Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.7: Cơ cấu điện năng tiêu thụ huyện Tam Đảo năm 2014

Bảng 1.7: Cơ cấu điện năng tiêu thụ huyện Tam Đảo năm 2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trạm Trung gian Yên Dương 5600 kVA – 35/10 kV. Theo số liệu thống kê chiều dài

đường dây 10 kV trên toàn huyện khoảng 108,211 km chiếm 65,2 % khối lượng toàn bộ

đường dây trung thế trên toàn huyện nên từng lộ đường dây 10 kV cấp điện có chất lượng

điện áp và tổn thất điện năng như sau.

1.4.1. Lộ 972 trạm TG Tam Đảo

Loại dây AC-50, 70; 95 chiều dài đường trục 14,126 km tổng chiều dài 38.449 km cấp

điện cho các xã Hợp Châu, Minh Quang và thị trấn Tam Đảo với tổng số 49 TBA /13250

kVA. Hiện tại lộ 972 có xu hướng tăng dần. Theo báo cáo công tác quản lý kỹ thuật tháng

12-2014 của Điện lực Tam Đảo, dòng điện cho phép của lộ 972TG Tam Đảo 330A trong

khi đó Imax = 160A tương đương với công suất P max = 1,6 MW. Tổn thất điện áp cuối đường

dây ∆U = 8,9% .Tổn thất điện năng năm 2014 là 5,46%, lượng điện năng tổn thất 598.787

kWh.

1.4.2. Lộ 971 trạm TG Tam Đảo

Loại dây AC 50, 70, 95, 120 chiều dài đường trục 13,357 km, tổng chiều dài cấp điện

cho 6/9 xã của huyện với tổng số trạm 43 trạm /12.070 kVA. Hiện tại lộ 971 đang có xu

hướng tăng. Theo báo cáo cơng tác quản lý kỹ thuật tháng 12-2014, dòng điện cho phép

của đường dây 390 A trong khi đó dòng vận hành I max = 280A tương đương công suất P max

= 2,8 MW , tổn thất điện áp cuối đường dây ∆U = 8,9%. Tổn thất điện năng năm 2014 là

7,26%, lượng điện năng tổn thất 1.607.510kWh.

1.4.3. Lộ 971 Trạm trung gian Yên Dương

Loại dây từ AC50, AC70, AC95 chiều dài đường trục 3,297 km, cấp điện chủ yếu cho

xã Đạo Trù và xã Yên Dương huyện Tam Đảo, với tổng số 20 trạm biến áp với công suất

4560 kVA. Hiện tại lộ 971 vận hành bình thường, theo báo cáo cơng tác quản lý kỹ thuật

tháng 6- 2014 của Điện lực Tam Đảo dòng điện cho phép của đường dây 330 A trong đó

Imax = 73A tương đương Pmax = 0,7 MW. Tổng thất điện áp cuối đường dây ∆U = 4,5%.

Tổn thất điện năng năm 2014 là 2,72 %, lượng điện năng tổn thất 219.156 kWh.

1.4.4. Lộ 973 Trạm trung gian Yên Dương

Lộ 973 Trạm trung gian Yên Dương, loại dây AC50, AC70, AC95 chiều dài đường trục

4,09 km, cấp điện chủ yếu cho xã Bồ lý huyện Tam Đảo và xã Bắc Bình, Thái Hòa huyện

Lập Thạch với tổng số 09 trạm biến áp với công suất 1970 kVA. Hiện tại lộ 973 vận hành

bình thường. Theo báo cáo công tác quản lý kỹ thuật tháng 12- 2014 của Điện lực Tam

Đảo dòng điện cho phép của đường dây 330 A trong đó I max = 117 A tương đương Pmax =Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện241,2 MW. Tổng thất điện áp cuối đường dây ∆U = 4,5%. Tổn thất điện năng năm 2014 %

là 2,66, lượng điện năng tổn thất 296.137kWh.

1.4.5. Các xuất tuyến điện 22 kV

Lưới điện 22 kV mới phát triển trên địa bàn huyện Tam Đảo, được cấp điện chủ yếu từ

lộ 471 trạm 110 kV Thiện Kế, đầu lộ 471 cấp điện cho các phụ tải thuộc huyện Bình

Xuyên, cấp cho huyện Tam Đảo và xã Kim Long huyện Tam Dương với 22 TBA với công

suất 5220 kVA các xã Minh Quang, Hợp Châu Tam Đảo. Do ở cuối nguồn đường dây 471

nên chất lượng điện áp không tốt, tổn thất điện năng ở lưới 22 kV nhỏ.

1.5. Nhận xét đánh giá hiện trạng lưới điện phân phối huyện Tam Đảo

Lưới điện huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng từ khá sớm đồng thời được

liên kết với các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Yên, Lập Thạch. Qua nhiều thời kỳ

phát triển đã được nâng cấp hiện nay lưới điện đã phủ kín 100% các xã trong tồn huyện.

Lưới điện trung thế có 3 cấp điện áp 10 kV, 22 kV, 35 kV. Lưới điện 22 kV mới có mặt tại

huyện Tam Đảo nhưng với tỷ lệ nhỏ. Lưới điện 35 kV cấp điện chủ yếu cho 2 trạm biến áp

Trung gian và các trạm biến áp của nhà máy Z95 của Bộ Quốc Phòng và một vài trạm

biến áp khác. Lưới điện 10 kV trải rộng trên toàn huyện, chủ yếu ở hai lộ 971 và 972 trạm

TG Tam Đảo và hai lộ 971 và 973 trạm TG Yên Dương .

Trạm TG Tam Đảo hiện tại đang vận hành đầy tải và có xu hướng quá tải có thời điểm

đã quá tải 5% mặc dù đã được nâng công suất lên 7500 kVA. Theo quy hoạch phát triển

Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020 được Bộ Công thương phê

duyệt dự kiến sẽ xây dựng trạm biến áp 110/35/22 kV Tam Đảo với công suất dự kiến

40MVA để cung cấp điện cho huyện Tam Đảo và Tam Dương.

Trong dự án Năng lượng nông thôn ReII, huyện Tam Đảo được đầu tư cho 8 xã với

tổng số vốn đầu tư cho cả lưới điện trung và hạ thế là 60,2 tỷ đồng đã hoàn thành. Ngoài

ra dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn ngân hàng tái thiết

Đức kfw đã triển khai xong, huyện Tam Đảo được đầu tư ở ba xã với tổng số vốn đầu tư

cho cả trung và hạ thế là 14,436 tỷ đồng, giai đoạn 2 dang thực hiện ở hai xã Yên Dương

và Hồ Sơn với mức đầu tư gần 8 tỷ đồng. Các đường dây và trạm biến áp 10/0,4 kV được

xây dựng mới theo các dự án trên đều được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn 22 kV và

hiện tại huyện Tam Đảo cũng có 55 trạm biến áp vận hành ở điện áp 10 kV tổng dung

lượng 17.400 kVA đều có nấc phân áp 22 kV. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo

lưới điện từ 10kV lên 22 kV khi có trạm biến áp 110 kV Tam Đảo vào vận hành đảm bảo

chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện năng cho huyện. Sơ đồ cấp điện trên địa dư

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện25như bản vẽ hình 1.2, sơ đồ một sợi lưới điện huyện Tam Đảo theo hình vẽ 2.6 trang 57

kèm theo.Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện26Hình 1.2: Bản vẽ hiện trạng lưới điện huyện Tam Đảo trên bản đồ địa

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.7: Cơ cấu điện năng tiêu thụ huyện Tam Đảo năm 2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×