Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao

Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4233, 4sửa chữa nhánh33, 4sửa chữa nhánh

23qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtĐoạn 1, 2,đầu nguồn để3, 4sửa chữa nhánhNhánh dTổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

Nhánh cTổng

VII. Trường hợp 7:

Đoạn 1, 2,

1

3, 411800180011

10

1011800

1800180018001

10

1011

10

1qua tại nhánh d

Cắt CD nhánh01120d để sửa chữa1

10

11800

1800180018001800

180018001800

200

2003qua tại nhánh c

Cắt CD nhánh01120c để sửa chữa1

10

11800011800

300

300216000

0216000

024000

0

360001800Sự cố thoáng43024000Sự cố thoángLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện2160002160003qua tại nhánh b0216000Sự cố thoáng3216000216000Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 2

Cắt máy cắt

đầu nguồn đểTổng

V. Trường hợp 5:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

23Đoạn 1, 2,Tổng

IV. Trường hợp 4:

Đoạn 1, 2,

1

3, 401800Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 3

Cắt máy cắt

đầu nguồn để12021Sự cố thoángĐoạn 1, 2,Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2,

1

3, 41180036000

02Cắt CD nhánhNhánh b120Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

2Nhánh ab để sửa chữa1

10

1500

50060000

1800Sự cố thoáng

3qua tại nhánh a

Cắt CD nhánh01120a để sửa chữa1

10

1Tổng1800

800

80060000

0

96000180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dưới đây

Bảng 2.6: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.2Tên đơn

vị1Mất điện thoáng qua

Tổng

Tổng Tổng

số

số

MAI

số

khách

FI

Khách lần

hàng

mất

(Mj/

hàng

bị mất

điện

K)

(K)

điện

(m)

(Mj)

2I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

hình 2.2

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

hình 2.2

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

hình 2.2

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

hình 2.2

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

hình 2.2

VI. Trường hợp 6Tổng

số

lần

mất

điện

(n)Mất điện trên 5 phút

Tổng Tổng số

sốthời giankháchmất điệnhàng bịcủamấtkháchđiệnhàng(Nj)(∑Ti.Ki)SAIDISAIFI345=4/26789=8/210=7/2118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.012002400013.3330.1Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện44Sơ đồ1800

1

hình 2.2

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

1

hình 2.2

VIII. Trường hợp 8

Sơ đồ

1800

1

hình 2.23000.213003600020.0000.218001.015006000033.3330.318001.018009600053.3330.4Với kết quả tính tốn được như trên, khi xảy ra sự cố các chỉ tiêu về số lần mất điện

thống qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) không thay đổi so với sơ đồ 2.1.

Các chỉ tiêu về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) và các chỉ

tiêu về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) giảm hơn so với sơ đồ

hình 2.1.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện451

aA2

b

3B

c

4C

d

D

2.7.3. Lưới phân phối hình tia phân đoạn bằng dao cách ly trên các phân đoạn

và trên các nhánh rẽ

Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng dao cách trên các phân

đoạn và trên các nhánh rẽ

Biện pháp tăng cường độ tin cậy khác là lắp đặt dao cách ly tại các điểm hợp lý

trên trục chính.

Khi có sự cố trên các điểm trục chính, máy cắt đầu nguồn sẽ được cắt ra, sau đó

đoạn sự cố sẽ được xác định và dao cách ly sẽ cách ly đoạn sự cố ra để sửa chữa, máy cắt

sẽ được đóng lại để cấp điện cho các phụ tải trước đoạn bị sự cố. Trong trường hợp này

những chỉ tiêu ĐTC của các nút phụ tải A, B, C được cải thiện, mức độ cải thiện lớn hơn

với những điểm gần nguồn và ít hơn với những điểm xa nguồn, chỉ tiêu ĐTC tại nút D

không thay đổi vì khơng thể cách ly được nữa nếu sự cố xảy ra trên đoạn này với những

điểm cách ly trên hình 2.3.Bảng 2.7: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.3Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện46Tên

T

Tđường

dây, thiết

bị mất

điện12I. Trường hợp 1:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

2Thời

gian

mất

điện334560178qua tại đoạn 4

Cắt CD phân1800đoạn 4 để sửaĐoạn 3, 4chữa1

10

101200

2001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 3

Cắt CD phânĐoạn 2,chữa18001

10

101500

50018001800đoạn 2 để sửa

120Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3chữaĐoạn 1,đầu nguồn để2, 3, 4sửa chữa

120nhánh 1Tổng

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện479=7x3024000

060000

0120000

1

10

1011000

10001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtTi.Ki60000Sự cố thoáng

qua tại đoạn 2

Cắt CD phânChỉ số24000đoạn 3 để sửa120

Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32≤ 5'mất điện

Thời

Thời

gian từ

gian lớn

5 phút

hơn 5

trở

phút

xuống

(Nj)

(Mj)Sự cố thoángĐoạn 43, 4> 5'(Ti)Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32Nguyên nhân(phút)1202Số khách hàngLoại1800120000

0216000

1

10

11800

18001800216000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×