Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC CÁC BẢNG

PHỤ LỤC CÁC BẢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.15: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý 1 năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhàng (K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1

23Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

Mất điện do sự cố hoặc

cắt điện trên lưới điện(Nj)Tổng thời

gian mất

điện củaSAIDISAIFIkhách(Ti*Ki)/K(Nj/K)hàng

(Ti*Ki)11,142000.00058,489562,10450.450.7611,142000.0006713,378803,89572.151.2011,142000.00079,205691,69062.080.8311,142000.00011,50475,2006.750.1311,142000.0000000.000.0011,142000.0008032,5762,132,889191.432.92110 kV

Mất điện do sự cố hoặc

45

6cắt điện trên lưới điện

220,500kV

Cắt điện do các lý do

khác

Tổng hợp chung3/26/2015 2:00:35 PMBảng 2.16: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý II năm 2014

Mất điện thoáng quaMất điện kéo dàiTổng số

STTNội dungTổng số

khách hàngTổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

12Mất điện do sự cố

lưới điện phân phối

Cắt điện cho công

tác theo kế hoạch(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách

hàngSAIDI

(Ti*Ki)/

KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)11,2171216,9471.5101129,539719,29764.132.6311,217000.0003810,189949,00684.600.9111,217000.0000000.000.0011,217000.0001021,949718,22864.031.9611,217719,1251.7102731,3923,068,701273.582.8011,2171936,0723.2208693,0695,455,232486.348.30Mất điện do sự cố

3hoặc cắt điện trên

lưới điện 110 kV

Mất điện do sự cố4hoặc cắt điện trên

lưới điện 220,500kV56Cắt điện do các lý do

khác

Tổng hợp chung3/26/2015 2:00:35 PMBảng 2.17: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý III năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo daikháchTổng sốkháchhànglần mấthàng bịđiện (m) mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1234Mất điện do sự cố lưới điện

phân phối

Cắt điện cho công tác theo kế

hoạch

Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV

Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 220,500kV(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách

hàngSAIDI

(Ti*Ki)

/KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)11,217.0012.0025,055.002.239.003,076.00244,855.0021.830.2711,217.000.000.000.0066.0026,462.002,481,890.00221.262.3611,217.000.000.000.005.007,650.001,093,950.0097.530.6811,217.000.000.000.004.006,120.00116,280.0010.370.555Cắt điện do các lý do khác11,217.007.0017,372.001.5510.0032,486.002,758,541.00245.932.906Tổng hợp chung11,217.0019.0042,427.003.7894.0075,794.006,695,516.00596.916.763/26/2015 2:00:35 PMBảng 2.18: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý IV năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhànglần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1234Mất điện do sự cố lưới điện

phân phối

Cắt điện cho công tác theo kế

hoạch

Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV

Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 220,500kV(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách

hàngSAIDI

(Ti*Ki)/

KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)12,993.008.0014,230.001.107.003,081.00161,894.012.460.2412,993.000.000.000.0058.0068,536.009,961,692.0766.705.2712,993.000.000.000.007.0012,388.003,009,212.0231.600.9512,993.000.000.000.001.001,530.0045,900.03.530.125Cắt điện do các lý do khác12,993.000.000.000.000.000.000.00.000.006Tổng hợp chung12,993.008.0014,230.001.1073.0085,535.0013,178,698.01,014.296.583/26/2015 2:00:35 PMBảng 2.19: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 1 năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhàng (K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnMAIFI

(Mj/K)Tổng số

lần mất

điện (n)(Mj)

1

2

3

41.Mất điện do sự cố lưới điện

phân phối

2.Cắt điện cho công tác theo

kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 220,500kVTổng số

khách hàng

bị mất điện

(Nj)Tổng thời

gian mấtSAIDIđiện của(Ti*Ki)khách hàng/KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)10,754000.00058,489562,10452.270.7910,754000.000131,1460.110.0010,754000.0000000.000.0010,754000.00011,50475,2006.990.1455.Cắt điện do các lý do khác10,754000.0000000.000.0066.Tổng hợp chung10,754000.00079,996638,45059.370.933/26/20152:00:35 PMBảng 2.20: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 2 năm 2014Mất điện thoáng qua

Tổng số

STTNội dungkhách

hàng (K)Mất điện kéo dàiTổng sốTổng thờiTổng sốkháchgian mấtSAIDIlần mấthàng bịđiện của(Ti*Ki)điện (n)mất điệnkhách hàng/K(Nj)(Ti*Ki)Tổng số

Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (m)mất điệnMAIFI

(Mj/K)(Mj)

12341.Mất điện do sự cố lưới điện

phân phối

2.Cắt điện cho công tác theo kế

hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 220,500kVSAIFI

(Nj/K)10,754000.0000000.000.0010,754000.00095,739382,93235.610.5310,754000.0000000.000.0010,754000.0000000.000.0055.Cắt điện do các lý do khác10,754000.0000000.000.0066.Tổng hợp chung10,754000.00095,739382,93235.610.533/26/201511:35:09 AMBảng 2.21: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 3 năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikhách hàngTổng sốkhách(K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1

2

32.Cắt điện cho công tác theo

kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc cắt

điện trên lưới điện 110 kV

6.Tổng hợp chung

3/26/2015 11:35:23 AM(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách

hàngSAIDI

(Ti*Ki)

/KSAIFI

(Nj/K)(Ti*Ki)11,142000.000577,636419,81737.680.6911,142000.00079,205691,69062.080.8311,142000.0006416,8411,111,50799.761.51Bảng 2.22: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 4 năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhàng (K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnMAIFI

(Mj/K)Tổng số

lần mất

điện (n)(Mj)

1

2

3

41.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

5.Cắt điện do các lý do

khác

6.Tổng hợp chungTổng số

khách hàng

bị mất điện

(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách hàngSAIDISAIFI(Ti*Ki)/K(Nj/K)(Ti*Ki)11,190000.00021,66413,5511.210.1511,190000.000141,18695,1178.500.1111,19029,6430.860138,360309,74127.680.7511,19029,6430.8602911,210418,40937.391.003/26/2015 11:35:23 AMBảng 2.23: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 5 năm 2014

Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhàng (K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1

231.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

4.Mất điện do sự cố hoặc

cắt điện trên lưới điện(Nj)Tổng thời

gian mất

điện củaSAIDISAIFIkhách(Ti*Ki)/K(Nj/K)hàng

(Ti*Ki)11,217912,3351.100624,342503,48244.892.1711,217000.00076,629532,72147.490.5911,217000.000615,807623,08255.551.4111,21724,8590.43019719,5941.750.0111,2171117,1941.5302046,8751,678,879149.674.18220,500kV

45

3/26/20155.Cắt điện do các lý do

khác

6.Tổng hợp chung

11:35:52 AMBảng 2.24: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 6 năm 2014

Mất điện thoáng qua

Tổng số

STTNội dungkháchTổng sốhàng (K)lần mất

điện (m)1

231.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc

cắt điện trên lưới điện 110Mất điện kéo dàiTổng số

khách hàngMAIFIbị mất điện(Mj/K)(Mj)Tổng sốTổng thờiTổng sốkháchgian mấtSAIDIlần mấthàng bịđiện của(Ti*Ki)/điện (n)mất điệnkhách hàngK(Nj)(Ti*Ki)SAIFI

(Nj/K)11,21734,6120.41033,533202,26418.030.3111,217000.000172,374321,16828.630.2111,217000.0000000.000.0011,217000.00046,14295,1468.480.5511,21734,6230.4101322,9352,739,366244.222.0411,21769,2350.8203734,9843,357,944299.363.12kV

4.Mất điện do sự cố hoặc

45

6cắt điện trên lưới điện

220,500kV

5.Cắt điện do các lý do

khác

6.Tổng hợp chungBảng 2.25: Kết quả độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo tháng 7 năm 2014Mất điện thoáng quaTổng sốTổng số

STTNội dungMất điện kéo dàikháchTổng sốkháchhàng (K)lần mấthàng bịđiện (m)mất điệnTổng số

MAIFI

(Mj/K)Tổng sốkháchlần mấthàng bịđiện (n)mất điện(Mj)

1

231.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

3.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới(Nj)Tổng thời

gian mất

điện củaSAIDISAIFIkhách(Ti*Ki)/K(Nj/K)hàng

(Ti*Ki)11,21746,1640.55051,263138,76412.370.1111,217000.000257,331695,69762.020.6511,217000.00046,120835,38074.470.5511,217000.00011,53030,6002.730.1411,21746,1640.55038,282324,78828.950.7411,217812,3281.1003824,5262,025,229180.552.19điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố

45

6

3/26/2015hoặc cắt điện trên lưới

điện 220,500kV

5.Cắt điện do các lý do

khác

6.Tổng hợp chung

11:36:22 AMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC CÁC BẢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×