Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.31 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Bảng 2.31 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

10DZ 371E4.311/07/2014

12:00:00 AM9h3511/07/2014

12:00:00 AM9h4050KhácNhảy MC371E4.3 do quá

dòng cấp 1 pha AC

I=1,98KA1005,585011DZ 371E4.318/08/2014

12:00:00 AM7h2018/08/2014

12:00:00 AM7h2880Cách điệnNhảy MC 371 E 43 Do sự

cố TBA VINACONE (T3)015,585044,68012Đại Đình 115/09/2014

12:00:00 AM18h5915/09/2014

12:00:00 AM19h40410KhácNổ chì cao thế pha c01104113MC 371E4.320/09/2014

12:00:00 AM1h1020/09/2014

12:00:00 AM1h1550Cách điệnNhày MC 371 E 43 Do sự

cố thống qua1005,585014Gò Đẩu09/11/2014

12:00:00 AM17h5509/11/2014

12:00:00 AM19h351000Thiết bị đóng cắtĐứt cầu chì SI pha B021010015Hồ Sơn 116/11/2014

12:00:00 AM20h2616/11/2014

12:00:00 AM21h3370KhácNổ 01 pha chì cao thế pha

C01351012,98782138,17121,972981,906011060Tổng nhóm 1 :

2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối1Chiếu sáng QL2B

T3-10018/02/2014

12:00:00 AM8h3518/02/2014

12:00:00 AM9h35600Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpThay công tơ đầu cực

MBA015,2170349,5392LỘ 971 TGTĐ21/02/2014

12:00:00 AM5h3021/02/2014

12:00:00 AM6h37670Ép lại đầu cốt lèo CSV

pha B tram tụ bù cốt 75 và

Bảo trì bảo dưỡng,

đóng SI pha A trạm tụ cột

vệ sinh công nghiệp

3 NR trung tâm 1 DZ971

TG TĐ3CC Hợp Châu 104/03/2014

12:00:00 AM15h1504/03/2014

12:00:00 AM15h55400Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệptháo lắp csv 10kv01335013,4004TT2 Hợp Châu04/03/2014

12:00:00 AM11h2504/03/2014

12:00:00 AM12h0350Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệptháo lắp csv 10kv0120307,1055Chiếu sáng QL2B

T3-10004/03/2014

12:00:00 AM10h4704/03/2014

12:00:00 AM11h6190Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp6Tái định cư thơn

Tích Cực04/03/2014

12:00:00 AM13h4704/03/2014

12:00:00 AM14h253807Hồ Sơn 606/03/2014

12:00:00 AM8h1506/03/2014

12:00:00 AM8h51368Hồ Sơn 506/03/2014

12:00:00 AM8h5506/03/2014

12:00:00 AM9h289Hồ Sơn 706/03/2014

12:00:00 AM9h3106/03/2014

12:00:00 AM10Nhân Lý10/03/2014

12:00:00 AM10h5011CC Đồng Xuân10/03/2014

12:00:00 AM12Đồng Bùa13Gò Đẩu14tháo lắp csv 10kv011019tháo lắp csv 10kv,đấu cáp

Bảo trì bảo dưỡng,

nguồn ,đấu dây tín hiệu

vệ sinh cơng nghiệp

xuống tụ bù018803,3440Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, Lắp CSV 10kV0126209,432330Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0129209,63610h8370Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0111104,10710/03/2014

12:00:00 AM11h38480Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10KV01387018,5769h5010/03/2014

12:00:00 AM10h33430Cải tạo lưới điệnTháo ,lắp CSV 10KV01415017,84510/03/2014

12:00:00 AM11h5010/03/2014

12:00:00 AM12h35450Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10 KV01333014,98510/03/2014

12:00:00 AM8h5510/03/2014

12:00:00 AM9h35400Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10KV011040TBA Bưu Điện Tam 11/03/2014

Đảo

12:00:00 AM9h3311/03/2014

12:00:00 AM9h53200Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo ,lắp CSV10kv01102015Trung Tâm 111/03/2014

12:00:00 AM8h3211/03/2014

12:00:00 AM9h13410Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo ,lắp CSV 10kv01348014,26816CC Quan Đình17/03/2014

12:00:00 AM14h5017/03/2014

12:00:00 AM15h53630Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo ,lắp CSV10kv01273017,19917Quan Đình 218/03/2014

12:00:00 AM18/03/2014

10h31

12:00:00 AM13h61550Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp02153023,71518CD nhánh Quan

Ngoại 218/03/2014

12:00:00 AM8h5218/03/2014

12:00:00 AM11h18146001270039,42019Trung tâm 3 HC21/03/2014

12:00:00 AM10h4821/03/2014

12:00:00 AM11h9210Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0125305,31320Hợp Châu 3 REII21/03/2014

12:00:00 AM10h021/03/2014

12:00:00 AM10h29290Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01458013,28221Gò Đẩu31/03/2014

12:00:00 AM14h5031/03/2014

12:00:00 AM15h18280Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpThay cơng tơ đầu cực

MBA02102822CD79 Đường trục02/04/2014

12:00:00 AM02/04/2014

5h15

12:00:00 AM5h2490Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpĐóng SI 10kV pha C

Trạm tụ cột 01 nhánh

Quan ngoại ĐZ 971

TGTĐ012,140019,26023Lan Đình03/04/2014

12:00:00 AM10h703/04/2014

12:00:00 AM13h151880Bảo trì bảo dưỡng, Kiểm tra hệ thống đo đếm

vệ sinh công nghiệp

đầu cực011018824TBA Đại Đình 207/04/2014

12:00:00 AM9h3007/04/2014

12:00:00 AM10h15450Bảo trì bảo dưỡng, thay cơng tơ đo đếm đầu

vệ sinh công nghiệp

cực MBA011045Thay MBA TBA Quan

Đình 2 - 180kVA10/0.4kV bằng MBA

180kVA-10/0.4kV

Cắt khơng tải CD1 nhánh

Quan Ngoại 2 để thay

Bảo trì bảo dưỡng,

MBA TBA Đồng Thanh

vệ sinh cơng nghiệp

180kVA-10/0.4kV bằng

MBA 180kVA-10/0.4kV25Dân tộc nội trú22/04/2014

12:00:00 AM11h022/04/2014

12:00:00 AM11h22220Thí nghiệm định kỳKiểm tra HTĐĐ TBA01102226Cấp 3 Tam Đảo22/04/2014

12:00:00 AM11h4822/04/2014

12:00:00 AM12h35470Thí nghiệm định kỳKiểm tra HTĐĐ TBA01104727Hợp Châu 3 REII23/04/2014

12:00:00 AM7h5823/04/2014

12:00:00 AM9h30920Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu cực

kỳ

MBA01459042,22828TBA 68A23/04/2014

12:00:00 AM9h5323/04/2014

12:00:00 AM11h0670Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu cực

kỳ

MBA01106729Nhân Lý23/04/2014

12:00:00 AM11h2323/04/2014

12:00:00 AM12h28650KhácThay TI đầu cực MBA01391025,41530Cầu Tre23/04/2014

12:00:00 AM13h5323/04/2014

12:00:00 AM15h28950KhácThay TI đầu cực MBA01213020,23531Hồ Sơn 723/04/2014

12:00:00 AM15h4823/04/2014

12:00:00 AM16h45570KhácThay TI đầu cực MBA0111306,44132CD nhánh Gò Đẩu24/04/2014

12:00:00 AM24/04/2014

6h46

12:00:00 AM14h204540KhácDựng mới cột 2B và cột 3

nhánh Gò Đẩu và lắp mới

01 bộ CD tại cột 3 dựng

mới011045433LỘ 971 TGTĐ03/05/2014

12:00:00 AM17h4703/05/2014

12:00:00 AM18h47600KhácÉp lại đầu cốt sứ xuyên

tường TBA Hợp Châu 1 250kVA015,5850335,100DZ 371E4.304/05/2014

12:00:00 AM04/05/2014

4h36

12:00:00 AMCắt điện DZ 371 E4.3 để

Sửa chữa thường ĐL Vĩnh Yên Sửa chữa

xuyên

,Chuyển TGTĐ sang nhận

điện DZ 377E4.3025,585067,020344h4812035Trung Tâm 113/05/2014

12:00:00 AM17h3513/05/2014

12:00:00 AM18h2045036CDF120 Đường

trục30/05/2014

12:00:00 AM5h530/05/2014

12:00:00 AM11h40395037CC Quan Đình09/06/2014

12:00:00 AM9h3509/06/2014

12:00:00 AM10h1540038Trung Tâm 126/06/2014

12:00:00 AM17h3926/06/2014

12:00:00 AM18h526039Đại Đình 108/07/2014

12:00:00 AM8h208/07/2014

12:00:00 AM11h24202040Cầu Tre21/07/2014

12:00:00 AM11h5221/07/2014

12:00:00 AM12h223041Hồ Sơn 121/07/2014

12:00:00 AM8h2521/07/2014

12:00:00 AM9h942TBA 68A21/07/2014

12:00:00 AM9h4021/07/2014

12:00:00 AM43Tái định cư thơn

Tích Cực21/07/2014

12:00:00 AM10h4044UBND huyện TĐ26/07/2014

12:00:00 AM8h30KhácThay ATM tổng tủ 0.4kV01275012,375Sửa chữa lớn lưới

cắt CDF120 để sửa chữa

trung áp014350171,825KhácThay csv10KV Pha A bị

vỡ01278011,120KhácSử lý tiếp xúc đấu cáp

xuất tuyến Lộ D0127507,150Cắt điện TBA Đại Đình 1

Thí nghiệm định kỳ để tháo lắp ATM Tổng đi

thí nghiêm01102020Thay cơng tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA0121306,390440Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA01343015,09210h10300Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA01103021/07/2014

12:00:00 AM11h28480Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA019304,46426/07/2014

12:00:00 AM10h321220Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA013036645TT2 Hợp Châu26/07/2014

12:00:00 AM15h626/07/2014

12:00:00 AM15h40340Thay công tơ định

kỳThay cơng tơ đầu cực

TBA0121207,20846CC Quan Đình27/07/2014

12:00:00 AM9h4027/07/2014

12:00:00 AM10h5250Thay cơng tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA0127806,95047CC Đồng Xuân27/07/2014

12:00:00 AM8h1527/07/2014

12:00:00 AM9h15600Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

TBA01423025,38048Đồng Bùa28/07/2014

12:00:00 AM8h4028/07/2014

12:00:00 AM8h55150Sửa chữa thường Đâu dây mạch điều khiển

xuyên

tủ tụ bù 400v0134405,16049Đồng Thanh28/07/2014

12:00:00 AM12h1528/07/2014

12:00:00 AM12h30150Sửa chữa thường

xuyênThay ATM Tổng tủ tụ bù

40V0127404,11050LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

12:00:00 AM14h103/08/2014

12:00:00 AM15h12710Sửa chữa lớn lưới

trung ápcắt điện ĐZ971 TGTĐ để

đấu lại lèo tại cột 59

ĐZ971 TGTĐ015,5850396,53551LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

12:00:00 AM5h103/08/2014

12:00:00 AM7h301490Sửa chữa lớn lưới

trung ápCăt điện ĐZ 971 TGTĐ

Để tháo lẻo phục vụ lẳp

CDFI NR TRUNG Tâm 1025,5850832,16552Quan Đình 218/08/2014

12:00:00 AM9h4018/08/2014

12:00:00 AM10h35550KhácKiểm tra HTĐ TBA0115808,69053Chiếu sáng QL2B

T3-10018/08/2014

12:00:00 AM13h5018/08/2014

12:00:00 AM14h50600KhácKiểm tra HTĐ TBA01106054TBA Thiền Viện06/09/2014

12:00:00 AM8h2006/09/2014

12:00:00 AM10h331330KhácCắt điện TBA Để thay TI

đầu cực MBA012026655TBA Bưu Điện Tam 15/09/2014

Đảo

12:00:00 AM8h215/09/2014

12:00:00 AM10h451630KhácThay Ti Đầu cực định kỳ011016356Khoáng sản 75023/09/2014

12:00:00 AM9h3023/09/2014

12:00:00 AM10h30600Kháccắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA01106057Khoáng sản 40023/09/2014

12:00:00 AM10h3523/09/2014

12:00:00 AM11h5300Kháccắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA01103058DZ 371E4.323/09/2014

12:00:00 AM23/09/2014

17h43

12:00:00 AM19h261030Cắt CDF37 DZ 371 E4.3

Sửa chữa thường để ĐL TP Vĩnh Yên đấu

xuyên

lèo cột 57 đường trục 371

E4.3045,5850575,25559MC 371E4.323/09/2014

12:00:00 AM4h3023/09/2014

12:00:00 AM6h201100Sửa chữa thường

xuyênCắt điện ĐZ 371 E43 để

ĐLV Yên tháo lèo tại cột

57 đường trục025,5850614,35060LỘ 971 TGTĐ12/10/2014

12:00:00 AM5h5512/10/2014

12:00:00 AM16h156200Thay MC, thay xà phụ đỡ

Sửa chữa lớn lưới

sứ, thay CD 10kV xuống

trung áp

MC cột 70 ĐZ 971 TGTĐ015,58503,462,70061MC 371E4.318/10/2014

12:00:00 AM5h018/10/2014

12:00:00 AM5h16160KhácChuyển PT Cấp điện

TGTĐ Để ĐLVY Lắp MC

RECLOSES Cột số 3 NR

TTĐ015,585089,36062Đồng Bùa23/10/2014

12:00:00 AM9h5323/10/2014

12:00:00 AM11h10770Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực

MBA TBA Đồng Bùa

320kVA ĐZ 971 TGTĐ01344026,488Thay công tơ lộ Đại Đình

đấu song song đầu cực

Thay cơng tơ định

MBA TBA Thiền Viện

kỳ

Trúc Lâm 250kVA ĐZ

971 TGTĐ012076011040636423/10/2014

12:00:00 AM11h4523/10/2014

12:00:00 AM12h23380TBA Quan Ngoại 2

23/10/2014

(MINH TUYEN) 12:00:00 AM8h5023/10/2014

12:00:00 AM9h30400TBA Thiền ViệnKhácThay công tơ đầu cực

MBA TBA Minh Tuyên

320kVA ĐZ 971 TGTĐ65Quan Ngoại25/10/2014

12:00:00 AM8h1825/10/2014

12:00:00 AM12h20242066CDF46 ĐZ 371E4.304/11/2014

12:00:00 AM17h904/11/2014

12:00:00 AM18h429306704/11/2014

CDF46 ĐZ 371E4.3

12:00:00 AM5h604/11/2014

12:00:00 AM6h357Gò Đẩu08/11/2014

12:00:00 AM19h008/11/2014

12:00:00 AM19h404069Gò Đẩu11/11/2014

12:00:00 AM11/11/2014

10h12

12:00:00 AM11h1260070Dân tộc nội trú11/11/2014

12:00:00 AM8h2811/11/2014

12:00:00 AM9h4072071TBA Đại Đình 211/11/2014

12:00:00 AM11h3411/11/2014

12:00:00 AM12h53172Cấp 3 Tam Đảo11/11/2014

12:00:00 AM12h4511/11/2014

12:00:00 AM13h1573UBND huyện TĐ11/11/2014

12:00:00 AM12h2011/11/2014

12:00:00 AM74Chiếu sáng QL2B

T3-10011/11/2014

12:00:00 AM10h5011/11/2014

12:00:00 AM68Sửa chữa thường Thay cáp xuất tuyến lộ A,

xuyên

B ,D011,0920264,264KhácĐấu lại lèo cột 57

MV376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3035,5850519,4050KhácTách lèo cột 57 MV 376377E4.3 NR TGTĐ lộ

371 E4.3 để sữa chữa trên

đuờng dây045,5850318,3450KhácCắt điện TBA Gò Đẩu để

sử lý đe doạ sự cố031040Thí nghiệm định kỳ, tháo

lắp CSV 10kV, kiêm tra

Thí nghiệm định kỳ

hệ thống đo đếm đàu cực

MBA041060KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA0210720KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA021031300KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực ,tháo lắp CSV

10KV02103013h0400KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực024016011h43530KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực02105375TBA Quan Ngoại 2

11/11/2014

(MINH TUYEN) 12:00:00 AM14h711/11/2014

12:00:00 AM14h44370KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực021037KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực021035Cắt CDF46 DZ 371 E43

Sửa chữa lớn lưới

để ĐL Vinh yên sửa chữa

trung áp

trên DZ0145,5850145,2100240312015,585039,095035,5850659,030025,585033,510012395,98209,341,6040076TBA 68A11/11/2014

12:00:00 AM15h1511/11/2014

12:00:00 AM15h5035077CDF46 ĐZ 371E4.330/11/2014

12:00:00 AM5h3030/11/2014

12:00:00 AM5h5626078Danh thắng Tây

Thiên02/12/2014

12:00:00 AM10h5002/12/2014

12:00:00 AM12h8780Thí nghiệm định kỳ79MC 371E4.324/12/2014

12:00:00 AM4h5024/12/2014

12:00:00 AM4h5770Khác80LỘ 971 TGTĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

12:00:00 AM9h81180Khác81CDF46 ĐZ 371E4.330/12/2014

12:00:00 AM6h230/12/2014

12:00:00 AM6h860KhácTổng nhóm 2 :Cắt điện TBA Danh

Thắng Tây Thiên để

TNĐK

Chuyển phương thức cấp

điện đoạn DZ từ CDF3

DZ371E4.3 đến

CDF1Z95 và TGTD sang

nhận điện từ DZ377E4.3

Cắt điên ĐZ 971 TGTĐ

để kéo dây lấy độ võng

ĐZ 35KV xây dựng mới

giao chéo khoảng 15-16

MK 971-972 TGTĐ

Chuyển phương thức cấp

điên đoan DZ từ

CDF1Z95 đến

CDF3DZ371E4.3,đến

CDF64 DZ376E4.3 và

TGTD sang nhận điện

DZ371E4.33.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kVTổng nhóm 3 :000004.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Trạm 110kV Vĩnh

Yên21/05/20147h42

12:00:00 AM21/05/20148h28

12:00:00 AM460Sự cốSự cố lưới điện Quốc Gia

500kVTổng nhóm 4 :015,5850256,910015,5850256,9105.Cắt điện do các lý do khác

1LỘ 971 TGTĐ05/06/2014

12:00:00 AM17h405/06/2014

12:00:00 AM19h3314902LỘ 971 TGTĐ26/07/2014

12:00:00 AM16h226/07/2014

12:00:00 AM16h282603DZ 371E4.329/08/2014

12:00:00 AM5h529/08/2014

12:00:00 AM5h8304DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM2h5517/09/2014

12:00:00 AM3h354005DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM4h1017/09/2014

12:00:00 AM7h4621606Tram 110kV Vĩnh

Yên14/10/2014

12:00:00 AM21h3014/10/2014

12:00:00 AM21h3660Tổng nhóm 5 :

6. Tổng đường dây 971 TGTam ĐảoDo dân chặt cây đổ vào

Vi phạm hành lang

TBA UBND Huyện Tam

lưới điện

Đảo gây sự cố

Các ảnh hưởng của

Nhảy MC 971 TGTĐ do

hồn lưu bão hoặc

mưa to,sét

lũ qt, lốc xốy

Nhảy MC371E4.3 do mưa

Bão

bão

Nhảy MC371 E4.3 do

Bão

mưa giông kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

Nhảy MC371E4.3 do ảnh

hưởng bão số 3 làm đứt

Bão

dây pha C cột 37 lộ

371E4.3

Nhảy MC 371 E4.3 Do Sự

Bão

cố thống qua015,5850832,165015,5850145,2102005,5850025,5850223,400035,58501,206,360015,585033,5102827,925101535,585 2,440,645167,663 27,557 13,021,065Bảng 2.32: Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng số

Nội dungkhách hàng

(K)Mất điện kéo dàiTổng số

Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)1231.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác theo

kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách

hàngSAIDI

(Ti*Ki)/

KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)12,993821,9721.6902138,171981,90675.572.9412,993000.00012395,9829,341,604718.977.3912,993000.0000000.000.0012,993000.00015,585256,91019.770.434.Mất điện do sự cố hoặc cắt

4điệntrênlướiđiện220,500kV

55.Cắt điện do các lý do khác12,99325,5850.430827,9252,440,645187.842.1566.Tổng hợp chung12,9931027,5572.120153167,66313,021,0651,002.1612.90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.31 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×