Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×