Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời gian sử dụng lao động ở nông thôn chưa cao, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh khá phổ biến. Tình trạng này đang thúc đẩy nông dân chuyển ra thành thị, các khu công nghiệp kiếm việc làm (đặc biệt là nông dân trẻ không thiết tha với sản x...

Thời gian sử dụng lao động ở nông thôn chưa cao, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh khá phổ biến. Tình trạng này đang thúc đẩy nông dân chuyển ra thành thị, các khu công nghiệp kiếm việc làm (đặc biệt là nông dân trẻ không thiết tha với sản x...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian sử dụng lao động ở nông thôn chưa cao, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh khá phổ biến. Tình trạng này đang thúc đẩy nông dân chuyển ra thành thị, các khu công nghiệp kiếm việc làm (đặc biệt là nông dân trẻ không thiết tha với sản x...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×