Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

thời lập bảng kê HHDV mua vào, sau khi đã được kiểm tra đối chiếu hợp lệ với các

chứng từ gốc có liên quan như phiếu chi, giấy báo Nợ…

Trích một số nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu vào trong tháng

12/2016:

(1) Ngày 01/12/2016, thanh toán CP tiếp khách Cơng ty theo hóa đơn 0000177 (Phụlục 01, Bảng 1.1). Giá chưa thuế 723.636 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng

tiền mặt theo phiếu chi số 0748 (Phụ lục 01, Bảng 1.2).

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết tiền mặt tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.1), định

khoản:

Nợ TK 642723.636Nợ TK 13372.364Có TK 111796.000Cuối tháng, kế tốn ghi số tổng trên cột các cột Nợ, Có trong Tờ kê chi tiết

tiền mặt vào Chứng từ ghi sổ số 342 (Phụ lục 02, Bảng 2.2). Căn cứ vào Chứng từ

ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), sau đó ghi

vào Sổ Cái TK 133 (Phụ lục 02, Bảng 2.4) và Sổ Cái các TK liên quan.

(2) Ngày 10/12/2016, thanh toán CP xăng 92 cho Cửa hàng xăng dầu số 3 theo hóa đơn0016566 (Phụ lục 01, Bảng 1.3). Giá chưa thuế 4.944.545 đồng, thuế GTGT 10%.

Thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 0762 (Phụ lục 01, Bảng 1.4).

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết tiền mặt tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.1), định

khoản:

Nợ TK 6274.944.545Nợ TK 133494.455Có TK 1115.439.000Cuối tháng, kế toán lập Chứng từ ghi sổ số 342 (Phụ lục 02, Bảng 2.2), sổ

Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), Sổ Cái TK 133 (Phụ lục 02, Bảng

2.4) và Sổ Cái các TK liên quan.

14(3) Ngày 17/12/2016, chi tiền thí nghiệm đường tránh Quảng Thạch theo hóa đơn0000370 (Phụ lục 01, Bảng 1.5). Giá chưa thuế 11.050.000 đồng, thuế GTGT 10%.

Thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 0782 (Phụ lục 01, Bảng 1.6).

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết tiền mặt tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.1), định

khoản:

Nợ TK 62111.050.000Nợ TK 1331.105.000Có TK 11112.155.000Cuối tháng, kế tốn lập Chứng từ ghi sổ số 342 (Phụ lục 02, Bảng 2.2), sổ

Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), Sổ Cái TK 133 (Phụ lục 02, Bảng

2.4) và Sổ Cái các TK liên quan.

b. Hạch toán thuế GTGT đầu raKhi phát sinh các khoản DT, thu nhập khác, kế toán lập hóa đơn GTGT để ghi

nhận DT, thu nhập và phản ánh số thuế GTGT đầu ra tính trên DT, thu nhập đó.

Trích một số nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu ra trong tháng 12/2016:

(1) Ngày 07/12/2016, theo hợp đồng số 62 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thọ Hàxây dựng và cấp nước Quảng Bình, Cơng ty đã lắp đặt hệ thống cấp nước sạch hộ

gia đình năm 2016, hóa đơn số 0000002 (Phụ lục 01, Bảng 1.7). DT chưa thuế

GTGT là 6.332.727 đồng, thuế GTGT 10%.

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết DT tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.5), định

khoản:

Nợ TK 1316.966.000Có TK 46136.332.727Có TK 33311633.273Đồng thời ghi nhận giá vốn

Nợ TK 6326.050.000Có TK 1616.050.000Cuối tháng, kế toán chuyển số tổng trên cột các cột Nợ, Có trong Tờ kê chi tiết

15DT vào Chứng từ ghi sổ số 404 (Phụ lục 02, Bảng 2.6). Căn cứ vào Chứng từ ghi

sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), sau đó ghi vào

Sổ Cái TK 3331 (Phụ lục 02, Bảng 2.7) và Sổ Cái các TK liên quan.

(2) Ngày 14/12/2016, Công ty đầu tư xây dựng đường đi Chùa Ngọa Cương gói thầusố 3 của Ban Đầu tư và xây dựng giao thơng Quảng Bình, hóa đơn số 0000006

(Phụ lục 01, Bảng 1.8). DT chưa thuế GTGT là 1.029.350.000 đồng, thuế GTGT

10%.

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết DT tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.5), định

khoản:

Nợ TK 1311.132.285.000Có TK 46121.029.350.000Có TK 33311102.935.000Đồng thời ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632982.740.000Có TK 161982.740.000Cuối tháng, kế tốn lập Chứng từ ghi sổ số 404 (Phụ lục 02, Bảng 2.6), sổ

Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), Sổ Cái TK 3331 (Phụ lục 02,

Bảng 2.7) và Sổ Cái các TK liên quan.

(3) Ngày 28/12/2016, hóa đơn số 0000030 (Phụ lục 01, Bảng 1.9) Công ty trách nhiệmhữu hạn Ngun Anh, Cơng ty thảm cơng trình nâng cấp mở rộng đường trục chính

dưới chân đèo Lý Hòa. DT chưa thuế GTGT là 509.960.000 đồng, thuế GTGT

10%.

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết DT tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.5), định

khoản:

Nợ TK 131560.956.000Có TK 5112509.960.000Có TK 3331150.996.000

16Đồng thời ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632500.675.000Có TK 154500.675.000Cuối tháng, kế toán lập Chứng từ ghi sổ số 404 (Phụ lục 02, Bảng 2.6), sổ

Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), Sổ Cái TK 3331 (Phụ lục 02,

Bảng 2.7) và Sổ Cái các TK liên quan.

c. Ngày 31/12/2016, căn cứ biên bản kiểm toán ngày 28/05/2016 của Tổ Kiểm tốntại Ban Minh Hóa và các thanh lý hợp đồng bổ sung, Công ty ghi giảm DT Trường

học Minh Hóa gói 9, hóa đơn số 0000055 (Phụ lục 01, Bảng 1.10), DT chưa

thuế giảm 50.105.455 đồng, thuế GTGT 10%.

Kế toán ghi Tờ kê chi tiết giảm trừ DT tháng 12/2016 (Phụ lục 02, Bảng 2.8),

định khoản:

Nợ TK 461250.105.455Nợ TK5.010.54533311

Có TK 13155.116.000Đồng thời ghi nhận giá vốn

Nợ TK 16140.000.000Có TK 63240.000.000Cuối tháng, kế toán lập Chứng từ ghi sổ số 408 (Phụ lục 02, Bảng 2.9), sổ

Đăng ký Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 02, Bảng 2.3), Sổ Cái TK 3331 (Phụ lục 02,

Bảng 2.7) và Sổ Cái các TK liên quan.

Cuối tháng, từ số liệu tổng hợp trên Sổ Cái TK 133, TK 3331 và các bảng kê

liên quan, kế toán tiến hành lập Tờ khai thuế GTGT.

2.1.1.6. Kê khai, khấu trừ và nộp thuế

a. Kê khai thuếViệc kê khai thuế GTGT được thực hiện vào cuối tháng.

17Tại Cơng ty, căn cứ hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào và bán ra, cuối tháng,

kế toán thuế tiến hành vào bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào (Mẫu 012/GTGT) và bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra (Mẫu 01-1/GTGT).

Ngày 17/01/2017, kế toán thuế lập tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

kèm theo bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào (Phụ lục 01, Bảng 1.11) và

bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra (Phụ lục 01, Bảng 1.12). Sau khi các

chứng từ trên được lập, chúng được chuyển tồn bộ cho kế tốn trưởng xem xét và

phê duyệt.

Ngày 18/01/2017, Công ty gửi tờ khai thuế GTGT tháng 12 kèm theo bảng kê

hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào tháng 12 và bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV

bán ra tháng 12 cho Chi cục Thuế tỉnh Quảng Bình.18Mẫu số 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thơng tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhBảng 2.4. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

(Dành cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

[1]Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2016[2]Lần đầu:[4]Tên người nộp thuế:x[03] Bổ sung lần thứ:[5]Mã số thuế:[6]Địa chỉ:[7]Quận/Huyện:[9]Điện thoại:Cơng ty TNHH XDTH Hòa Cương.

3100384595Ngọa Cương

Quảng Trạch[08] Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình[10] Fax:[11] E-Mail:Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STChỉ tiêuGiá trị HHDV (chưa Thuế GTGTT

có thuế)

A Khơng phát sinh hoạt động mua, bán [21]

B

C

I

1trong kỳ (đánh dấu “X”)

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

[22]

Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước

HHDV mua vào trong kỳ

Giá trị và thuế GTGT của HHDV mua

[23] 20.880.963.155[24]

192.088.076.154vào

2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ[25]2.088.076.154này

II HHDV bán ra trong kỳ

1 HHDV bán ra không chịu thuế GTGT

2 HHDV bán ra chịu thuế GTGT[26]

[27] 32.722.088.795 [28]3.272.208.877([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]

HHDV bán ra chịu thuế suất 0%

HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

Tổng doanh thu và thuế GTGT của[29]

[30]

[31]

[32] 32.722.088.795[33]

[34] 32.722.088.795 [35]3.272.208.877

3.272.208.877a

b

c

3

III

IV

1

2

VHHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])

Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT củacác kỳ trước

Điều chỉnh tăng thuế GTGT củacác kỳ trước

Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước

Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xâydựng, lắp đặt,

bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh[36]1.184.132.723[37]

[38]

[39]1.474.955[40a]1.185.607.678trong kỳ (nếu [40a]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]>0)

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố

2 trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp [40b]

của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

3 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

20[40]1.185.607.6784 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[41][22]+[37]-[38]-[39]<0)

4.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn

[42]

4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]

Tơi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ21Ngoài ra, sau đó DN còn tiến hành lập thêm 01 bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV

mua vào bổ sung (Phụ lục 01, Bảng 1.13), 01 bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV

bán ra bổ sung (Phụ lục 01, Bảng 1.14), 02 tờ khai thuế GTGT tháng 12 bổ sung và

02 Giải trình bổ sung, điều chỉnh vào các ngày 19/02/2017 (Phụ lục 01, Bảng 1.15),

ngày 16/04/2017 (Phụ lục 01, Bảng 1.16).

BẢNG 2.5. TỜ KHAI THUẾ GTGT THÁNG 12/2012 (BỔ SUNG LẦN THỨ 1)

Mẫu số 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

(Dành cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

[1]Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2016

Lần đầu:[4][7]Tên người nộp thuế:

[5]Mã số thuế:[6]Địa chỉ:Quận/Huyện:1[03] Bổ sung lần thứ:

Cơng ty TNHH XDTH Hòa Cương

3100384595Ngọa Cương

Quảng Trạch[08] Tỉnh/Thành phố:Quảng Bình

[9]Điện thoại:[10] Fax:[11] E-Mail:Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuGiá trị HHDV (chưaThuế GTGTcó thuế)

A Khơng phát sinh hoạt động mua, bán [21]

trong kỳ (đánh dấu “X”)

B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước

I HHDV mua vào trong kỳ

22[22]1Giá trị và thuế GTGT của HHDV mua2vào

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳnày

II HHDV bán ra trong kỳ

1 HHDV bán ra không chịu thuế GTGT

2 HHDV bán ra chịu thuế GTGT

a

b

c

3[23] 21.040.446.221[24]2.104.024.46[25]2

2.104.024.46

2[26]

[27] 50.955.493.331 [28] 5.095.549.33([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]

HHDV bán ra chịu thuế suất 0%

HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

HHDV bán ra chịu thuế suất 10%1

[29]

[30]

[31]

[32] 50.955.493.331[33]Tổng doanh thu và thuế GTGT của1

[34] 50.955.493.331 [35] 5.095.549.33HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])

III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])[36]5.095.549.331

2.991.524.86

9IV

1

2

VĐiều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT củacác kỳ trước

Điều chỉnh tăng thuế GTGT củacác kỳ trước

Điều chỉnh giảm thuế GTGT củac ác kỳ trước

Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xâydựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh[37]

[38]

[39]1.474.955[40a] 2.992.999.82trong kỳ (nếu [40a]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]>0)

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố42trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp [40b]3của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])[40] 2.992.999.82

44Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[41][22]+[37]-[38]-[39]<0)

4.1 Thuế GTGT đề nghị hồn

[42]

4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]23Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số

liệu đã khai ./.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x