Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vị tính 1000đ

Đơn vị tính 1000đ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5124Đỗ Tương55

96

1717.047,6009,30016624,900Lạc

Su hào

Bắp Cải17.2

221.0

350.043,000

198,900

192,5009,800

26,400

21,300182

360

36027,300

54,000

54,00033,200

5,900

172,500 118,500

171,200 117,20018Dưa chuột300.0195,00036,00032548,750159,000110,25019Bí đỏ370.0185,00036,00022033,000149,000116,000110Hành tỏi105.0231,00021,50031246,800209,500 162,700111Cam canh250.0750,00038,00036254,300712,000657,70011270.010,00054,00025037,500156,000118,500113Vịt75.0190,00010515,75072,50056,750262,50038,30013,400Nguồn tổng hợp điều traBiểu đồ 3.1.Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 1

*Vùng 2:

a. Trồng trọt:

- Vùng 2 có diện tích chủ yếu là đồng bằng, thuận lợi cho việc trồng

lúa, vụ xuân do thời tiết mua nhiều các khu vực trũng nước thường tổ chức52

chăn nuôi thả cá. Cây trồng cũng gần giống như Vùng 1, chỉ khác ở Vùng 2

chưa trồng dưa chuột, bí đỏ, hành tỏi. Do thuận lợi về địa lý, thổ nhưỡng nên

việc trồng lúa ở vùng 2 (GTGT cả năm 54.779 nghìn đồng/ha cho năng suất,

hiệu quả cao hơn vùng 1 (GTGT cả năm 50.099 nghìn đồng/ha). Thực hiện

chương trình “Nâng cao năng lực sản xuất cho hộ nông dân” do tổ chức JICA

của Nhật Bản phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai vào vụ

Mùa năm 2012 trồng lúa hữu cơ xã Đồng Phú Ban đầu, dự án có 9 hộ nơng

dân thơn Thượng Phúc tham gia với diện tích 2 mẫu thực hiện trồng thí điểm

với giống Bắc thơm số 7 có năng suất ổn định bình quân từ 143 - 145 kg/sào,

giá bán 17.000 đồng/kg thóc, cao gấp 3 lần so với nhiều giống lúa khác mà

còn tạo được mơi trường sống sinh thái trong lành và giúp nơng dân đồn kết

sản xuất theo nhóm hộ. Khi xát thành gạo và đóng gói, sản phẩm được tiêu

thụ với giá từ 28.000 - 30.000 đồng/kg. Điều đáng mừng là sản phẩm gạo hữu

cơ của Đồng Phú gồm gạo trắng, gạo lứt đã có đầu ra ổn định và được phân

phối ở cả 3 miền Bắc, Trung , Nam . Mơ hình trồng lúa hữu cơ cho thu nhập

bình qn 155.000 nghìn đồng/ha. Năm 2017 mơ hình đã được nhân rộng

trong Xã với diện tích 22ha. Đây là điểm mới trong việc nâng cao hiệu quả sử

dụng đất nông nghiệp của vùng trong huyện.

- Các loại cây màu như lạc, đỗ tương cho năng suất rất thấp, thấp hơn

vùng 1. Các loại rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao như: khoai lang đông

GTGT 249.500 nghìn đồng/ha, chi phí lao động 28.500 nghìn đồng/ha, khoai

tây Xn GTGT 218.400 nghì đồng/ha, chi phí lao động 39.000 nghìn

đồng/ha, cà chua đơng GTGT 170.500 nghìn đơng/ha, chi phí lao động là

63.000 đồng/ha, bắp cải GTGT là 160.600 đồng/ha, chi phí lao động là

50.250 nghìn đồng/ha, su hào GTGT là 151.800 đồng/ha, chi phí lao động là

57.750 nghìn đồng/ha. Nhìn chung mơ hình rau mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Trong vùng 2 cũng giống vùng 1 không trồng ngô hạt làm thức ăn gia

súc do hiệu quả kinh tế thấp, chuyển sang trồng ngô nếp thương phẩm bán53

bao tử, bắp theo hướng dẫn của trung tâm khuyến nông huyện cho giá trị kinh

tế cao: GTGT là 76.880 nghìn đơng/ha, chi phí lao động là 19.050 nghìn

đồng/ha gấp 2,5 lần trồng lúa.

b. Chăn ni: Do địa hình vùng trũng nên trong vụ mùa các diện tích

và thấp hay bị ngập khó khăn cho việc canh tác nên trong vùng 2 chuyển một

phần trồng lúa sang thả, chăn vịt cá mang hiệu quả kinh tế hơn trồng lúa

GTGT thả cá là 212.000 nghìn đồng/ha, chi phí lao động 18.000đ/ha; chăn vịt

thương phẩm GTGT là 82.500 nghìn đồng/ha, chi phí lao động 14.700 nghìn

đồng/ha. Phân của vịt thải ra ni cá, hết vụ diện tích thả cá khơng phải cày

bừa làm đất mà chuyển sang trồng lúa vụ Xuân ( giảm được chi phi làm đất,

đảm bảo môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cao).

Bảng 3.4. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 2

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế một số cây trồng, vật nuôi vùng 2STTCây trồngNăng

GTSX

suất (tạ,

(1000đ)

bắp..)1Lúa Xuân68.42Lúa mùa63.73Ngô437,62035,035CPTG

(1000đ)

(Công)CPLĐ

(1000đ)GTGT

(1000đ)TNHH

(1000đ)8,89612518,7528,7249,9748,98012118,15026,0557,90530,470.091,41014,53012719,05076,88057,830Đỗ Tương16.746,76010,35017025,50036,41010,9105Lạc22.055,0009,80017526,25045,20018,9506Khoai lang350.0262,50013,00019028,500249,500221,0007Khoai tây260.0260,00041,55026039,000218,450179,4508Cà Chua134.0201,00030,50042463,600170,500106,9009Su hào198.0178,20026,40038557,750151,80094,0505410Bắp Cải11214.0181,90021,30033550,250160,600110,35080.0280,00068,00012018,000212,000194,00012Vịt78.0262,500180,0009814,70082,50067,800*Lúa Hữu cơ

thí điểm vụ

xuân40.268,2817,50013019,50060,78141,281**Lúa hữu cơ

thí điểm vụ

mùa39.667,3397,50013019,50059,83940,339Nguồn tổng hợp điều traBiểu đồ 3.2.Hiệu quả kinh tế một sốloại cây trồng Vùng 2

*Vùng 3:

a. Trồng trọt

- Ở vùng 3 địa hình bán sơn địa cây trồng hàng năm như lúa GTGT là

28.668 nghìn đồng, chi phí lao động là 18.150 nghìn đồng; Cây lạc GTGT là

32.490 nghìn đồng, chi phi lao động là 26.250 nghìn đồng, đỗ tương cho

GTGT là 32.490 nghìn đồng, chi phí lao động là 25.500 nghìn đồng kinh tế55

thấp hơn vùng 1 và vùng 2. Các cây hoa màu như khoai lang, khoai tây, su

hào cho giá trị kinh tế tương đối cao GTGT của khoai lang là 268.900 ngìn

đồng/ha, chi phí lao động là 46.500 nghìn đơng/ha; cây su hào GTGT là

151.800 nghìn đồng, chi phí cơng lao động là 57.750 nghìn đồng; cây khoai

tây GTGT là 180.050 nghìn đồng, chi phí trung gian là 39.000 nghìn đồng.

Ở vùng 3 cũng trồng ngơ nếp thương phẩm bán bắp vào bao tử giống như của

vùng 1, vùng 2 do thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng dẫn của

phòng kinh tế và trung tâm khuyến nông huyện đem lại hiệu quả kinh tế cao

GTGT là 68.750 nghìn đồng gấp 2,5 lần trồng lúa, chi phí lao động là 17.750

nghìn đồng. 2.(Bảng 3.9).

- Cây ăn quả, cây rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Ở vùng 3 không trồng các cây hành, tỏi, bắp cải, dưa chuột như vùng

1 và vùng 2. Cây khoai lang GTGT là 268.900 nghìn đơng gấp 9 lần trồng

lúa, chi phí lao động là 46.500 nghìn đồng; cây khoai tây GTGT là 150.050

nghìn đơng gấp 5 lần trồng lúa, chi phí lao động là 39.000 nghìn đồng; cây su

hào GTGT là 151.800 nghìn đơng gấp 5 lần trồng lúa, chi phí lao động là

57.000 nghìn đồng.

+ Trồng bười diễn thời gian 3 năm đầu cho thu hoạch chưa cao, mất

nhiều cơng chăm sóc và bón phân, từ năm thứ 4 trở đi cho hiệu quả kinh tế

cao, đây cũng là lợi thế của vùng. Bười diễn năm thư 3 cho thu hoạch GTGT

là 935.200 nghìn đồng, chi phí lao động là 27.000 nghìn đồng.

b. Chăn ni Điển hình là mơ hình chăn gà ta thả vườn kết hợp với

trồng cây lâu năm Bưởi diễn mang lại hiệu quả kinh tế cao GTGT của chăn gà

ta là 910.000 nghìn đồng, chi phí lao động là 21.750 nghìn đồng, chi phí trung

gian là 850.000 nghìn đồng; Riêng chăn gà tac chi phí trung gian lớn vì phải

mất cơng đầu tư con giống, thức ăn tương đối cao.56Bảng 3.5. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 3

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế một số cây tròng, vật ni chính vùng 3

Năng

STT Cây trồngsuất (tạ,GTSXCPTGbắp,(1000đ)(1000đ)36,5647,896CPLĐGTGTTNHH(Cơng) (1000đ)(1000đ)(1000đ)quả..)/ha

1Lúa Xuân2Lúa mùa3Ngô4Đỗ Tương5Lạc6Khoai lang7Khoai tây221.6221,60041,5508Su hào198.0178,2009Bưởi Diễn

Gà ta1066.512118,15028,66810,51862.134,1397,98012118,15026,1598,00927,700.083,10014,53011717,55068,57051,02025,50032,4906,99015.342,84010,35017018,95022.055,0009,80017526,25045,200370.0277,5008,60031046,500268,90026039,000180,050 141,05026,40038557,750151,800 94,05049,860.0997,200.0 62,00018027,000935,200 908,20022,0001,760,000 850,00014521,750910,000222,400888,250Nguồn tổng hợp điều tra57Biểu đồ 3.3 .Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 3

3.2.3.2.Hiệu quả của các kiểu sử dụng đất.

Từ kết quả điều tra, qua nghiên cứu các kiểu sử dụng đất theo vùng cho thấy:

*Vùng 1: Có 13 kiểu sử dụng đất (1 kiểu sử dụng đất chuyên lúa, 8 kiểu

sử dụng đất lúa – màu, 1 kiểu sử dụng đất 1 lúa - 1 cá, 1 kiểu sử dụng đất 1

lúa – 1 cá – 1 vịt, 1 kiểu sử dụng đất rau – màu, 01 kiểu sử dụng đất cây ăn

quả - màu) (Bảng 3.10).58

Bảng 3.6. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1

ĐVT: 1.000 đồng

Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1STTCây trồngNăng suất

(tạ, quả,..

121.7GTSX

(1000đ)

66,935CPTG

(1000đ)

(Công)CPLĐ

(1000đ)16,83624837,200GTGT

(1000đ)

50,099TNHH

(1000đ)

19,8161Lúa Xuân - Lúa

Mùa2Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Ngô66,601.7166,65536,51737355,950154,72081,1053Lúa Xuân - Lúa

Mùa -Đậu tương138.7114,53535,43641499,300187,66233,2164Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Lạc138.9109,93526,63643064,500107,88125,7165Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Su hào342.7265,83543,23673391,200247,181138,3166Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Bắp cải471.7259,43538,13660855,200245,881173,0167Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Dưa chuột421.7261,93552,83665397,950233,681118,0668Lúa Mùa - Bí đỏ Cải Bắp780.0410,50065,71870469,600344,782275,1829Lúa Xuân - Lúa

Mùa - Hành tỏi226.7297,93538,33656052,800284,181213,71610Đỗ Tương - Lạc –

Ngô96.2190,32038,78147370,950151,53911Cam

tỏi2507503836254,300712,00657,0012Lúa Xuân - Cá Vịt261.7549,93557,918798119,700492,017372,31713Lúa Xuân - Cá156.7318,93536,41848672,900282,517209,617canh-Hành80,58

9Nguồn tổng hợp số liệu điều tra59Hình 3.1. Lúa xuân tại TT XMHình 3.2. Lúa mùa tại xã Thuỷ Xn

TiênHình 3.3. Lạc tại xã Trần PhúHình 3.4. Ngơ tại xã Thủy Xn TiênHình 3.5. Chăm sóc hoa ly tại HTX hoa câyHình 3.6. Mơ hình trồng bƣởi Diễn tạicảnh Thụy Hƣơngthị trấn Xuân Mai60Biểu đồ 3.4. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất Vùng 1Kiểu sử dụng đất chun lúa có GTGT là 50.099 nghìn đồng/ha, chi phí

trồng lúa là 37.200 nghìn đồng/ha. u cầu lao động đối với kiểu sử dụng đất

chuyên lúa là 248 cơng/ha do cải tiến kỹ thuật giảm chi phí công làm đất,

công gieo cấy, công thu hoạch bằng máy. Thu nhập hỗn hợp của kiểu sử dụng

đất chuyên lúa là 19.816 nghìn đồng/ha (hiệu quả kinh tế chuyên trồng lúa

của vùng 1 không cao).

Kiểu sử dụng đất Lúa - màu có GTGT tương đối cao, cao nhất là kiểu sử dụng

lúa mùa – bí đỏ - bắp cải có GTGT là 344.782 nghìn đồng/ha, với chi phí lao

động là 69.600 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với kiểu sử dụng đất lúa

mùa – bí đỏ - bắp cải là 704 cơng/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 275.182 nghìn

đồng/ha. Thấp nhất kiểu sử dụng lúa –màu là: kiểu sử dụng lúa xuân – lúa

mùa – lạc, GTGT của kiểu sử dụng đất này là 107.881 nghìn đồng/ha, với số

cơng lao động là 560 cơng, chi phí lao động là 64.500 nghìn đồng/ha, thu

nhập hỗn hợp là 25.716 nghìn đồng/ha. Kiểu sử dụng lúa màu có giá trị gia

tăng gấp 3 đến 6 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa.61

- Kiểu sử dụng đất kết hợp trồng lúa xuân – thả cá; lúa xuân – thả cá –

chăn vịt thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao: lúa xuân – thả cá cho

GTGT là 282.517 nghìn đồng/ha, chi phí cơng lao động 72.900 nghìn đồng/ha

hiệu quả cao gấp 5 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa; lúa xuân – thả cá – chăn

vịt cho GTGT là 492,017 nghìn đồng/ha chi phí cơng lao động là 119.700

nghìn đồng/ha hiệu quả cao gấp 9 lần kiểu sử dụng chuyên lúa.

- Kiểu sử dụng Cam canh (cây ăn quả) – Hành, tỏi (rau màu) mang lại

hiệu quả kinh tế cao nhất có GTGT 712.000 nghìn đồng/ha, chi phí lao động

là 54.300 nghìn đồng/ha giá trị kinh tế gấp 12 lần chuyên lúa. Đây là loại cây

trồng phát huy được thế mạnh của vùng bãi ven sơng đáy có nhiều phù sa

màu mỡ.

** Vùng 2:

- Vùng 2 có 11 kiểu sử dụng đất. Trong đó chuyên lúa có 1 kiểu sử

dụng đất. Là vùng chiêm trũng nên thuận lợi cho việc trồng lúa hơn các vùng

1 và vùng 3, cho giá trị kinh tế cao hơn. Vùng 2 có 1 kiểu sử dụng đất chun

lúa GTGT của là 54.779 nghìn đồng/ha, ch phí trung gian là . Trong vùng tại

Xã Đồng Phú đang trồng thí điểm Mơ hình trồng lúa hữu cơ với giống Bắc

thơm số 7 có năng suất ổn định bình quân từ 143 - 145 kg/sào, giá bán 17.000

đồng/kg thóc, cao gấp 3 lần so với nhiều giống lúa khác cho thu nhập bình

qn 155.000 nghìn đồng/ha. Năm 2017 mơ hình đã được nhân rộng trong Xã

với diện tích 22ha.

- Kiểu sử dụng đất Lúa màu có 8 kiểu sử dụng đất. Trong đó kiểu sử

dụng lúa Xuân – lúa Mùa – Khoai lang cho GTGT cao nhất 304.297 nghìn

đồng/ha cao gấp 5 lần chuyên lúa, lao động 436 công, chi phí lao động là

65.400 nghìn đồng/ha. Thấp nhất là kiểu sử dụng đất lúa Xuân –lúa Mùa – Đỗ

tương GTGT là 91.189 nghìn đồng/ha, cơng lao động 416 cơng, chi phí lao

động là 62.400 nghìn đồng/ha. Giá trị kinh tế của kiểum sử dụng đất này này

gấp 1,5 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa.

- Kiểu sử dụng đất 1 lúa – 1 cá có GTGT 161.779 nghìn đồng/ha cao

gấp 3 lần kiểu sử dụng đất chuyên lúa, số cơng lao động là 336 cơng, chi phí

lao động của kiểu sử dụng này là 18.000 nghìn đồng/ha.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị tính 1000đ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×