Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trương trình đào tạo nghề, khuyến nông chưa phát huy được hiệu quả, người nông dân chưa quen với tác phong sản xuất công nghiệp, chưa có nhận thức về sản xuất hàng hóa, nên gặp khó khăn lớn trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Trương trình đào tạo nghề, khuyến nông chưa phát huy được hiệu quả, người nông dân chưa quen với tác phong sản xuất công nghiệp, chưa có nhận thức về sản xuất hàng hóa, nên gặp khó khăn lớn trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trương trình đào tạo nghề, khuyến nông chưa phát huy được hiệu quả, người nông dân chưa quen với tác phong sản xuất công nghiệp, chưa có nhận thức về sản xuất hàng hóa, nên gặp khó khăn lớn trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×