Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.5: Sơ đồ một sợi ĐZ 972 TG Tam Đảo sau khi lắp Recloser

Hình 3.5: Sơ đồ một sợi ĐZ 972 TG Tam Đảo sau khi lắp Recloser

Tải bản đầy đủ - 0trang

SO ÐO MOT SOI LO 971 TRAM TG TAM DAO KHI AP DUNG GIAI PHAP 1CD331-1

MC 331

T1 - 7500 kVA

35/10 kV3.0TUC91MC 931

C D931-1

CD 941-1MC 971

TU DUNG TG

50 kVA3x100 kVAr971-7/1 TGTÐ

F471-7/1 NR MD - LÐ 471 E25.4

AC 50

Hop Thanh

167

2

180 kVA

5

CD18

AC50

30.062AC50

0.582T.Tâm 3

320 kVAAC95

0.0265

FCOCD1

3100 kVAr

C DF1 TT113UBND Huyen

250 kVAR ecloser 1

AC50

1.668110

AC50

0.246Câu Tre

Thôn Tich Cuc

250 kVA

180 kVA

T.T Y Te

2

250 kVA

T.Tâm 2

320 kVA

AC120

1.5806669AC50

0.24688

MC Recloser

971TGTÐ 71

70F971-7 TGTÐ/1

NR Q.ÐìnhKhoang San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/63x200 kVAr

1

810Quan Ngoai

560kVAQuan Ngoai 3

320 kVA70C D F 1 HS62AC70

0.1132Ho Son 1

250 kVA379 F971-7 TGTÐ/79

475

FCO78C D HS 23x100 kVAr1AC50

0.818Hop C hau 3

250 kVAAC50

1.030D T Nôi Tru

100 kVAHo Son 4

180 kVA4AC50

Quan Ðinh 2

0.463 5 180 kVA91AC50

1.21359AC70

0.026FCO0197CD do dem7113AC120

2.608AC70

0.1211152Ðong Xuan

320 kVA22471111 C D F 111AC70

1.580CD MV

971-971TGTÐC ap 3 TÐ

100 kVAT.Tâm 1

320 kVA17

47Hop C hâu 1

250 kVAAC70

0.1261.345AC1200.172AC70

0.12639AC120

5.66Bao Thang

180 kVA0.021Ðai Ðinh 1

162 560 kVA

152Lang Chanh

CD

AC50

320 kVA

3x200 kVAr

32B

1.077

Ðong Thanh

Lan Than 14 AC70

150

180 kVA

400 kVA

1.500 CD 1

CF973TGÐT

F971TÐ MV

Minh Tuyen

NR HH 3

5

32

NR Lan Than

973ÐTu-7/1

320 kVA

37

138

Quan Ðinh

Nhân Ly

320 KVA

8

125

250 kVA

5

Hoang Hoa 3

Hoang Hoa 1

AC50

400 kVA

400 kVA

Quan Ngoai 2

13

8

250 kVA

1 02

971-7 TGTÐ/1

NR Quan ngoai 2

Recloser 1208Nga Hoang

180 kVAAC50F971-7 TGTÐ/163

16315 AC70MC 971TGTÐ/15210

C hieu Sang 3

100 kVA30971-7 TGTÐ/3

NR Gò Ð?u971-7 TGTÐ/162BC Hop Châu

50 kVAAC50

560AC95

86024Go Ðâu

250 kVA24kVCu/3x150121Tu RMUAC50/8

0.428MC972Ðai Ðinh 2

250 kVA971-7 TGTÐ /1

973 Ðao Tu

NR DT-T.Thiên

2 AC50

Thiên Viên TL

0.255 3

250 kVA

FCOAC50

1.214C D971-16CD972-11.57724kV AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x120C D931-3Danh Thang Tây

Tram cat Thiên 1000 kVA2 4k V AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x5 0mm2C hùa phu nghi

160 kVA9TG

TAM ÐAO9TBA 68A

250 kVAHo Son 2

250 kVA11971-7 TGTÐ/1

NR Ðông Bua

AC95

1.733Hô Son 5

160 kVA146 AC50 CD1

9

1.267 1Hô Son 7

160 kVAYen Trung

180 kVAHô Son 6

180 kVA19

Ðông Bua

320 kVAThực hiện giải pháp như đã nêu ở trên đồng thời giải thời gian mất điện của các ngày

cụ thế: Ngày 14 tháng 5 giảm sự cố nhảy MC cột 70 từ 55 phút xuống 15 phút; chuẩn bị

tốt phương án để giảm thời gian ép lèo TBA Hồ Sơn 1 ngày 18/1 từ 82 phút xuống 60phút, giảm thời gian cho việc đấu lèo từ 71 phút và 149 phút ngày 18/8 xuống 60 phút.

Không thực hiện cắt cả đường dây ngày 12/10 mà chỉ thực hiện để cắt tách và đầu lèo cột

69.

3.3.1.3.2. Bảng dữ liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 trạm TG Tam Đảo

Theo phụ lục Bảng 3.1 trang 154 kèm theo.

3.3.1.3.3. Kết quả tính tốn khi áp dụng giải pháp giảm thời gian cắt điện để sửa

chữa các thiết bị điện và lắp thêm 02 máy cắt Recloser đường dây.

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 57,25 phút/kh/ năm so với trước

khi có giải pháp là 73,0 phút/kh/năm, giảm được 15,8 phút/kh/năm tương ứng giảm được

21,6 %.

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là 631 phút/kh/năm so với trước khi có

giải pháp là 718,97 phút/kh/năm giảm được 87,04 phút/kh/năm tương ứng với 12,10 %

- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là0phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 19,77

- Chỉ số SAIDI do lý do khác làphút/kh/năm.187,84 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là 895,5 phút/kh/năm so với trước khi có giải pháp

là 998,3 phút/kh/năm giảm được 102,8 phút/kh/năm tương ứng 10,2%.

b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là2,8lần/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là 7,27 lần/kh/năm so với trước khi có giải

pháp là 7,39 phút/kh/năm giảm 0,12 lần/kh/năm tương ứng 1,62%.

- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00lần/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,43lần/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là2,15lần/kh/năm- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là 12,61 lần/kh/năm so với trước khi có giải

12,73 lần/kh/năm giảm được 0,12 lần/kh/năm tương ứng 0,9%.

c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI).

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là1,61 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,43 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là2,04 lần/kh/năm.Do đường dây này năm 2014 khơng có sự cố thống qua nên chưa tính được hiệu

quả sau khi áp dụng giải pháp

Giả sử đường dây này sự cố tại TBA Đại Đình thời gian 60 phút:

Khi chưa có giải pháp: MC Recloser cột 70 nhảy mấy điện 4019 khách hàng khi đó

TixKi = 60 x 4019 = 241.140 phút.

Ta có SAIDI = 241.140/12.933 = 18,64 phút/kh.

SAFI = 4019/12.933= 0,3 lần/khKhi có giải pháp đã lắp Máy cắt Recloser cột 120 lúc này chỉ nhảy MC 120 sau MC

chỉ còn 429 khách hàng khi đó Ti x Ki = 429 x 60 = 25.740 phút.

Ta có SAIDI = 25.740/12.933 = 1,99 phút/ khách hàng giảm được 16,65 phút so

với trước khi có giải pháp lắp đặt tương ứng 89,32%

SAFI = 9/12.933= 0,033 lần/ khách hàng giảm 11 lần so với trước khicó giải pháp lắp đặt tương 11%

Phụ lục Bảng số 3.2 Trang 167.

Kết luận: Áp dụng giải pháp trên và đưa ra biện pháp tổ chức thực hiện trong việc

sửa chữa thiết bị chỉ số SAIDI giảm đáng kể. Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là 895,5

phút/kh/năm so với trước khi có giải pháp là 998,3 phút/kh/năm giảm được 102,8

phút/kh/năm tương ứng 10,2%3.3.1.4. Thực hiện giải pháp 1 trên lộ 972 trạm TG Tam Đảo

3.3.1.4.1 Sơ đồ tính tốn độ tin cậy lộ 972 trạm TG Tam Đảo

Hình 3.6: Sơ đồ một sợi đường dây 972 TG Tam Đảo lắp Recloser

SO DO MOT SOI DU ONG DAY 972 TRAM TG TAM DAO KHI AP DUNG GIAI PHAP 1CD331-1

MC 331

T 1 - 75 00 kVA

35/1 0 kVTG

T AM ÐAOCD931-3T UC91MC 931

CD931-1

CD972-1CD971-1MC972CD 941-1MC 971

T U D UNG TG

5 0 kVA9 7 2 -7 / 1 TGTÐ

1 59Cô t 21

Co 03 Nguôn

213 76 MV Z95

1H op Châu 4

250 kVA32

482

333M C 972

R ecl o ser3A C 50

0 .0 1 5Cham chi

250 kVA45FCO9 72-7 TGTÐ/3

N R N N M.Qu angL eo

c? t 107899X om Con

180 kVA3x 100

k VArChieu san g T4

180 kVA3 77 E43

1 00AC50

0 .0 54CD

M Ð a MQN guo i Co Công

80 kVAÐZ 22 k V l? 471A C 50

1 .5 3 2Cuc tac chiên Ð iên Tu

100 kVA19

Mo da Minh Quang 2;3

2x5 60 kVA

Mo d a Minh Qu ang 1

2 50 kVACty Q LD V Ðô thi

18 0 kVA

T T TT Tam Ðao

40 0 kVA4

57F972-7 TGTÐ/635ÐZ 37 7 E4.3

NR tr?m 2 01 NM 9561H ô Son 3

180 kVA8069CDFC Df 73Sân Golf T1

560kVASân Golf-T3

400kVA

Sân Golf -T2

56 0kVA9176V uon Qu ôc Gia

10 0 kVA

Sân Golf -T4

250kVAThôn 2

250 kVAR ecl o se 170

97FCO

C D1

T .Gau1 .1 3 91P V C 5 0 /83Chua Vân

180 kVA100 kVA21T rai Gâu

32 0 kVA3x 300

kVAr1 51B1 69

1 53C D1 L. HC TY C P ÐT

Lac Hông

3 20 kVAX u ly nu oc TamT TTT Tam Ðao 2

250 kVA1 71

FCOTh ôn 1

40 0 kVA3x 1 00kVAr1 77

1 75CTy CP DL TÐ

180 kVAÐ ao -1 80 kVA

Chieu sang

T 5-180 kVA

1 78A C 95

0 .0 3L âm T ruon g TÐ

100 kVAC D NR

HC Z95N h a sang tac TÐ52A C 50

0 .0 7 6N MHC 95

250 kVA25 0 kVA3K/S H a L ong

180 kVAA C 50

0 .0 9 3H op Châu 2

250 kVAChieu sang T3

25 0 kVAH1C hi eu san g T1A C 9 5/ 16

0.007AC50

0 .0 12Chiêu sang T2

180 kVAH2K /S H ieu

100 KVA1 83C D 1 .NST

241 85

1 88K /S Huo ng Rung

100kVAK /S T he G io i Xanh

25 0 kVA5NN

BCA

100 kVA

TH Tam Ðao

2 x 320 kVAVới lộ này ta thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công như:

Ngày 05/1 thay vì cắt MC 972 120 phút thực hiện cắt Recloser cột 63 chỉ mất 403 KH

trong thời gian 30 phút; Ngày 30/5 mưa giông sẽ làm nhảy MC cột 63 thay cho MC 972.

Khi thực hiện đóng khơng điện CD 170 ngày 21/7 chỉ thực hiện cắt MC hoặc CD

phụ tải cột 63 sẽ chỉ mất 403 khách hàng; Việc ép ba đầu cột ngày 5/8 giảm xuống từ 90

phút xuống 60 phút;

3.3.1.4.2. Bảng dữ liệu tính tốn độ tin cậy lộ 972 trạm TG Tam Đảo

Theo phụ lục kèm theo Bảng 3.3 trang 168.

3.3.1.4 3. Kết quả tính tốn độ tin cậy cung cấp điện sau khi áp dụng giải pháp 1

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 19,94 phút/kh/năm so với trước khi

có giải pháp là 38,66 phút/kh/năm, giảm được 18,72 phút/kh/năm đạt 48,42 %

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là 188,19 phút/kh/năm so với trước giải

pháp là 197,82 phút/kh/năm giảm 9,63 phút/kh/năm đạt 4,86%.

- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là0phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 8,99

- Chỉ số SAIDI do lý do khác làphút/kh/năm.69,93 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là 287,95 phút/kh/năm so với trước khi có giải

pháp là 315,4 phút/kh/năm giảm được 27,45 phút/kh/năm đạt 8,7%

b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của

lưới điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là 1,02 lần/kh/năm so với trước khi có

giải pháo 1,18 lần/kh/năm giảm 0,16 lần/kh/ năm đạt 13,5 %.

- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là 2,81 lần/kh/năm so với trước có giải pháp

là 2,99 lần/ kh/năm giảm 0,18 lần/kh/năm đạt 6,0%

- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là

- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là

- Chỉ số SAIFI do lý do khác là0 lần/ kh/năm.

0,2lần/kh/năm.1,19lần/kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là 5,5 lần /kh/năm so với trước khi có giải pháp

5,55 lần/ kh/năm giảm 0,05 lần /kh/năm đạt 0,9%

c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút) trung bình

của lưới điện phân phối (MAIFI)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.5: Sơ đồ một sợi ĐZ 972 TG Tam Đảo sau khi lắp Recloser

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×