Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.2: Bản vẽ hiện trạng lưới điện huyện Tam Đảo trên bản đồ địa dư

Hình 1.2: Bản vẽ hiện trạng lưới điện huyện Tam Đảo trên bản đồ địa dư

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1.2: Bản vẽ hiện trạng lưới điện huyện Tam Đảo trên bản đồ địa

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện27Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện281.6. Kết luận chương 1

Lưới điện phân phối huyện Tam Đảo đã được xây dựng, và cải tạo cơ bản đáp ứng

yêu cầu cung cấp điện. Các lộ đường dây đều đã lắp đặt các máy cắt Recloser, các nhánh

rẽ lớn đều sử dụng cầu dao phụ tải, các nhánh nhỏ đã lắp đặt các cầu dao phân đoạn. Do

đó đã rất linh hoạt cho công tác vận hành. Tuy nhiên do đường dây dài số phụ tải tập trung

cuối đường dây nên cần thiết phải lắp thêm một số máy cắt đường dây nữa cho từng vị trí

cụ thể sẽ phân tích đề xuất sau khi tính tốn độ tin cậy ở chương 2 và đưa ra giải pháp ở

chương 3 bản luận văn này.

Qua nghiên cứu phân tích hiện trạng nguồn và lưới điện phân phối huyện Tam Đảo

ảnh hưởng rất nhiều từ nguồn lưới điện 35 kV cấp cho 2 trạm trung gian, khi các Điện lực

khác sửa chữa hay sự cố đường dây 35 kV sẽ mất điện cả trạm trung gian Tam Đảo hoặc

Yên Dương lúc này 50% số khách hàng sử dụng điện của huyện sẽ mất điện do đó rất cần

thiết phải xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo để chủ động về nguồn.

Từ nhận xét nguồn điện và lưới điện ở trênvà đặc biệt hiện nay UBND tỉnh trình và

đã được Thủ tướng phê duyệt Khu Công nghiệp Tam Dương 2 nằm phần lớn trên địa bàn

xã Tam Quan huyện Tam Đảo, bên cạnh đó cần cung cấp điện cho phát triển kinh tế chính

trị, du lịch cho huyện. Nên cần thiết phải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện

huyện Tam Đảo và đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện

cho khu vực này.

Một số biện pháp để nâng cao ĐTC như: Nâng cao ĐTC của từng phần tử của lưới

điện, hoàn thiện bảo vệ rơ le, đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, tổ chức cấu trúc lưới điện,

hạn chế các sai sót trong thao tác, tổ chức khắc phục sự cố và giảm tối đa thời gian cắt

điện để sửa chữa trên lưới...

Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp nào xét đến mọi yếu tố ảnh hưởng bài toán

ĐTC, để từ đó xác định phương án tối ưu trong việc nâng cao ĐTC lưới điện. Tùy từng

trường hợp cụ thể bài toán nâng cao độ tin cậy sẽ giải quyết vấn đề ở những góc độ khác

nhau, ở đây đề tài này tập trung nghiên cứu tính tốn các chỉ tiêu độ tin cậy để đánh giá

ĐTC của LĐPP huyện Tam Đảo, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao ĐTC LĐPP huyện Tam

Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Các phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu đánh giá được trình bày ở

chương 2 bản luận văn này.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện29CHƯƠNG II

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI

ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO

2.1. Khái niệm độ tin cậy

2.1.1. Khái niệm chung về độ tin cậy

Là xác suất để đối tượng (hệ thống hay phần tử) hồn thành nhiệm vụ chức năng cho

trước, duy trì được các giá trị, các thông số làm việc đã được xác lập trong một giới hạn

đã cho, ở một thời điểm nhất định, trong những điều kiện làm việc nhất định.

Trong các công việc cũng như trong các hệ thống độ tin cậy trở thành chỉ tiêu quan

trọng để đánh giá chất lượng.

Lý thuyết độ tin cậy tồn tại và phát triển theo những hướng như sau:

- Nghiên cứu cơ sở toán học về độ tin cậy nhằm đưa ra những quy luật và những

tính tốn định lượng về độ tin cậy. Đây là hướng xuất phát để tạo nên khoa học về độ tin

cậy.

- Nghiên cứu thống kê về độ tin cậy: Nhằm thu thập, xử lý tín hiệu và đưa ra những

đặc trưng thống kê về chỉ tiêu độ tin cậy. Dựa trên tính chất đám đơng của số liệu thống kê

nhằm đưa ra những yếu tố ảnh hưởng đến những chỉ tiêu cơ bản về độ tin cậy.

- Nghiên cứu bản chất vật lý về độ tin cậy: nhằm khảo sát nguyên nhân sự cố, hiện

tượng già cỗi, điều kiện môi trường, độ bền vật liệu...vv làm ảnh hưởng đến độ tin cậy

trong các quá trình vật lý và hóa học khác nhau.

- Ngồi ra, mỗi ngành kỹ thuật đều xây dựng cho mình những cơ sở ứng dụng về lý

thuyết độ tin cậy, trong đó sử dụng những phương pháp để tính tốn cùng những biện

pháp hợp lý nhằm nâng cao độ tin cậy .

- Độ tin cậy bao gồm các vấn đề về lý thuyết và thực tế nhằm nghiên cứu những

nguyên nhân, quy luật của sự cố, những phương pháp tính tốn và biện pháp nâng cao độ

tin cậy. Ngoài ra khi lựa chọn độ tin cậy của hệ thống phải qua tâm đến yếu tố kinh tế để

đạt được lời giải tối ưu và tổng thể.

- Mơ hình tốn học đánh giá định lượng độ tin cậy dựa trên nền tảng lý thuyết xác

suất vì các sự cố xảy ra với hệ thống là một sự kiện ngẫu nhiên, cũng như khoảng thời

gian hệ làm việc, khoảng thời gian cần thiết để sửa chữa sự cố ..vv đều là những đại lượng

ngẫu nhiên.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện302.1.2. Độ tin cậy cung cấp điện

Độ tin cậy cung cấp điện là một yếu tố cần thiết về chất lượng cung cấp điện.

Những yếu tố chính thường được dùng để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện tới khách

hàng là tần suất mất điện hay cường độ mất điện, thời gian của mỗi lần mất điện và giá trị

thiệt hại của khách hàng trong mỗi lần gián đoạn cung cấp điện. Độ tin cậy cung cấp điện

là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng của hệ thống điện. Mô tả đánh giá và điều khiển

hành vi đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu khi thiết kế và điều khiển hệ thống điện.

Đối với hệ thống hay phần tử không phục hồi, xác suất là đại lượng thống kê, do đó

độ tin cậy là khái niệm có tính thống kê từ kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của hệ

thống hay phần tử.

Đối với hệ thống hay phần tử phục hồi như hệ thống điện và các phần tử của nó,

khái niệm khoảng thời gian khơng có ý nghĩa bắt buộc, vì hệ thống làm việc liên tục. Do

đó độ tin cậy được đo bởi đại lượng thích hợp hơn, đó là độ sẵn sàng. Độ sẵn sàng là xác

suất để hệ thống hay phần tử hoàn thành hoặc sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong thời

điểm bất kỳ.

Độ sẵn sàng cũng là xác suất để hệ thống ở trạng thái tốt trong thời điểm bất kỳ và

được tính bằng tỷ số giữa thời gian hệ thống ở trạng thái tốt và tổng thời gian hoạt động.

Ngược lại với độ sẵn sàng là độ khơng sẵn sàng, nó là xác suất để hệ thống hoặc phần tử ở

trạng thái hỏng.

2.2. Độ tin cậy LĐPP của một số nước trên thế giới.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối thông

qua các chỉ tiêu về số lần mất điện (SAFI) và thời gian mất điện (SAIDI) bình quân của

khách hàng trong năm, sản lượng bình mất, độ sẵn sàng...vv

Chất lượng cung cấp diện được đánh giá qua thời gian mất điện bình quân cho một

phụ tải in năm, Pháp quy định như sau

Bảng 2.1: Độ tin cậy cung cấp điện của Pháp

Khu vực phụ tải

Đô thịTốt

< 10 phútTrung bình

30 phútKém

> 2 giờNơng thơn< 30 phút2 giờ> 10 giờLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện312.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện

2.3.1. Các yếu tố bên trong

- Sơ đồ kết dây lưới phân phối: Có ý nghĩa rất lớn với độ tin cậy của lưới vì nó ảnh

hưởng đến khả năng dự phòng khi sự cố hoặc bảo dưỡng đường dây, khả năng thay đổi

linh hoạt sơ đồ kết dây, một sơ đồ lưới phân phối hợp lý và có khả năng kết nối linh hoạt

có thể giảm cường độ hỏng hóc và giảm thời gian mất điện cho phụ tải.

- Chất lượng thiết bị phân phối ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hỏng hóc của

lưới điện phân phối. Các thiết bị đóng cắt như máy cắt điện, dao cách ly....trước đây có

cường độ hỏng hóc và thời gian bảo dưỡng lớn. Ngày nay với công nghệ hiện đại các thiết

bị đóng cắt có độ bền cao, cường độ hỏng hóc nhỏ làm tăng đáng kệ độ tin cậy của lưới

điện phân phối.

- Mức độ hiện đại hóa các thiết bị điều khiển và tự động hóa: Với các thiết bị thế hệ

cũ khơng có khả năng điều khiển từ xa phải đi thao tác tại chỗ đặt thiết bị. Hiện nay áp

dụng thiết bị đo lường điều khiển từ xa với sự trợ giúp của máy tính các chế độ vận hành

được tính tốn tối ưu cho việc điều khiển lưới điện được nhanh chóng và hiệu quả, do đó

độ tin cậy của lưới điện phân phối được nâng lên nhiều.

- Mặt khác thiết bị tự động như: Tự động đóng lại (TĐL), tự động đóng nguồn dự

phòng (TĐN)... có thể loại trừ ảnh hưởng của các sự cố thống qua hoặc kịp thời cấp

nguồn dự phòng, do đó giảm cường độ hỏng hóc của lưới điện.

- Kết cấu đường dây và trạm biến áp: Thời gian sửa chữa bảo dưỡng đường dây và

trạm biến áp phụ thuộc nhiều vào kết cấu, nếu kết cấu hợp lý có thể làm giảm thời gian

sửa chữa phục hồi thiết bị do đó làm giảm thời gian mất điện cho phụ tải.

- Trình độ đội ngũ cán bộ cơng nhân viên làm công tác vận hành và sửa chữa sự cố;

thời gian tìm và xử lý sự cố phụ thuộc nhiều vào trình độ tổ chức và tay nghề cơng nhân

trong hệ thống quản lý vận hành lưới điện phân phối. Đảm bảo thời gian sửa chữa phục

hồi cần có phương pháp tổ chức khoa học và đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề

cao.

2.3.2. Các yếu tố bên ngồi

-Thời tiết: thời tiết bất thường như mưa, sét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận

hành đường dây và trạm biến áp: mất điện đường dây, hư hỏng cách điện đường dây, hư

hỏng trạm biến áp... Hàng năm số lần mất điện do sét đánh ở lưới điện phân phối rất nhiều

nhất là ở vùng núi, vùng có mật độ sét cao.

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.2: Bản vẽ hiện trạng lưới điện huyện Tam Đảo trên bản đồ địa dư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×