Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.9: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Bảng 3.9: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gianSố khách

hàng mất

điệnLoại

STTTên thiết bị đường

dâyThời điểm

mất điệnNgàyThời điểm có

điện trở lạiGiờ, phútNgàyGiờ,

phútCải tạo

lưới

Thời

điện

gian

nơng

mất

thơn

điện

(phút)Ngun nhânMơ tả cụ thể<5>5Thời

Thời

gian

gian

từ 5

lớn

phút

hơn 5

trở

phút

xuốngChỉ số

TiKi

(MxG)1.Mất điện do sự cố lưới điện phân phối

Nhảy MCR 70 do ngắn mạch

Hỏng cầu chì SI pha A,B
CD10 kv TBA hồ Sơn 1>

Cắt CDF79 để ép đầu cốt

lèo pha A vào CD10kv TBA

Hỏng cầu chì SI

Hồ Sơn 1
đầu cốt >1MC RECLOSER cột

70 đường trục18/01/2014

12:00:00 AM8h018/01/2014

12:00:00 AM8h222202CD79 Đường trục18/01/2014

12:00:00 AM8h2218/01/2014

12:00:00 AM9h44600MC RECLOSER cột 04/05/2014

70 đường trục

12:00:00 AM13h1904/05/2014

14h14

12:00:00 AM150Khác3023,850084,700012,0240121,440Nhảy MC Recloer cột 70

ĐZ 971 TGTĐ014,019060,2854Đại Đình 115/09/2014

12:00:00 AM18h5915/09/2014

19h40

12:00:00 AM410KhácNổ chì cao thế pha c0110415Gò Đẩu09/11/2014

12:00:00 AM17h5509/11/2014

19h35

12:00:00 AM1000Thiết bị đóng cắtĐứt cầu chì SI pha B02101006Hồ Sơn 116/11/2014

12:00:00 AM20h2616/11/2014

12:00:00 AM370KhácNổ 01 pha chì cao thế pha C01351012,9870810,2460279,55321h3Tổng nhóm 1 :

2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng

lưới điện phân phối

1Chiếu sáng QL2B T3- 18/02/2014

100

12:00:00 AM221/02/2014

12:00:00 AMLỘ 971 TGTĐ8h3518/02/2014

12:00:00 AM5h3021/02/2014

12:00:00 AM9h356h3760600Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpThay công tơ đầu cực MBA0110600Ép lại đầu cốt lèo CSV pha B

Bảo trì bảo

tram tụ bù cốt 75 và đóng SI

dưỡng, vệ sinh

pha A trạm tụ cột 3 NR trung

công nghiệp

tâm 1 DZ971 TG TĐ015,2170313,0203CC Hợp Châu 104/03/2014

12:00:00 AM15h1504/03/2014

15h55

12:00:00 AM400Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo lắp csv 10 kV01335013,4004TT2 Hợp Châu04/03/2014

12:00:00 AM11h2504/03/2014

12:00:00 AM12h0350Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo lắp csv 10 kV0120307,1055Chiếu sángQL2B T310004/03/2014

12:00:00 AM10h4704/03/2014

12:00:00 AM11h6190Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo lắp csv 10 kV0110196Tái định cư thơn Tích

04/03/2014

Cực

12:00:00 AM13h4704/03/2014

14h25

12:00:00 AM380Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo lắp csv 10 kV,đấu cáp

nguồn ,đấu dây tín hiệu

xuống tụ bù018803,3447Hồ Sơn 606/03/2014

12:00:00 AM8h1506/03/2014

12:00:00 AM8h51360Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, Lắp CSV 10kV0126209,4328Hồ Sơn 506/03/2014

12:00:00 AM8h5506/03/2014

12:00:00 AM9h28330Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0129209,6369Hồ Sơn 706/03/2014

12:00:00 AM9h3106/03/2014

12:00:00 AM10h8370Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0111104,10710Nhân Lý10/03/2014

12:00:00 AM10h5010/03/2014

11h38

12:00:00 AM480Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10kV01387018,57611CC Đồng Xuân10/03/2014

12:00:00 AM9h5010/03/2014

10h33

12:00:00 AM430Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10kV01415017,84512Đồng Bùa10/03/2014

12:00:00 AM11h5010/03/2014

12h35

12:00:00 AM450Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10kV01333014,98513Gò Đẩu10/03/2014

12:00:00 AM8h5510/03/2014

12:00:00 AM9h35400Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10kV01104014TBA Bưu Điện Tam

Đảo11/03/2014

12:00:00 AM9h3311/03/2014

12:00:00 AM9h53200Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01102015Trung Tâm 111/03/2014

12:00:00 AM8h3211/03/2014

12:00:00 AM9h13410Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01348014,26816CC Quan Đình17/03/2014

12:00:00 AM14h5017/03/2014

15h53

12:00:00 AM630Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01273017,19917Quan Đình 218/03/2014

12:00:00 AM10h3118/03/2014

12:00:00 AM1550Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay MBA TBA Quan Đình

2 - 180kVA-10/0.4kV bằng

MBA 180kVA-10/0.4kV02153023,715Cắt khơng tải CD1 nhánh

Quan Ngoại 2 để thay MBA

TBA Đồng Thành 180kVA10/0.4kV bằng MBA

180kVA-10/0.4kV01270039,4201813h6CD nhánh Quan Ngoại 18/03/2014

2

12:00:00 AM8h5218/03/2014

11h18

12:00:00 AM1460Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệp19Trung tâm 3 HC21/03/2014

12:00:00 AM10h4821/03/2014

12:00:00 AM11h9210Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0125305,31320Hợp Châu 3 REII21/03/2014

12:00:00 AM10h021/03/2014

10h29

12:00:00 AM290Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01458013,28221Gò Đẩu31/03/2014

12:00:00 AM14h5031/03/2014

15h18

12:00:00 AM280Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệp22CD79 Đường trục02/04/2014

12:00:00 AM5h1502/04/2014

12:00:00 AM9023Lan Đình03/04/2014

12:00:00 AM10h703/04/2014

13h15

12:00:00 AM18824TBA DAI DINH 207/04/2014

12:00:00 AM9h3007/04/2014

10h15

12:00:00 AM25Dân tộc nội trú22/04/2014

12:00:00 AM11h026Cấp 3 Tam Đảo22/04/2014

12:00:00 AM27Hợp Châu 3 REII2829021028Bảo trì bảo

Đóng SI 10kV pha C Trạm tụ

dưỡng, vệ sinh cột 01 nhánh Quan ngoại ĐZ

cơng nghiệp

971 TGTĐ012,140019,2600Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực0110188450Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpthay công tơ đo đếm đâu cực

MBA01104522/04/2014

11h22

12:00:00 AM220Thí nghiệm định

kỳKiểm tra HTĐĐ TBA01102211h4822/04/2014

12h35

12:00:00 AM470Thí nghiệm định

kỳKiểm tra HTĐĐ TBA01104723/04/2014

12:00:00 AM7h5823/04/2014

12:00:00 AM9h30670Thay công tơ

định kỳThay công tơ, TI đầu cực

MBA01459030,753TBA 68A23/04/2014

12:00:00 AM9h5323/04/2014

12:00:00 AM11h0670Thay công tơ định

kỳThay công tơ, TI đầu cực

MBA011067Nhân Lý23/04/2014

12:00:00 AM11h2323/04/2014

12h28

12:00:00 AM650KhácThay TI đầu cực MBA01391025,4155h24Thay công tơ đầu cực MBA30Cầu Tre23/04/2014

12:00:00 AM13h5323/04/2014

15h28

12:00:00 AM950KhácThay TI đầu cực MBA01213020,23531Hồ Sơn 723/04/2014

12:00:00 AM15h4823/04/2014

16h45

12:00:00 AM570KhácThay TI đầu cực MBA0111306,44132CD nhánh Gò Đẩu24/04/2014

12:00:00 AM6h4624/04/2014

14h20

12:00:00 AM4540KhácDựng mới cột 2B và cột 3

nhánh Gò Đẩu và lắp mới 01

bộ CD tại cột 3 dựng mới011045433LỘ 971 TGTĐ03/05/2014

12:00:00 AM17h4703/05/2014

18h47

12:00:00 AM600KhácÉp lại đầu cốt sứ xuyên

tường TBA Hợp Châu 1 250kVA015,5850335,10035Trung Tâm 113/05/2014

12:00:00 AM17h3513/05/2014

18h20

12:00:00 AM450KhácThay ATM tổng tủ 0.4kV01275012,37536CDF120 Đường trục30/05/2014

12:00:00 AM5h530/05/2014

11h40

12:00:00 AM3950Sửa chữa lớn lưới

trung ápCắt CDF120 để sửa chữa014350171,82537CC Quan Đình09/06/2014

12:00:00 AM9h3509/06/2014

10h15

12:00:00 AM400KhácThay csv10 kV Pha A bị vỡ01278011,12038Trung Tâm 126/06/2014

12:00:00 AM17h3926/06/2014

12:00:00 AM18h5260KhácSử lý tiếp xúc đấu cáp xuất

tuyến Lộ D0127507,15039Đại Đình 108/07/2014

12:00:00 AM8h208/07/2014

11h24

12:00:00 AM2020Thí nghiệm định

kỳCắt điên TBA Đại Đình 1 để

tháo lắp ATM Tổng đi thí

nghiêm011020240Cầu Tre21/07/2014

12:00:00 AM11h5221/07/2014

12h22

12:00:00 AM300Thay cơng tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ0121306,39041Hồ Sơn 121/07/2014

12:00:00 AM8h2521/07/2014

12:00:00 AM440Thay công tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ01343015,09242TBA 68A21/07/2014

12:00:00 AM9h4021/07/2014

10h10

12:00:00 AM300Thay công tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ011030Tái định cư thơn Tích

21/07/2014

Cực

12:00:00 AM10h4021/07/2014

11h28

12:00:00 AM480Thay cơng tơ định

Thay cơng tơ đầu cực TBA

kỳ019304,46426/07/2014

12:00:00 AM8h3026/07/2014

10h32

12:00:00 AM1220Thay công tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ0130366439h944UBND huyện Tam Đảo45TT2 Hợp Châu26/07/2014

12:00:00 AM15h626/07/2014

15h40

12:00:00 AM340Thay công tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ0121207,20846CC Quan Đình27/07/2014

12:00:00 AM9h4027/07/2014

12:00:00 AM10h5250Thay cơng tơ định

Thay cơng tơ đầu cực TBA

kỳ0127806,95047CC Đồng Xuân27/07/2014

12:00:00 AM8h1527/07/2014

12:00:00 AM9h15600Thay công tơ định

Thay công tơ đầu cực TBA

kỳ01423025,38048Đồng Bùa28/07/2014

12:00:00 AM8h4028/07/2014

12:00:00 AM8h55150Sửa chữa thường Đấu dây mạch điều khiển tủ

xuyên

tụ bù 400v0134405,16049Đồng Thanh28/07/2014

12:00:00 AM12h1528/07/2014

12h30

12:00:00 AM150Sửa chữa thường

xuyên50LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

12:00:00 AM14h103/08/2014

15h12

12:00:00 AM60051LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

12:00:00 AM5h103/08/2014

12:00:00 AM7h3060052Quan Đình 218/08/2014

12:00:00 AM9h4018/08/2014

10h35

12:00:00 AM550Khác53Chiếu sáng QL2B T310018/08/2014

12:00:00 AM13h5018/08/2014

14h50

12:00:00 AM60054TBA Thiền Viện06/09/2014

12:00:00 AM8h2006/09/2014

10h33

12:00:00 AM13355TBA Bưu Điện Tam

Đảo15/09/2014

12:00:00 AM8h215/09/2014

10h45

12:00:00 AM56Khoáng sản 75023/09/2014

12:00:00 AM9h3057Khoáng sản 40023/09/2014

12:00:00 AM10h35Thay ATM Tổng tủ tụ bù

40V0127404,110Cắt điện ĐZ971 TGTĐ để

Sửa chữa lớn lưới

đấu lại lèo tại cột 59 ĐZ971

trung áp

TGTĐ015,5850335,100Cắt điện ĐZ 971 TGTĐ Để

Sửa chữa lớn lưới

tháo lèo phục vụ lẳp CDFI

trung áp

NR TRUNG Tâm 1025,5850335,100Kiểm tra HTĐĐ TBA0115808,690KhácKiểm tra HTĐĐ TBA0110600KhácCắt điện TBA Để thay TI đầu

cực MBA01202661630KhácThay Ti Đấu cực định kỳ011016323/09/2014

10h30

12:00:00 AM600KhácCắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA01106023/09/2014

12:00:00 AM300KhácCắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA01103011h55h5512/10/2014

16h15

12:00:00 AM1200Sửa chữa lớn

lưới trung ápTách và đấu lèo cột 69 để

Thay MC, thay xà phụ đỡ sứ,

thay CD 10kV xuống MC cột

70 ĐZ 971 TGTĐ015,5850670,20060LỘ 971 TGTĐ12/10/2014

12:00:00 AM60LỘ 971 TGTĐ12/10/2014

12:00:00 AM5h5512/10/2014

16h15

12:00:00 AM6200Sửa chữa lớn

lưới trung ápThay MC, thay xà phụ đỡ sứ,

thay CD 10kV xuống MC cột

70 ĐZ 971 TGTĐ014,01902,491,78062Đồng Bùa23/10/2014

12:00:00 AM9h5323/10/2014

11h10

12:00:00 AM600Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực MBA

TBA Đồng Bùa 320kVA ĐZ

971 TGTĐ01344020,64063TBA Thiền Viện23/10/2014

12:00:00 AM11h4523/10/2014

12h23

12:00:00 AM380Thay cơng tơ lộ Đại Đình

Thay công tơ định đấu song song đầu cực MBA

kỳ

TBA Thiền Viện Trúc Lâm

250kVA ĐZ 971 TGTĐ01207664TBA Quan Ngoài 2

(MINH TUYEN)23/10/2014

12:00:00 AM8h5023/10/2014

12:00:00 AM9h30400KhácThay công tơ đầu cực MBA

TBA Minh Tuyên 320kVA

ĐZ 971 TGTĐ01104065Quan Ngoại25/10/2014

12:00:00 AM8h1825/10/2014

12h20

12:00:00 AM2420Sửa chữa thường

xuyênThay cáp xuất tuyến lộ A,

B ,D011,0920264,26468Gò Đẩu08/11/2014

12:00:00 AM19h008/11/2014

19h40

12:00:00 AM400Kháccắt điện TBA Gò Đẩu để sử

lý đe doạ sự cố03104069Gò Đẩu11/11/2014

12:00:00 AM10h1211/11/2014

11h12

12:00:00 AM60004106070Dân tộc nội trú11/11/2014

12:00:00 AM8h2811/11/2014

12:00:00 AM7200210729h40Thí nghiệm định kỳ, tháo lắp

Thí nghiệm định

CSV 10kV, kiểm tra hệ thống

kỳ

đo đếm đầu cực MBA

KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA71TBA Đại Đình 211/11/2014

12:00:00 AM11h3411/11/2014

12:00:00 AM12h5310KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA02103172Cấp 3 Tam Đảo11/11/2014

12:00:00 AM12h4511/11/2014

13h15

12:00:00 AM300KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực ,tháo lắp CSV 10KV02103073UBND huyện Tam Đảo11/11/2014

12:00:00 AM12h2011/11/2014

12:00:00 AM13h0400KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực024016074Chiếu sáng QL2B T310011/11/2014

12:00:00 AM10h5011/11/2014

11h43

12:00:00 AM530KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực02105375TBA Quan Ngoại 2

(MINH TUYEN)11/11/2014

12:00:00 AM14h711/11/2014

14h44

12:00:00 AM370KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực02103776TBA 68A11/11/2014

12:00:00 AM15h1511/11/2014

15h50

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực02103578Danh thắng Tay Thien02/12/2014

12:00:00 AM10h5002/12/2014

12:00:00 AM780Thí nghiệm định

kỳCắt điện TBA Danh Thắng

Tây Thiên để TNĐK0240312015,585039,095035,5850659,03012h879MC 371E4.324/12/2014

12:00:00 AM4h5024/12/2014

12:00:00 AM4h5770Khác80LỘ 971 TGTĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

12:00:00 AM9h81180KhácChuyển phương thức cấp

điện đoạn DZ từ CDF3

DZ371E4.3 đến CDF1Z95

và TGTD sang nhận điện từ

DZ377E4.3

Cắt điên ĐZ 971 TGTĐ để

kéo dây lấy độ võng ĐZ

35KV xây dựng mới giao

chéo khoảng 15-16 MK 971972 TGTĐTổng nhóm 2 :09255,32106,066,08

7003.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới

điện 110 kVTổng nhóm 3 :00000015,5850256,910015,5850256,910Do dân chặt cây đổ vào TBA

UBND Huyện Tam Đảo gây

sự cố015,5850832,165Các ảnh hưởng

của hoàn lưu bão Nhảy MC 971 TGTĐ do mưa

hoặc lũ qt, lốc

to,sét

xốy015,5850145,210Tổng nhóm 5 :0211,17

00977,3756. Tổng đường dây 971 TGTam Đảo0103 82,32207,579,92

54.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Tram 110kV Vĩnh

Yên21/05/2014

12:00:00 AM7h4221/05/2014

8h28

12:00:00 AM460Sự cốSự cố lưới điện Quốc Gia

500kVTổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do khác

12LỘ 971 TGTĐ05/06/2014

12:00:00 AMLỘ 971 TGTĐ26/07/2014

12:00:00 AM17h405/06/2014

19h33

12:00:00 AM16h226/07/2014

16h28

12:00:00 AM1492600Vi phạm hành

lang lưới điệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.9: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×