Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán cốt thép cho khung trục G.

Tính toán cốt thép cho khung trục G.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014Bảng IV. 3. Điều kiện tính tốn theo phương x, y

Mơ hìnhTheo phương x

M y1Điều kiệnCx>M x1 M y1

>

Cy

CxM X1

Cyh = Cx, b = CyKí hiệuTheo phương yh = Cy, b = CxM 1 = M y1 , M 2 = M x1M 1 = M x1 , M 2 = M y1eng = engx + 0, 2engyeng = engy + 0, 2engxGiả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính ho = h - a; Z = h - 2a chuẩn bị các số liệu R n,

Ra, Ra’, α 0 như đối với trường hợp nén lệch tâm phẳng.

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính ho = h - a; Z = h - 2a chuẩn bị các số liệu R b,

Rs, Rsc, ξ R như đối với trường hợp nén lệch tâm phẳng.

Tiến hành tính tốn theo trường hợp đặt cốt thép đối xứng.

Chiều cao vùng bêtông chịu nén:x1 =N

Rb × bHệ số chuyển đổi mo:

+ Khi x1 < h0 thì m0 = 1 −0,6 × x1

h0+ Khi x1 > h0 thì m0 = 0,4

Tính mơ men tương đương (đổi nén lệch tâm xiên ra nén lệch tâm phẳng):M = M 1 + m0 M 2

eo =h

bM

; e = eo + 0,5h − a

NDiện tích cốt thép được tính theo công thức sauAs' =N .e − Rb .b.x(ho − 0,5.x)

Rsc .Z aTrong đó:

e’ là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc đến trọng tâm cốt thép nén

e’ = e - h 0 + a ’

Hệ số k quy định lấy k = 0,4Trang 42TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014+ x1 < ξ R h0 . lấy x=x1

+ Nếu x1 > ξ R h0. Trường hợp lệch tâm bé, tính lại x1 theo cơng thức:

thì x = (ξ R +1 − ξR

eo

)

h

;

ε

=

o

o

1 + 50ε o2

hoDiện tích tồn bộ cốt thép được tính theo cơng thức:Ast = K s . As'

Đề nghị lấy K s = (2,5 ÷ 3)

Sau khi tính được cốt thép kiểm tra lại hàm lượng cốt thép:µ (%) =F

.100%

bh2.2. Cặp nội lực tính tốn cột

-Nội lực để tính tốn nén lệch tâm xiên theo tiêu chí sau:

+) Có N lớn nhất và Mx; My tương ứng;

+) Có Mx lớn nhất và N; My tương ứng;

+) Có My lớn nhất và N; Mx tương ứng;

+) Có Mx và My đều lớn, N tương ứng.

-Giá trị nội lực của các tổ hợp lấy từ Etabs.

+) M33= Mx

+) M22 = My

+) P= NTrang 43TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014Bảng IV. 4. Nội lự đem tính thép cột C7 .

TầngT1T2T3T4CộtTổ hợpC7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7COMB15 MIN

COMB4

COMB7

COMB4

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB7

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB7

COMB15 MIN

COMB4

COMB7

COMB7Nội lực

P

kN

-2269.8

-1814.5

-2167.1

-1814.5

-1719.1

-1381.2

-1719.1

-1673.8

-1167.5

-952.58

-1167.5

-1136.5

-606.65

-522.52

-545.79

-545.79M2

kN.m

-98.937

9.229

148.928

9.229

-88.404

-166.02

-301.56

-273.54

-99.81

-132.4

-269.84

-243.1

-126.85

-189.59

487.503

487.503M3

kN.m

-119.35

249.45

45.886

249.45

-301.56

278.354

-88.404

213.476

-269.84

317.494

-99.81

247.071

-349.86

390.37

249.477

249.477Thép

Cx

cmCy

cmL

m6060560604.260604.260605.4Bảng IV. 5. Nội lự đem tính thép cột C30.

TầngT1T2T3T4T5CộtC30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30Tổ hợpCOMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

Trang 44-2314.8

P

kN

-7364.5

-6072.3

-5265.8

-5265.8

-6409.9

-5297.7

-4487

-4487

-5487.5

-4551.2

-3733

-3733

-4580

-3819.7

-2987.8

-2987.8

-3574.6

-2920.2149.982

M2

kN.m

-122.07

136.425

251.85

251.85

-60.204

97.889

229.948

229.948

-63.967

78.881

247.147

247.147

-84.727

100.619

290.482

290.482

-71.509

87.579Kích

-174.91 thước

M3

cx

kN.m

cm

-70.927

351.762

70

289.081

289.081

-56.267

327.694

70

258.783

258.783

-102.13

388.431

40

314.446

314.446

-100.03

407.179

70

332.764

332.764

-101.53

323.004

60cy

cmL

m705704.2404.2705.4604.2TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT6T7T8T9T10T11T12T13T14T KT

MAIT MAIĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30

C30COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB8

COMB15 MIN

COMB4

COMB7

COMB8

COMB15 MIN

COMB4

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB7

COMB15 MIN-2085.4

-2085.4

-3303.6

-2695.5

-3303.6

-3208.1

-3023.7

-2464.7

-2886

-2934.5

-2739.2

-2231.6

-2615.3

-2648.9

-2450.2

-2376.6

-2339.6

-2373.3

-2157.5

-2092.6

-2059.4

-2093.1

-1861.6

-1806

-1775.2

-1808.8

-1562.7

-1516.6

-1486.6

-1520.3

-1263.9

-1228

-1186.4

-1232

-953.2

-928.04

-886.3

-931.84

-641.79229.011

229.011

30.398

-46.702

-190.56

-88.334

13.531

-29.346

191.607

-72.625

20.361

-41.129

199.914

-143.36

23.259

-94.629

205.715

-151.49

27.264

-104.24

209.305

-159.83

30.356

-112.47

209.288

-167.21

35.89

-125.15

221.151

-179.71

30.175

-112.72

226.19

-160.25

44.359

-134.71

223.584

-181.77

29.503271.552

271.552

-190.56

276.545

30.398

274.497

-183.73

285.038

44.205

282.969

-194.01

278.83

46.183

258.654

-199.34

272.584

46.176

256

-204.56

264.99

43.832

251.201

-208.03

255.995

41.601

244.617

-215.12

249.9

32.501

240.065

-195.63

225.394

36.358

218.545

-210.29

223.468

14.372

218.126

-201C30

C30

C30

C30

C30

C30COMB8

COMB7

COMB7

COMB14 MIN

COMB15 MIN

COMB7-627.22

-584.12

-629.66

-328.82

-297.83

-290.3-125.8

239.781

-180.06

110.888

200.244

288.4223.349

83.915

215.469

-236.98

-182.13

-76.77Trang 4560604.260604.260604.260604.260604.26060

4.26060

4.26060

5.46060

5.46060

5.460603.9TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGC30ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014COMB7-290.3288.4-76.77B ảng IV. 6. Nội lực đem tính thép cột C31 .

TầngT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10CộtC31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31Tổ hợpCOMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB8

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8Nội lực

P

kN

-8840.7

-7093.2

-6536.6

-6536.6

-7892.7

-6317.9

-5760.6

-5760.6

-6977.1

-5569.2

-5010.6

-5010.6

-6072.5

-4827.6

-4265.9

-4265.9

-5152.5

-4914.4

-3464.2

-3464.2

-3303.6

-2695.5

-3303.6

-3208.1

-4299.2

-4111

-2926.9

-2926.9

-3875.8

-3712.7

-2661.9

-2661.9

-3454.8

-3316.4

-2397.5

-2397.5

-3036.2

-2921.8Trang 46M2

kN.m

-81.975

131.027

246.23

246.23

-29.931

88.454

219.634

219.634

-23.009

107.769

274.301

274.301

-48.525

111.513

295.679

295.679

-32.496

94.101

286.975

286.975

30.398

-46.702

-190.56

-88.334

91.276

102.349

333.11

333.11

100.715

97.652

337.173

337.173

103.355

88.499

332.68

332.68

107.569

78.599M3

kN.m

-81.009

283.133

215.79

215.79

-81.342

288.626

211.979

211.979

-88.948

347.142

262.699

262.699

-103.71

350.631

264.108

264.108

-109.91

282.263

214.431

214.431

-190.56

276.545

30.398

274.497

-122.82

319.902

259.644

259.644

-129.79

319.56

261.133

261.133

-136.56

314.269

257.299

257.299

-141.6

308.149Kích

thước

cx

cmcy

cmL

m7070570704.270704.270705.460604.260604.260604.260604.260604.260604.2TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT11T12T13T14T KT

MAIT MAIĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB3

COMB2

COMB15 MIN

COMB8

COMB3

COMB2

COMB1-2132.5

-2132.5

-2619.8

-2528.4

-1866.1

-1866.1

-2205.6

-2136.1

-1597.9

-1597.9

-1791.8

-1743

-1351.9

-1325.2

-1366.7

-1337

-1046.5

-1035.1

-946.75324.923

324.923

110.303

67.807

313.572

313.572

117.112

56.552

304.389

304.389

103.761

45.512

271.094

259.82

122.818

34.638

265.774

253.577

148.327252.536

252.536

-145.35

300.083

245.896

245.896

-150.39

297.332

242.543

242.543

-135.61

265.711

7.857

218.531

-141.92

271.87

-14.361

221.103

-85.709C31

C31

C31

C31

C31

C31

C31COMB8

COMB3

COMB2

COMB7

COMB15 MIN

COMB3

COMB7-930.73

-738.99

-742.84

-536.82

-500.69

-431.73

-506.1322.835

280.684

246.184

235.439

6.843

210.31

205.367263.355

60.385

213.992

-24.401

-268.27

-144.41

-198.026060

4.26060

4.26060

5.46060

5.46060

5.460603.9Bảng IV. 7. Nội lực đem tính thép cột C32TầngT1T2T3CộtC32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32Tổ hợpCOMB7

COMB4

COMB2

COMB2

COMB7

COMB4

COMB6

COMB6

COMB7

COMB4

COMB6

COMB6Trang 47Nội lực

P

kN

-7750.9

-6317.9

-5909

-5909

-7059.4

-5762.6

-6578.4

-6578.4

-6379.7

-5218.6

-5918.6

-5918.6M2

kN.m

117.429

189.591

299.577

299.577

110.074

280.318

416.584

416.584

132.476

262.242

416.328

416.328M3

kN.m

105.324

201.08

128.568

128.568

248.159

200.794

103.73

103.73

206.491

233.633

123.847

123.847Kích

thước

cx

cmcy

cmm

570704.2

70704.2

7070TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T KTC32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014COMB7

COMB4

COMB6

COMB6

COMB7

COMB4

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB8

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

COMB2

COMB2

COMB7

COMB8

Trang 48-5702

-4677.3

-5265.5

-5265.5

-5011.3

-4098.6

-3759.5

-3759.5

-3303.6

-2695.5

-3303.6

-3208.1

-4210.8

-4128.3

-3173.7

-3173.7

-3811.6

-3738.4

-2882.5

-2882.5

-3413.6

-3349.5

-2591.9

-2591.9

-3016.8

-2961.5

-2301.4

-2301.4

-2620.8

-2573.8

-2010.3

-2010.3

-2225

-2186.2

-1718

-1718

-1829.4

-1798.5

-1423.8

-1423.8

-1421.5

-1398.1

-1114.6

-1114.6

-1011.1

-995.48129.862

281.002

443.086

443.086

139.891

248.804

391.307

391.307

30.398

-46.702

-190.56

-88.334

215.08

195.864

366.362

366.362

218.741

192.265

368.562

368.562

215.587

188.924

368.126

368.126

211.179

183.725

363.734

363.734

204.706

176.991

355.816

355.816

201.161

172.081

351.294

351.294

174.082

149.646

305.422

305.422

173.369

148.635

305.081

305.081

168.654

131.5213.584

231.324

119.193

119.193

168.507

215.357

128.452

128.452

-190.56

276.545

30.398

274.497

101.799

282.396

191.31

191.31

96.477

282.121

192.696

192.696

92.455

274.251

187.805

187.805

87.832

265.008

181.627

181.627

81.715

253.734

173.717

173.717

76.071

246.767

167.853

167.853

66.776

210.428

143.786

143.786

64.238

207.04

138.881

138.881

42.189

204.2835.4

70704.2

606060604.24.2

60604.2

60604.2

6060606060604.260604.260605.460605.460605.44.2TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014MAIT MAIT TUMC32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32

C32COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB7

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB7

COMB2

COMB6-802.85

-802.85

-605.45

-602.72

-559.13

-559.13

-157.73

-145.41

-76.84

-107.81298.282

298.282

66.829

141.647

221.068

221.068

71.736

32.059

108.227

97.797136.122

136.122

74.544

108.688

89.724

89.724

-0.632

145.201

104.498

130.9953.9

606060604.5Bảng IV. 8. Nội lực đem tính thép cột C49 .

TầngT1T2T3T4T5T6T7CộtC49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49Tổ hợpCOMB1

COMB4

COMB2

COMB2

COMB1

COMB9

COMB15 MIN

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB15 MIN

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB7

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB15 MIN

COMB4

COMB15 MIN

COMB8

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MINNội lực

P

kN

-7372.4

-6022.7

-5746.7

-5746.7

-6777.6

-6463.2

-6680.6

-6680.6

-6258.5

-5965.3

-6170.9

-6170.9

-5744.2

-5413.6

-5582

-5582

-5229.6

-4952.1

-5106.1

-5158.6

-3303.6

-2695.5

-3303.6

-3208.1

-4335.3

-4103.9

-4228

-4277.7Trang 49M2

kN.m

-43.434

69.666

177.132

177.132

-140.26

-169.69

-260.35

-260.35

-117.77

-92.778

-200.44

-200.44

-132.59

177.919

252.834

252.834

-119.7

147.037

212.477

-199.44

30.398

-46.702

-190.56

-88.334

-134.17

153.873

230.4

-207.76M3

kN.m

-77.339

136.321

59.981

59.981

-224.86

-178.69

-170.08

-170.08

-158.73

-161.59

-152.43

-152.43

-169.97

222.979

145.626

145.626

-152.21

174.541

110.691

-154.6

-190.56

276.545

30.398

274.497

-159.42

195.107

126.829

-171.49Kích

thước

cx

cmcy

cmm

570704.2

70704.2

70705.4

70704.2

60604.2

60604.2

6060TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT8T9T10T11T12T13T14T KT

MAIT MAIT TUMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1

COMB9

COMB7

COMB7

COMB1

COMB9

COMB7

COMB15 MIN

COMB1-3915.2

-3706.5

-3815.5

-3863.6

-3510.3

-3323.9

-3418

-3464.4

-3119.2

-2954.6

-3034.1

-3078.5

-2740.2

-2596.9

-2662.5

-2704.6

-2372.9

-2250.4

-2302.7

-2342.1

-2015.3

-1901.6

-1939.3

-1939.3

-1656.6

-1563.2

-1585.4

-1635.4

-1309.8-140.52

154.029

233.181

-206.57

-146.74

152.77

233.235

-204.73

-152.31

150.861

231.147

-202.72

-156.45

146.471

225.419

-200.01

-164.42

151.484

233.105

-201.44

-150.32

152.314

232.245

232.245

-164.86

148.606

223.664

-188.34

-166.35-159.32

199.183

131.443

-177.21

-159.48

200.473

134.405

-182.21

-159.75

200.331

136.499

-186.41

-159.35

195.82

135.45

-189.12

-162.95

207.282

145.408

-196.33

-145.44

208.619

149.428

149.428

-155.96

200.987

145.853

-192.24

-156.64C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49

C49COMB9

COMB7

COMB7

COMB1

COMB6

COMB15 MIN

COMB15 MIN

COMB1

COMB2

COMB7

COMB7-1235.1

-1243

-1243

-968.44

-959.72

-958.78

-958.78

-572.52

-469.45

-515.16

-515.16156.557

254.133

254.133

-159.19

-104.64

-147.19

-147.19

-39.809

207.938

256.991

256.991236.371

172.847

172.847

-127.33

-173.54

-166.03

-166.03

-222.35

96.742

50.298

50.2984.2

604.2

6060606060604.260604.260605.460605.460605.44.23.9

60606060Bảng IV. 9. Nội lực đem tính thép cột C22 .

TầngCộtTổ hợp

Trang 50Nội lực60Kích4.5TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014COMB15 MIN

COMB9

COMB2

COMB2

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

Trang 51P

kN

-6077.7

-5151.9

-4883.3

-4883.3

-5610.8

-4722.8

-5269.2

-5269.2

-5209.9

-4367.8

-4885.8

-4885.8

-4821.8

-3987.3

-4516.8

-4516.8

-4433.7

-3707.9

-4153.6

-4153.6

-4063.3

-3406.5

-3812

-3812

-3700.6

-3114.3

-3478.6

-3478.6

-3345.3

-2829.2

-3152.1

-3152.1

-2996.7

-2549.3

-2831.3

-2831.3

-2654.4

-2273

-2514.9

-2514.9

-2317.7

-1999

-2202M2

kN.m

-39.789

98.485

185.509

185.509

-112.91

229.564

297.815

297.815

-108.99

171.377

252.003

252.003

-113.92

-63.793

240.89

240.89

-152.27

196.054

307.226

307.226

-151.94

188.138

290.388

290.388

-163.54

191.613

296.081

296.081

-171.03

192.234

295.203

295.203

-177.85

191.924

292.218

292.218

-183.82

190.978

287.503

287.503

-188.1

188.65

280.728M3

kN.m

26.558

-62.139

-0.048

-0.048

172.644

-134.18

-39.807

-39.807

103.773

-135.01

-19.702

-19.702

94.242

141.705

-22.143

-22.143

99.788

-183.49

-33.433

-33.433

99.614

-180.53

-35.973

-35.973

101.908

-191.85

-45.295

-45.295

104.335

-198.65

-55.013

-55.013

107.054

-204.61

-65.531

-65.531

109.994

-209.55

-76.258

-76.258

111.968

-212.56

-86.075thước

cx

cmcy

cmL

m

570704.2

70704.2

70705.4

70704.2

60604.2

60604.2

60604.2

60604.2

60604.2

606060604.2TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT12T13T14T KT

MAIT MAIT TUMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB6

COMB15 MIN

COMB9

COMB6

COMB9

COMB15 MIN-2202

-1986.1

-1726.1

-1891.5

-1891.5

-1658.9

-1454.5

-1583.7

-1583.7

-1324.1

-1171.1

-1266.2

-1171.1

-994.35280.728

-197.04

190.211

277.952

277.952

-179.46

170.482

247.929

247.929

-195.91

180.388

251.934

180.388

-196.53-86.075

118.085

-220.24

-97.465

-97.465

104.878

-199.16

-95.566

-95.566

120.321

-215.43

-113.66

-215.43

112.519C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22

C22COMB9

COMB6

COMB9

COMB15 MIN

COMB14 MIN

COMB7

COMB7

COMB15 MIN

COMB7

COMB15 MIN

COMB9-886.66

-948.87

-886.66

-657.01

-649.67

-566.05

-566.05

-322.31

-236.49

-285.68

-245.72174.465

253.55

174.465

-188.55

177.65

208.301

208.301

-223.47

-228.33

-255

-238.76-216.38

-110.74

-216.38

173.479

-207.5

-180.05

-180.05

177.976

299.765

245.589

293.24960604.260605.460605.460605.43.9

606060604.52.3. Tính tốn cột phần tử C7 tầng T1.

2.3.1. Tính tốn cốt thép dọc

Từ kết quả nội lực trong ETABS ta chọn ra được cặp nội lực nguy hiểm nhất như

bản sau:Bảng IV. 10. Các cặp nội lực tính tốn cột phần tử C7- T1.

TầngT1CộtTổ hợpC7

C7

C7

C7COMB15 MIN

COMB4

COMB7

COMB4Nội lực

P

M2

M3

kN

kN.m kN.m

2269.8 98.94 119

1814.5 9.229 249

2167.1 148.9 45.9

1814.5 9.229 249Kết quả tính tốn trên excel cho thấy cặp nội lực nguy hiểm nhất là cặp nội lự có

Mx max, q trình tính tốn theo cặp nội lực này được thể hiện như sau :

Trang 52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán cốt thép cho khung trục G.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×