Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 . Tính động đất theo phương Y.

3 . Tính động đất theo phương Y.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T137.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

3ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-20140.006

0.005

0.004

0.004

0.003

0.002

0.001

0.001

0.000590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.2291317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.8990.061

0.053

0.044

0.036

0.028

0.036

0.025

0.012

0.00480.593

69.848

57.759

47.013

36.267

47.465

32.306

15.339

5.4503.545

3.072

2.541

2.068

1.595

2.088

1.421

0.675

0.240

57.9703.3.2 Dạng 2 (Mode4).

-Chu kỳ dao động T2Y =0,8672 (s).

-Vì TC =0,5 s < T2Y =0,9368 < TD =2s nên Sd(T2Y) được tính như sau:Sd (T2Y ) = 0,388(m / s 2 )4 Bảng III. 13. Lực cắt đáy phân lên các tầng j.

TÇng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1zis1jmjFb1η1F1is1j* mj*75

70.50.011

0.010175.807

566.080790.134

790.134-0.058

-0.174-45.594

-137.1131.864

5.60466.6

61.2

55.8

50.4

46.2

42

37.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

30.008

0.005

0.001

-0.002

-0.005

-0.006

-0.008

-0.008

-0.009

-0.008

-0.007

-0.007

-0.005

-0.003

-0.001593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.229790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134-0.149

-0.087

-0.019

0.044

0.082

0.115

0.139

0.154

0.156

0.150

0.134

0.213

0.165

0.094

0.041-117.625

-68.452

-15.343

34.432

65.050

91.070

109.862

121.427

122.872

118.536

105.526

168.569

130.378

74.283

32.2564.808

2.798

0.627

-1.407

-2.659

-3.722

-4.490

-4.963

-5.022

-4.845

-4.313

-6.890

-5.329

-3.036

-1.318

-32.295Trang 27TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-20143.3.3 . Dạng 3 (Mode7).

-Chu kỳ dao động T2Y =0,4492(s).

-Vì TB =0,15 s < T2Y =0,4492 < TC =0,5 nên Sd(T2Y) được tính như sau:Sd (T2Y ) = 0, 673(m / s 2 )Bảng III. 14. Lực cắt đáy phân lên các tầng j.

TÇng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1zis1jmjη1Fb1F1is1j* mj*75

70.5-0.008

-0.006175.807

566.080588.610

588.6100.066

0.17538.588

103.273-1.354

-3.62366.6

61.2

55.8

50.4

46.2

42

37.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

3-0.003

0.001

0.005

0.007

0.007

0.006

0.004

0.001

-0.001

-0.004

-0.006

-0.008

-0.007

-0.005

-0.002593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.229588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.610

588.6100.083

-0.033

-0.137

-0.193

-0.195

-0.169

-0.114

-0.040

0.040

0.114

0.172

0.394

0.413

0.283

0.13949.066

-19.495

-80.443

-113.372

-114.527

-99.369

-67.369

-23.579

23.579

67.369

101.053

232.110

243.046

166.684

81.997-1.721

0.684

2.822

3.977

4.018

3.486

2.363

0.827

-0.827

-2.363

-3.545

-8.143

-8.526

-5.847

-2.877

-20.649.CHƯƠNG IV

TÍNH KHUNG TRỤC Y3Trang 28TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHĨA 2009-2014Hình IV. 1. Phần tử dầm khung trục Y3 trong Etabs

1. Tính tốn cốt thép cho dầm khung trục Y3.

1.1. Phần tử dầm B24 – Story1

Tiết diện b× h = 30× 80 (cm)

Giá trị nội lực tính tốn dầm B68-Story1Trang 29TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014Bảng IV. 1. Giá trị nội lực tính tốn dầm B68-Story3DầmMặt cắt

(m)Tổ hợpQ

(kN)M

(kN.m)B240.2

8.05

4.2BAO MIN

BAO MIN

BAO MAX-222.5

196.8

0.5-185.46

-517.9

378.51.2. Tính tốn cốt thép dọc phần tử dầm B24-Story1

1.2.1. Tiết diện chịu Momen âm

-Số liệu:

+) Momen âm, cánh trong vùng kéo, tính tốn theo tiết diện chữ nhật b=300 ;

h=800 ; M= -517.9 (kNm)

+) Giả thiết ao= 70 (mm) ; h 0 = h − a = 800 − 60 = 740( mm)

+) Bê tơng B25 có Rb= 14,5 (MPa)

+) Cốt thép CII có Rs= 280 (MPa)

ξR= 0,595

αR= 0,418

-Tính tốn:

αm =M

517,9.106

=

= 0, 223 < α R = 0, 418

R b × b× h 02 14,5 × 300 × 7502ζ = 0.5 × (1 + 1 − 2 × α m ) = 0.5 × (1 + 1 − 2 × 0, 223) = 0,872

As =

μ=M

517,9 × 106

=

= 2905(mm) 2 = 2905(cm 2 )

ζ× R s × h 0 0,872 × 280 × 730As

2905

=

× 100 = 1,34% > μ min

b× h 0 300 × 730-Bố trí cốt thép:

+) Chọn 5Φ28, As= 30,79 (cm2) đặt thành 2 hàng.

+) Lớp bảo vệ c=30 (mm).

+) Tính tốn a0 = (30.18, 47 + (30 + 30 +28

).13,32) / 30.79 = 50( mm) nhỏ hơn giá

2trị đã giả thiết là 70(mm)

+) Khoảng hở theo phương ngang giữa các cốt thép:

t=300 − 2.28 − 25 − 2.30

= 79,5(mm) > 30(mm)

2Vậy bố trí đạt yêu cầu.Trang 30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 . Tính động đất theo phương Y.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×