Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.35: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương năm 2014.

Bảng 2.35: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương năm 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

9lộ 372e25.310lộ 372e25.311CD YEN

DƯƠNG 624/10/2014

17h40

12:00:00 AM

01/12/2014

23h39

12:00:00 AM24/10/2014

17h48 8

12:00:00 AM

02/12/2014

1h34 115

12:00:00 AM24/12/2014

20h10

12:00:00 AM24/12/2014

21h14

12:00:00 AM640Khác0Cách điện0KhácNhảy MC372E25.3 do sự cố

thoáng qua

Vỡ sứ cột 4 NRẽ Quang Sơn 3

ĐZ 372 E 25.3

Cắt điên CD1 NRẽ Yên Dương 6

để ép lại đầu cốt bị gãy tại CD1

NRẽ Gà Bố Mẹ Yên DươngTổng nhóm 1 :011,00208,016011,0020115,23001164010,496497,3191,992481,74501301,14601996079,6800110602.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối

1CDF7 NR Đạo

15/01/2014

Trù 2 ĐZ 971 YD 12:00:00 AM8h015/01/2014

14h22 382

12:00:00 AM0Thay CD10kv xuôg MBA Đao

trù 2,3; Thay tủ 0.4kV TBA Đạo

Trù 3

Điện Lực lập Thạch cắt điện

Bảo trì bảo dưỡng, vệ DZ372E25.3 để xử lý đe dọa sự

sinh công nghiệp

cố tại cột 43 đường trục < thay

sứ >

Bảo trì bảo dưỡng, vệ

Thay cơng tơ đầu cực MBA

sinh cơng nghiệp

Cải tạo lưới điện2lộ 372e25.313/02/2014

12:00:00 AM8h5013/02/2014

10h10

12:00:00 AM8003Đạo Trù 3 REII18/02/2014

12:00:00 AM12h018/02/2014

12:00:00 AM13h06004Yên Dương 619/03/2014

12:00:00 AM9h1619/03/2014

12:00:00 AM9h56400Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0116006,4005Yên Dương 2 Đồng Thành19/03/2014

10h24

12:00:00 AM19/03/2014

10h57

12:00:00 AM330Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0127008,9106n Dương 519/03/2014

12:00:00 AM11h2019/03/2014

12:00:00 AM12h5450Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01275012,3757Yên Dương 1Đồng Quang21/03/2014

12:00:00 AM8h4221/03/2014

12:00:00 AM9h18360Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0127309,8288TBA Đạo Trù 529/03/2014

12:00:00 AM11h3529/03/2014

12h12

12:00:00 AM370Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh cơng nghiệpTháo lắp CSV 10 KV0110379Đạo Trù 729/03/2014

10h28

12:00:00 AM29/03/2014

11h16

12:00:00 AM480Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh công nghiệpTháo lắp CSV 10 KV01104810Yên Dương 507/04/2014

10h55

12:00:00 AM07/04/2014

11h30

12:00:00 AM350Bảo trì bảo dưỡng, vệ

sinh cơng nghiệpThay cơng tơ đo đếm đầu cự

MBA0127509,62511TBA Đạo Trù 124/04/2014

10h25

12:00:00 AM24/04/2014

12:00:00 AM11h0350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103512TBA Đạo Trù 224/04/2014

12:00:00 AM11h2524/04/2014

12:00:00 AM12h0350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103513TBA Đạo Trù 324/04/2014

12:00:00 AM8h2524/04/2014

12:00:00 AM9h6410KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01104114Đạo Trù 424/04/2014

12:00:00 AM9h2524/04/2014

12:00:00 AM10h0350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103515Yên Dương 509/06/2014

12:00:00 AM8h3509/06/2014

12:00:00 AM9h5300Sửa chữa thường xuyênBổ xung dầu MBA0127508,25016CDF1 CỘT 20

LỘ 97118/06/2014

12:00:00 AM7h1518/06/2014

10h57 222

12:00:00 AM0021503,33017Yên Dương 509/07/2014

12:00:00 AM10h709/07/2014

19h47 580

12:00:00 AM0022750159,50018LỘ 971 YD09/07/2014

12:00:00 AM7h4009/07/2014

12:00:00 AM10h71470019960146,41219Đạo Trù 811/08/2014

12:00:00 AM8h011/08/2014

12:00:00 AM8h2828001102820Đạo Trù 3 REII11/08/2014

12:00:00 AM8h5211/08/2014

12:00:00 AM9h15230KhácThay GZ 500V và VSCN tủ

0.4kV01102321Yên Dương 627/09/2014

12:00:00 AM8h727/09/2014

12:00:00 AM8h41340KhácKiểm tra HTĐĐ đầu cực MBA0115905,40622Đạo Trù 423/10/2014

13h50

12:00:00 AM400Thay cơng tơ định kỳ02104001/11/2014

12:00:00 AM500Thí nghiệm định kỳ031050270Sửa chữa thường xuyên031027550Thí nghiệm định kỳ0310552323/10/2014

13h10

12:00:00 AMTBA TRAI

01/11/2014

12h15

GIAM VQUANG 12:00:00 AM24TĐC Đồng Mỏ25Trại giam VQ

(Khu chỉ huy17/11/2014

12:00:00 AM

17/11/2014

12:00:00 AM9h50

11h1513h517/11/2014

10h17

12:00:00 AM

17/11/2014 12h10

12:00:00 AMCắt CDF20 DZ 971 TGYD để

Đấu nối phát triển TBA đấu nối TBA Trại Giam Vĩnh

công cộng mới

Quang khu 3 ,kết hợp thay cầu

chì SI pha B TBA Đạo Trù 1

Sửa chữa lớn lưới trung thay MBA Nâng công suất từ

áp

100 kva lên MBA 250 KVA

Cat dien DZ 971 TGYD De thay

MBA YD5 , táp lèo cột 7 NR

Sửa chữa thường xuyên

YD 5 ,Thay CSV pha TBA Đồng

Quang

Cắt điện TBA Đạo Trù 8Để sử lý

Khác

tiếp xúc tủ 0.4kv vaVSCN TBAThay công tơ đầu cực MBA

TBA Đạo Trù 4 -250kVA ĐZ

971 TGYD

TNDK, tháo, lắp CSV,Vệ sinh

CN

Thay ống chì cao thế 10 kv bổ

xung dầu MBA

TTNĐK,Lắp CSV ,VSCN TBATrung tâm)

26Trại giam VQ

(Phân khu 2)17/11/2014

13h40

12:00:00 AM17/11/2014

12:00:00 AM15h7870Thí nghiệm định kỳTTNĐK,Lắp CSV ,VSCN TBA03108727Đạo Trù 817/11/2014

10h24

12:00:00 AM17/11/2014

12:00:00 AM11h7430Thí nghiệm định kỳTTNĐK,Lắp CSV ,VSCN TBA021043TBA TRAI

17/11/2014

12h15

GIAM VQUANG 12:00:00 AM17/11/2014

12:00:00 AM13h5500Thí nghiệm định kỳTTNĐK,Lắp CSV ,VSCN TBA04105002/12/2014

10h17

12:00:00 AM620Thay cơng tơ định kỳCắt điện TBA Trại Gà Ơng Bà

ĐZ 971 TGYD để thay công tơ

đầu cực MBA0210620453,9890451,6182829 Ga Giong Ong Ba02/12/2014

12:00:00 AM9h15Tổng nhóm 2 :3.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kV1110kV Lập Thạch13/04/2014

12:00:00 AM0h1013/04/2014

12:00:00 AM0h30200Chuyển phương thức cấp điện từ

Công tác theo kế hoạch nhận điện Việt Nam sang nhận

điện Trung Quốc01996019,9202110kV Lập Thạch21/04/2014

12:00:00 AM0h221/04/2014

12:00:00 AM0h31290Công tác theo kế hoạchChuyển nguồn nhận điện VN02996028,8843110kV Lập Thạch04/07/2014

12:00:00 AM0h004/07/2014

12:00:00 AM0h30300Công tác kế hoạch

KhácChuyển phương thức nhận điện01996029,8804110kV Lập Thạch23/07/2014

12:00:00 AM3h3023/07/2014

12:00:00 AM7h02100Công tác kế hoạch

Khác029960209,1605110kV Lập Thạch24/07/2014

12:00:00 AM3h3524/07/2014

12:00:00 AM6h531980Công tác kế hoạch

Khác039960197,2086110kV Lập Thạch28/07/2014

12:00:00 AM0h1428/07/2014

12:00:00 AM2h21080Sự cố TBA049960107,5687MC372E25.2540Cách điện01996053,78402/08/2014

20h30

12:00:00 AM02/08/2014

21h24

12:00:00 AMMất điện tram 110kV lập thạch

do cắt điện để xử lý đe dọa sự cố

trên lưới 110kV

mất điện TBA 110KV Lâp

Thạch do cắt điện để sử lý đe

dọa sự cố trên lưới 110kv

Cắt điện trạm 110 E25.3 để CN

Lươi điên cao thế Vĩnh phúc sử

lý phát nhiệt CD 171-1

Nhảy MC 372 E 25.3 Do sự cố

thoáng qua8lộ 372e25.303/08/2014

12:00:00 AM2h3003/08/2014

12:00:00 AM4h301200Dây dẫnCắt điện ĐZ 372 E 25.3 Để ĐL

Lâp thạch nối dây từ cột 34 ĐT

-CDF1NR Tân trung019960119,5209lộ 372e25.304/08/2014

12:00:00 AM8h604/08/2014

12:00:00 AM8h1150Khácnhảy MC372E25.3200996010Yên Dương 621/08/2014

12h40

12:00:00 AM21/08/2014

13h50

12:00:00 AM700Thiết bị đóng cắtNổ chì SI 10 KV Pha B01159011,13011MC372E25.327/08/2014

15h26

12:00:00 AM27/08/2014

15h30

12:00:00 AM40Cách điệnNhay MC372 E 25.3 Do sự cố

thoáng qua200996012 110kV Lập Thạch09/08/2014

12:00:00 AM3h009/08/2014

12:00:00 AM5h491690Sự cố đường dâyCắt điện Tram 110 Lâp thạch đế

sử lý tiếp xúc CD171-7029960168,32413 110kV Lập Thạch25/10/2014

12:00:00 AM5h025/10/2014

12:00:00 AM14h05400Thí nghiệm định kỳkết hợp cắt điện DZ 110KV (Thí

nghiệm định kỳ TBA 110KV

Lập Thạch)021,0020541,08014MC372E25.225/10/2014

12:00:00 AM18h025/10/2014

18h15

12:00:00 AM150Thí nghiệm định kỳThí nghiệm định kỳ trạm 110 lâp

thach011,002015,03015lộ 372e25.326/10/2014

12:00:00 AM4h226/10/2014

11h53 471

12:00:00 AM0Thí nghiệm định kỳCắt điện ĐZ110kv kết hợp

TNĐK 2015 TG Yên Dương021,0020471,94216 110kV Lập Thạch18/11/2014

12:00:00 AM2h1518/11/2014

12:00:00 AM5h151800Công tác kế hoạch

Khác061,0020180,36017 110kV Lập Thạch25/11/2014

12:00:00 AM2h025/11/2014

12:00:00 AM5h302100Công tác kế hoạch

Khác051,0020210,42043414,133 1,992 2,364,21001Cắt điện DZ 110kv phục vụ XN

điện cao thế Miền Bắc SC trên

DZ

Cắt điện DZ 110kv phục vụ XN

điện cao thế Miền Bắc SC trên

DZTổng nhóm 3 :4.Mất điện do lưới điện 220,500kV1lộ 372e25.302/01/2014

12:00:00 AM0h802/01/2014

12:00:00 AM0h58500Công tác theo kế hoạchCắt điện trạm 110 e25.3 để

chuyển cấp điện Việt Nam _

Trung Quốc (Lưới 220kv )996049,80025002996024,90023110kV Lập Thạch24/05/2014

12:00:00 AM5h724/05/2014

12:00:00 AM5h28210Công tác theo kế hoạchChuyển E25.3 về nhận điện Viet

Nam03996020,9164lộ 372e25.329/05/2014

12:00:00 AM4h529/05/2014

12:00:00 AM4h29240Sự cốNhảy MC 372E25.3 do bảo vệ

tần số thấp tác động02996023,9045110kV Lập Thạch11/06/2014

12:00:00 AM5h1711/06/2014

12:00:00 AM5h35180Công tác theo kế hoạchChuyển trạm E25.3 Lập Thạch

từ nguồn Việt Nam sang nhận

điện Tân Kiều Trung Quốc02996017,9286110kV Lập Thạch22/06/2014

12:00:00 AM8h2522/06/2014

12:00:00 AM8h43180Sự cốSự cố lưới điện 220kV Yên Bái việt Trì02996017,9287110kV Lập Thạch30/07/2014

12:00:00 AM2h2530/07/2014

12:00:00 AM2h45200Cơng tác theo kế hoạchCắt điện Trạm 110kv E25.3 để

sử lý đe dọa sự cố lưới điện

Quốc Gia05996019,9208lộ 372e25.302/09/2014

12h17

12:00:00 AM02/09/2014

12h36

12:00:00 AM190Sự cốNhảy MC372E25.3 bảo vệ tần

số thấp tác động- do sự cố

DZ500KV01996018,9249lộ 372e25.314/09/2014

12:00:00 AM6h4314/09/2014

12:00:00 AM6h5070Sự cốNhảy MC 372 E25.3 do bảo vệ

tần số thấp tác động (do sự cố

NM Điện Mông Dương 2)0499606,97227/09/2014

12:00:00 AM1h3027/09/2014

12:00:00 AM2h0300Công tác theo kế hoạchXử lý đe dọa sự cố lưới điện

Quốc gia01996029,88010 110kV Lập Thạch21/05/2014

13h20

12:00:00 AMCắt Điện TBA 110kV Lập Thạch

để chuyển phương thức nhận

Công tác theo kế hoạch

điện từ Việt nam xang nhận điện

TQ21/05/2014

110kV Lập Thạch

12h55

12:00:00 AM11 110kV Lập Thạch01/10/2014

12:00:00 AM1h001/10/2014

12:00:00 AM1h30300Công tác theo kế hoạchXử lý đe dọa sự cố lưới HT điện

Quốc gia0Tổng nhóm 4 :1

01,002

24010,96230,060

0261,1325.Cắt điện do các lý do khác

1lộ 372e25.301/06/2014

12:00:00 AM2lộ 372e25.304/06/2014

18h50

12:00:00 AM3LỘ 971 TGYD40h5201/06/2014

12:00:00 AMCác nguyên nhân bất

Nhảy MC 372 E25.3 do mưa, sét

khả kháng khác02996069,720BãoMưa ,bão sét làm nhảy MC 372

E25.303996045,8160Các nguyên nhân bất

khả kháng khácNhảy MC RECLOSER lộ 971

TGYD do mưa, sét029960100,596780BãoNhảy MC372E25.3 do mưa bão03996077,6881h25690BãoNhảy MC372E25.3 do mưa

giông kèm theo sét (a/hưởng bão

số 3)02996068,7245h402220BãoNhảy MC372E25.3 do ảnh hưởg

cơn bão số 3 sự cố CDF99039960221,1120155,9760583,6562h270004/06/2014

19h36

12:00:00 AM46018/06/2014

19h19

12:00:00 AM18/06/2014

12:00:00 AM21h0101lộ 372e25.308/08/2014

23h20

12:00:00 AM09/08/2014

12:00:00 AM0h385lộ 372e25.317/09/2014

12:00:00 AM0h1617/09/2014

12:00:00 AM6lộ 372e25.317/09/2014

12:00:00 AM1h5817/09/2014

12:00:00 AMTổng nhóm 5 :

6. Tổng đường dây 971 TG Yên DươngBảng 2.36: Bảng kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG n Dương năm 2014.

STT

Nội dung

Tổng số

Mất điện thoáng qua8127Mất điện kéo dài42,379 3,984 4,142,361khách hàng

(K)1.Mất điện do sự cố lưới1điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác2theo kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc3cắt điện trên lưới điện 110Tổng số

lần mất

điện (m)Tổng số

khách hàng MAIFI

bị mất điện(Mj/K)(Mj)Tổng số

lần mất

điện (n)Tổng số

khách hàng

bị mất điện

(Nj)Tổng thời

gian mấtSAIDIđiện của

khách hàngSAIFI(Ti*Ki)/K (Nj/K)(Ti*Ki)12,99341,9920.15097,319481,74537.080.5612,993000.000453,989451,61834.760.3112,99341,9920.1503414,1332,364,210181.961.0912,993000.0002410,962261,13220.100.8412,993000.000155,976583,65644.920.4612,99383,9840.30012742,3794,142,361318.813.26kV

4.Mất điện do sự cố hoặc

4cắt điện trên lưới điện

220,500kV

5.Cắt điện do các lý do5khác66.Tổng hợp chung4/3/20158:36:49 AMBảng 2.37: Bảng số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương năm 2014.

STTTên thiết bị

đường dâyThời gianCải

tạo

lướiNguyên nhânMô tả cụ thểLoạiSố khách hàng

mất điệnChỉ số TiKi

(MxG)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.35: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương năm 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×