Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Sơ đồ lưới hình tia không phân đoạn

Hình 2.1: Sơ đồ lưới hình tia không phân đoạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xét sơ đồ lưới điện như hình 2.1. Các sự cố xảy ra trên mỗi đoạn 1, 2, 3, 4 hoặc

trên nhánh rẽ a, b, c, d đều làm máy cắt đầu nguồn tác động và toàn bộ hệ thống sẽ bị mất

điện, giả thiết số liệu để tính tốn sơ đồ hình 2.1 như sau:

Bảng 2.2: Số liệu khách hàng tại các nút phụ tải hình 2.1

Nút phụ tải

A

BSố khách hàng

800

500Nút phụ tải

C

DSố khách hàng

300

200Bảng 2.3: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.1Thời

Tên đường

TTdây, thiết bị

mất điệnLoại2I. Trường hợp 1:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

2Đoạn 1, 2, 3,

4Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

2mất

điệnNguyên nhân>

5'(phút)Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

233

120Thờigiangian từ 5≤ 5' lớn hơn5601phút trở5 phútxuống(Nj)(Mj)78qua tại đoạn 4

Cắt máy cắt đầu

nguồn để sửa

chữa nhánh 41

10

11800

1800

18001800Sự cố thoáng

3qua tại đoạn 3

Cắt máy cắt đầu011800nguồn để sửa

120chữa nhánh 33qua tại đoạn 2

Cắt máy cắt đầu1

10

1011800

180018001800nguồn để sửa

120Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điệnchữa nhánh 2

39Chỉ số

Ti.Ki9=7x30216000

216000

0216000Sự cố thoángĐoạn 1, 2, 3,

44ThờiSự cố thoángĐoạn 1, 2, 3,

4điệngian(Ti)

1Số khách hàng mất216000

0216000

101800Tổng

IV. Trường hợp 4:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

2Tổng

V. Trường hợp 5:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

2Tổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

24Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

21203qua tại đoạn 1

Cắt máy cắt đầu1800chữa nhánh 1qua tại nhánh d

Cắt máy cắt đầu120chữa nhánh d1

10

1011800

180018001800qua tại nhánh c

Cắt máy cắt đầu1

10

1011800

180018001800nguồn để sửa

120chữa nhánh cqua tại nhánh b

Cắt máy cắt đầu1

10

1011800

180018001800nguồn để sửa

120chữa nhánh bqua tại nhánh a

Cắt máy cắt đầu1

10

1011800

180018001800nguồn để sửa

120chữa nhánh aTổng40216000

0216000

0216000

0216000

1

10

11800

1800Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dướiLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện0216000Sự cố thoáng

3216000216000Sự cố thoáng

30216000Sự cố thoáng

3216000216000nguồn để sửaĐoạn 1, 2, 3,

411800Sự cố thoángĐoạn 1, 2, 3,

401800nguồn để sửaĐoạn 1, 2, 3,Tổng

VII. Trường hợp 7:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

23Đoạn 1, 2, 3,

41Sự cố thoángĐoạn 1, 2, 3,

411800216000Bảng 2.4: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.1

Mất điện thoáng qua

Mất điện trên 5 phút

Tổng

Tổng

Tổng số

Tổng

Tổng

số

Tổng

số

thời gian

số

số lần khách

số lần khách

Tên đơn

MAIFI

mất điện SAIDI

khách

mất

hàng

mất

hàng

SAIFI

vị

của khách

hàng

điện bị mất

điện bị mất

hàng

(K)

(m)

điện

(n)

điện

(∑Ti.Ki)

(Mj)

(Nj)

1

2

3

4

5=4/2

6

7

8

9=8/2

10=7/2

I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VI. Trường hợp 6

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VIII. Trường hợp 8

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

Với kết quả tính tốn được như trên, sau khi sự cố được khắc phục máy cắt sẽ được

đóng lại để phục hồi việc cấp điện. Các chỉ tiêu về độ tin cậy tại các nút A, B, C, D là như

nhau.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện412.7.2. Lưới phân phối hình tia khơng phân đoạn có đặt cầu dao tại các nhánh

rẽ

Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao

Thực tế với lưới điện phân phối hiện nay tại đầu mỗi nhánh rẽ thường được lắp đặt

cầu chì như hình 2.2.

Khi ngắn mạch xảy ra trên các nhánh rẽ thì đều làm máy cắt đầu nguồn nhảy gây

mất điện toàn hệ thống. Nếu sự cố xảy ra trên các phân đoạn 1, 2, 3, 4 thì vẫn phải cắt máy

cắt đầu nguồn thì chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống không thay đổi so với sơ đồ 2.1, nhưng

khi sự cố xảy ra tại các nhánh a, b, c, d thì sửa chữa nhánh nào sẽ cắt cầu dao phân đoạn1432cbad

CBDAcủa nhánh đó ra, trường hợp này chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện giảm hơn so với phương

án 1 ở chỉ số SAIDI và SAIFI.

Bảng 2.5: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.2Loại

Tên đườngThời gianTT dây, thiết bịmất điệnmất điện12I. Trường hợp 1:

Đoạn 1, 2,

1

3, 42Nguyên nhân(phút) (Ti)3>

5'4Số khách hàngmất điện

Thời

Thời

gian từ

gian5 phút

lớn hơn

5'

trở

5 phút

xuống

(Nj)

(Mj)56 7018Sự cố thoáng

3qua tại đoạn 4

Cắt máy cắtĐoạn 1, 2,đầu nguồn để3, 4sửa chữa nhánh

120Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện4

421800Chỉ số9=7x30216000

101800Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4233, 4sửa chữa nhánh33, 4sửa chữa nhánh

23qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtĐoạn 1, 2,đầu nguồn để3, 4sửa chữa nhánhNhánh dTổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

Nhánh cTổng

VII. Trường hợp 7:

Đoạn 1, 2,

1

3, 411800180011

10

1011800

1800180018001

10

1011

10

1qua tại nhánh d

Cắt CD nhánh01120d để sửa chữa1

10

11800

1800180018001800

180018001800

200

2003qua tại nhánh c

Cắt CD nhánh01120c để sửa chữa1

10

11800011800

300

300216000

0216000

024000

0

360001800Sự cố thoáng43024000Sự cố thoángLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện2160002160003qua tại nhánh b0216000Sự cố thoáng3216000216000Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 2

Cắt máy cắt

đầu nguồn đểTổng

V. Trường hợp 5:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

23Đoạn 1, 2,Tổng

IV. Trường hợp 4:

Đoạn 1, 2,

1

3, 401800Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 3

Cắt máy cắt

đầu nguồn để12021Sự cố thoángĐoạn 1, 2,Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2,

1

3, 41180036000

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Sơ đồ lưới hình tia không phân đoạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×