Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng máy cắt

Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng máy cắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong thực tế để tăng cường ĐTC lưới điện phân phối người ta cũng sử dụng máy

cắt để phân đoạn. Với hình 2.4 khi có sự cố trên các đoạn, máy cắt phân đoạn sẽ tác động

cắt đoạn bị sự cố ra và các đoạn trước máy cắt phân đoạn vẫn được liên tục cấp điện. Các

chỉ tiêu ĐTC cho các nút tải được cải thiện hơn trong trường hợp phân đoạn bằng dao

cách ly do máy cắt có thể tự động cắt đoạn bị sự cố ra khỏi lưới, nên số lần mất điện và

thời gian mất điện sẽ thấp hơn.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện50Bảng 2.9: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.4Thời

Tên đường

TTdây, thiết bị

mất điệnSố khách hàngLoạimất điện

Thời

Thờigian

mất

điệngiangian từChỉ sốlớn5 phútTi.Kihơn 5trởphútxuống(Nj)(Mj)Nguyên nhân

> 5'(phút)≤ 5'(Ti)

123456789=7x3I. Trường hợp 1:

1Đoạn 42Đoạn 4Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 4

Cắt MC phân01120đoạn 4 để SC1

10

1Tổng

II. Trường hợp 2:

1Đoạn 3, 42Đoạn 3, 4Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 2, 3,

1

4

2Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

23tại đoạn 3

Cắt MC phân01120đoạn 3 để SC1

10

120001500

500

5003tại đoạn 2

Cắt MC phân

chữa5001000tại đoạn 1

Cắt máy cắt đầu1

10

1011000

100010001800nguồn để sửa chữa

120nhánh 1Tổng

V. Trường hợp 5:

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện51060000

0120000Sự cố thoáng qua

32400060000đoạn 2 để sửa

1200

24000Sự cố thoáng quaĐoạn 1, 2,

3, 4200

200Sự cố thoáng quaĐoạn 2, 3,

4200120000

0216000

1

10

11800

180018002160001Đoạn 42Nhánh dSự cố thoáng qua

3tại nhánh d

Cắt CD nhánh d01120để sửa chữa1

10

1Tổng

VI. Trường hợp 6:

1Đoạn 3, 42Nhánh c3tại nhánh c

Cắt CD nhánh c01120để sửa chữa1

10

1Đoạn 2, 3,

42Nhánh bTổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

2Nhánh a200

200200500

300

300tại nhánh b

Cắt CD nhánh b01120để sửa chữa101150010001000Sự cố thoáng qua

3tại nhánh a

Cắt CD nhánh a01120để sửa chữa1

10

1Tổng1800

800

8000360000

60000500

5002400036000Sự cố thoáng qua

30

24000Sự cố thoáng quaTổng

VII. Trường hợp 7120060000

0

96000180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dưới

Bảng 2.10:Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.4

Mất điện thoáng quaMất điện trên 5 phútTổng

Tổng số

TênKháchđơn vịhàng

(K)Tổng

số

lần

mất

điện

(m)TổngsốTổnkhác

hMAIFhàngIlần

mấtbịđiệnmất(n)điện

(Mj)Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điệng sốsốTổng sốkhácthờihgian mấthàngđiện củabịkháchmấthàngđiện(∑Ti.Ki)(Nj)

52SAIDISAIFI1210=7/345=4/26789=8/312000.112002400013.3330.115000.315006000033.3330.3110000.61100012000066.6670.6118001.011800216000120.0001.012000.112002400013.3330.113000.213003600020.0000.2110000.615006000033.3330.3118001.018009600053.3330.42I. Trường hợp 1

Sơ đồ

hình18002.4

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

hình18002.4

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

hình18002.4

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

hình18002.4

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

hình18002.4

VI. Trường hợp 6:

Sơ đồ

hình18002.4

VII. Trường hợp 7:

Sơ đồ

hình18002.4

VIII.Trườnghợp 8

Sơ đồ

hình18002.4

Với kết quả tính tốn được như trên, khi xảy ra sự cố các chỉ tiêu về số lần mất điện

thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) thay đổi giảm so với sơ đồ 2.3.

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện53Các chỉ tiêu về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) và các chỉ

tiêu về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) khơng thay đổi so với

sơ đồ hình 2.3.

2.7.5. Lưới điện phân phối kín vận hành hở

Hình 2.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở

Nhiều hệ thống lưới điện phân phối kín có các điểm mở để hệ thống hoạt động

hiệu quả như là một mạng hình tia, nhưng khi có một sự cố trong hệ thống các điểm mở

có thể được đóng, mở hợp lý để phục hồi việc cung cấp điện cho các tải được liên kết với

nguồn. Quy trình hoạt động này có ảnh hưởng rõ rệt đối với các chỉ tiêu ĐTC của nút phụ

tải, bởi vì các nút phụ tải bị tách khỏi nguồn cho đến khi hồn thành cơng việc sửa chữa

có thể chuyển sang một nguồn khác của hệ thống.

Bảng 2.11: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.5

TT

Tên đường

Thời

Nguyên nhân

Loại

Số khách12adây, thiết bịgianb

mất điệnmất

điện

(phút)A43hàng mấtcd

>C 5' 5'Bđiện

Thời Thời(Ti)Dgiangianlớntừ 5hơnphút5trởChỉ số Ti.Kiphút xuống

123456(Nj)(Mj)789=7x3I. Trường hợp 1:

1Đoạn 42Đoạn 4Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 4

Cắt MC phân đoạn011204 để sửa chữa1

10

10

11

0Tổng

II. Trường hợp 2:

1Đoạn 3, 42Đoạn 3200

200

20024000

200Sự cố thoáng qua

3

120tại đoạn 3

Cắt MC phân đoạn

3, 4 và đóng CD

mạch vòng cấp

điện cho đoạn 4 đểLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện54500

300024000

0

36000sửa chữa đoạn 3

Tổng

III. Trường hợp 3:

1Đoạn 2, 3, 41101300500Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 2

Cắt MC phân đoạn100036000

02, 3 và đóng CD

2Đoạn 2mạch vòng cấp96000điện cho đoạn 3, 4

120

Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4để sửa chữa đoạn 21

10

101800

8001000Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 1

Cắt máy cắt đầu180096000

0nguồn và MC phân

đoạn 2 và đóng

2Đoạn 1CD mạch vòng cấp96000điện cho đoạn 2, 3,

4 để sửa chữa

120nhánh 1Tổng

V. Trường hợp 5:

1Đoạn 42Nhánh dĐoạn 3, 42Nhánh c3tại nhánh d

Cắt CD nhánh d để01120sửa chữa1

10

1Đoạn 2, 3, 4800

8001800200

200

2003tại nhánh c

Cắt CD nhánh c để01120sửa chữa1

10

120001500

300

300Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điệntại nhánh b

55024000

0

36000500Sự cố thoáng qua

39600024000Sự cố thoáng quaTổng

VII. Trường hợp 7:

10

1Sự cố thoáng quaTổng

VI. Trường hợp 6:

11

1100036000

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng máy cắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×