................................22

1.2. Phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững ............................. 29

1.2.1. Một số khái niệm ........................................................................... 29

1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững........................... 34

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững ........................ 36

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững ................ 37

1.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển du lịch bền vững .................................... 43

1.3.1. Kinh nghiệm tại một số nước trên Thế giới .................................. 43

1.3.2. Kinh nghiệm tại một số địa phương trong nước ........................... 45

1.3.3. Bài học kinh nghiệm ...................................................................... 47

Chƣơng 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.49

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện kỳ sơn - tỉnh

hòa bình ....................................................................................................... 49

2.1.1. Điều kiện về tự nhiên..................................................................... 49iv

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội .......................................................... 56

2.1.3. Nhận xét chung .............................................................................. 65

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 65

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ....................................................... 65

2.2.2. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu .......................................... 66

2.3. Các hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ......................................................... 66

2.3.1. Khách du lịch ............................................................................... 66

2.3.2. Tổng thu từ khách du lịch ............................................................ 67

2.3.3. Cơ sở lưu trú ................................................................................. 67

2.3.4. Lao động trong ngành du lịch ....................................................... 67

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 68

3.1. Thực trạng phát triển du lịch tại huyện kỳ sơn ……………………68

3.1.1. Thực trạng kinh doanh du lịch…………………………………..68

3.1.2. Sản phẩm du lịch ........................................................................... 73

3.1.3. Đánh giá của du khách về Du lịch huyện kỳ sơn .......................... 74

3.1.4. Ma trận SWOT về phát triển du lịch tại huyện Kỳ Sơn ................ 80

3.1.5. Nhận xét chung .............................................................................. 82

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững ....................... 84

3.2.1. Yếu tố dân cư và lao động:............................................................ 84

3.2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế .............................................. 84

3.2.3. Q trình Đơ thị hóa ..................................................................... 85

3.2.4. Mức sống của dân cư .................................................................... 85

3.2.5. Thời gian nhàn rỗi của dân cư...................................................... 86

3.2.6. Nhân tố an ninh, chính trị ............................................................. 86

3.2.7. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật của khu du lịch ............ 86

3.3. Định hƣớng và giải phảp phát triển du lịch theo hƣớng bền vững ...... 87

3.3.1. Mục tiêu phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn..................................... 87

3.3.2. Các quan điểm phát triển .............................................................. 87v

3.3.3. Dự báo các chỉ tiêu phát triển chủ yếu theo hướng bền vững ...... 88

3.3.4. Định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững.................... 89

3.3.5. Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững ....................... 91

KẾT LUẬN .................................................................................................. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ BIỂUviDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTTừ viết tắtNghĩa của từ viết tắtFDI- Vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngồiGDP- Thu nhập bình qn đầu ngƣờiIUOTO- Liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thứcTOUR- Chƣơng trình du lịch do các đơn vị tổ chứcUBND- Ủy ban nhân dânWTO- Tổ chức Du lịch Thế giớivii

DANH MỤC CÁC BẢNGTên bảngTTTrangBảng 2.1Tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế58Bảng 2.2Dân số Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 201660Bảng 2.3Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 201661Bảng 3.1Hiện trạng khách Quốc tế68Bảng 3.2Hiện trạng khách nội địa69Bảng 3.3Hiện trạng các cơ sở lƣu trú70Bảng 3.4Hiện trạng lao động trong ngành du lịch72Bảng 3.5Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-201672Bảng 3.6

Bảng 3.7

Bảng 3.8

Bảng 3.9

Bảng 3.10Ảnh hƣởng của phát triển du lịch đến an ninh, chính trị,

kinh tế -xã hội của địa phƣơng75Thống kê nguồn khách theo kênh thông tin77Ý kiến đánh giá về chất lƣợng dịch vụ, môi trƣờng của

khách du lịch78Một số ý kiến đánh giá khác80Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn, giai

đoạn 2020-2030881

MỞ ĐẦU

1-Tính cấp thiết của đề tài

Trong tiến trình phát triển và hội nhập, các quốc gia trên Thế giới đều đã

đặt ra mục tiêu phát triển bền vững cho mọi hoạt động của mình, trong đó

ngành du lịch đƣợc coi là ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch là ngành kinh tế

tổng hợp, phát triển nhanh chóng và lớn nhất trên Thế giới hiện nay, đƣợc

mệnh danh là “Ngành Cơng nghiệp khơng khói” hoạt động rất đa dạng và

hiệu quả.

Ở nƣớc ta, ngành du lịch đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc hết sức quan tâm,

tạo điều kiện phát triển với tƣ cách là ngành đem lại nhiều lợi ích về kinh tế

và văn hóa - xã hội, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc.

Thời gian qua, du lịch Việt Nam đã có mức tăng trƣởng nhanh, đóng góp tích

cực vào sự phát triển kinh tế của đất nƣớc, có tác động tích cực, tạo việc làm,

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn…Với tƣ cách ngành kinh tế du lịch,

hoạt động du lịch cũng thúc đẩy các ngành liên quan phát triển theo. Do vậy,

việc nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tƣ phát triển du lịch bền vững là rất cần

thiết và phù hợp với xu thế thời đại, phù hợp với đƣờng lối phát triển kinh tế

của Việt Nam hiện nay.

Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình là cửa ngõ của vùng Tây Bắc, nằm bên

bờ hữu ngạn sông Đà, có tuyến đƣờng Quốc lộ 6 chạy qua. Diện tích tự nhiên

của huyện khoảng 211 km2. Ranh giới đƣợc xác định: Phía Tây và Tây Nam

giáp thành phố Hòa Bình; phía Nam giáp huyện Kim Bơi; phía Đơng và Đơng

Nam giáp huyện Lƣơng Sơn; phía Bắc giáp huyện Ba Vì của Thành phố Hà

Nội và huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Là huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, với địa hình núi non trùng

điệp, rừng quốc gia đan xen rừng nguyên sinh kết hợp các rặng núi đá vôi,

sông Đà, suối hồ, hệ thống hang động nhƣ suối Bùi, hồ Đồng Bến, hố Suối

Chọi, hồ Rợn, hồ Ngọc, tổ hợp “Kỳ Sơn xanh” cùng với sân Golf Phƣợng2

Hoàng, động Can… là điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng,

du lịch cộng đồng, giải trí cuối tuần…

Hiện nay, một số dự án du lịch trên địa bàn huyện đã đi vào khai thác nhƣ

Khu biệt thự sinh thái Melody Suối Bùi (xã Dân Hòa), một sản phẩm nghỉ

dƣỡng của Tập đồn Đất nhà vƣờn - INT Group; Khu du lịch sinh thái Thác

Thăng Thiên, Khu nghỉ dƣỡng và Biệt thự Cao Vàng là các điểm du lịch tham

quan và nghỉ dƣỡng của đông đảo du khách; Địa điểm chiến thắng Cầu Mè (xã

Mơng Hóa), góp phần khơng nhỏ trong q trình phát triển kinh tế - xã hội địa

phƣơng.

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, du lịch huyện Kỳ Sơn còn bộc lộ những

hạn chế nhƣ hoạt động du lịch chƣa phát triển mạnh để xứng tầm với yêu cầu,

tiềm năng và lợi thế của huyện, quy mơ nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chƣa phát

huy đƣợc nét đặc trƣng, cơ sở vật chật du lịch chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức;

hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch đối với cộng đồng dân cƣ còn thấp…

Ngun nhân chính do hoạt động du lịch ở Kỳ Sơn chƣa có một định hƣớng

tổng thể; chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển.

Trƣớc vấn đề đó, với mong muốn phát triển hiệu quả du lịch huyện Kỳ

Sơn theo hƣớng bền vững; tạo cơ sở cho việc quản lý, thu hút đầu tƣ, khai

thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch góp phần phát triển du lịch huyện

Kỳ Sơn trở thành một ngành kinh tế có vị trí xứng đáng trong cơ cấu kinh tế xã hội của huyện, tôi đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển

du lịch theo hướng bền vững tại huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình” làm đề tài

luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình.

2- Mục tiêu nghiên cứu2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhằm khai thác và phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng phát

triển bền vững.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tôi xin cam đoan, luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới dự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu kết quả đưa ra trong Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu; các số liệu thu th...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×