Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.4: Sơ đồ một sợi ĐZ 973 TG Yên Dương sau khi lắp Recloser.

Hình 3.4: Sơ đồ một sợi ĐZ 973 TG Yên Dương sau khi lắp Recloser.

Tải bản đầy đủ - 0trang

SO DO MOT SOI DUONG DAY 973 TR YEN DUONG KHI AP DUNG GIAI PHAP 1

CD331

MC 331

T1

5600 kVA

35/10 kVTG

YÊN DUONG

MC 931MC 971MC 973MC 973/1

1AM ?ch kép

t? c?t 1-12112Yên Duong 320AC50

0.3231F973-7 TGYD/31AC954AC70

0.8132Bô Ly 4

250 kVA35AC50

0.1738Bac Binh 1

400 kVAHuu Binh 2 400 kVA

261530AC503Bom Ðông Vang

180 kVA13AC95

4FCOAC50

0.31AC95AC50

0.547320.305Bô Ly 1

250 kVA37973-7 TGYD/2

NR Bô Ly 34Recloser

NR Bô Ly

244 Lo 973

Tram TG Yên Duong973-7 TGYD/2

NR Bô Ly 3Bô Ly 5

180 kVA13AC70

1.501AC50

1.743x100 kVAr

CD1

1

16

2Bô Ly 3

180 kVABô Ly 2

250 kVA23CDF23B RG 973YD - 973E25.3

Cot 23 DZ 973 E25.3MC 973T1Tr a m 110 k v l a p t ha c h

( E25.3)

500 kV

35 kV

22 kV3.3.1.2.2 Bảng dữ liệu tính tốn độ tin cậy lộ 973 trạm TG n Dương

Theo phụ lục kèm theo bảng số 3.7 trang 1883.3.1.2.3 Kết quả tính tốn sau khi áp dụng giải pháp

Phụ lục Bảng số 3.8 trang 193

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 6,38 phút/kh/năm

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là 2,62 phút/kh/năm so với trước khi áp

dụng giải pháp là 7,09 phút/kh/năm giảm được 4,47 phút/kh/năm đạt 63,30%

- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là25,5phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 3,76phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lý do khác là7,54phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là 45,85 phút/kh/năm so với trước khi áp dụng giải

pháp là 50,27 phút/kh/năm giảm được 4,42 phút/kh/năm đạt 8,79%.

b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI) chỉ số này giữ nguyên

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,08 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,03 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,17- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,16 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là0,08- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là0,51phút/kh/năm.

phút/kh/năm.

phút/kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) chỉ số này giữ nguyên.

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,03 phút/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 phút/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 phút/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 phút/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,00 phút/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là0,03 phút/năm.Kết luận: Độ tin cậy lưới điện của đường dây sau khi áp dụng giải pháp cho đường

dây này chỉ giảm được chỉ số SAIDI. SAIDI tổng hợp chung là 45,85 phút/kh/năm so với

trước khi áp dụng giải pháp là 50,27 phút/kh/năm giảm được 4,42 phút/kh/năm đạt

8,79%, với số lượng tổng 202 khách hàng chỉ số độ tin cậy giảm không đáng kể.3.3.1.3. Thực hiện giải pháp 1 trên lộ 971 trạm TG Tam Đảo

3.3.1.3.1 Sơ đồ tính tốn độ tin cậy lộ 971 trạm TG Tam Đảo

Hình 3.5: Sơ đồ một sợi ĐZ 972 TG Tam Đảo sau khi lắp RecloserSO ÐO MOT SOI LO 971 TRAM TG TAM DAO KHI AP DUNG GIAI PHAP 1CD331-1

MC 331

T1 - 7500 kVA

35/10 kV3.0TUC91MC 931

C D931-1

CD 941-1MC 971

TU DUNG TG

50 kVA3x100 kVAr971-7/1 TGTÐ

F471-7/1 NR MD - LÐ 471 E25.4

AC 50

Hop Thanh

167

2

180 kVA

5

CD18

AC50

30.062AC50

0.582T.Tâm 3

320 kVAAC95

0.0265

FCOCD1

3100 kVAr

C DF1 TT113UBND Huyen

250 kVAR ecloser 1

AC50

1.668110

AC50

0.246Câu Tre

Thôn Tich Cuc

250 kVA

180 kVA

T.T Y Te

2

250 kVA

T.Tâm 2

320 kVA

AC120

1.5806669AC50

0.24688

MC Recloser

971TGTÐ 71

70F971-7 TGTÐ/1

NR Q.ÐìnhKhoang San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/63x200 kVAr

1

810Quan Ngoai

560kVAQuan Ngoai 3

320 kVA70C D F 1 HS62AC70

0.1132Ho Son 1

250 kVA379 F971-7 TGTÐ/79

475

FCO78C D HS 23x100 kVAr1AC50

0.818Hop C hau 3

250 kVAAC50

1.030D T Nôi Tru

100 kVAHo Son 4

180 kVA4AC50

Quan Ðinh 2

0.463 5 180 kVA91AC50

1.21359AC70

0.026FCO0197CD do dem7113AC120

2.608AC70

0.1211152Ðong Xuan

320 kVA22471111 C D F 111AC70

1.580CD MV

971-971TGTÐC ap 3 TÐ

100 kVAT.Tâm 1

320 kVA17

47Hop C hâu 1

250 kVAAC70

0.1261.345AC1200.172AC70

0.12639AC120

5.66Bao Thang

180 kVA0.021Ðai Ðinh 1

162 560 kVA

152Lang Chanh

CD

AC50

320 kVA

3x200 kVAr

32B

1.077

Ðong Thanh

Lan Than 14 AC70

150

180 kVA

400 kVA

1.500 CD 1

CF973TGÐT

F971TÐ MV

Minh Tuyen

NR HH 3

5

32

NR Lan Than

973ÐTu-7/1

320 kVA

37

138

Quan Ðinh

Nhân Ly

320 KVA

8

125

250 kVA

5

Hoang Hoa 3

Hoang Hoa 1

AC50

400 kVA

400 kVA

Quan Ngoai 2

13

8

250 kVA

1 02

971-7 TGTÐ/1

NR Quan ngoai 2

Recloser 1208Nga Hoang

180 kVAAC50F971-7 TGTÐ/163

16315 AC70MC 971TGTÐ/15210

C hieu Sang 3

100 kVA30971-7 TGTÐ/3

NR Gò Ð?u971-7 TGTÐ/162BC Hop Châu

50 kVAAC50

560AC95

86024Go Ðâu

250 kVA24kVCu/3x150121Tu RMUAC50/8

0.428MC972Ðai Ðinh 2

250 kVA971-7 TGTÐ /1

973 Ðao Tu

NR DT-T.Thiên

2 AC50

Thiên Viên TL

0.255 3

250 kVA

FCOAC50

1.214C D971-16CD972-11.57724kV AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x120C D931-3Danh Thang Tây

Tram cat Thiên 1000 kVA2 4k V AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x5 0mm2C hùa phu nghi

160 kVA9TG

TAM ÐAO9TBA 68A

250 kVAHo Son 2

250 kVA11971-7 TGTÐ/1

NR Ðông Bua

AC95

1.733Hô Son 5

160 kVA146 AC50 CD1

9

1.267 1Hô Son 7

160 kVAYen Trung

180 kVAHô Son 6

180 kVA19

Ðông Bua

320 kVAThực hiện giải pháp như đã nêu ở trên đồng thời giải thời gian mất điện của các ngày

cụ thế: Ngày 14 tháng 5 giảm sự cố nhảy MC cột 70 từ 55 phút xuống 15 phút; chuẩn bị

tốt phương án để giảm thời gian ép lèo TBA Hồ Sơn 1 ngày 18/1 từ 82 phút xuống 60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.4: Sơ đồ một sợi ĐZ 973 TG Yên Dương sau khi lắp Recloser.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×