Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.6: Bản vẽ lưới điện phân phối huyện Tam Đảo

Hình 2.6: Bản vẽ lưới điện phân phối huyện Tam Đảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

s O ÐÔ MÔT SOI LU OI ÐIÊN HUYÊN TAM ÐAOT2C3-1 E43

377-1MC 474MC 476F376-7 E4.3/17

NR Z951

169

Can Lâm

180 kVAv? trí

tách lèo

70B

7689CDf 4Minh Quang 4 J2

250 kVAC D331-1

MC 331

Chan Nuôi Kim

Long 100 kVA

5TG

TAM ÐAOM.Quang 2 J2

Minh Quang 1 J2

4 CD

91

250 kVA

TT LÐ XH VP

8

250kVA

5B

11

23

12

24

560 kVA

1

TC

C/S cao tôc

vu khi

Nôi Bai Lao Cai

Z92

1

10

50

kVA

630kVA

CDf 126

CD1

5

4

1 CD 1

Tai Ðinh Cu KL

6

100 kVA

Luu

5 130

12

Quang

1 CDf1

Muu Duê 2

9

3

13

Kim Long 2

250 kVA

3

250 kVA

C Df3

2 CD 2

1 CD1

Hop Thanh

160 kVA6Mach vong5Chiêu Sang 2

100 kVA1617AC95

1.400104CD1T1

7500 kVA

35/10 kVTUC91

C D 941-1

CCC D971-1

MC 971

Tu Dung TG

51

50 kVA9 72 -7 /1 TGTÐ9 71 -7 /1 TGTÐ21

24Minh Quang 3

180 kVA

1314Hai Thêu

250 kVA396BCDfNN Minh Quang

250 kVA

15Xom Coc

250 kVACD 1B?o Quân T3, T4

T5- 3x 560 kVA3

CD 114513816

Bao Quân T1;T2

2x320 kVA1322Mo da Minh Quang 1

250 kVA

Xom Thông

180 kVA11198

CD 2

Leo

9

côt 1017

47 CD MV 47 11M o da Minh Quang 2;3

2x560 kVA5

Xom Con

180 kVA

5C ham chi

250 kVACD4

CD34MC Recloser 3

NR NN M.QuangFCO

3x100

kVAr483NMHC 95

250 kVACD

3CD 1FCO 3

1 00 kVAr52

Hop Châu 2

250 kVA369CD f1 1

59BC Hop Châu

50 kVA5714CD1377-7

1

T1 T2 T3

Tram 203 - Z9510Go Ðâu

250 kVA 153x200 kVAr14Ðông Xuân

320 kVA01Hô Son 4

180 kVA4

Câu Tre

250 kVA110111152CDf MV1191Hô Son 7

160 kVA02

CD1

13FCO811

99CD 1

1Hô Son 3

180 kVA

35 kV

22 kV

10 kV1TBA 68A

250 kVAÐao Tru 7

250 kVA32Cty A-D T2

180 kVA

C ty A-D T1

400 kVA

3439Ðao Tru 2

180 kVAChiêu sang T4

180 kVA

Nguoi Co Công

180 kVA

Cuc tac chiên

Ðiên Tu

100 kVATTTT Tam Ðao 2

250 kVAChùa Vân Thôn 2

180 kVA 250 kVA

171175177Chiêu sang T1

250 kVAC hiêu sang

T5-180 kVA

183Cty CP DL

TÐ 180 kVAK/S Hiêu

100

KVAK/S Huong Rung

100kVACD 11CD 1188

K/S Thê Gioi Xanh

250 kVA4

5

TH Tam Ðao

2x 320 kVA15B om Ðôn g Vang

180 kVA23

CDf1

CDBô Ly 3

16 180 kVA2

CDBôLy 4

250 kVA641

2CD 1

1362612Ðao Tru 4

250 kVA3x100 kVArNha sang tac TÐ

100 kVA

Xu ly nuoc Tam

Ðao -180 kVA

2Ðao Tru 8

250 kVA3Bô Ly 5

180 kVACDfFCOÐao Tru 3

180 kVA185178FCO

3x 100

kVAr4

14Chiêu sang T3

250 kVAH12

84442Huu Binh 2

400 kVACDF23B RG3Ðao Tru 1

250 kVA

C hiêu sang T2

180 kVAH210371Bac Binh 1

400 kVA8FCO3x100 kVAr52Yên Duong 4

180 kVA4

F973-7

TGYD/313545CD620

31Ðông Mo

250 kVA91 97 151B

169C Df 72

80

76 Vuon Quôc Gia

153

CDf 1

C Df 71

FCO

100 kVA

CD13x 300

CD1

Thôn 1

Sân Golf -T4

kVAr

400 kVA

Sân Golf T1

250kVA

C TY C P ÐT

Sân Golf-T3

560kVA

21

Lac Hông

400kVA

320 kVA

Trai Gâu

Sân Golf -T2

320 kVA

560kVA

CD f 7217

Khu K2-TG V Quang

180 kVA2Hô Son 6

180 kVAÐông Quang

250 kVAKhu K1

TG - V.Quang

180 kVACDf

2 42Ga Ông Ba 25

320 kVAK/S Ha Long

180 kVA6912

432CD 1Ðao Tru 5

1 CD 14

250 kVA

22 19

CD 1 13x100 kVAr

2C DF11Quan Ngoai

560kVA1 CD1

419

2039Quan Ngoai 3

320 kVAHop Châu 3

250 kVACty QLDV Ðô thi

180 kVALâm Truong TÐ

100 kVA1012

13 C DFÐao Tru 3 J2

100 kVA3x200 kVAr

1MC 973

1A

1TG VQuang

37

khu TTCH- 2

38 CDF

180 kVAKhoan g San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/6C D ÐÐ37Yên Trung

180 kVA6Hô Son 1

250 kVAÐông Thanh

180 kVAMC 9731CD 1TG V.Quang

P khu 3- 180

kVAQuan Ðinh

320 KVA7325132BHô Son 2

250 kVAQuan Ðinh 2

180 kVA

37

1Minh Tuyên

320 kVA8Hoang Hoa 3 Hoang Hoa 1

400 kVA

400 kVA CDfCD f 12079 C Df 79

MC Recloser

75

71

78

70

CDf 1

FCO6Quan Ngoai 2

250 kVA

8CD f 11255113588150CD 1

13817Ngoc MyTG Yên Duong

CD331

MC 331

T15600 kVA 35/10 kVMC 971

1A8Ðai Ðinh 1

560 kVA

Lang Chanh

320 kVA162

CDÐông Thanh

250 KVA17MC 931Yên Duong 5

250 kVACDF1

163CD1C Df 111

THPT 3 TÐ

97

100 kVA

91269T1 T2

Tram 201- Z95CD 179Bac Binh 5

160 kVAMC 971DTT Thien

1000 kVATCNhân Ly

250 kVAT.T Y Tê

250 kVA1TT TT Tam Ðao

400 kVA

3CDf 638Ga Bô Me

400 kVACDf 1

NR H? P Ly11

17TG

YÊN DUONG10CD 377-7Ðông Bua

320 kVA61Yên Duong 6

100 kVAXN 92

3x100 kVAr 1500 kVA3x100 kVArLan Than

400 kVACD 1

19CD377-7CDDT Nôi tru

100 kVA

Hô Son 5

160 kVAC Df3

105-5

NR TGTÐ

Tam Duong

48MC6652CDRG 6B

Yên Duong 3

250 kVAXN92

2x630 kVA

+100kVAFCO973 Ðao Tu

CD1

Ðai Ðinh 2

2

3 Thien Vien

250 kVA

1

TL 250 kVA

FCO

Tu RMUÐo Ðêm RG 1

(ÐTÐ-NSPC)CD1T.Tâm 3

320 kVA

UBND Huyên

250 kVA

TDC Tich C?c

180 kVAT.Tâm 2

320 kVA1

CD377-710068Chua phu nghi

160 kVAMach Kep Ði

KCN Tam Duong 2Bao Thang

180 kVA

Hop Châu 1

250 kVA

3

T.Tâm 1

320 kVANinh Ha

250 kVA

Minh Quang 2

320 kVAÐo Ðêm RG 2

(ÐTÐ-NSPC)Nga Hoang

8

180 kVA

10

C hiêu Sang 3

100 kVA3068

69MC 371

NR TGTÐCD377-7CD28CD 1Bac Binh 4

180 kVAT1

MC 973MC 372Ba Lang

250 kVAHop Ly 33524685Trai Ga Giông

Bô Me KL 100

kVA2

12MC 37152Hop Thanh 1

2 180 kVA12

Hop Châu 4

250 kVALan Ðinh

560 kVACD 1

Muu Du? 1

400 kVACDMV

371/376C D972-1

MC972377-7376-763C Df

C DF376 52B RG

C DF

62

28

Mach Kep

59

55

52B

64

371-376 E4.3

F371

Xuân Hoa

53(56)-66(68)

MV 376 C371-7

CDF

40 -Ðai Lai

61

60

62

4 CD 371-7

1

7

CD376-7

Muu Duê

5

CD371-7

MC 376

4

400 kVA

7 CD371-765CD931-3

MC 931

CD931-17Ðông Ang

8 320 kVA1268

66Recloser

côt sô 8Sytorai

180 kVA7JaFa

250 kVA 12C DF 4 MV

38

C DF 23C DF 5 MV

C Df76CD

NR JaFaM ach kep 37 6-371 E4.3

Ði KCN T am Duong 2

7 (2 4)-5 2(69)Trai Lon

100 kVAMC 47117F376-7 E4.3/1

NR Z95

67MC 371MC 376Ðông Mân

400 kVA16TB Cam Lâm

320 kVA377-25

MC377

377-75

377-76M ach kep

tu cô t 1-12C 3-2 E43

MC 471Phong Thu

Truong Ban

100 kVA 21 CD 2

250 kVA

6B 3

Yên Binh

180 KVA

2E25.3E4.3M ach kep

tu cô t 1-12E25.4E25.3Nha Nghi BCA

100 kVA30

FCO

32

Bô Ly 1

250 kVA 3x100 kVArBôLy 2

250 kVA2.8.2.Tính tốn ĐTC lưới điện phân phối huyện Tam Đảo bằng phần mềm

OMS

Các dự liệu về độ tin cậy được căn cứ trên xuất sự cố, ngừng cung cấp điện điện

theo kế hoạch và thời gian mất điện của lưới điện phân phối huyện Tam Đảo, Trong phạm

vi đề tài lấy các giá trị từ phần mềm OMS năm 2014 của Điện lực Tam Đảo như sau:

2.8.2.1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Tam Đảo năm 2014

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 129,3phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là1.092,63 phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là339,03phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là73,55 phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do lý do khác là484,49 phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là2.113,63 phút/kh/nămb. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là3,4 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là9,13 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là2,25 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là2,39 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là4,92 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là22,09 lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là4,33lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là2, 8- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là7,14lần/kh/nămlần/kh/nămTổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của Điện lực trong năm 2014 chi

tiết theo phụ lục Bảng 2.14 Trang 98 kèm theo

2.8.2.2. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Tam Đảo Quý 1 năm 2014

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 50,45 phút/kh/năm

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là72,15 phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là62,08 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là6,75 phút/kh/năm- Chỉ số SAIDI do lý do khác là0- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung làphút/kh/năm191,43 phút/kh/nămb. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,76 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là1,2 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,83 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,13 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là0,0 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là2,920 lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là0,00 lần/kh/năm.Tổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của Điện lực quý 1 trong năm

2014 chi tiết theo phụ lục Bảng 2.15 trang 99kèm theo

2.8.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Tam Đảo Quý 2 năm 2014

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 64,13 phút/kh/năm.

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là84,6 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 64,03 phút/kh/năm.

- Chỉ số SAIDI do lý do khác là273,58 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là486,34 phút/kh/năm.b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là2,63 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,91 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là1,96 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là2,8 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là8,3 lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là1,51 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là1,71 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là3,22 lần/kh/năm.Tổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của Điện lực quý 2 trong năm

2014 chi tiết theo phụ lục Bảng 2.16 trang 100 kèm theo

2.8.2.4. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Tam Đảo Quý 3 năm 2014

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 21,83

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch làphút/kh/năm.221,26 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là97,53phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là10,37phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lý do khác là245,93phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung là596,91phút/kh/năm.b. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới

điện phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,27 lần/kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là2,36 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,68 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,55 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là2,9lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là6,76 lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút)

trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là2,23 lần/kh/năm- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là1,55 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là3,78 lần/kh/năm.Tổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của Điện lực quý 3 trong năm

2014 chi tiết theo phụ lục Bảng 2.17 trang 101 kèm theo.

2.8.2.5. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Tam Đảo Quý 4 năm 2014

a. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI)

- Chỉ số SAIDI do sự cố lưới điện phân phối là 12,64 phút/kh/năm.

- Chỉ số SAIDI do cắt điện có kế hoạch là766,7phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới truyền tải 110 kV là231,6 phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lưới điện 220kV, 500kV là 3,53phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI do lý do khác là0phút/kh/năm.1014,29phút/kh/năm.- Chỉ số SAIDI tổng hợp chung làb. Chỉ số về số lần mất điện kéo dài (thời gian lớn hơn 5 phút) trung bình của lưới điện

phân phối (SAIFI)

- Chỉ số SAIFI do sự cố lưới điện phân phối là0,24 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do cắt điện có kế hoạch là5,27 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,95 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,12 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI do lý do khác là0,00 lần/ kh/năm.- Chỉ số SAIFI tổng hợp chung là6,58 lần/ kh/năm.c. Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua (thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút) trung bình

của lưới điện phân phối (MAIFI)

- Chỉ số MAIFI do sự cố lưới điện phân phối là1,1 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do cắt điện có kế hoạch là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới truyền tải 110 kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lưới điện 220kV, 500kV là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI do lý do khác là0,00 lần/kh/năm.- Chỉ số MAIFI tổng hợp chung là1,1 lần/kh/năm.Tổng hợp Chi tiết các chỉ số độ tin cậy lưới điện của Điện lực quý 4 trong năm

2014 chi tiết theo phụ lục Bảng 2.18 trang 102 kèm theo.

Độ tin cậy cung cấp điện của các tháng được tính tốn theo phụ lục bnảg 2.19 đến

bảng 2.30 từ trang 106 kèm theo.

2.9.Tính tốn độ tin cậy cung cấp điện cho từng lộ đường dây

2.9.1.Tính tốn độ tin cậy lộ 971 trạm TG Tam Đảo

2.9.1.1 Sơ đồ phục vụ tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014Hình: 2.7 Sơ đồ một đường dây 971 Tram TG Tam ĐảoSO DO MOT SOI LO 971 TRAM TRUNG GIAN TAM DAOCD331-1

MC 331

T1 - 7500 kVA

35/10 kV3.0TUC91MC 931

CD931-1

CD 941-1971-7/1 TGTÐGo Ðâu

250 kVA8Lang Chanh

CD

AC50

320 kVA

3x200 kVAr

32B

1.077

Ðong Thanh

Lan Than 14 AC70

150

180 kVA

400 kVA

1.500 CD 1

CF973TGÐT

F971TÐ MV

Minh Tuyen

NR HH 3

5

32

NR Lan Than

973ÐTu-7/1

320 kVA

37

138

Quan Ðinh

Nhân Ly

320 KVA

8

125

250 kVA 5

Hoang Hoa 3

Hoang Hoa 1

AC50

Quan Ngoai 2

400 kVA

400 kVA

13

8

250 kVA

1 02

971-7 TGTÐ/1

NR Quan ngoai 2

F971-7 TGTÐ/120Nga Hoang

180 kVA8

AC50AC50

0.1723AC120

5.66Bao Thang

180 kVA0.02139AC50

0.58210

Chieu Sang 3

100 kVA30Hop Châu 1

250 kVACap 3 TÐ

100 kVAFCO

100 kVAr

CDF1 TT131Câu Tre

Thôn Tich Cuc

250 kVA

180 kVA

T.T Y Te

250 kVA

2110

AC50

0.246T.Tâm 2

320 kVA

AC120

1.5806669MC Recloser

971TGTÐ 71

70702AC70

0.1132FCO78CD HS 23x100 kVAr1AC50

0.818Hop Chau 3

250 kVAAC50

1.030D T Nôi Tru

100 kVA79 F971-7 TGTÐ/79

475CD F 1 HS6Ho Son 1

250 kVA39Ho Son 2

250 kVA11

14

971-7 TGTÐ/1

NR Ðông Bua

AC95

1.733Hô Son 5

160 kVA6 AC50 CD1

9

1.267 1Hô Son 7

160 kVAYen Trung

180 kVAHô Son 6

180 kVA19

Ðông Bua

320 kVA2.9.1.2. Số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo

Phụ lục Bảng 2.31 trang 11510Quan Ngoai 3

320 kVAAC50

Quan Ðinh 2

0.463 5 180 kVAAC50

0.2461

8Ho Son 4

180 kVA4Khoang San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/63x200 kVArF971-7 TGTÐ/1

NR Q.ÐìnhAC50

1.66888AC50

1.21359AC70

0.02601AC120

2.608CD13CD do demFCOF971-7 TGTÐ/11191AC70

0.1265UBND Huyen

250 kVA711397AC70

0.126AC70

0.1211152T.Tâm 3

320 kVAAC95

0.026AC70

1.580CD MV

971-971TGTÐ47Ðong Xuan

320 kVA221. 345AC120471111T.Tâm 1

320 kVA17Ðai Ðinh 1

162 560 kVA

152MC 971TGTÐ/152AC50/8

0.428CD 1971-7 TGTÐ/162BC Hop Châu

50 kVAAC50

560AC95

86024F971-7 TGTÐ/163

16315 AC70AC50

1.21453x100 kVAr0.062F471-7/1 NR MD - LÐ 471 E25.4

AC 50

Hop Thanh

167

2

180 kVA971-7 TGTÐ/3

NR Gò Ð?u971-7 TGTÐ /1

973 Ðao Tu

NR DT-T.Thiên

2 AC50

Thiên Viên TL

0.255 3 250 kVA

FCO2.138TU DUNG TG

50 kVA121Tu RMU

24kV Cu/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W3x150MC 97124kV Cu/3x150CD971-1MC9726CD972-1Ðai Ðinh 2

250 kVA1.57724kV AL/XLPE/PVC/

DSTA/PVC/W 3x120CD931-3Danh Thang Tây

Tram cat Thiên 1000 kVA24kV AL/XLPE/PV C/

D STA/PV C/W3x50mm2Chùa phu nghi

160 kVA9TG

TAM ÐAOTBA 68A

250 kVAQuan Ngoai

560kVATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.6: Bản vẽ lưới điện phân phối huyện Tam Đảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×