Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.7: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Bảng 3.7: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

lại

NgàyGiờ,

phútNgàyGiờ,

phútgian

mất

điệnđiện

nông

thôn<5Thời

Thời

gian lớn gian từ 5

>5

hơn 5 phút trở

phút

xuống0120201,41401202022,0181.Mất điện do sự cố lưới điện phân phối1221h615/07/2014

21h13

12:00:00 AM70Dây dẫnTrung Gian Yên 28/07/2014

17h31

Dương

12:00:00 AM28/07/2014

19h20

12:00:00 AM1090Cách điệnLộ 372E25.315/07/2014

12:00:00 AMNhảy MC372 E25.3 do

DVTC thay dây NR Lưu Thị

4, dây dẫn độ võng không

đảm bảo làm ngắn mạch 3pha

Nhảy MC 331 TG Yên

Dương Bảo vệ quá dòng AB-C tác động3MC372E25.202/08/2014

20h30

12:00:00 AM02/08/2014

21h24

12:00:00 AM540Cách điệnNhảy MC 372 E 25.3 Do sự

cố thoáng qua01202010,9084lộ 372E25.303/08/2014

12:00:00 AM2h3003/08/2014

12:00:00 AM4h301200Dây dẫnCắt điện ĐZ 372 E 25.3 Để

ĐL Lâp thạch nối dây từ cột

34 ĐT -CDF1NR Tân trung01202024,2405lộ 372E25.304/08/2014

12:00:00 AM8h604/08/2014

12:00:00 AM8h1150KhácNhảy MC372E25.320020206MC372E25.227/08/2014

15h26

12:00:00 AM27/08/2014

15h30

12:00:00 AM40Cách điệnNhảy MC372 E 25.3 Do sự

cố thoáng qua20020207Lộ 372E25.301/12/2014

23h39

12:00:00 AM02/12/2014

12:00:00 AM1h341150Cách điệnVỡ sứ cột 4 NRẽ Quang Sơn

3 ĐZ 372 E 25.301202023,2308Ba Làng02/12/2014

12:00:00 AM02/12/2014

14h15

12:00:00 AM5550KhácNổ chì 2 pha cao thế pha A B

TBA Ba Làng ĐZ 372 E 25.301201,110461,01240482,9205h0Tổng nhóm 1 :

2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối969Bảo trì bảo dưỡng,

Thay cơng tơ đầu cực MBA

vệ sinh cơng

tháo, lắp CSV10kv

nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

Thay công tơ đầu cực MBA

vệ sinh công

,tháo ,lắp CSV 10kv

nghiệp

Cắt CDF1 Bồ Lý ĐZ 973

TGYD để thay máy biến áp

Cải tạo lưới điện TBA Bồ Lý 4 từ 180kVA lên

250kVA và MBA TBA Bồ Lý

5 từ 100kVA lên 180kVA

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Tháo Lắp CSV 10 kV

nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Tháo Lắp CSV 10 kV

nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Tháo , Lắp CSV 35kV

nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Tháo , Lắp CSV 35kV

nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công

tháo Lắp CSV 10 kV

nghiệp

Đấu lại dây cáp nguồn và dây

Khác

mạch điều khiển tủ tụ bù

0.4kV25/02/2014

10h35

12:00:00 AM25/02/2014

11h23

12:00:00 AM480Đồng Vàng25/02/2014

12:00:00 AM8h5025/02/2014

12:00:00 AM9h384803CDF1 Bồ Lý28/02/2014

12:00:00 AM8h2628/02/2014

11h55

12:00:00 AM20904Hữu Bình 114/03/2014

12:00:00 AM9h1214/03/2014

12:00:00 AM11h32805Hữu Bình 214/03/2014

11h20

12:00:00 AM14/03/2014

12h20

12:00:00 AM2806Bắc Bình 4 REII14/03/2014

13h50

12:00:00 AM14/03/2014

14h34

12:00:00 AM2807Bắc Bình 5 REII14/03/2014

12:00:00 AM15h014/03/2014

15h50

12:00:00 AM2808TBA BO LY 129/03/2014

12:00:00 AM9h3229/03/2014

12:00:00 AM10h02809Hữu Bình 126/05/2014

12h45

12:00:00 AM26/05/2014

13h20

12:00:00 AM28010TBA BO LY 423/06/2014

12:00:00 AM8h423/06/2014

12:00:00 AM8h54500Sửa chữa thường

xuyên11Đồng Vàng27/06/2014

12:00:00 AM8h3027/06/2014

12:00:00 AM9h1040012Hữu Bình 228/07/2014

10h50

12:00:00 AM28/07/2014

12:00:00 AM11h71701Yên Dương 420118608,9280120960110209013084012056011028011028011028013084Thay ATM tổng tủ 0.4kV

(400A bằng ATM 400A)011050KhácThay ATM 400v lộ 1 do quá

tải012080Sửa chữa thường

xuyênĐấu dây mach điều khiển tủ

tụ bù 400v01203413Hữu Bình 111/08/2014

12:00:00 AM9h4011/08/2014

12:00:00 AM10h5250Khác14LỘ 973 TGYD17/08/2014

12:00:00 AM6h1417/08/2014

12:00:00 AM13h01200Kháccắt điện TBA Bắc Bình 1 Để

thay GZ500 sử lý tiếp xúc tủ

0,4kv và VSCN

Cắt điện DZ973 TGYD để

Điện Lực Lập Thạch thay

CD23B RG Lập Thạch Tam

Đảo bằng CDFTổng nhóm 2 :01307502202024,240015410034,0200120204,0400220205,8580120206,06002202042,42003202039,99604202021,8163.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kV

Chuyển phương thức cấp

điện từ nhận điện Việt Nam

sang nhận điện Trung Quốc1110kV Lập Thạch13/04/2014

12:00:00 AM0h1013/04/2014

12:00:00 AM0h30200Công tác theo kế

hoạch2110kV Lập Thạch21/04/2014

12:00:00 AM0h221/04/2014

12:00:00 AM0h31290Công tác theo kế Chuyển nguồn nhận điện Việt

hoạch

Nam3110kV Lập Thạch04/07/2014

12:00:00 AM0h004/07/2014

12:00:00 AM0h30300Công tác kế hoạch

khác4110kV Lập Thạch23/07/2014

12:00:00 AM3h3023/07/2014

12:00:00 AM7h02100Công tác kế hoạch

khác5110kV Lập Thạch24/07/2014

12:00:00 AM3h3524/07/2014

12:00:00 AM6h5319806110kV Lập Thạch28/07/2014

12:00:00 AM0h1428/07/2014

12:00:00 AM2h210807110kV Lập Thạch09/08/2014

12:00:00 AM3h009/08/2014

12:00:00 AM5h491690Sự cố đường dâyCắt điện Trạm E25.3 để sử lý

tiếp xúc CD171-702202034,1388MC372E25.225/10/2014

12:00:00 AM18h025/10/2014

18h15

12:00:00 AM150Thí nghiệm định kỳThí nghiệm định kỳ trạm 110

Lập Thạch0120203,0309lộ 372 E25.326/10/2014

12:00:00 AM4h226/10/2014

11h53

12:00:00 AM4710Thí nghiệm định kỳCắt điện ĐZ110kv kết hợp

TNĐK 2015 TG Yên Dương02202095,142Chuyển phương thức nhận

điệnMất điện trạm E25.3 do cắt

điện để xử lý đe dọa sự cố

trên lưới 110kV

Mất điện TBA 110KV Lâp

Công tác kế hoạch

Thạch do cắt điện để sử lý đe

khác

dọa sự cố trên lưới 110kv

Cắt điện trạm 110 E25.3 đê

CN Lưới điện Vĩnh Phúc sử

Sự cố TBA

lý đe dọa sự cố phát nhiệt CD

171-110110kV Lập Thạch18/11/2014

12:00:00 AM2h1518/11/2014

12:00:00 AM5h15180011110kV Lập Thạch25/11/2014

12:00:00 AM2h025/11/2014

12:00:00 AM5h302100Cắt điện DZ 110kv phục vụ

XN điện cao thế Miền Bắc

SC trên DZ

Cắt điện DZ 110kv phục vụ

Công tác kế hoạch

XN điện cao thế Miền Bắc

khác

SC trên DZ

Cơng tác kế hoạch

khácTổng nhóm 3 :06202036,36005202042,4200292,2220331,28001202010,1000220205,0504.Mất điện do lưới điện 220,500kV

500Công tác theo kế

hoạch21/05/2014

12h55

12:00:00 AM21/05/2014

13h20

12:00:00 AM250Công tác theo kế

hoạch110kV Lập Thạch24/05/2014

12:00:00 AM5h724/05/2014

12:00:00 AM5h28210Công tác theo kế

hoạchChuyển E25.3 về nhận điện

Việt Nam0320204,242lộ 372E25.329/05/2014

12:00:00 AM4h529/05/2014

12:00:00 AM4h29240Sự cốNhảy MC 372E25.3 do bảo

vệ tần số thấp tác động0220204,848511/06/2014

110kV Lập Thạch

12:00:00 AM5h1711/06/2014

12:00:00 AM5h35180Công tác theo kế

hoạchChuyển trạm E25.3 Lập

Thạch từ nguồn Việt Nam

sang nhận điện Tân Kiều

Trung Quốc0220203,6366110kV Lập Thạch22/06/2014

12:00:00 AM8h2522/06/2014

12:00:00 AM8h43180Sự cốSự cố lưới điện 220kV Yên

Bái - việt Trì0220203,6367Lộ 372E25.302/09/2014

12h17

12:00:00 AM02/09/2014

12h36

12:00:00 AM190Sự cố0120203,8388Lộ 372E25.314/09/2014

12:00:00 AM6h4314/09/2014

12:00:00 AM6h5070Sự cố0420201,4149110kV Lập Thạch27/09/2014

12:00:00 AM1h3027/09/2014

12:00:00 AM2h0300Công tác theo kế

hoạch0120206,060Lộ 372E25.32110kV Lập Thạch3

402/01/2014

12:00:00 AM0h802/01/2014

12:00:00 AMCắt điện trạm 110 E25.3 để

chuyển cấp điện Việt Nam _

Trung Quốc (Lưới 220kv )

Cắt Điện TBA 110kV Lập

Thạch để chuyển phương

thức nhận điện từ Việt nam

Sang nhận điện TQ0h581Nhảy MC372E25.3 bảo vệ

tần số thấp tác động- do sự cố

DZ500KV

Nhảy MC 372 E25.3 do bảo

vệ tần số thấp tác động (do sự

cố NM Điện Mông Dương 2)

Xử lý đe dọa sự cố lưới điện

Quốc gia10110kV Lập Thạch01/10/2014

12:00:00 AM1h001/10/2014

12:00:00 AM1h30300Công tác theo kế

hoạchXử lý đe dọa sự cố lưới HT

điện Quốc giaTổng nhóm 4 :0120206,0600192,020048,88402202014,1400320209,29203202015,75602202013,93803202044,844001,010097,970406,674404595,0745.Cắt điện do các lý do

khác

01/06/2014

0h52

12:00:00 AM

04/06/2014

18h50

12:00:00 AM

08/08/2014

23h20

12:00:00 AM01/06/2014

2h2

12:00:00 AM

04/06/2014

19h36

12:00:00 AM

09/08/2014

0h38

12:00:00 AMLộ 372 E 25.317/09/2014

12:00:00 AM0h1617/09/2014

12:00:00 AMLộ 372 E 25.317/09/2014

12:00:00 AM1h5817/09/2014

12:00:00 AM1Lộ 372 E 25.32Lộ 372 E 25.33Lộ 372 E 25.34

5Tổng nhóm 5 :

6. Tổng đường dây 973 TG Yên

Dương7004607801h256905h402220Các nguyên nhân Nhảy MC 372 E25.3 do mưa,

bất khả kháng khác

sét

Mưa, bão sét làm nhảy MC

Bão

372 E25.3

Nhảy MC372E25.3 do mưa

Bão

bão

Nhảy MC372E25.3 do mưa

Bão

giông kèm theo sét (a/hưởng

bão số 3)

Nhảy MC372E25.3 do anh

Bão

hưởng cơn bão số 3 sự cố

CDF 99Bảng 3.8: Kếtquả tính tốn độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lướiMất điện thoáng qua

Tổng số

Tổng số

khách

lần mất hàng bị

điện (m) mất điện

(Mj)Mất điện kéo dàiSTTNội dungTổng số

khách

hàng (K)11.Mất điện do sự cố

lưới điện phân phối12,99344040.03061,01282,9206.380.0822.Cắt điện cho công

tác theo kế hoạch12,993000.0001541034,0202.620.0312,993000.000292,222331,28025.500.1712,993000.000192,02048,8843.760.163

43.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 220,500kVMAIFI

(Mj/K)Tổng số

Tổng thời

Tổng số

khách hàng gian mất điện SAIDI

lần mất

bị mất điện của khách (STi*Ki)/K

điện (n)

(Nj)

hàng (STi*Ki)SAIFI

(Nj/K)55.Cắt điện do các lý do

khác12,993000.00051,01097,9707.540.0866.Tổng hợp chung12,99344040.030746,674595,07445.800.51Bảng 3.9: Số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam ĐảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.7: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×