Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG 1.15. GIẢI TRÌNH BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH LẦN 1

Mẫu số 01/KHBSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thơng tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại

Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 12/2016)

Ngày lập tờ khai bổ sung: 19/02/2017

[1] Tên người nộp thuế:Công ty TNHH XDTH HC[2] Mã số thuế:310[3] Địa chỉ trụ sở:Ngọa Cương[4] Quận/Huyện:Quảng Trạch[06] Điện thoại:0384595[05] Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình[07] Fax:[08] E-Mail:A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thơng tin đã kê khai:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêu điều chỉnhMã số

chỉ tiêuSố đã kê khaiSố điều chỉnhChênh lệch(1)(2)(3)(4)(5)(6)I. Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

1

HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

333.272.208.8775.095.549.3311.823.340.454II.Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

2

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ

252.088.076.1542.104.024.462401.185.607.6782.992.999.82415.948.308

1.807.392.146III.Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải

nộp (tăng: +; giảm: -)43B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp:292. Số tiền phạt chậm nộp (=số thuế điều chỉnh tăng x số ngày nộp chậm x 0,05%)26.207.186C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế đã bổ sung, điều chỉnh KHBS!

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾBẢNG 1.16. GIẢI TRÌNH BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH LẦN 2

Mẫu số 01/KHBSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại

Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 12/2016)

Ngày lập tờ khai bổ sung: 16/04/2017

[1] Tên người nộp thuế:

[2] Mã số thuế:Công ty TNHH XDTH HC

310[3] Địa chỉ trụ sở:Ngọa Cương[4] Quận/Huyện:Quảng Trạch[06] Điện thoại:0384595[05] Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình[07] Fax:[08] E-Mail:A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêu điều chỉnhMã số

chỉ tiêuSố đã kê khaiSố điều chỉnhChênh lệch(1)(2)(3)(4)(5)(6)402.992.999.824I. Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

II.Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

III.Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải

nộp (tăng: +; giảm: -)3.032.504.19239.504.36843B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp:

2. Số tiền phạt chậm nộp (=số thuế điều chỉnh tăng x số ngày nộp chậm x 0,05%)

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế đã bổ sung, điều chỉnh KHBS!

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾBẢNG 1.17. TỜ KÊ CHI TIẾT THUẾ TNDNTỜ KÊ CHI TIẾT THUẾ TNDN

STT

1

a

b

c

d

2a

b

3

4a

b

5

a

bNỘI DUNG

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD 6TĐN 2016

Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD 6TCN 2016

Tổng lợi nhuận từ hoạt động khác 6TĐN 2016

Tổng lợi nhuận từ hoạt động khác 6TCN 2016

Các khoản CP không được trừ làm tăng lợi nhuận chịu thuế

Tiền vi phạm hành chính về thuế (TK 811)

Số khấu hao TSCĐ trích vượt quá quy định theo TT

130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (xe ô tô 7 chỗ phần

chênh lệch trên 1,6 tỷ đồng)

Lãi chậm đóng BHXH, tiền thuê đất

Truy thu thuế TNMT 2010, 2011 phải nộp (đã trừ khi tính thuế

TNDN năm 2010, 2011)

Các khoản CP khơng được trừ 6TĐN

Các khoản CP không được trừ 6TĐN

Tổng lợi nhuận chịu thuế

Thuế TNDN 25% phải nộp

DT từ hoạt động tài chính không được giảm trừ thuế làm giảm

lợi nhuận chịu thuế giảm trừ

Tổng lợi nhuận tính thuế được giảm 30%

Số thuế được giảm theo TT 140

Số thuế TNDN phải nộp sau khi được giảm

Đã hạch toán 6TĐN

Số hạch toán 6TCN

Lợi nhuận sau thuế

Đã hạch toán 6TĐN

Số hạch toán 6TCNSỐ TIỀN

3.509.893.240

897.739.429

2.639.291.296

150.000

-27.287.485

390.894.820

84.861.140

46.530.000

19.197.732

240.305.948

143.002.783

247.892.037

3.900.788.060

975.197.015

330.175.565

3.570.612.495

267.795.937

707.401.078

260.223.053

447.178.025

2.802.492.162

637.666.376

2.164.825.786Mẫu số 03-1A/TNDNBảng 1.18. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhPHỤ LỤC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2016)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2016 đến 31/12/2016Tên người nộp thuế:Công ty TNHH XDTH Hòa Cương

3Mã số100384595thuế:Đơn vị tính: Đồng Việt NamSTT

(1)

1

2

a

b

c

d

3

4

a

b

c

5

6

7

8

9

10Chỉ tiêu

(2)

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó: - Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Giá trị hàng bán bị trả lại

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo

phương pháp trực tiếp phải nộp

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

([09]=[10]+[11]+[12])

Giá vốn hàng bán

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí tài chính

Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])

Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuận khác ([18] =[16]-[17])

14.Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế ([19]=[15]+[18])Mã số

(3)Số tiền

(4)[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]159.623.273.356

329.589.728

329.589.728[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]330.175.565

155.409.858.104

148.375.698.860

7.034.159.244

676.973.364

676.973.364

3.537.030.725

304.622.393

331.759.878

(27.137.485)

3.509.893.240Tơi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 30 tháng 03 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾBẢNG 1.19. PHỤ LỤC THUẾ TNDN ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Mẫu số 03-3A/TNDNPHỤ LỤC(Ban hành kèm theo Thơng tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhTHUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và

cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2016)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2016 đến 31/12/2016Tên người nộp thuế:

thuế:Cơng ty TNHH XDTH Hòa Cương

3100384Mã số

595A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

[ ] Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.

[ ] Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê

duyệt.

[ ] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

[ ] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

[ ] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định

tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.

[ ] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh

tế - xã hội khó khăn.

[ ] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu cơng nghệ cao.

[ ] Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa

[ ] Hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.

[ ] Ưu đãi theo giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

[ ] Ưu đãi khác.

2. Mức độ ưu đãi thuế:

2.1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:

2.2 Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi

2.3 Thời gian miễn thuế%

năm, kể từ nămnăm, kể từ năm2.4 Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp:

B. Xác định số thuế được ưu đãi:năm, kể từ nămĐơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

(1)Chỉ tiêuMã sốSố tiền(2)(3)(4)3.1Xác định số thuế TNDN chênh lệch do cơ sở kinh doanh

hưởng thuế suất ưu đãi

Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi[1]3.2Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi[2]3.3Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%)[3]3.4Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2])[4]4

4.1Xác định số thuế được miễn giảm trong kỳ tính thuế

Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoạc giảm thuế[5]3.570.612.4954.2Thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng (%)[6]25,004.3Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp[7]892.653.1244.4Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)[8]30,0034.5 Thuế TNDN được miễn, giảm

[9]

267.795.937

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNgày 30 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾBẢNG 1.20. PHỤ LỤC MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN

Mẫu số 01/MGT-TNDNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư

số 140/2012/TT-BTC ngày

21/08/2012 của Bộ Tài chínhĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHỤ LỤC

MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN

[1] Kỳ tính thuế: 2016

[2] Tên người nộp thuế:

[3] Mã số thuế:Cơng ty TNHH XDTH Hòa Cương

3100384595[04] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................................................[5]Mã số thuế:[6] Số thuế TNDN phải nộp:975.197.015Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm chin mươi bảy nghìn, khơng trăm mười lăm đồng

[7] Số thuế TNDN được miễn, giảm:267.795.937Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm chin mươi lăm nghìn chin trăm ba mươi bảy đồng

[8] Trường hợp được miễngiảm: Doanh nghiệp vừa

và nhó

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca cho công nhân(Doanh nghiệp chỉ được đánh dấu vào 1 trong 3 lý do nêu trên)

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 30 tháng 03 năm 2017

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾPHỤ LỤC 2Bảng 2.1. Tờ kê chi tiết tiền mặt tháng 12/2016

VĂN PHỊNG CƠNG TY

NGỌA CƯƠNG

TỜ KÊ CHI TIẾT CHI TIỀN MẶT THÁNG 12/2016ST

TChứng từGhi Nợ các TKDiễn Ps Có TK

Ngà giải

1111

Số

y13311Chi

074 01/1

tiếp

8

6

khách796.00072.36415Chi

076 10/1

tiền

2

6

xăng35CP thí

078 17/1

1.105.00

nghiệ 12.155.000

2

6

0

m5.439.000

14123341336338334435326211642

723.6364.944.5

45494.455

62711.050.0

00

Tổng 1.700.156.3 12.170.5 12.100.0 218.716.3 1.272.735.0 10.518.1 10.000.0 24.500.0

68

34

00

00

54

00

00

00

cộng11.050.0 4.944.5 123.421.8

00

45

35BẢNG 2.2. C HỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 342

CÔNG TY TNHH XDTH HÒA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 342 – Chi tiền mặt tháng 12/2016Trích yếu

A

Chi tiền mặt tháng 12/2016CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

1331

1111

1412

3341

336

3383

344

3532

6211

627

642Số tiền

1

12.170.534

12.100.000

218.716.300

1.272.735.054

10.518.100

10.000.000

24.500.000

11.050.000

4.944.545

123.421.835

1.700.156.368Ghi chú

2BẢNG 2.3. SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNG

Ngọa CươngSỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔSTTDiễn giải

200

CP thuế TNDN 6TĐN201Kết chuyển CP thuế TNDN

6TĐN

342Định khoản

Nợ8211

3334Số tiền

Nợ260.223.053

260.223.0539111260.223.053Chi tiền mặt tháng 12/20168211Doanh thu tháng 12/20161.700.156.3681111

133140412.170.534

131

6.178.406.01233311408423443444Giảm trừ DT tháng 12/2016Kết chuyển thuế VAT 6TCNCP thuế TNDN 6TCNKết chuyển CP thuế TNDN

6TCN33311

3331182111311333334

9111

260.223.05322.766.090

6.074.987.647447.178.025561.673.273

250.427.0006.074.987.647447.178.025

447.178.025

8211

447.178.025

Bảng 2.4. Sổ Cái TK 133

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNG

Ngọa Cương

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Năm 2016

Chứng từ

Ngày

Số31/12/1631/12/16Diễn giảiDư đầu kỳ342 Chi tiền mặt tháng

12/2016423Hạch toán kết chuyển

thuế VAT 6TCN 2016

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳTK

NợTK

13311133311133Số tiền

Nợ12.170.534

6.074.987.64711.214.096.01711.214.096.017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×