Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình: 2.7 Sơ đồ một đường dây 971 Tram TG Tam Đảo

Hình: 2.7 Sơ đồ một đường dây 971 Tram TG Tam Đảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

SO DO MOT SOI LO 971 TRAM TRUNG GIAN TAM DAOCD331-1

MC 331

T1 - 7500 kVA

35/10 kV3.0TUC91MC 931

CD931-1

CD 941-1971-7/1 TGTÐGo Ðâu

250 kVA8Lang Chanh

CD

AC50

320 kVA

3x200 kVAr

32B

1.077

Ðong Thanh

Lan Than 14 AC70

150

180 kVA

400 kVA

1.500 CD 1

CF973TGÐT

F971TÐ MV

Minh Tuyen

NR HH 3

5

32

NR Lan Than

973ÐTu-7/1

320 kVA

37

138

Quan Ðinh

Nhân Ly

320 KVA

8

125

250 kVA 5

Hoang Hoa 3

Hoang Hoa 1

AC50

Quan Ngoai 2

400 kVA

400 kVA

13

8

250 kVA

1 02

971-7 TGTÐ/1

NR Quan ngoai 2

F971-7 TGTÐ/120Nga Hoang

180 kVA8

AC50AC50

0.1723AC120

5.66Bao Thang

180 kVA0.02139AC50

0.58210

Chieu Sang 3

100 kVA30Hop Châu 1

250 kVACap 3 TÐ

100 kVAFCO

100 kVAr

CDF1 TT131Câu Tre

Thôn Tich Cuc

250 kVA

180 kVA

T.T Y Te

250 kVA

2110

AC50

0.246T.Tâm 2

320 kVA

AC120

1.5806669MC Recloser

971TGTÐ 71

70702AC70

0.1132FCO78CD HS 23x100 kVAr1AC50

0.818Hop Chau 3

250 kVAAC50

1.030D T Nôi Tru

100 kVA79 F971-7 TGTÐ/79

475CD F 1 HS6Ho Son 1

250 kVA39Ho Son 2

250 kVA11

14

971-7 TGTÐ/1

NR Ðông Bua

AC95

1.733Hô Son 5

160 kVA6 AC50 CD1

9

1.267 1Hô Son 7

160 kVAYen Trung

180 kVAHơ Son 6

180 kVA19

Ðơng Bua

320 kVA2.9.1.2. Số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo

Phụ lục Bảng 2.31 trang 11510Quan Ngoai 3

320 kVAAC50

Quan Ðinh 2

0.463 5 180 kVAAC50

0.2461

8Ho Son 4

180 kVA4Khoang San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/63x200 kVArF971-7 TGTÐ/1

NR Q.ÐìnhAC50

1.66888AC50

1.21359AC70

0.02601AC120

2.608CD13CD do demFCOF971-7 TGTÐ/11191AC70

0.1265UBND Huyen

250 kVA711397AC70

0.126AC70

0.1211152T.Tâm 3

320 kVAAC95

0.026AC70

1.580CD MV

971-971TGTÐ47Ðong Xuan

320 kVA221. 345AC120471111T.Tâm 1

320 kVA17Ðai Ðinh 1

162 560 kVA

152MC 971TGTÐ/152AC50/8

0.428CD 1971-7 TGTÐ/162BC Hop Châu

50 kVAAC50

560AC95

86024F971-7 TGTÐ/163

16315 AC70AC50

1.21453x100 kVAr0.062F471-7/1 NR MD - LÐ 471 E25.4

AC 50

Hop Thanh

167

2

180 kVA971-7 TGTÐ/3

NR Gò Ð?u971-7 TGTÐ /1

973 Ðao Tu

NR DT-T.Thiên

2 AC50

Thiên Viên TL

0.255 3 250 kVA

FCO2.138TU DUNG TG

50 kVA121Tu RMU

24kV Cu/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x150MC 97124kV Cu/3x150CD971-1MC9726CD972-1Ðai Ðinh 2

250 kVA1.57724kV AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W 3x120CD931-3Danh Thang Tây

Tram cat Thiên 1000 kVA24kV AL/XLPE/PV C/

D STA/PV C/W3x50mm2Chùa phu nghi

160 kVA9TG

TAM ÐAOTBA 68A

250 kVAQuan Ngoai

560kVA2.9.1.3. Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo

Sau khi tính tốn ta có kết quả tính tốn các chỉ tiêu về độ tin cậy của hệ thống xuất

tuyến 971 TG Tam Đảo như sau.

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 75,57 phút/kh/năm.

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là

- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là718,9 phút/kh/năm.

0phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 19,77phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lý do khác là187,84 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là1002,16 phút/kh/năm.b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới điện

phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là2,94 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là7,39 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,43 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là2,15 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là12,9lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút) trung bình

của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là1,69 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,43 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là2,21 lần/ kh/năm.Tổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của đường dây trong năm 2014

chi tiết theo phụ lục kèm theo: Bảng 2.32 Trang 126.2.9.2. Tính tốn độ tin cậy lộ 972 trạm TG Tam Đảo

2.9.1. Sơ đồ tính tốn độ tin cậy lộ 972 trạm TG Tam Đảo

Hình 2.8: Bản vẽ sơ đồ một sợi đường dây 972 Trạm TG Tam Đảo

SO ÐÔ MÔT SOI ÐUONG DAY 972 TRAM TG TAM ÐAOCD331-1

MC 331

TG

TAM ÐAOT1 - 7500 kVA

35/ 10 kVCD931-3TUC91MC 931

CD931-1

CD972-1CD971-1MC972CD 941-1MC 971

TU DUNG TG

50 kVA9 72-7/1 TGTÐ

159C?t 21

Có 03 Ngu?n

21376 MV Z95

1

Hop Châu 4250 kVAChi eu sang T4

180 kVACham chi

250 kVAFCO

3x100

kVAr3MC 972

Reclo ser2Chieu sang T1TT TT Tam Ðao

400 kVA

348250 kVA33AC50

0.012Hop Châu 2

250 kVANMHC 95

250 kVA32352Lâm Truong TÐ

100 kVACD NR

H C Z95

3K/ S Ha Long

18 0 kVA4

1557Ð Z 37 7 E4.3

NR tr?m 2 01 NM 95Chua Vân

180 kVA61Hô S on 3

180 kVAF 972-7 TGTÐ/63 69F 972-7 TGTÐ/73F 972-7 TGTÐ/69

NR Sân Golf T180F972 -7 TGTÐ/7376

NR Sân G olf T2Vuon Quôc Gia

100 kVAS ân Gol f -T4

250kVAS ân Golf T1

560kVAS ân Golf-T3

400kVA

S ân Gol f -T2

560kVA9197FCOThôn 2

250 kVACD1

T .Gau 3 x 30021Trai Gâu

320 kVAF972-7 T GTÐ/170

171

169151B

153

CD1 L. HkVArCTY CP ÐT

Lac Hông

320 kVANha sang t ac TÐ100 kVA

Xu l y nuoc TamTTTT Tam Ðao 2

250 kVAFCOThôn 1

400 kVA3x 100kVAr177

175C Ty CP DL TÐ

180 kVAÐao -180 kVA

Chi eu sang

T5-180 kVA

178183A C9 5

0 .0 3377 E434Chi eu sang T3

250 kVAH1A C9 5 /1 6

0 .0 0 751 .1 3 97

100P V C 5 0 /899

8A C5 0

0 .0 7 69Chi êu sang T2

180 kVAH2Ct y QLDV Ðô thi

180 kVA376 MV

972-7 TGTÐ/3

NR NN M.QuangA C5 0

0 .0 9 3Xom Con

180 kVAAC508 0.054

CD

M Ða MQ 2

Leo

c?t 10Cuc t ac chi ên Ðiên Tu

100 kVAMo da Mi nh Quang 2;3

2x560 kVAA C5 0

0 .0 1 5A C5 0

1 .5 3 219Nguoi Co Công

80 kVA33Côt 33

Co 03 NguonMo da Mi nh Quang 1

250 kVAK/ S Hieu

100 KVACD 1 .NST

2

185

188K/ S Huong Rung

100kVAK/ S The Gi oi Xanh

250 kVA45NN

BCA

100 kVATH Tam Ðao

2 x 320 kVA2.9.2.2. Bảng dữ liệu tính tốn độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo

Theo phụ lục kèm theo Bảng số 2.33 Trang 127

2.9.2.3. Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 38,66

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là

- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV làphút/kh/năm.197,82 phút/kh/năm.

0phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 8,99phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lý do khác là69,93phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là315,4phút/kh/năm.b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới điện

phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là1,18lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là2,99lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,2lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là1,19lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là5,55lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút) trung bình

của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,78 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,63 lần/ kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là1,41 lần/ kh/năm.Tổng hợp chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của đường dây trong năm 2014

chi tiết theo phụ lục kèm theo bảng 2.34 Trang 138.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình: 2.7 Sơ đồ một đường dây 971 Tram TG Tam Đảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×