Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số giải pháp và kiến nghị

Một số giải pháp và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năm là, nói đến năng lực cơng tác là nói đến tay nghề và đạo đức-cái giúp cho

con người trở thành động lực của sự phát triển. Mác đã chỉ ra rằng, trong bất cứ hình

thái kinh tế xã hội nào, con người luôn thể hiện ra là người sản xuất, người lao động ,

phải chăm lo đến lợi ích của người lao động , người sản xuất , đó là một quy luật của

sự phát triển con người, phát triển kinh tế-xã hội. Lợi ích tạo ra động lực quan trọng

bậc nhất của con người. Tất nhiên, lợi ích ở đây bao gồm cả lợi ích tinh thần, giải

quyết vấn đề phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo phải nhằm mục tiêu công bằng xã

hội. Công bằng xã hội cũng tạo động lực không nhỏ cho hoạt động của con ngừơi và

xã hội .

Sáu là ,tăng cường giáo dục đạo đức, khơi dậy lương tâm nghề nghiệp, nêu

cao trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Cần làm

cho mọi người thấy được trách nhiệm của mình phải lao động nghiêm túc, có chất

lượng, có hiệu quả , tạo ra hàng hố tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều đó vừa tạo

điều kiện cho xã hội phát triển, vừa là điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt

hiệu quả. Phê phán mạnh mẽ thói lười biếng, làm bừa, làm ẩu; ngăn chặn làm ăn phi

pháp, phi đạo lý .

Bảy là, từng bước khắc phục đi tới loại bỏ những phong tục tập qn lạc hậu,

những quan hệ khơng bình đẳng, xây dựng quan hệ mới giữa người với người trên tinh

thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, trong đời sống xã hội . Xây

dựng quan hệ bình đẳng hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa các quốc

gia.

Tám là,tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về lao động việc làm; trên

cơ sở đó, người lao động mới có điều kiện nâng cao trình độ tri thức, trình độ tay nghề,

mới có mơi trường rèn luyện phấn đấu, cống hiến sức mình cho đất nước, cho xã hội.13KẾT LUẬN

Con người trong cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa là nhân tố quan trọng trong thời

đại ngày nay để hiểu và dùng con người sao cho đạt hiệu quả cao nhất thì vấn đề tìm

hiểu con người và đào tạo con người là “sợi chỉ đỏ” dẫn tới thành công của một quốc

gia , một dân tộc . Muốn vậy chúng ta phải tạo một môi trường tốt cho phát huy nguồn

lực con người . Công tác dự báo kế hoạch đào tạo , tổ chức , xây dựng , ưu đãi và bảo

vệ nguồn nhân lực . Tìm tất cả các giải pháp để xây dựng đất nước bằng nội lực về

khoa học cơng nghệ vì một đất nước giàu mạnh , xã hội công bằng, dân chủ văn minh,

… Việc đào tạo con người không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là của tồn Đảng

tồn dân , đòi hỏi sự phối hợp giữa các nghành , từng thành phần kinh tế trong nền

kinh tế toàn dân . Là một sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương, thấm nhuần tư

tưởng của Đảng và Nhà nước, em tự thấy mình phải gắng sức học tập và rèn luyện

thật tốt để sau này góp phần vào sự nghiệp xây dựng cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa đất

nước .14TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. NXB Chính trị Quốc gia, 2014, “Giáo trình những ngun lí cơ bản của chủ

nghĩa Mác- Lênin”.

2. TS. Đồn Văn Khái, 2005, “Nguồn lực con người trong q trình cơng nghiệp

hóa- hiện đại hóa ở Việt Nam”.

3. Vũ Gia Hiền, “Con người Việt Nam với triết học Đông Tây”

4. Quốc gia khởi nghiệp, Câu chuyện về nền kinh tế thần kì của Israel.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số giải pháp và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×