Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

88

đến mơi trường, sức khỏe người tiêu dùng chính quyền và người nông dân

cần quan tâm giải quyết. Việc sản xuất phát triển kinh tế cần quan tâm đến

bảo vệ môi trương đưa nông nghiệp phát triển bền vững, tập trung xây xựng

và nhân rộng các mơ hình chun canh nơng nghiệp hữu cơ, nơng nghiệp

sạch, sử dụng ít thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế lạm dụng phân đạm Ví dụng

sử dụng bọ gọng kìm làm thiên địch để diệt sâu bọ, không cần sử dụng thuốc

trừ sâu, không dùng thuốc kích thích bón vào các loại rau ăn lá…

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cần có các giả pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách trong nơng nghiệp; Giải pháp về cơ sở hạ tầng; Giải

pháp về vốn đầu tư; Giải pháp thị trường; Giải pháp khoa học kỹ thuật; Giải pháp về

giống; Giải pháp về nguồn nhân lực.

Đề nghị:

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính

sách trong nơng nghiệp đặc thù đối với các huyện ngoại thành, trong đó có huyện

Chương Mỹ là cửa ngõ Thủ Đô cung ứng phần lớn nông sản và thực phẩm cho thành

phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ chỉ đạo các ngành chức năng

nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đề xuất trên, đẩy mạnh tiến độ

mục tiêu xây dựng nông thôn mới sớm đưa nơng sản trở thành truỗi hàng hóa

tiêu thụ ổn định trên thị trường trong và ngồi nước.

Phòng kinh tế, trung tâm khuyến nông tăng cường công tác khuyến

nông, hỗ trợ nơng dân áp dụng các mơ hình sản xuất với các LUT có hiệu quả

kinh tế cao.

Tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật

nông nghiệp, nhân rộng các mơ hình điểm để có nhiều sản phẩm, đa dạng hóa

thành phần hàng hóa hơn trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ

tao ra nhiều thu nhập cho bà con nông dân nhằm thực hiện nâng cao đời sống

nông hộ trên địa bàn huyện.89

Trong quá trình nghiên cứu mội số nội dung như đánh giá hiệu quả

mơi trường đòi hỏi u cầu kỹ thuật cao về khoa học môi trường, trong đề tài

tác giả mới đánh giá qua kết quả điều tra ý kiến của nông hộ và một số cán bộ

kỹ thuật nên không thể tránh khỏi hạn chế, rất mong được Hội đồng, các thầy

cô, các chuyên gia đề tác giả tiếp tục bổ sung cơng trình nghiên cứu của mình

được hồn thiện hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.Lê Thái Bạt -Thối hóa đất và sử dụng đất bền vững, Hội thảo sử dũng đất

hiệu quả, bền vững, Hội Khoa học Đất Việt Nam (09.2008).

2.Hà Thị Thanh Bình (2000), Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt đới,Trường

Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

3.Vũ Thị Bình (1993), Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên đất phù sa

Sông Hồng huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng n. Tạp chí Nơng nghiệp và Cơng

nghiệp thực phẩm, số 3, TR391-392.

4.Nguyễn Đình Bồng (1995) - Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sản xuất nông

lâm nghiệp của đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quạng theo phương pháp

phân loại đất thích hợp của FAO.

5. Nguyễn Đình Bồng - Sử dụng đất trong chiến lược phát triển bền vững ở

Việt Nam, Hội thảo sử dụng đất hiệu quả, bền vững, Hội Khoa học Đất Việt

Nam (09.2008).

6.Chi cục Thống kê huyện Chương Mỹ 2010 - 2016, Niên giám thống kê huyện

Chương Mỹ các năm từ 2010 - 2016.

7.Vũ Năng Dũng (1997), Đánh giá hiệu quả một số mơ hình đa dạng hố cây

trồng vùng đồng bằng sơng Hồng, NXBNơng nghiệp, Hà Nội.

8. Đỗ Nguyễn Hải (1999), Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi

trường trong quản lý, sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp.

Tạp chí khoa học đất, số 11, trang 120.

9. Đỗ Nguyên Hải (2001), Đánh giá đất và hướng sử dụng đất đai bền vững

trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ

nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

10.Vũ Văn Hiền 2014 giải pháp của Đảng về phát triển bền vững (Tạp trí

cộng sản 31/01/2014).11.HTX nông nghiệp Xã Phú Nam An – huyện Chương Mỹ (2016), Báo cáo

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

12. HTX nông nghiệp Xã Thụy Hương – huyện Chương Mỹ (2016), Báo cáo

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

13. HTX thị trấn Xuân Mai – huyện Chương Mỹ (2016), Báo cáo kết quả sản

xuất kinh doanh năm 2016.

14.Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

15.Tổng cục thống kê (2008)

16.Tổng cục thống kê (2014), niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2014,

NXB Tổng cục thống kê, Hà Nội.

17.UBND huyện Chương Mỹ (2014), Niêm giám thống kê năm 2014.

18.UBND huyện Chương Mỹ (2006), Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng

vật nuôi đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 huyện Chương Mỹ Thành phố Ha Nội.

19.UBND huyện Chương Mỹ(2016), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai

huyện Chương Mỹ- Hà Nội thời kỳ 2014 - 2016.

20.UBND huyện Chương Mỹ(2016), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất nông

nghiệp huyện Chương Mỹ- Hà Nội thời kỳ 2014 - 2016.PHỤ LỤCDANH SÁCH

Điều tra các hộ Vùng 1

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Họ Và Tên

Nguyễn Duy Hòa

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Duy Thuần

Lê Đình Tân

Nguyễn Thị Tĩnh

Nguyễn Duy Chung

Trịnh Hiên Quan

Lê Đình Tươi

Nguyễn Văn Năm

Nguyễn Duy Sơn

Nguyễn Quốc Đảng

Nguyễn Hữu Khương

Lê Đình Cơng

Nguyễn Duy Sơn

Đặng Thị Tuyết

Lại Thế Nghi

Đặng Thị Tuất

Lê Văn Ổn

Lại Thế Quyền

Lê Đình Dũng

Lê Đình Tấn

Lê Đình Tuấn

Lê Đình Tưởng

Nguyễn Thị Bấn

Nguyễn Tài Quyên

Nguyễn Đắc Hưng

Nguyễn Đắc Xn

Lại Đức Thúy

Nguyễn Trung Hòa

Cao Văn HaiĐiah chỉ

Thơn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương MỹDANH SÁCH

Điều tra các hộ Vùng 2

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Họ và Tên

Nguyễn Văn Mạnh

Phạm Ngô Quyền

Nguyễn Mạnh Cường

Lê Văn Thu

Phạm Ngô Mạnh

Vũ Văn Chung

Phạm Ngô Bích

Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Thị Tơ

Phạm Ngọc Thức

Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Văn Vũ

Nguyễn Thị Doãn

Nguyễn Văn Gấm

Nguyễn Văn Thuần

Nguyễn Văn Chung

Bùi Văn Tuyến

Phạm Ngô Đua

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Tuấn

Bùi Văn Tuyến

Phạm Ngọc Tráng

Vũ Vắn Tính

Nguyễn Văn Khoe

Vũ Văn Hoi

Tạ Thanh Ba

Phạm Mạnh Tuấn

Nguyễn Văn Đức

Lê Văn Phúc

Trịnh Lưu HảiĐịa chỉ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Tân Thôn - Xã Phú Nam An - Huyện Chương Mỹ

Thôn Thượng Phúc - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ

Thôn Thượng Phúc - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ

Thôn Thượng Phúc - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ

Thôn Thượng Phúc - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ

Thôn Thượng Phúc - Xã Đồng Phú - Huyện Chương MỹDANH SÁCH

Điều tra các hộ Vùng 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Bùi Thị An

Lê Trường Xuân

Đỗ Văn Tưởng

Nguyễn Quang Sử

Nguyễn Văn An

Kiều Văn Bình

Hồng Văn Thành

Hà Thị Bách

Nguyễn Thị Sáu

Nguyễn Thị Chí

Nguyễn Ngọc Trình

Hồng Văn Canh

Nguyễn Văn Bản

Nguyễn Thị Tư

Ngơ Văn Định

Nguyễn Văn Sáu

Nguyễn Ngọc Ngun

Bùi Cơng Hưởng

Nguyễn Đình Học

Hồng Văn Thành

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Văn Thi

Nguyễn Văn Sinh

Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Văn Tác

Tống Quàn Đúc

Đinh Tiến Khương

Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Thành Sơn

Nguyễn Văn DũngKhu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Chiến Thắng - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Chiến Thắng - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Khu Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương MỹBIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của các hộ sản xuất lúa Xuân Vùng 1

( Xã Thụy Hƣơng –Huyện Chƣơng Mỹ - TP Hà Nội)

STTHọ tên chủ hộGTSX (GO) =

nắng xuất* giá

(5.500 đ/kg)Năng xuất

(kg/sào)Phân BónGiống

1Nguyễn Duy Hòa1,237,500259000225

300002

3Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Duy Thuần1,155,000

1,237,500210

225UreLê Đình Tân1,210,00022044000700004400030000

30000Nguyễn Thị Tĩnh1,265,0002301,292,500

Nguyễn Duy Chung71,155,0008

91,237,500

1070000220

22511Nguyễn Duy Sơn12Nguyễn Quốc Đảng23013Nguyễn Hữu Khương14Lê Đình Cơng225

22050000

500001500070000

2600004000050000

25900050000320,000917,5005000320,000890,0005000319,000946,0005000300,000992,5005000295,000860,0005000294,000927,0005000254,000956,0005000250,0009875005000275,0009625005000270,0009950005000270,000967,5005000310,0009000003000050000

2400005000040000600003000040000235000

5000045000235000

45000

275000871,000300001500030000319,0005000030000300009

4

31500050000

21500030000294,000500044000

4000050005000080000

3000030000274000

100000

265000Tổng

chi phí5000

5000015000100000

1,210,000284000

90000Thuốc

BVTV150004000080000

1,237,50096000Vơi70000

21900090000

1,265,000120000

284000

120000

285000NPK44000100000

225Kali90000

30000Nguyễn Văn Năm

1,237,5006000030000

2221,210,00050000300001,221,000

Nguyễn Thị Nga75000210Lê Đình Tươi4400030000

235Trịnh Hiên Quan4400030000

8000064400030000

850005Lân8000080000

4GTGT(VA)

/Sào

= GO-ICCPTG (IC, IE)/sào50000

2500015000

20000

15000

2000015

16

17

18

19Nguyễn Duy Sơn

Đặng Thị Tuyết

Lại Thế Nghi

Đặng Thị Tuất

Lê Văn Ổn1,237,500

1,237,500

1,210,000

1,237,500

1,237,500

1,210,00020220

225

225

220

220Tổng500006500010000080000305000

600004500010000070000310000

65000500009000085000325000

700006000070000275000

5500050000255000

5500050000280000

6000030000

30000

30000

30000

3000015000

300,000

30000937,500

30000

50006000095000

26,961,0006000010000080000Lê Đình Tấn50000275000

5000030000Lê Đình Dũng

22070000

500030000800001,210,000

2222530000Lại Thế Quyền

1,210,0002122580000

265000

900005000040000

50000

45000310,000927,5005000340,000870,0005000

25000345,0008925005000360,0008775005000310,0009000005000290,000920,0005000315,000895,00015000

2000020000

30000

20000

300004902562000020,336,000222.818255454.5455924,363.6461727,076,090.9123

24

25Bình quân/sào

Bình quân

khu vực/ha1,225,500

33,93500025,517,872.73BIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của các hộ sản xuất lúa Mùa Vùng 1

( Xã Thụy Hƣơng –Huyện Chƣơng Mỹ - TP Hà Nội)STTHọ tên chủ hộGTSX

(GO) =

nắng

xuất* giá

(5.500

đ/kg)Năn

g

xuấ

t

(kg/

sào)CPTG (IC, IE)/sàoGiốn

g

12Đặng Thị TuấtNguyễn Quốc

Đảng

Nguyễn Duy

Thuần1,237,5001,155,0001,210,0002252102203000

045Nguyễn Thị TĩnhNguyễn Duy

Chung1,210,000220220Lân700004400070000314000

12000

44000

03000

03000

01,166,000

212Nguyễn Duy

Chung2201,237,5003000

0Nguyễn Văn Năm

81,237,5002253000

02103000

0Nguyễn Hữu Sơn

Đặng Thị Tuyết5000

09000010000

0294000

10000

44000

05000

050000700003000050000284,000349,000841,000330,000880,0005000

15000

5000

15000880,000

330,0005000

40000876,000

334,0005000

5000

0880,000

50000330,000

5000280000

60000953,50050002950005000

0300004000

0150005000840,000

315,000269000

10000

04400070000862,00044000500003000

0956,000

2500070000500005000

0987500

1500060000

275000250,000

5000250000

50000254,000

5000215000

10000

0304,000

500021900090000

1,155,0005000

04400070000

225960005000Tổng

chi phí150005000

03000

07Vơi29900090000

3000

0Lê Đình Tươi1,210,000440003000

0

210NPK10000

0750002201,155,00063000

0Kali

12000

02950003000

03000

01,210,000Trịnh Hiên Quan9Ure900001,210,000Thuố

c

BVT

VPhân Bón

2490003

Lê Đình TânGTGT(VA

)/

Sào = GOIC3000

0952500

20000285,000

5000310,000845000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×