Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng dao cách trên các phân đoạn và trên các nhánh rẽ

Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng dao cách trên các phân đoạn và trên các nhánh rẽ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tên

T

Tđường

dây, thiết

bị mất

điện12I. Trường hợp 1:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

2Thời

gian

mất

điện334560178qua tại đoạn 4

Cắt CD phân1800đoạn 4 để sửaĐoạn 3, 4chữa1

10

101200

2001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 3

Cắt CD phânĐoạn 2,chữa18001

10

101500

50018001800đoạn 2 để sửa

120Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3chữaĐoạn 1,đầu nguồn để2, 3, 4sửa chữa

120nhánh 1Tổng

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện479=7x3024000

060000

0120000

1

10

1011000

10001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtTi.Ki60000Sự cố thoáng

qua tại đoạn 2

Cắt CD phânChỉ số24000đoạn 3 để sửa120

Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32≤ 5'mất điện

Thời

Thời

gian từ

gian lớn

5 phút

hơn 5

trở

phút

xuống

(Nj)

(Mj)Sự cố thoángĐoạn 43, 4> 5'(Ti)Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32Nguyên nhân(phút)1202Số khách hàngLoại1800120000

0216000

1

10

11800

18001800216000V. Trường hợp 5:

12Sự cố thoángĐoạn 1,qua tại nhánh2, 3, 4

Nhánh d3d

Cắt CD nhánh01120d để sửa chữa1

10

1qua tại nhánh c

Cắt CD nhánh01c để sửa chữa1

10

1Tổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3

2Nhánh c01202Nhánh bNhánh a18001800

300

30024000

0

360001800qua tại nhánh3600003b

Cắt CD nhánh01120b để sửa chữa1

10

1qua tại nhánh a

Cắt CD nhánh01a để sửa chữa1

10

1Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3

224000Sự cố thoángĐoạn 1,

2, 3, 4200

200Sự cố thoángTổng

VII. Trường hợp 7:

118001201800

500

50060000

1800Sự cố thoángTổng1800

800

80060000

0

96000180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dưới đây

Bảng 2.8: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.3

Mất điện thống qua

Tổng

Tổn

số

Tổng số

g số

khách

Tên đơn khách

MAIFI

lần

hàng

vị

hàng

mất

bị mất

(K)

điện

điện

(m)

(Mj)

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện48Mất điện trên 5 phút

Tổng Tổng số

Tổng

số lầnsốthời giankhách mất điệnmấthàngcủađiệnbị mấtkhách(n)điệnhàng(Nj)(∑Ti.Ki)SAIDISAIFI12I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

hình 2.3

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

hình 2.3

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

hình 2.3

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

hình 2.3

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VI. Trường hợp 6

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VIII. Trường hợp 8:

Sơ đồ

1800

hình 2.310=7/345=4/26789=8/2118001.012002400013.3330.1118001.015006000033.3330.3118001.01100012000066.6670.6118001.011800216000120.0001.0118001.012002400013.3330.113000.213003600020.0000.2118001.015006000033.3330.3118001.018009600053.3330.42Với kết quả tính tốn được như trên, khi xảy ra sự cố các chỉ tiêu về số lần mất điện

thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) khơng thay đổi so với sơ đồ 2.2.

Các chỉ tiêu về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) và các chỉ

tiêu về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) giảm hơn so với sơ đồ

hình 2.2.

2.7.4. Lưới phân phối hình tia phân đoạn bằng máy cắt

Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng máy cắt1

acbLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điệnA432B49d

CDTrong thực tế để tăng cường ĐTC lưới điện phân phối người ta cũng sử dụng máy

cắt để phân đoạn. Với hình 2.4 khi có sự cố trên các đoạn, máy cắt phân đoạn sẽ tác động

cắt đoạn bị sự cố ra và các đoạn trước máy cắt phân đoạn vẫn được liên tục cấp điện. Các

chỉ tiêu ĐTC cho các nút tải được cải thiện hơn trong trường hợp phân đoạn bằng dao

cách ly do máy cắt có thể tự động cắt đoạn bị sự cố ra khỏi lưới, nên số lần mất điện và

thời gian mất điện sẽ thấp hơn.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng dao cách trên các phân đoạn và trên các nhánh rẽ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×