Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở

Hình 2.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở

Tải bản đầy đủ - 0trang

sửa chữa đoạn 3

Tổng

III. Trường hợp 3:

1Đoạn 2, 3, 41101300500Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 2

Cắt MC phân đoạn100036000

02, 3 và đóng CD

2Đoạn 2mạch vòng cấp96000điện cho đoạn 3, 4

120

Tổng

IV. Trường hợp 3:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4để sửa chữa đoạn 21

10

101800

8001000Sự cố thoáng qua

3tại đoạn 1

Cắt máy cắt đầu180096000

0nguồn và MC phân

đoạn 2 và đóng

2Đoạn 1CD mạch vòng cấp96000điện cho đoạn 2, 3,

4 để sửa chữa

120nhánh 1Tổng

V. Trường hợp 5:

1Đoạn 42Nhánh dĐoạn 3, 42Nhánh c3tại nhánh d

Cắt CD nhánh d để01120sửa chữa1

10

1Đoạn 2, 3, 4800

8001800200

200

2003tại nhánh c

Cắt CD nhánh c để01120sửa chữa1

10

120001500

300

300Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điệntại nhánh b

55024000

0

36000500Sự cố thoáng qua

39600024000Sự cố thoáng quaTổng

VII. Trường hợp 7:

10

1Sự cố thoáng quaTổng

VI. Trường hợp 6:

11

1100036000

02Cắt CD nhánh b đểNhánh b120Tổng

VIII. Trường hợp 8:

Đoạn 1, 2, 3,

1

4

2sửa chữa1

10

1500

50060000

100060000Sự cố thoáng quaNhánh a3tại nhánh a

Cắt CD nhánh a để01120sửa chữa1

10

1Tổng01800

800

80096000

180096000Với bảng thống kê trên ta tính tốn được kết quả như bảng 2.12 dưới đây.

Bảng 2.12: Kết quả tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.5

Mất điện thống qua

TổngTổng

Tên đơn

vịsố

KháchMất điện trên 5 phútTổngsốsố lầnkháchMAImấthàngFIđiện

(m)hàng

(K)Tổng2I. Trường hợp 1:

Sơ đồ

1800

hình 2.5

II. Trường hợp 2:

Sơ đồ

1800

hình 2.5

III. Trường hợp 3:

Sơ đồ

1800

hình 2.5

IV. Trường hợp 4:

Sơ đồ

1800

hình 2.5

V. Trường hợp 5:

Sơ đồ

1800

hình 2.5

VI. Trường hợp 6:

Sơ đồ

1800Tổng sốsốthời giansố lần kháchmất điệnSAID

Imấthàngcủabị mấtđiệnbị mấtkháchđiện(n)điệnhàng(Nj)(∑Ti.Ki)(Mj)

1Tổng345=4/267812000.112002400013.3330.115000.313003600020.0000.2110000.618009600053.3330.4118001.018009600053.3330.412000.112002400013.3330.113000.213003600020.0000.2Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện569=8/2SAIFI10=7/2hình 2.5

VII. Trường hợp 7:

Sơ đồ

1800

1

hình 2.5

VIII. Trường hợp 8:

Sơ đồ

1800

1

hình 2.510000.615006000033.3330.318001.018009600053.3330.42.8.Tính tốn và phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Tam

Đảo bằng phần mềm OMS

2.8.1. Thu thập số liệu

2.8.1.1. Phân tích về lưới điện huyện Tam Đảo

Lưới điện trung thế trên địa bàn huyện Tam Đảo bao gồm 03 cấp điện áp 35 kV, 22 và

10 kV. Lưới điện 10 kV cấp điện cho phần lớn các xã của huyện Tam Đảo và có 06 điểm

đặt tụ bù với tổng dung lượng bù là 2100 kVAr. Lưới điện 35 có các trạm trung gian Tam

Đảo, trung gian Yên Dương và một số trạm biến áp 35/0,4 kV các điện cho một số xã Hợp

Châu, Yên Dương, Minh Quang. Lưới điện 22 kV đến từ huyện Bình Xuyên cấp điện cho

một số phụ tải thuộc xã Minh Quang huyện Tam Đảo.

Toàn bộ huyện được cung cấp bằng 4 xuất tuyến chính là lộ 971, 972 trạm trung gian

Tam Đảo, lộ 971,973 trạm TG Yên Dương.

2.8.1.2. Các xuất tuyến 10 kV cấp điện cho huyện Tam Đảo

-Lộ 972 trạm TG Tam Đảo, Loại dây AC-50, 70; 95 chiều dài đường trục 14,126 km

tổng chiều dài 38.449 km cấp điện cho các xã Hợp Châu, Minh Quang và thị trấn Tam

Đảo với tổng số 49 TBA /13250 KVA cấp điện cho 2.540 khách hàng.

-Lộ 971 trạm TG Tam Đảo loại dây AC 50, 70, 95, 120 chiều dài đường trục 13,357

km, tổng chiều dài cấp điện cho 6/9 xã của huyện với tổng số trạm 43 trạm /12.070 kVA,

cấp điện cho 5.217 khách hàng.

- Lộ 971 Trạm trung gian Yên Dương, loại dây AC – 50, 70- 95 chiều dài đường trục

3,297 km , cấp điện chủ yếu cho xã Đạo Trù và xã Yên Dương huyện Tam Đảo với tổng

số 20 trạm biến áp vớ công suất 4560 kVA, cấp điện cho 996 khách hàng.

- Lộ 973 Trạm trung gian Yên Dương, loại dây AC – 50, 70- 95 chiều dài đường trục

4,09 km, cấp điện chủ yếu cho xã Bồ lý huyện Tam Đảo và xã Bắc Bình, Thái Hòa huyện

Lập Thạch với tổng số 09 trạm biến áp vớ công suất 1970 kVA, cấp điện cho 202 khách

hàng.

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện57Hình 2.6: Bản vẽ lưới điện phân phối huyện Tam ĐảoLuận văn thạc sĩ kỹ thuật điện58s O ÐÔ MÔT SOI LU OI ÐIÊN HUYÊN TAM ÐAOT2C3-1 E43

377-1MC 474MC 476F376-7 E4.3/17

NR Z951

169

Can Lâm

180 kVAv? trí

tách lèo

70B

7689CDf 4Minh Quang 4 J2

250 kVAC D331-1

MC 331

Chan Nuôi Kim

Long 100 kVA

5TG

TAM ÐAOM.Quang 2 J2

Minh Quang 1 J2

4 CD

91

250 kVA

TT LÐ XH VP

8

250kVA

5B

11

23

12

24

560 kVA

1

TC

C/S cao tôc

vu khi

Nôi Bai Lao Cai

Z92

1

10

50

kVA

630kVA

CDf 126

CD1

5

4

1 CD 1

Tai Ðinh Cu KL

6

100 kVA

Luu

5 130

12

Quang

1 CDf1

Muu Duê 2

9

3

13

Kim Long 2

250 kVA

3

250 kVA

C Df3

2 CD 2

1 CD1

Hop Thanh

160 kVA6Mach vong5Chiêu Sang 2

100 kVA1617AC95

1.400104CD1T1

7500 kVA

35/10 kVTUC91

C D 941-1

CCC D971-1

MC 971

Tu Dung TG

51

50 kVA9 72 -7 /1 TGTÐ9 71 -7 /1 TGTÐ21

24Minh Quang 3

180 kVA

1314Hai Thêu

250 kVA396BCDfNN Minh Quang

250 kVA

15Xom Coc

250 kVACD 1B?o Quân T3, T4

T5- 3x 560 kVA3

CD 114513816

Bao Quân T1;T2

2x320 kVA1322Mo da Minh Quang 1

250 kVA

Xom Thông

180 kVA11198

CD 2

Leo

9

côt 1017

47 CD MV 47 11M o da Minh Quang 2;3

2x560 kVA5

Xom Con

180 kVA

5C ham chi

250 kVACD4

CD34MC Recloser 3

NR NN M.QuangFCO

3x100

kVAr483NMHC 95

250 kVACD

3CD 1FCO 3

1 00 kVAr52

Hop Châu 2

250 kVA369CD f1 1

59BC Hop Châu

50 kVA5714CD1377-7

1

T1 T2 T3

Tram 203 - Z9510Go Ðâu

250 kVA 153x200 kVAr14Ðông Xuân

320 kVA01Hô Son 4

180 kVA4

Câu Tre

250 kVA110111152CDf MV1191Hô Son 7

160 kVA02

CD1

13FCO811

99CD 1

1Hô Son 3

180 kVA

35 kV

22 kV

10 kV1TBA 68A

250 kVAÐao Tru 7

250 kVA32Cty A-D T2

180 kVA

C ty A-D T1

400 kVA

3439Ðao Tru 2

180 kVAChiêu sang T4

180 kVA

Nguoi Co Công

180 kVA

Cuc tac chiên

Ðiên Tu

100 kVATTTT Tam Ðao 2

250 kVAChùa Vân Thôn 2

180 kVA 250 kVA

171175177Chiêu sang T1

250 kVAC hiêu sang

T5-180 kVA

183Cty CP DL

TÐ 180 kVAK/S Hiêu

100

KVAK/S Huong Rung

100kVACD 11CD 1188

K/S Thê Gioi Xanh

250 kVA4

5

TH Tam Ðao

2x 320 kVA15B om Ðôn g Vang

180 kVA23

CDf1

CDBô Ly 3

16 180 kVA2

CDBôLy 4

250 kVA641

2CD 1

1362612Ðao Tru 4

250 kVA3x100 kVArNha sang tac TÐ

100 kVA

Xu ly nuoc Tam

Ðao -180 kVA

2Ðao Tru 8

250 kVA3Bô Ly 5

180 kVACDfFCOÐao Tru 3

180 kVA185178FCO

3x 100

kVAr4

14Chiêu sang T3

250 kVAH12

84442Huu Binh 2

400 kVACDF23B RG3Ðao Tru 1

250 kVA

C hiêu sang T2

180 kVAH210371Bac Binh 1

400 kVA8FCO3x100 kVAr52Yên Duong 4

180 kVA4

F973-7

TGYD/313545CD620

31Ðông Mo

250 kVA91 97 151B

169C Df 72

80

76 Vuon Quôc Gia

153

CDf 1

C Df 71

FCO

100 kVA

CD13x 300

CD1

Thôn 1

Sân Golf -T4

kVAr

400 kVA

Sân Golf T1

250kVA

C TY C P ÐT

Sân Golf-T3

560kVA

21

Lac Hông

400kVA

320 kVA

Trai Gâu

Sân Golf -T2

320 kVA

560kVA

CD f 7217

Khu K2-TG V Quang

180 kVA2Hô Son 6

180 kVAÐông Quang

250 kVAKhu K1

TG - V.Quang

180 kVACDf

2 42Ga Ông Ba 25

320 kVAK/S Ha Long

180 kVA6912

432CD 1Ðao Tru 5

1 CD 14

250 kVA

22 19

CD 1 13x100 kVAr

2C DF11Quan Ngoai

560kVA1 CD1

419

2039Quan Ngoai 3

320 kVAHop Châu 3

250 kVACty QLDV Ðô thi

180 kVALâm Truong TÐ

100 kVA1012

13 C DFÐao Tru 3 J2

100 kVA3x200 kVAr

1MC 973

1A

1TG VQuang

37

khu TTCH- 2

38 CDF

180 kVAKhoan g San VP

1x400 kVA 10 /0,4

+ 2x750 kVA 10/6C D ÐÐ37Yên Trung

180 kVA6Hô Son 1

250 kVAÐông Thanh

180 kVAMC 9731CD 1TG V.Quang

P khu 3- 180

kVAQuan Ðinh

320 KVA7325132BHô Son 2

250 kVAQuan Ðinh 2

180 kVA

37

1Minh Tuyên

320 kVA8Hoang Hoa 3 Hoang Hoa 1

400 kVA

400 kVA CDfCD f 12079 C Df 79

MC Recloser

75

71

78

70

CDf 1

FCO6Quan Ngoai 2

250 kVA

8CD f 11255113588150CD 1

13817Ngoc MyTG Yên Duong

CD331

MC 331

T15600 kVA 35/10 kVMC 971

1A8Ðai Ðinh 1

560 kVA

Lang Chanh

320 kVA162

CDÐông Thanh

250 KVA17MC 931Yên Duong 5

250 kVACDF1

163CD1C Df 111

THPT 3 TÐ

97

100 kVA

91269T1 T2

Tram 201- Z95CD 179Bac Binh 5

160 kVAMC 971DTT Thien

1000 kVATCNhân Ly

250 kVAT.T Y Tê

250 kVA1TT TT Tam Ðao

400 kVA

3CDf 638Ga Bô Me

400 kVACDf 1

NR H? P Ly11

17TG

YÊN DUONG10CD 377-7Ðông Bua

320 kVA61Yên Duong 6

100 kVAXN 92

3x100 kVAr 1500 kVA3x100 kVArLan Than

400 kVACD 1

19CD377-7CDDT Nôi tru

100 kVA

Hô Son 5

160 kVAC Df3

105-5

NR TGTÐ

Tam Duong

48MC6652CDRG 6B

Yên Duong 3

250 kVAXN92

2x630 kVA

+100kVAFCO973 Ðao Tu

CD1

Ðai Ðinh 2

2

3 Thien Vien

250 kVA

1

TL 250 kVA

FCO

Tu RMUÐo Ðêm RG 1

(ÐTÐ-NSPC)CD1T.Tâm 3

320 kVA

UBND Huyên

250 kVA

TDC Tich C?c

180 kVAT.Tâm 2

320 kVA1

CD377-710068Chua phu nghi

160 kVAMach Kep Ði

KCN Tam Duong 2Bao Thang

180 kVA

Hop Châu 1

250 kVA

3

T.Tâm 1

320 kVANinh Ha

250 kVA

Minh Quang 2

320 kVAÐo Ðêm RG 2

(ÐTÐ-NSPC)Nga Hoang

8

180 kVA

10

C hiêu Sang 3

100 kVA3068

69MC 371

NR TGTÐCD377-7CD28CD 1Bac Binh 4

180 kVAT1

MC 973MC 372Ba Lang

250 kVAHop Ly 33524685Trai Ga Giông

Bô Me KL 100

kVA2

12MC 37152Hop Thanh 1

2 180 kVA12

Hop Châu 4

250 kVALan Ðinh

560 kVACD 1

Muu Du? 1

400 kVACDMV

371/376C D972-1

MC972377-7376-763C Df

C DF376 52B RG

C DF

62

28

Mach Kep

59

55

52B

64

371-376 E4.3

F371

Xuân Hoa

53(56)-66(68)

MV 376 C371-7

CDF

40 -Ðai Lai

61

60

62

4 CD 371-7

1

7

CD376-7

Muu Duê

5

CD371-7

MC 376

4

400 kVA

7 CD371-765CD931-3

MC 931

CD931-17Ðông Ang

8 320 kVA1268

66Recloser

côt sô 8Sytorai

180 kVA7JaFa

250 kVA 12C DF 4 MV

38

C DF 23C DF 5 MV

C Df76CD

NR JaFaM ach kep 37 6-371 E4.3

Ði KCN T am Duong 2

7 (2 4)-5 2(69)Trai Lon

100 kVAMC 47117F376-7 E4.3/1

NR Z95

67MC 371MC 376Ðông Mân

400 kVA16TB Cam Lâm

320 kVA377-25

MC377

377-75

377-76M ach kep

tu cô t 1-12C 3-2 E43

MC 471Phong Thu

Truong Ban

100 kVA 21 CD 2

250 kVA

6B 3

Yên Binh

180 KVA

2E25.3E4.3M ach kep

tu cô t 1-12E25.4E25.3Nha Nghi BCA

100 kVA30

FCO

32

Bô Ly 1

250 kVA 3x100 kVArBôLy 2

250 kVATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×