Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.3 .Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 3

Biểu đồ 3.3 .Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

58

Bảng 3.6. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1STTCây trồngNăng suất

(tạ, quả,..

121.7GTSX

(1000đ)

66,935CPTG

(1000đ)

(Công)CPLĐ

(1000đ)16,83624837,200GTGT

(1000đ)

50,099TNHH

(1000đ)

19,8161Lúa Xuân - Lúa

Mùa2Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Ngô66,601.7166,65536,51737355,950154,72081,1053Lúa Xuân - Lúa

Mùa -Đậu tương138.7114,53535,43641499,300187,66233,2164Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Lạc138.9109,93526,63643064,500107,88125,7165Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Su hào342.7265,83543,23673391,200247,181138,3166Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Bắp cải471.7259,43538,13660855,200245,881173,0167Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Dưa chuột421.7261,93552,83665397,950233,681118,0668Lúa Mùa - Bí đỏ Cải Bắp780.0410,50065,71870469,600344,782275,1829Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Hành tỏi226.7297,93538,33656052,800284,181213,71610Đỗ Tương - Lạc –

Ngô96.2190,32038,78147370,950151,53911Cam

tỏi2507503836254,300712,00657,0012Lúa Xuân - Cá Vịt261.7549,93557,918798119,700492,017372,31713Lúa Xuân - Cá156.7318,93536,41848672,900282,517209,617canh-Hành80,58

9Nguồn tổng hợp số liệu điều tra59Hình 3.1. Lúa xuân tại TT XMHình 3.2. Lúa mùa tại xã Thuỷ Xuân

TiênHình 3.3. Lạc tại xã Trần PhúHình 3.4. Ngơ tại xã Thủy Xn TiênHình 3.5. Chăm sóc hoa ly tại HTX hoa câyHình 3.6. Mơ hình trồng bƣởi Diễn tạicảnh Thụy Hƣơngthị trấn Xuân Mai60Biểu đồ 3.4. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1Kiểu sử dụng đất chuyên lúa có GTGT là 50.099 nghìn đồng/ha, chi phí

trồng lúa là 37.200 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với kiểu sử dụng đất

chuyên lúa là 248 công/ha do cải tiến kỹ thuật giảm chi phí cơng làm đất,

cơng gieo cấy, công thu hoạch bằng máy. Thu nhập hỗn hợp của kiểu sử dụng

đất chuyên lúa là 19.816 nghìn đồng/ha (hiệu quả kinh tế chuyên trồng lúa

của vùng 1 không cao).

Kiểu sử dụng đất Lúa - màu có GTGT tương đối cao, cao nhất là kiểu sử dụng

lúa mùa – bí đỏ - bắp cải có GTGT là 344.782 nghìn đồng/ha, với chi phí lao

động là 69.600 nghìn đồng/ha. u cầu lao động đối với kiểu sử dụng đất lúa

mùa – bí đỏ - bắp cải là 704 cơng/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 275.182 nghìn

đồng/ha. Thấp nhất kiểu sử dụng lúa –màu là: kiểu sử dụng lúa xuân – lúa

mùa – lạc, GTGT của kiểu sử dụng đất này là 107.881 nghìn đồng/ha, với số

cơng lao động là 560 cơng, chi phí lao động là 64.500 nghìn đồng/ha, thu

nhập hỗn hợp là 25.716 nghìn đồng/ha. Kiểu sử dụng lúa màu có giá trị gia

tăng gấp 3 đến 6 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa.61

- Kiểu sử dụng đất kết hợp trồng lúa xuân – thả cá; lúa xuân – thả cá –

chăn vịt thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao: lúa xuân – thả cá cho

GTGT là 282.517 nghìn đồng/ha, chi phí cơng lao động 72.900 nghìn đồng/ha

hiệu quả cao gấp 5 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa; lúa xuân – thả cá – chăn

vịt cho GTGT là 492,017 nghìn đồng/ha chi phí cơng lao động là 119.700

nghìn đồng/ha hiệu quả cao gấp 9 lần kiểu sử dụng chuyên lúa.

- Kiểu sử dụng Cam canh (cây ăn quả) – Hành, tỏi (rau màu) mang lại

hiệu quả kinh tế cao nhất có GTGT 712.000 nghìn đồng/ha, chi phí lao động

là 54.300 nghìn đồng/ha giá trị kinh tế gấp 12 lần chuyên lúa. Đây là loại cây

trồng phát huy được thế mạnh của vùng bãi ven sông đáy có nhiều phù sa

màu mỡ.

** Vùng 2:

- Vùng 2 có 11 kiểu sử dụng đất. Trong đó chuyên lúa có 1 kiểu sử

dụng đất. Là vùng chiêm trũng nên thuận lợi cho việc trồng lúa hơn các vùng

1 và vùng 3, cho giá trị kinh tế cao hơn. Vùng 2 có 1 kiểu sử dụng đất chuyên

lúa GTGT của là 54.779 nghìn đồng/ha, ch phí trung gian là . Trong vùng tại

Xã Đồng Phú đang trồng thí điểm Mơ hình trồng lúa hữu cơ với giống Bắc

thơm số 7 có năng suất ổn định bình qn từ 143 - 145 kg/sào, giá bán 17.000

đồng/kg thóc, cao gấp 3 lần so với nhiều giống lúa khác cho thu nhập bình

quân 155.000 nghìn đồng/ha. Năm 2017 mơ hình đã được nhân rộng trong Xã

với diện tích 22ha.

- Kiểu sử dụng đất Lúa màu có 8 kiểu sử dụng đất. Trong đó kiểu sử

dụng lúa Xuân – lúa Mùa – Khoai lang cho GTGT cao nhất 304.297 nghìn

đồng/ha cao gấp 5 lần chun lúa, lao động 436 cơng, chi phí lao động là

65.400 nghìn đồng/ha. Thấp nhất là kiểu sử dụng đất lúa Xuân –lúa Mùa – Đỗ

tương GTGT là 91.189 nghìn đồng/ha, cơng lao động 416 cơng, chi phí lao

động là 62.400 nghìn đồng/ha. Giá trị kinh tế của kiểum sử dụng đất này này

gấp 1,5 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa.

- Kiểu sử dụng đất 1 lúa – 1 cá có GTGT 161.779 nghìn đồng/ha cao

gấp 3 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa, số công lao động là 336 cơng, chi phí

lao động của kiểu sử dụng này là 18.000 nghìn đồng/ha.62

- Kiểu sử dụng đất 1 lúa – 1 cá – Vịt cho GTGT cao 176.479 nghìn

đồng/ha cao gấp hơn 3 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa, số cơng lao động là

464 cơng, chi phí lao động là 32.700 nghìn đồng.

Bảng 3.7. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 2

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất vùng 2STT Cây trồngNăng

suất (tạ,

bắp..)GTSX

(1000đ)CPTG

(1000đ)132.172,65517,876246

CPLĐ

(Công) (1000đ)GTGT

(1000đ)TNHH

(1000đ)36,90054,77917,8791Lúa XuânLúa Mùa2Lúa XuânLúa Mùa-Ngô30,602.10164,06532,40637355,950131,65975,7093Lúa Xuân-Lúa

Mùa -Đỗ

tương148.8119,41519341662,40091,18928,7894Lúa XuânLúa Mùa-Lạc154.1127,65527,67642163,15099,97936,829482.1335,15330,87643665,400646,179238,879392.1332,65559,42650675,900273,229197,329266.1273,65548,376670100,500 225,279124,779330.1273,65548,376670100,500 225,279124,7795678Lúa Xuân-lúa

Mùa -Khoai

lang

Lúa Xuân-Lúa

Mùa

- Khoai tây

Lúa Xuân-Lúa

Mùa

- Cà chua

Lúa Xuân-Lúa

MùaSu hào9Lúa Xuân- Cá182.1247,65520136618,000161,779106,87910Lúa Xuân –

Cá – Vịt260.1510,155180,20146432,700176,479174,67911Lúa Xuân Lúa Mùa Bắp cải346.1254,55539,17658187,150215,379128,229Nguồn tổng hợp số liệu điều tra63Biểu 3.5. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 2*Vùng 3: Là vùng bán sơn địa, có địa hình thoải từ Tây sang Đơng,

có 9 loại hình sử dụng đất. Trong đó chun lúa có 1 loại hình sử dụng đất

GTGT 54.827 nghìn đồng/ha, cơng lao động 241 cơng, chi phí lao động là

36.300 nghìn đồng/ha. Có 6 loại hình sử dụng lúa – màu. Loại hình cho

GTGT lớn nhất là lúa Xuân – lúa Mùa – khoai Lang có GTGT là 304.279

nghìn đồng/ha, chi phí lao động là 65.400 nghìn đồng/ha; loại hình cho GTGT

thấp nhất là lúa Xuân – lúa mùa – đỗ tương, lúa Xuân – lúa mùa – Lạc cho

GTGT là 87.317 nghìn đồng/ha, chi phí lao động là 61.800 nghìn đồng/ha.

- Loại hình Bưởi Diễn – Gà ta cho GTGT cao nhất 1907.147 nghìn đồng/ha,

cơng lao động là 1630 ngày cơng, chi phí lao động là 244.500 nghìn đồng/ha.

Loại hình này cho hiệu quả kinh tế cao nhưng chi phí trung gian khá lớn

850.053 nghìn đồng/ha.64

Bảng 3.8. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 3

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất vùng 3NăngSTTsuấtGTSXCPTG(tạ,(1000đ)(1000đ)(Công)(1000đ) (1000đ)(1000đ)5,87624236,30054,82718,52730,40635953,850123,39769,547113,54326,22641261,80087,31725,517150.6113,54326,22641261,80087,31725,517Lúa Mùa - 482.1335,15530,87643665,400304,279238,879292,30357,42650237,350234,877197,527248,90342,27662794,050206,627112,577Cây trồngCPLĐGTGTTNHHbắp,

quả..)

Lúa Xuân12Lúa mùaLúaLúa mùa-Ngô

Lúa3Xuân-128.670,70327,828.60 153,803Xuân-lúa Mùa- Đỗ 143.9

tương4Lúa Xuân Lúa Mùa Lạc

Lúa Xuân –5Khoai lang

Lúa Xuân 6Lúa Mùa - 350.2

Khoai Tây

Lúa Xuân -7Lúa Mùa-326.6Su hào

8Bưởi Diễn Gà ta71,860.00 2,757,200850,053 1,630244,500 1,907,147 1,662,647Nguồn tổng hợp điều tra65Biểu 3.6. Hiệu quả kinh của kiểu sử dụng đất Vùng 3

c.Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp của huyện

Từ kết quả nghiên cứu, tiến hành so sánh hiệu quả kinh tế của các loại

hình sử dụng đất của 3 vùng, tiến hành tổng hợp hiệu quả kinh tế các loại hình

sử dụng đất, các kiểu sử dụng đất và các loại cây trồng các vùng, kết quả

nghiên cứu cho thấy:

LUT chuyên lúa: LUT vùng 2 là cao nhất đây là vùng chiêm trũng

thuận lợi làm đất, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch sản xuất lúa ở vùng 2 thuận

lợi hơn cả. Nên vùng 2 được chọn làm vùng chuyên lúa, đang thử nghiệm sản

xuất lúa hữu cơ tại Xã Đồng Phú cho giá trị kinh tế cao gấp 3 lần lúa thong

thường.

LUT lúa – màu: Cả 3 vùng đều cho GTGT cao hơn trồng lúa, cao nhất

là ở Vùng 1 vùng đất bãi do có độ phù sa của Sơng Đáy. Loại hình lúa Mùa –66

Bí đỏ - Bắp cải chi GTGT cao nhất 344.782 nghìn đồng/ha gấp 6 lần kiểu sử

dụng đất chuyên lúa. Vùng 2, Vùng 3 loại hình lúa Xuân – lúa Mùa – Khoai

lang cho giá trị cao hơn cả các lạo hình sử dụng đất GTGT 304.279 nghìn

đồng/ha cao gấp 5 lần chuyên lúa. Cả 3 vùng loại hình sử dụng đất Lúa Xuân

– Lúa mùa – Đỗ tương cho GTGT thấp hơn các loại hình lúa màu khác,

nhưng gấp trên 1,5 lần chuyên lúa. Riêng loại hình Lúa Xuân – Lúa Mùa –

Ngô nếp thương phẩm được cả 3 vùng trồng bán bắp và bao tử cho GTGT

tương đối cao, cao hơn trồng ngô hạt và cao gấp 3 lần loại hình chun lúa.

Đây là mơ hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện đang cho hiệu quả tích

cực và nhân rộng tồn huyện.

LUT rau – màu: Vùng 1 là vùng đất bãi phù sa thuận lợi cho canh tác

hoa màu ví dụ loại hình sử dụng đất đỗ tương – lạc – ngơ có GTGT 151.539

nghìn đồng/ha cho gấp hơn 3 lần LUT chuyên lúa 50.099 nghìn đồng/ha, loại

hình sử dụng đất này mang lại hiệu quả cao gấp 3 lần LUT chuyên lúa. Việc

canh tác rau màu phổ biến chủ yếu ở vùng 1 cho hiệu quả kinh tế cao nhất và

gần thị trường tiêu thụ Trung tâm thành phố Hà Nội.

Hiện nay mới chỉ có vùng 1 sử dụng LUT này phổ biến. Nhìn chung

trên 3 vùng thì Rau – Màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các loại cây trồng

chủ đạo, có giá trị kinh tế cao trên các vùng là khoai lang, khoai tây, cà chua,

bí đỏ, dưa chuột, ngơ thương phẩm…

LUT lúa Xuân – cá – vịt chỉ có ở vùng 1 và vùng 2 là phổ biến do

thuận lợi về địa lý. Ở vùng 1 cho GTGT 492.017 nghìn đơng/ha cao hơn

GTGT vùng 2 là 176.497 nghìn đồng/ha gấp 5 đến 7 lần chuyên lúa.

LUT lúa Xuân – Cá cũng tương tự GTGT vùng 1 là 282.517 nghìn

đồng/ha cao hơn vùng 2 là 166.779 nghìn đồng/ha gấp 3 đến 5 lần trồng lúa.

Sau khi thu hoạch cá thì có thể gieo cấy vụ Xn năm sau mà khơng phải mất

cơng làm đất, tiết kiệm được chi phí đầu tư.67

LUT Bưởi Diễn – Gà ta chỉ phổ biến ở Vùng 3 do địa hình bán sơn địa

nhiều đồi gó, vùng 3 trồng rất nhiều cây ăn quả, trong đó Bưởi Diễn được

trồng phổ biến, kết hợp với chăn thả gà ta cho giá trị kinh tế rất cao. GTGT

của vùng này là 1907.147 nghìn đồng/ha cao gấp 20 lần trồng lúa. Chi phí đầu

tư tương đối cao đặc biệt là chăn gà. Chăn 1000 gà ta thả vườn không kể chi

phí chuồng trại khoảng 85.000 nghìn đồng/ lứa 4 tháng. Hiệu quả kinh tế thu

về khoảng từ 25.000 – 50.000 nghìn đồng/1000 gà thương phẩm, thời gian

chăn 4 – 4, 5 tháng.

LUT cam canh – hành tỏi chỉ có ở Vùng 1, lại hình này cho GTGT cao

451,500 nghìn đồng/ha gấp 9 – 10 lần trồng lúa.

3.2.2.Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp.

Đánh giá hiệu quả xã hội trong quá trình sử dụng đất hết sức quan trọng,

nghiên cứu này chỉ đề cập đến vấn đề sau:

- Mức độ thu hút lao động, giải quyết việc làm cho nông dân của các kiểu sử dụng đất.

- Giá trị ngày cơng lao động phổ thơng 150 nghìn đồng/công lao động

của các kiểu sử dụng đất.

- Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đồng thời phát triển hàng hóa chất lượng cao.

- Mức độ phù hợp với năng lực sản xuất của nơng hộ, việc nâng cao

trình độ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Để nghiên cứu hiệu quả về mặt xã hội của q trình sử dụng đất nơng

nghiệp thơng qua các kiểu sử dụng đất, nghiên cứu đã tiến hành só sánh mức

độ đầu tư lao động và hiệu quả kinh tế bình qn trên một cơng lao động của

mỗi kiểu sử dụng đất trên mỗi vùng. Kết quả cho thấy:

LUT chuyên lúa: sử dung khá nhiều công lao động nhưng GTGT trung

bình trên một cơng lao động thấp. Tính giá tri cơng lao động phổ thơng 150

nghìn/ cơng thì thu nhập hỗn hợp của trồng lúa không cao từ 5.982 nghìn

đồng đến 10.518 nghìn đồng/ha.68

LUT lúa – màu: thu hút khá nhiều cơng lao động. Tính giá trị bình qn

lao động phổ thong 150 nghìn đồng/ cơng thì mơ hình lúa xuân – lúa mùa – su

hào ở Vùng 1 sử dụng nhiều công lao động nhất là 733 công/ha.

LUT rau – màu: là LUT thu hút nhiều công lao động, lao động cao nhất

rau màu là đỗ tương – lạc - ngô 473 công/ha. GTGT/công lao động là 284.181

nghìn đồng/cơng.

LUT Cam canh – hành, tỏi ở vùng 1 sử dụng khá công lao động phổ

thông với giá công 150 nghìn thì loại hình này sử dụng 732 cơng/ha tạo công

ăn việc làm cho khá nhiều lao động phổ thông, đảm bảo an sinh xã hội.

LUT Lúa xuân – cá – vịt với công lao động phổ thông loại hình này

cũng sử dụng rất nhiều cơng lao động 798 công/ha.

LUT Gà ta – Bưởi Diễn ở vùng 3 với cơng lao động phổ thơng 150

nghìn thì loại hình này sử dụng 1.630 công/ha giải quyết được khá nhiều công

lao động trong cộng đồng dân cư.

Giải quyết lao động nhàn và dư thừa trong nông thôn là vấn đề lớn cần

được quan tâm. Trong khi công nghiệp và dịch vụ chưa đủ phát triển để thu

hút toàn bộ lao động nơng nhàn và dư thừa thì việc phát triển nơng nghiệp theo

hướng đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp là một giải pháp quan trọng để tạo việc

làm, tăng thu nhập cho nông dân và tăn thêm của cải vật chất cho xã hội.Cho nên

lãnh đạo huyện Chương Mỹ cần quan tâm xây dựng các mơ hình sản xuất tiên tiến,

mở rộng thị trường bao tiêu sản phẩm cho người nông dân theo truỗi giá trị” nhà

nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp” để giải quyết vấn đề lao động, xây

dựng thương hiệu, tăng thu nhập cho người nông dân của địa phương.

3.2.3.Hiệu quả môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp.

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng đất và hệ thống cây

trồng hiện tại tới mơi trường là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có số liệu phân

tích các mẫu, nước và nông sản phẩm trong một thời gian dài. Trong phạm vi

nghiêm cứu của đề tài, tôi đề cập đến một số chỉ tiêu ảnh hưởng về mặt môi

trường của các kiểu sử dụng đất hiện tại như sau:

- Mức đầu tư phân bón và ảnh hưởng của nó đến mơi trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.3 .Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×