Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính động đất bằng phương pháp “ Phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động”

Tính động đất bằng phương pháp “ Phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động”

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHĨA 2009-2014Cơng trình thuộc cơng trình nhà cao tầng có số tầng 16 nên theo TCVN 375-2006

thì mức độ quan trọng của cơng trình là II, hệ số tầm quan trọng γ I = 1

-Xác định đỉnh gia tốc nền thiết kết:

ag = agR .γ I = 0, 0892 g.1 = 0, 0892 gag = 0,0892g ≥ 0,08g => Động đất mạnh, phải cấu tạo kháng chấn.

-Xác định hệ số ứng xử q của kết cấu bê tong cốt thép:

Cơng trình có kết cấu hỗn hợp khung – vách BTCT tra bảng 5.1 (TCVN 375-2006)

ta được q=3.1,3=3,9

Từ kết quả Etabs thu được bảng sau

Bảng III. 8. Bảng phần trăm khối lượng tham gia dao động và chu kỳDạngTheo phương hai phương X-Y

Phần trăm khối Tổng phần trăm Phần trăm khối Tổng phần trăm

Chu kỳ lượng hữu hiệu khối lượng lượng hữu hiệu khối lượng

X

hữu hiệu X

Y

hữu hiệu YMode 12.81060.00000.000063.374863.3748Mode 22.124760.003260.00320.000063.3748Mode 32.05460.02520.02520.035563.4103Mode 40.86720.00000.000017.137180.5474Mode 50.65110.00010.00010.004180.5515Mode 60.541120.243320.24330.000080.5515Mode 70.44290.00000.00007.357587.9090Mode 80.35490.00000.00000.332788.2417Mode 90.30574.78344.78340.000088.2417Mode 100.27650.00010.00012.214990.4566Mode 110.25860.00000.00000.166090.6226Mode 120.21936.53026.53020.000090.6226Từ bảng trên, ta thấy:

-Số dao động phải xét đến theo phương X là 3 dạng.

-Số dao động phải xét đến theo phương Y là 3 dạng.

3.2. Tính động đất theo phương X

3.2.1Dạng 1: (Mode2)-Chu kỳ dao động T2x =2,124 (s).

Trang 22TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHĨA 2009-2014-Vì T2x =2,124 s>TD=2,0S, nên Sd(T1X) được tính như sau:

2,5 TC .TD

= ag .S ⋅

q

T2

TD ≤ T : Sd (T ) 

≥ β .a

g

2,5 0,5.2(0, 0892.9,81) ×1, 2 × 3,9 × 2,1242

= 0,175

= 

(m/s2)

0, 0892.g

≥ 0, 2.



g-Trọng lượng hữu hiệu tương ứng dạng dao động 1 là:

2WX ,1 n ∑ Wi .S j ÷=  i =1

n∑ W .S

i2

ji-Lực cắt đáy tại chân cơng trình ứng Mode 1:

Fb = S d (T1 X ).WX ,1

-Phân phối lực cắt đáy lên các tầng theo công thức sau

-Phân phối lực cắt đáy lên các tầng theo công thức sau

Fj = Fb .η14ηk =Vớiskj .mkj∑ s .m

ij5

TÇngziBảng III. 9. Lực cắt đáy phân lên các tầng j

s1jmjT TUM750.012175.807T MAI

T KT

MAI70.50.012566.08066.60.012593.542T1461.20.010621.738T1355.80.009627.114T1250.40.008611.877T1146.20.007590.841T10420.006590.84137.8

33.60.006

0.005590.841

590.841T9

T8ijTrang 23Fb1

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81η1F1is1j* mj*0.03948.2572.1800.120149.1186.7360.121151.0966.8260.115143.1356.4660.102127.7145.7690.088109.7124.9560.07795.4774.3130.06783.7063.7810.058

0.04971.935

61.4713.250

2.777TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014T729.40.004590.841T625.20.003590.841T5210.002590.841T416.80.0021043.926T311.40.0011184.204T27.20.0011124.502T130.0001198.552

11883.2293

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

3

1247.81

30.04151.0082.3040.03240.5451.8320.02531.3901.4180.03139.2851.7750.02126.2141.1840.01012.4460.5620.0045.3060.240

56.3703.2.2 Dạng 2: (Mode6)

-Chu kỳ dao động T2x = 0.5411 (s).

Vì TC = 0,5s < T2x =0,5411
2,5 0,5.2(0, 0892.9,81) ×1, 2 × 3,9 × 0,5411

= 0, 622

= 

(m/s2)

0, 0892.g

≥ 0, 2.



g-Trọng lượng hữu hiệu tương ứng dạng dao động 2 là:

2WX ,2 n ∑ Wi .S j ÷=  i =1

n∑ W .S

i2

ji-Lực cắt đáy tại chân cơng trình ứng Mode 2:

Fb = S d (T2 X ).WX ,2

-Phân phối lực cắt đáy lên các tầng theo công thức sau

-Phân phối lực cắt đáy lên các tầng theo công thức sau

Fj = Fb .η1vớiηk =skj .mkj∑ s .m

ijTrang 24ijTRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014Bảng III. 10. Lực cắt đáy phân lên các tầng j

TÇng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1zi

75

70.5s1j

-0.016

-0.01166.6

61.2

55.8

50.4

46.2

42

37.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

3-0.007

-0.003

0.000

0.003

0.005

0.007

0.008

0.009

0.009

0.008

0.007

0.006

0.004

0.003

0.001mj

Fb1

175.807 1496.013

566.080 1496.013

593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.2291496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013

1496.013η1

-0.079

-0.170F1i

-117.855

-253.793s1j* mj*

-2.760

-5.944-0.110

-0.053

0.005

0.059

0.091

0.118

0.137

0.145

0.147

0.138

0.123

0.182

0.142

0.083

0.041-164.732

-79.642

8.033

88.829

136.231

176.596

204.347

216.961

219.484

206.870

184.165

271.902

212.368

124.838

61.412-3.858

-1.865

0.188

2.080

3.191

4.136

4.786

5.081

5.140

4.845

4.313

6.368

4.974

2.924

1.438

35.0373.2.3 Dạng 3: (Mode12).

-Chu kỳ dao động T3x = 0,2193 (s).

-Vì TB = 0,15s < T2x =0,3679
2,5= 0, 0892.9,81) ì1, 2 ì 3,9 = 0, 673 (m/s2)

4

Tầng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10

T9

T8

T7ziBảng III. 11. Lực cắt đáy phân lên các tầng j75

70.5s1j

-0.021

0.007mj

175.807

566.080Fb1

522.231

522.23166.6

61.2

55.8

50.4

46.2

42

37.8

33.6

29.40.009

0.004

-0.001

-0.005

-0.007

-0.007

-0.006

-0.004

-0.001593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841522.231

522.231

522.231

522.231

522.231

522.231

522.231

522.231

522.231Trang 25η1

-0.179

0.202F1i

-93.384

105.453s1j* mj*

-3.710

4.1890.252

0.111

-0.042

-0.156

-0.202

-0.208

-0.174

-0.105

-0.014131.488

57.911

-22.102

-81.638

-105.604

-108.579

-90.730

-55.033

-7.4375.223

2.300

-0.878

-3.243

-4.195

-4.313

-3.604

-2.186

-0.295TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT6

T5

T4

T3

T2

T125.2

21

16.8

11.4

7.2

3ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-20140.003

0.006

0.007

0.007

0.006

0.003590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.229522.231

522.231

522.231

522.231

522.231

522.2310.080

0.159

0.372

0.422

0.309

0.17341.647

83.293

194.470

220.602

161.356

90.5171.654

3.309

7.725

8.763

6.410

3.596

20.7453.3 . Tính động đất theo phương Y.

3.3.1 Dạng 1 (Mode1).

-Chu kỳ dao động T1Y = 2,8106 (s).

-Vì TD =2s < T1Y = 2,8106 nên Sd(T1Y) được tính như sau:

2,5 TC .TD 2,5 0,5.2

(0, 0983.9,81) ×1, 2 ×

×

a g × S× q × T 23,9 2,81062

Sd (T1Y ) = 

= 0,175 (m/s2)

=

ag

0, 0983.g

≥ 0, 2.

≥ β.





g

g-Trọng lượng hữu hiệu tương ứng dạng dao động 1 là:

2WY ,1 n ∑ Wi .S j ÷=  i =1

n∑ W .S

i2

ji-Lực cắt đáy tại chân cơng trình ứng Mode 1:

Fb = S d (T1Y ).WY ,1

-Phân phối lực cắt đáy lên các tầng theo công thức sau:

Fj = Fb .η KVới ηk =skj .mkj∑ s .m

ijijBảng III. 12. Lực cắt đáy phân lên các tầng j

TÇng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10zis1jmjFb1η1F1is1j* mj*75

70.50.012

0.011175.807 1317.899

566.080 1317.8990.035

0.11046.363

145.4232.039

6.39766.6

61.2

55.8

50.4

46.2

420.011

0.010

0.009

0.008

0.008

0.007593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.8410.113

0.109

0.101

0.088

0.077

0.069148.430

144.173

132.589

115.457

102.085

91.3396.529

6.342

5.832

5.079

4.490

4.018Trang 261317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGT9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T137.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

3ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-20140.006

0.005

0.004

0.004

0.003

0.002

0.001

0.001

0.000590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.2291317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.899

1317.8990.061

0.053

0.044

0.036

0.028

0.036

0.025

0.012

0.00480.593

69.848

57.759

47.013

36.267

47.465

32.306

15.339

5.4503.545

3.072

2.541

2.068

1.595

2.088

1.421

0.675

0.240

57.9703.3.2 Dạng 2 (Mode4).

-Chu kỳ dao động T2Y =0,8672 (s).

-Vì TC =0,5 s < T2Y =0,9368 < TD =2s nên Sd(T2Y) được tính như sau:Sd (T2Y ) = 0,388(m / s 2 )4 Bảng III. 13. Lực cắt đáy phân lên các tầng j.

TÇng

T TUM

T MAI

T KT

MAI

T14

T13

T12

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1zis1jmjFb1η1F1is1j* mj*75

70.50.011

0.010175.807

566.080790.134

790.134-0.058

-0.174-45.594

-137.1131.864

5.60466.6

61.2

55.8

50.4

46.2

42

37.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

11.4

7.2

30.008

0.005

0.001

-0.002

-0.005

-0.006

-0.008

-0.008

-0.009

-0.008

-0.007

-0.007

-0.005

-0.003

-0.001593.542

621.738

627.114

611.877

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

590.841

1043.926

1184.204

1124.502

1198.552

11883.229790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134

790.134-0.149

-0.087

-0.019

0.044

0.082

0.115

0.139

0.154

0.156

0.150

0.134

0.213

0.165

0.094

0.041-117.625

-68.452

-15.343

34.432

65.050

91.070

109.862

121.427

122.872

118.536

105.526

168.569

130.378

74.283

32.2564.808

2.798

0.627

-1.407

-2.659

-3.722

-4.490

-4.963

-5.022

-4.845

-4.313

-6.890

-5.329

-3.036

-1.318

-32.295Trang 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính động đất bằng phương pháp “ Phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×