Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với bảng thống kê trên ta tính toán được kết quả như bảng dưới

Với bảng thống kê trên ta tính toán được kết quả như bảng dưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.4: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.1

Mất điện thống qua

Mất điện trên 5 phút

Tổng

Tổng

Tổng số

Tổng

Tổng

số

Tổng

số

thời gian

số

số lần khách

số lần khách

Tên đơn

MAIFI

mất điện SAIDI

khách

mất

hàng

mất

hàng

SAIFI

vị

của khách

hàng

điện bị mất

điện bị mất

hàng

(K)

(m)

điện

(n)

điện

(∑Ti.Ki)

(Mj)

(Nj)

1

2

3

4

5=4/2

6

7

8

9=8/2

10=7/2

I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VI. Trường hợp 6

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

VIII. Trường hợp 8

Sơ đồ

1800

1

1800

1.0

1

1800

216000 120.000

1.0

hình 2.1

Với kết quả tính tốn được như trên, sau khi sự cố được khắc phục máy cắt sẽ được

đóng lại để phục hồi việc cấp điện. Các chỉ tiêu về độ tin cậy tại các nút A, B, C, D là như

nhau.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện412.7.2. Lưới phân phối hình tia khơng phân đoạn có đặt cầu dao tại các nhánh

rẽ

Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao

Thực tế với lưới điện phân phối hiện nay tại đầu mỗi nhánh rẽ thường được lắp đặt

cầu chì như hình 2.2.

Khi ngắn mạch xảy ra trên các nhánh rẽ thì đều làm máy cắt đầu nguồn nhảy gây

mất điện toàn hệ thống. Nếu sự cố xảy ra trên các phân đoạn 1, 2, 3, 4 thì vẫn phải cắt máy

cắt đầu nguồn thì chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống không thay đổi so với sơ đồ 2.1, nhưng

khi sự cố xảy ra tại các nhánh a, b, c, d thì sửa chữa nhánh nào sẽ cắt cầu dao phân đoạn1432cbad

CBDAcủa nhánh đó ra, trường hợp này chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện giảm hơn so với phương

án 1 ở chỉ số SAIDI và SAIFI.

Bảng 2.5: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.2Loại

Tên đườngThời gianTT dây, thiết bịmất điệnmất điện12I. Trường hợp 1:

Đoạn 1, 2,

1

3, 42Nguyên nhân(phút) (Ti)3>

5'4Số khách hàngmất điện

Thời

Thời

gian từ

gian5 phút

lớn hơn

5'

trở

5 phút

xuống

(Nj)

(Mj)56 7018Sự cố thoáng

3qua tại đoạn 4

Cắt máy cắtĐoạn 1, 2,đầu nguồn để3, 4sửa chữa nhánh

120Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện4

421800Chỉ số9=7x30216000

101800Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4233, 4sửa chữa nhánh33, 4sửa chữa nhánh

23qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtĐoạn 1, 2,đầu nguồn để3, 4sửa chữa nhánhNhánh dTổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

Nhánh cTổng

VII. Trường hợp 7:

Đoạn 1, 2,

1

3, 411800180011

10

1011800

1800180018001

10

1011

10

1qua tại nhánh d

Cắt CD nhánh01120d để sửa chữa1

10

11800

1800180018001800

180018001800

200

2003qua tại nhánh c

Cắt CD nhánh01120c để sửa chữa1

10

11800011800

300

300216000

0216000

024000

0

360001800Sự cố thoáng43024000Sự cố thoángLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện2160002160003qua tại nhánh b0216000Sự cố thoáng3216000216000Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 2

Cắt máy cắt

đầu nguồn đểTổng

V. Trường hợp 5:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

23Đoạn 1, 2,Tổng

IV. Trường hợp 4:

Đoạn 1, 2,

1

3, 401800Sự cố thoáng1202qua tại đoạn 3

Cắt máy cắt

đầu nguồn để12021Sự cố thoángĐoạn 1, 2,Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2,

1

3, 41180036000

02Cắt CD nhánhNhánh b120Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

2Nhánh ab để sửa chữa1

10

1500

50060000

1800Sự cố thoáng

3qua tại nhánh a

Cắt CD nhánh01120a để sửa chữa1

10

1Tổng1800

800

80060000

0

96000180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dưới đây

Bảng 2.6: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.2Tên đơn

vị1Mất điện thoáng qua

Tổng

Tổng Tổng

số

số

MAI

số

khách

FI

Khách lần

hàng

mất

(Mj/

hàng

bị mất

điện

K)

(K)

điện

(m)

(Mj)

2I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

hình 2.2

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

hình 2.2

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

hình 2.2

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

hình 2.2

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

hình 2.2

VI. Trường hợp 6Tổng

số

lần

mất

điện

(n)Mất điện trên 5 phút

Tổng Tổng số

sốthời giankháchmất điệnhàng bịcủamấtkháchđiệnhàng(Nj)(∑Ti.Ki)SAIDISAIFI345=4/26789=8/210=7/2118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.011800216000120.0001.0118001.012002400013.3330.1Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện44Sơ đồ1800

1

hình 2.2

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

1

hình 2.2

VIII. Trường hợp 8

Sơ đồ

1800

1

hình 2.23000.213003600020.0000.218001.015006000033.3330.318001.018009600053.3330.4Với kết quả tính tốn được như trên, khi xảy ra sự cố các chỉ tiêu về số lần mất điện

thống qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) không thay đổi so với sơ đồ 2.1.

Các chỉ tiêu về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) và các chỉ

tiêu về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) giảm hơn so với sơ đồ

hình 2.1.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện451

aA2

b

3B

c

4C

d

D

2.7.3. Lưới phân phối hình tia phân đoạn bằng dao cách ly trên các phân đoạn

và trên các nhánh rẽ

Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng dao cách trên các phân

đoạn và trên các nhánh rẽ

Biện pháp tăng cường độ tin cậy khác là lắp đặt dao cách ly tại các điểm hợp lý

trên trục chính.

Khi có sự cố trên các điểm trục chính, máy cắt đầu nguồn sẽ được cắt ra, sau đó

đoạn sự cố sẽ được xác định và dao cách ly sẽ cách ly đoạn sự cố ra để sửa chữa, máy cắt

sẽ được đóng lại để cấp điện cho các phụ tải trước đoạn bị sự cố. Trong trường hợp này

những chỉ tiêu ĐTC của các nút phụ tải A, B, C được cải thiện, mức độ cải thiện lớn hơn

với những điểm gần nguồn và ít hơn với những điểm xa nguồn, chỉ tiêu ĐTC tại nút D

không thay đổi vì khơng thể cách ly được nữa nếu sự cố xảy ra trên đoạn này với những

điểm cách ly trên hình 2.3.Bảng 2.7: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.3Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện46Tên

T

Tđường

dây, thiết

bị mất

điện12I. Trường hợp 1:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

2Thời

gian

mất

điện334560178qua tại đoạn 4

Cắt CD phân1800đoạn 4 để sửaĐoạn 3, 4chữa1

10

101200

2001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 3

Cắt CD phânĐoạn 2,chữa18001

10

101500

50018001800đoạn 2 để sửa

120Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3chữaĐoạn 1,đầu nguồn để2, 3, 4sửa chữa

120nhánh 1Tổng

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện479=7x3024000

060000

0120000

1

10

1011000

10001800Sự cố thoáng

qua tại đoạn 1

Cắt máy cắtTi.Ki60000Sự cố thoáng

qua tại đoạn 2

Cắt CD phânChỉ số24000đoạn 3 để sửa120

Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32≤ 5'mất điện

Thời

Thời

gian từ

gian lớn

5 phút

hơn 5

trở

phút

xuống

(Nj)

(Mj)Sự cố thoángĐoạn 43, 4> 5'(Ti)Tổng

II. Trường hợp 2:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

32Nguyên nhân(phút)1202Số khách hàngLoại1800120000

0216000

1

10

11800

18001800216000V. Trường hợp 5:

12Sự cố thoángĐoạn 1,qua tại nhánh2, 3, 4

Nhánh d3d

Cắt CD nhánh01120d để sửa chữa1

10

1qua tại nhánh c

Cắt CD nhánh01c để sửa chữa1

10

1Tổng

VI. Trường hợp 6:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3

2Nhánh c01202Nhánh bNhánh a18001800

300

30024000

0

360001800qua tại nhánh3600003b

Cắt CD nhánh01120b để sửa chữa1

10

1qua tại nhánh a

Cắt CD nhánh01a để sửa chữa1

10

1Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1,

1

2, 3, 4

3

224000Sự cố thoángĐoạn 1,

2, 3, 4200

200Sự cố thoángTổng

VII. Trường hợp 7:

118001201800

500

50060000

1800Sự cố thốngTổng1800

800

80060000

0

96000180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng dưới đây

Bảng 2.8: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.3

Mất điện thống qua

Tổng

Tổn

số

Tổng số

g số

khách

Tên đơn khách

MAIFI

lần

hàng

vị

hàng

mất

bị mất

(K)

điện

điện

(m)

(Mj)

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện48Mất điện trên 5 phút

Tổng Tổng số

Tổng

số lầnsốthời giankhách mất điệnmấthàngcủađiệnbị mấtkhách(n)điệnhàng(Nj)(∑Ti.Ki)SAIDISAIFI12I. Trường hợp 1

Sơ đồ

1800

hình 2.3

II. Trường hợp 2

Sơ đồ

1800

hình 2.3

III. Trường hợp 3

Sơ đồ

1800

hình 2.3

IV. Trường hợp 4

Sơ đồ

1800

hình 2.3

V. Trường hợp 5

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VI. Trường hợp 6

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VII. Trường hợp 7

Sơ đồ

1800

hình 2.3

VIII. Trường hợp 8:

Sơ đồ

1800

hình 2.310=7/345=4/26789=8/2118001.012002400013.3330.1118001.015006000033.3330.3118001.01100012000066.6670.6118001.011800216000120.0001.0118001.012002400013.3330.113000.213003600020.0000.2118001.015006000033.3330.3118001.018009600053.3330.42Với kết quả tính tốn được như trên, khi xảy ra sự cố các chỉ tiêu về số lần mất điện

thống qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) không thay đổi so với sơ đồ 2.2.

Các chỉ tiêu về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) và các chỉ

tiêu về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) giảm hơn so với sơ đồ

hình 2.2.

2.7.4. Lưới phân phối hình tia phân đoạn bằng máy cắt

Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn bằng máy cắt1

acbLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điệnA432B49d

CDTrong thực tế để tăng cường ĐTC lưới điện phân phối người ta cũng sử dụng máy

cắt để phân đoạn. Với hình 2.4 khi có sự cố trên các đoạn, máy cắt phân đoạn sẽ tác động

cắt đoạn bị sự cố ra và các đoạn trước máy cắt phân đoạn vẫn được liên tục cấp điện. Các

chỉ tiêu ĐTC cho các nút tải được cải thiện hơn trong trường hợp phân đoạn bằng dao

cách ly do máy cắt có thể tự động cắt đoạn bị sự cố ra khỏi lưới, nên số lần mất điện và

thời gian mất điện sẽ thấp hơn.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện50Bảng 2.9: Số liệu tình hình mất điện tại các nút phụ tải hình 2.4Thời

Tên đường

TTdây, thiết bị

mất điệnSố khách hàngLoạimất điện

Thời

Thờigian

mất

điệngiangian từChỉ sốlớn5 phútTi.Kihơn 5trởphútxuống(Nj)(Mj)Nguyên nhân

> 5'(phút)≤ 5'(Ti)

123456789=7x3I. Trường hợp 1:

1Đoạn 42Đoạn 4Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 4

Cắt MC phân01120đoạn 4 để SC1

10

1Tổng

II. Trường hợp 2:

1Đoạn 3, 42Đoạn 3, 4Tổng

III. Trường hợp 3:

Đoạn 2, 3,

1

4

2Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2,

1

3, 4

23tại đoạn 3

Cắt MC phân01120đoạn 3 để SC1

10

120001500

500

5003tại đoạn 2

Cắt MC phân

chữa5001000tại đoạn 1

Cắt máy cắt đầu1

10

1011000

100010001800nguồn để sửa chữa

120nhánh 1Tổng

V. Trường hợp 5:

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện51060000

0120000Sự cố thoáng qua

32400060000đoạn 2 để sửa

1200

24000Sự cố thoáng quaĐoạn 1, 2,

3, 4200

200Sự cố thoáng quaĐoạn 2, 3,

4200120000

0216000

1

10

11800

18001800216000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với bảng thống kê trên ta tính toán được kết quả như bảng dưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×