Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.33 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo năm 2014.

Bảng 2.33 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

9DZ 371E4.311/07/2014

12:00:00 AM9h3511/07/2014

12:00:00 AM9h4050KhácNhảy MC371E4.3 do quá

dòng cấp 1 pha AC

I=1,98KA1002,540010Lâm Trường18/07/2014

12:00:00 AM6h3518/07/2014

12:00:00 AM8h451300KhácNổ chì 10KV pha B016208,06011DZ 371E4.318/08/2014

12:00:00 AM7h2018/08/2014

12:00:00 AM7h2880Cách điệnNhảy MC 371 E 43 Do sự

cố TBA VINACONE (T3)012,540020,32012MC 371E4.320/09/2014

12:00:00 AM1h1020/09/2014

12:00:00 AM1h1550Cách điệnNhày MC 371 E 43 Do sự

cố thống qua1002,540081515,34010,160502,290029106,370Tổng nhóm 1 :2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối1Hồ Sơn 303/03/2014

12:00:00 AM12h503/03/2014

12:00:00 AM13h15700Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệp2Thơn 203/03/2014

12:00:00 AM8h4503/03/2014

12:00:00 AM9h45600Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Thí nghiệm định kỳ MBA

nghiệp0210606,3603Thơn 103/03/2014

12:00:00 AM9h5503/03/2014

12:00:00 AM10h40450Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV017003,1504CC Hợp Châu 204/03/2014

12:00:00 AM8h5404/03/2014

12:00:00 AM9h53590Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01293017,287Tháo, lắp CSV 10kV5608/03/2014

12:00:00 AM8h608/03/2014

12:00:00 AM8h43370Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01421015,577Chống q tải XBT 08/03/2014

Xóm Cóc

12:00:00 AM9h1808/03/2014

12:00:00 AM10h42840Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01225018,900Hợp Châu 47Minh Quang 208/03/2014

12:00:00 AM8h1008/03/2014

12:00:00 AM8h43330Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01330010,8908Minh Quang 3

REII08/03/2014

12:00:00 AM8h5208/03/2014

12:00:00 AM9h30380Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01275010,4509Thôn 214/03/2014

12:00:00 AM9h3014/03/2014

12:00:00 AM13h402500Cải tạo lưới điệnThay MBA nâng Công

Suất03106026,50010TBA SÂN GOLF

117/03/2014

12:00:00 AM8h5717/03/2014

12:00:00 AM9h40430Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Thí nghiệm định kỳ MBA

nghiệp01104311TBA SÂN GOLF

217/03/2014

12:00:00 AM13h3017/03/2014

12:00:00 AM14h10400Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Thí nghiệm định kỳ MBA

nghiệp01104012TBA SÂN GOLF

317/03/2014

12:00:00 AM10h4017/03/2014

12:00:00 AM11h30500Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

Thí nghiệm định kỳ MBA

nghiệp0110500Thay MBA 180kVABảo trì bảo dưỡng, 10/0.4kV bằng MBA

vệ sinh cơng

180kVA-10/0.4kV, thí

nghiệp

nghiệm lại MBA sau lắp

đặt0191015,01513Xóm Thơng19/03/2014

12:00:00 AM8h1019/03/2014

12:00:00 AM10h551658h4719/03/2014

12:00:00 AM12h452380Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệp14Xóm Con19/03/2014

12:00:00 AM15CD1 Z9522/03/2014

12:00:00 AM8h5022/03/2014

12:00:00 AM12h52242029/03/2014

12:00:00 AM13h529/03/2014

12:00:00 AM13h302517Chống quá tải XBT 31/03/2014

Xóm Cóc

12:00:00 AM8h3531/03/2014

12:00:00 AM9h285318DZ 371E4.304/05/2014

12:00:00 AM4h3604/05/2014

12:00:00 AM19BAN QLKNM

TD-T411/06/2014

12:00:00 AM14h011/06/2014

12:00:00 AM15h1676020Chống Q tải TT TĐ21/06/2014

12:00:00 AM7h5521/06/2014

12:00:00 AM9h87321Thôn 227/06/2014

12:00:00 AM8h1027/06/2014

12:00:00 AM11h1422Minh Quang127/06/2014

12:00:00 AM13h5527/06/2014

12:00:00 AM17h4816Bảo Quân54h48Thay MBA 180kVA10/0.4kV bằng MBA

180kVA, thí nghiệm lại

MBA sau lắp đặt0184019,992Bảo trì bảo dưỡng,

Thí nghiệm định kỳ trạm

vệ sinh cơng

201 và 203 NM Z95

nghiệp01601,4520Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThay cơng tơ đầu cực

định kỳ0110250Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThay công tơ đầu cực

MBA02226011,978022,540030,480Kháclắp đặt hệ thống đo đếm

đấu trừ phụ cho Trung

Tâm Huấn Luyện Thế

Thao Quốc Gia0110760Sửa chữa thường

xuyênThay ATM 400v lộ B từ

250A lên 300A0112308,9791840KhácThay MBA 250 kVA

=MBA250kva ( do cách

điện không đạt )01106019,5042330KhácThay MBA

250kva=MBA250kva (do

cách điện không đạt )01381088,773120Cắt điện DZ 371 E4.3 để

Sửa chữa thường ĐL Vĩnh Yên Sửa chữa

xuyên

,Chuyển TGTĐ sang nhận

điện DZ 377E4.323CDF73 97203/07/2014

12:00:00 AM7h3803/07/2014

12:00:00 AM8h13350KhácCắt điện CDF73 DZ972

TGTD để tháo lèo DZ,NR

TBA TTHLThể Thao QG

̣Khách hàng đã thanh lý

hợp đồng24CDF7316/07/2014

12:00:00 AM7h016/07/2014

12:00:00 AM16h125520Sửa chữa thường

xuyênCắt CDF73 DZ972 TGTD

để thay CDF170 -DZ972

TGTD024030222,45625LỘ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM10h4121/07/2014

12:00:00 AM10h54130KhácCắt MC972TGTĐ để

đóng khơng điện

CDF170ĐZ972TGTĐ022,540033,02026Hồ Sơn 323/07/2014

12:00:00 AM7h4523/07/2014

12:00:00 AM8h27420Thay cơng tơ định

Cắt điện TBA Hồ Sơn 3

kỳ019503,99027TBA SÂN GOLF

123/07/2014

12:00:00 AM8h5023/07/2014

12:00:00 AM9h20300Thay công tơ định Cắt điện TBA sân GOOL

kỳ

T101103028TBA SÂN GOLF

323/07/2014

12:00:00 AM9h4123/07/2014

12:00:00 AM10h15340Thay công tơ định Cắt điện TBA sân GOLF

kỳ

T301103429TBA SÂN GOLF

223/07/2014

12:00:00 AM10h3023/07/2014

12:00:00 AM11h0300Thay công tơ định Cắt điện TBA sân GOLF

kỳ

T201103030Chống QTải TT

30/07/2014

12:00:00 AM8h1330/07/2014

12:00:00 AM11h352020Tháo, lắp ATM Tồng để

thí nghiệm01123024,846Cắt điện DZ 972 TGTĐ

Để ép đầu cốt CSV Cột 3

Sửa chữa lớn lưới

NR NN Minh quang,bảo

trung áp

dưỡng CD 10KV TBA

Hợp châu 2012,5400241,30031LỘ 972 TĐ05/08/2014

12:00:00 AM5h3005/08/2014

12:00:00 AM7h5950Khác01403014,10532CDF17014/08/2014

12:00:00 AM8h614/08/2014

12:00:00 AM10h501640KhácCắt CDF170 ĐZ 972

TGTĐ để dịch chuyển

đường cáp ngầm từ TBA

Đô Thị đến TBA Chiếu

Sáng T133TBA Bảo Quân

116/08/2014

12:00:00 AM9h816/08/2014

12:00:00 AM9h50420KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA01104234TBA Bảo Quân

216/08/2014

12:00:00 AM8h1216/08/2014

12:00:00 AM8h50380KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA01103835TBA Bảo Quân

316/08/2014

12:00:00 AM10h4016/08/2014

12:00:00 AM11h10300KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA01103036TBA Bảo Quân

416/08/2014

12:00:00 AM11h016/08/2014

12:00:00 AM11h30300KhácKiểm tra hệ thống đo đêm

đầu cực MBA01103037Bảo Quân516/08/2014

12:00:00 AM12h4316/08/2014

12:00:00 AM13h30470KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA01104738Vườn QG TĐ18/08/2014

12:00:00 AM8h3018/08/2014

12:00:00 AM9h10400KhácKiểm tra hệ thống đo dếm

đầu cực MBA01208039BAN QLKNM

TD-T1-25020/08/2014

12:00:00 AM9h1620/08/2014

12:00:00 AM9h56400KhácCắt điện TBA để kiểm tra

hệ thống đo đếm đầu cực

MBA01208040BAN QLKNM

TD-T320/08/2014

12:00:00 AM13h2520/08/2014

12:00:00 AM14h0350KhácCắt điên TBA để kiểm tra

hệ thống đo đếm đầu cực

TBA01103501157025,74841BAN QLKNM

TD-T220/08/2014

12:00:00 AM10h1620/08/2014

12:00:00 AM10h53370KhácCắt điện để kiểm tra hệ

thống đo đếm đầu cực

TBA01103742BAN QLKNM

TD-T420/08/2014

12:00:00 AM11h2220/08/2014

12:00:00 AM11h48260KhácCắt điện TBA để kiểm tra

hệ thống đo đếm đầu cực

TBA01102643BAN QLKNM

TD-T520/08/2014

12:00:00 AM12h1020/08/2014

12:00:00 AM13h6560KhácCắt điện TBA để kiểm tra

hệ thống đo đếm đầu cực

MBA01105644Nhà Điều DưỡngBCA05/09/2014

12:00:00 AM15h1005/09/2014

12:00:00 AM16h30800KhácThay TI đầu cực MBA01108045TBA Bảo Quân

105/09/2014

12:00:00 AM11h1805/09/2014

12:00:00 AM11h52340KhácThay TI đầu cực MBA01103446TBA Bảo Quân

205/09/2014

12:00:00 AM10h3005/09/2014

12:00:00 AM10h55250KhácThay TI đầu cực MBA01102547Tân Phát 315/09/2014

12:00:00 AM11h2715/09/2014

12:00:00 AM12h0330KhácThay Ti đầu cực MBA01103348DZ 371E4.323/09/2014

12:00:00 AM23/09/2014

17h43

12:00:00 AM19h261030Cắt CDF37 DZ 371 E4.3

Sửa chữa thường để ĐL TP Vĩnh Yên đấu

xuyên

lèo cột 57 đường trục 371

E4.3042,5400261,62049MC 371E4.323/09/2014

12:00:00 AM4h3023/09/2014

12:00:00 AM6h201100Sửa chữa thường

xuyênCắt điện ĐZ 371 E43 Đê

ĐLVYên tháo lèo tại cột

57 đường trục022,5400279,4005h018/10/2014

12:00:00 AM5h16160KhácChuyển PT Cấp điện

TGTĐ Để ĐLVY Lắp MC

RECLOSES Cột số 3 NR

TTĐ012,540040,64050MC 371E4.318/10/2014

12:00:00 AM51MC 371E4.319/10/2014

12:00:00 AM0h619/10/2014

12:00:00 AM0h17110Sửa chữa lớn lưới

trung ápChuyển PT cấp điện về

PT Cơ ban022,540027,94052CDF46 ĐZ

371E4.304/11/2014

12:00:00 AM17h904/11/2014

12:00:00 AM18h42930KhácĐấu lại lèo cột 57

MV376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3032,5400236,22053CDF46 ĐZ

371E4.304/11/2014

12:00:00 AM5h604/11/2014

12:00:00 AM6h3570KhácTách lèo cột 57 MV 376377E4.3 NR TGTĐ lộ

371 E4.3 để sữa chữa trên

đuờng dây042,5400144,78054CDF46 ĐZ

371E4.330/11/2014

12:00:00 AM5h3030/11/2014

12:00:00 AM5h56260Sửa chữa lớn lưới

trung ápCat CDF46 DZ 371 E43

Để ĐL Vĩnh Yên sửa

chữa trên DZ0142,540066,04055DNTN THE GIOI

XANH03/12/2014

12:00:00 AM03/12/2014

12h17

12:00:00 AM0Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA Thế Giới

Xanh 250KVA ĐZ ̣972

TGTĐ để thay công tơ

đầu cực MBA0212046856CTY TMSXTC

MY NGHE03/12/2014

12:00:00 AM03/12/2014

11h15

12:00:00 AM0Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA Khách Sạn

Hương Rừng ĐZ 972

TGTĐ để thay công tơ

đầu cực MBA02104057BAN QLKNM

TD-DV DThi03/12/2014

12:00:00 AM03/12/2014

10h20

12:00:00 AM11h0400Cắt điện TBA DV Đô thị

Thay công tơ định 180KVA ĐZ 972 TGTĐ

kỳ

để thay công tơ đầu cực

MBA02208058CTY CPDLICH

TD03/12/2014

12:00:00 AM13h703/12/2014

12:00:00 AM13h50430Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA CTY Cổ

Phần Du Lịch Tam Đảo

180KVA ĐZ 972 TGTĐ02104312h5611h55394059CD NHÁNH LẠC

03/12/2014

HỒNG

12:00:00 AM9h003/12/2014

12:00:00 AM10h0600Cắt không tải CD Nhánh

Thay công tơ định Lạc Hồng để thay công tơ

kỳ

đầu cực MBA TBA Lạc

Hồng ĐZ 972 TGTĐ0110600229308,79060Minh Quang 3

REII16/12/2014

12:00:00 AM16/12/2014

17h10

12:00:00 AM17h40300KhácCắt điện TBA Minh

Quang 3 Re 2 để đấu nối

ĐZ kéo từ cột 1AB đến tủ

0.4KV61LỘ A TBA MINH

QUANG 3R216/12/2014

12:00:00 AM8h4016/12/2014

12:00:00 AM17h05000KhácCắt diện lộ A TBA

MQ3RE2 để kéo dây bổ

xung thêm lộ 400v mới012470123,50062Minh Quang 217/12/2014

12:00:00 AM14h4017/12/2014

12:00:00 AM18h02000Kháccắt điện TBA MQ2 để kéo

dây bổ xung thêm lộ xuât

tuyến 400v mới03336067,20063LỘ C TBA MINH

QUANG 217/12/2014

12:00:00 AM8h4017/12/2014

12:00:00 AM12h402400Kháccắt điện lộ C để kéo thêm

lộ xuất tuyến mới01258061,920012,607018,24902275031,900022,6070307,626022,607015,64264MC 371E4.324/12/2014

12:00:00 AM4h5024/12/2014

12:00:00 AM4h5770Khác65CC Hợp Châu 226/12/2014

12:00:00 AM11h426/12/2014

12:00:00 AM13h01160Khác66LỘ 972 TĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

12:00:00 AM9h81180Khác67CDF46 ĐZ

371E4.330/12/2014

12:00:00 AM6h860Khác6h230/12/2014

12:00:00 AMChuyển phương thức cấp

điện đoạn DZ từ CDF3

DZ371E4.3 đến

CDF1Z95 và TGTD sang

nhận điện từ DZ377E4.3

Cắt điện TBA Hợp Châu

2 để kéo dây lấy độ võng

đấu nối ĐZ kéo mới từ cột

1A,1B đến tủ 0,4kv

Cắt điện ĐZ 972 TGTĐ

để kéo dải dây lấy độ

võng ĐZ 35 KV xây dựng

mới giao chéo khoảng 1516 MK 971-972 TGTĐ

Chuyển phương thức cấp

điên đoan DZ từ

CDF1Z95 đến

CDF3DZ371E4.3,đếnCDF64 DZ376E4.3 và

TGTD sang nhận điện

DZ371E4.3Tổng nhóm 2 :010838,78702,570,28100000012,5400116,840012,5400116,840012,540027,940022,5400139,70001157039,8782008,12603.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kV

Tổng nhóm 3 :4.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Tram 110kV Vĩnh

Yên21/05/2014

12:00:00 AM7h4221/05/2014

12:00:00 AM8h28460Sự cốSự cố lưới điện Quốc Gia

500kVTổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do khác1LỘ 972 TĐ05/06/2014

12:00:00 AM17h405/06/2014

12:00:00 AM17h151102LỘ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM5h4521/07/2014

12:00:00 AM6h405503CDF17021/07/2014

12:00:00 AM6h4021/07/2014

12:00:00 AM10h5425404DZ 371E4.329/08/2014

12:00:00 AM5h529/08/2014

12:00:00 AM5h830Do dân chặt cây đổ vào

Vi phạm hành lang

TBA UBND Huyện Tam

lưới điện

Đảo gây sự cố

Các ảnh hưởng của Nhảy MC972 TGTD do

hồn lưu bão hoặc

mưa giơng ,sét (ảnh

lũ qt, lốc xoáy

hưởng cơn bão số 2)

Các ảnh hưởng của Cắt CDF170 phân đoạn

hoàn lưu bão hoặc xử lý sự cố do nhảy MC

lũ quét, lốc xoáy

972 TGTD

Nhảy MC371E4.3 do mưa

Bão

bão5DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM0h3617/09/2014

12:00:00 AM0h50140Bão6DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM2h5517/09/2014

12:00:00 AM3h35400Bão7DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM4h1017/09/2014

12:00:00 AM7h462160Bão8Tram 110kV Vĩnh

Yên14/10/2014

12:00:00 AM21h3014/10/2014

12:00:00 AM21h3660Bãonhảy MC 371E4 do mưa

giông kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

nhảy MC371 E4.3 do mưa

giông kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

nhảy MC371E4.3 do ảnh

hưởng bão số 3 làm đứt

dây pha C cột 37 lộ

371E4.3

Nha MC 371 E4.3 Do Sự

cố thống qua012,540035,560022,5400101,600032,5400548,640012,540015,240Tổng nhóm 5 :21115,3978,126908,558Tổng đường dây 972:1013572,06418,2864,097,969Bảng 2.34: Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo năm 2014

STTNội dungTổng sốMất điện thoáng quaMất điện kéo dàikhách hàngTổng sốTổng sốMAIFITổng sốTổng sốTổng thờiSAIDISAIFI(K)lần mấtkhách(Mj/K)lần mấtkháchgian mất(Ti*Ki)/K(Nj/K)điện (m)hàng bịđiện (n)hàng bịđiện củamất điệnmất điệnkhách(Mj)(Nj)hàng(Ti*Ki)121.Mất điện do sự cố

lưới điện phân phối

2.Cắt điện cho công

tác theo kế hoạch12,993810,1600.7801515,340502,29038.661.1812,993000.00010838,7872,570,281197.822.9912,993000.0000000.000.0012,993000.00012,540116,8408.990.2012,99328,1260.6301115,397908,55869.931.1912,9931018,2861.41013572,0644,097,969315.405.553.Mất điện do sự cố

3hoặc cắt điện trên

lưới điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố4hoặc cắt điện trên

lưới điện 220,500kV565.Cắt điện do các lý

do khác

6.Tổng hợp chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.33 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×