Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN II: NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận.

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vì: Trẻ em vừa là đối tượng hoạt động, vừa

là chủ thể hoạt động nên tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của q

trình giáo dục, có nghiã là: Tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt

động như: Hoạt động trải nghiệm, trẻ được học qua thực tế, qua việc làm, qua

khám phá tìm tòi, qua giao tiếp chia sẻ với bạn và học từ mọi người, suy ngẫm,

suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình

huống. Trên cơ sở đó tạo cơ hội để trẻ trao đổi diễn đạt, chia sẻ suy nghĩ và

mong muốn. Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn gợi mở giúp trẻ được

chiếm lĩnh kiến thức.

Sự cẩn thiết phải xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm vì: Con người chỉ

thích nghe những cái mà bản thân chưa biết, khám phá những điều chưa hiểu, trẻ

em cũng thế, chỉ tích cực khám phá, tìm tòi, thích học cái chưa có. Vì vậy, muốn

trẻ học tập tích cực, giáo viên khơng dạy trẻ cái mà trẻ đã biết, mà phải dạy cái

trẻ cần, điều mà trẻ thích nghe. Nói một cách khác xây dựng kế hoạch phải

hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục. Để trẻ thực sự trở

thành trung tâm của việc giáo dục thì người giáo viên cần có một quan điểm

xun suốt ln ln hướng vào trẻ, căn cứ vào nhu cầu, khả năng của trẻ để

xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục

Trong thực tế tổ chức hoạt động mỗi phương pháp tổ chức tổ chức như: quan

sát, làm mẫu, hỏi đáp, giải thích nêu vấn đề, thực hành, dùng tình cảm… đều có

những ưu điểm riêng như: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo. của trẻ.

Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá, trải nghiệm; phát triển tư duy. Tạo mỗi

quan hệ giao tiếp giếp giữa trẻ với nhau, giữa trẻ với cô giáo, khuyến khích trẻ

tích cực hoạt động cá nhân và hoạt động trong nhóm bạn bè. Rèn phương pháp

tự học, tự đánh giá, tự điều chỉnh bản thân cho trẻ.

2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

2.1.Thuận lợi:

Được sự đoàn kết nhất trí của ban giám hiệu trong nhà trường, sự nhiệt

tình yêu nghề mến trẻ tâm huyết với nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Sự quan

tâm của lãnh đạo địa phương đến giáo dục mầm non, đã từng bước chăm lo xây

dựng cơ sở vật chất ,tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của

năm học. Bên cạnh đó các ban ngành đồn thể trong xã cũng quan tâm đến

ngành học mầm non.

Trong năm học 2017-2018 nhà trường có 6 điểm trường 1 điểm trường chính

và 5 điểm trường lẻ, với tổng sơ 28 nhóm lớp trong đó: 9 nhóm trẻ và 17 lớp mẫu

giáo và 380 học sinh (118 trẻ nhà trẻ và 262 trẻ mẫu giáo)

Trường có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Đại học: 31 đ/c

+ Cao đẳng: 1 đ/c

+ Trung cấp: 8 đ/c.

2.2. Khó khăn:3Đồ dùng đồ chơi: phục vụ cho các môn học và các hoạt động hàng ngày

của trẻ ở các góc đang còn ít chưa, đảm bảo cho trẻ hoạt động trải nghiệm,

Khuôn viên trong nhà trường, và một số lớp chưa đảm bảo cho việc thực

hiện các hoạt động của trẻ, trang thiết bị trong phòng học một số nhóm/ lớp còn

nghèo nàn đơn điệu, đặc biệt là đồ dùng đồ chơi và cách thiết kế góc chơi và tạo

môi trường học tập cho lớp học chưa có tính sáng tạo, đồ dùng đồ chơi ở các góc

chơi đang còn ít chưa đảm bảo cho trẻ tham gia hoạt động học và chơi.

Một số giáo viên chưa nhận thức đúng đắn và chưa thấy hết được vai trò

tầm quan trọng của tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Mặt khác

do một số năng lực giáo viên đang còn hạn chế nên thiếu sự linh hoạt, sáng tạo,

thiếu chủ động, còn mang tính ỷ lại. Do đó mà việc tổ chức hoạt động lấy trẻ

làm trung tâm, và cho trẻ được hoạt động trong nhóm lớp cho trẻ còn mang tính

chất đối phó, chiếu lệ, dẫn đến hiệu quả giáo dục thông qua các hoạt động chưa

cao, phần nữa là do giáo viên ngại thiết kế, tổ chức. Các biện pháp tổ chức hoạt

động lấy trẻ làm trung tâm nhiều giáo viên chưa quan tâm vào phương pháp tổ

chức dạy học của mình vì họ phải đầu tư suy nghĩ và mất nhiều công sức chuẩn

bị, họ thường coi đó là tiết học tổ chức một cách đơn điệu, thường được coi là

yếu tố gây bất ngờ, gây cảm xúc, chơi nhiều hơn học, mà không ảnh hưởng đến

kết quả các giờ hoạt động khác, giáo viên ít đầu tư sáng tạo, và thường gặp khó

khăn khi đầu tư sáng tạo, và áp dụng các phương pháp tổ chức hoạt động chỉ là

bắt buộc…Bởi lẽ họ chưa nắm được tính chất cơ bản của biện pháp này, và có

làm thì thường làm và sử dụng một cách cảm tính. Do những nguyên nhân trên.

Nên hiệu quả các hoạt động của trẻ chưa thật tốt, hiệu quả giáo dục chưa cao.

2.3 Kết quả của thực trạng:

Từ thực trạng trên dẫn đến phần nào hạn chế các q trình hoạt động của

trẻ. Điều đó được thể hiện rõ khi tiếp xúc với trẻ, ta thấy trẻ nhút nhát, phát triển

nhận thức chưa tốt, không linh hoạt, khơng tích cực hoạt động ít giao tiếp, ít hòa

nhập, giao tiếp không mạch lạc…Thụ động trong mọi hoạt động.

Cụ thể tôi đã tiến hành cho giáo viên khảo sát thực trạng mức độ phát

triển của trẻ giai đoạn đầu năm như sau:

Phát triển nhận thức

Kỹ năng hoạt động

Tổng số

trẻ/ Tỉ lệ

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

87 cháu

15

72

17

71

Tỉ lệ %

17,2

82,8

19,5

80,5

Là một người trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn nên việc tổ chức hoạt động

lấy trẻ làm trung tâm ở trường cho trẻ hoạt động ở giai đoạn này là rất quan

trọng, nhìn vào thực tế địa phương và ở trường tôi rất băn khoăn, muốn tìm giải

pháp làm sao để giúp cho giáo viên và trẻ biết chú trọng rèn luyện các thao tác

tư duy, tự lực hoạt động, thích chia sẻ và tham gia các hoạt động cùng với bạn

bè , biết tập trung chú ý và kiên trì trong quả trình hoạt động giải quyết các tình

huống đặt ra được tốt hơn.Vì vốn sống của trẻ đang còn ít nên thơng qua hoạt

động tích cực hàng ngày, và kích thích trẻ hoạt động cá nhân và các nhóm, giải4quyết những vấn đề cùng cô giáo trẻ sẽ lĩnh hội được tốt những tri thức, hiểu

biết những kỹ năng trong cuộc sống và hình thành nhân cách trẻ.

Từ những thực tế trên tôi đã mạnh dạn tiến hành những biện pháp và giải

pháp kinh nghiệm để áp dụng vào quá trình “Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ

làm trung tâm” như sau:

3. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề:

Qua thực tế nghiên cứu cho thấy việc tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung

tâm có tác động rất lớn đến sự phát triển nhận thức tình cảm thẩm mỹ, và phát

triển ngôn ngữ của trẻ, và đưa trẻ vào cùng được hoạt động, trải nghiệm vai trò,

lòng say mê nhiệt tình khi thể hiện Ví dụ: Chủ điểm: Thế giới thực vật: Trước

khi bước vào chủ điểm cần trò chuyện trao đổi gây hứng thú cho trẻ về chủ điểm

sắp học. Tơi tìm hiểu xem trẻ đã biết, và chưa biết điều gì về chủ điểm để cùng

trẻ khám phá Ví dụ: Như giải quyết các nhiệm vụ đặt ra bằng cách cho phép trẻ

tự thực hiện quan sát so sánh rút ra kết luận Ví dụ: tận dụng kết quả của gieo hạt,

trẻ biết được hạt có thể nảy mầm thành cây trong đất ẩm, cô cần có câu hỏi mở

để hỗ trợ tạo cơ hội để trẻ suy ngẫm, đáp ứng được nhu cầu ham hiểu biết, và

kích thích trẻ tích cực trao đổi…Nhờ đó mà trí tưởng tượng của trẻ ngày càng

được phong phú dần lên.

Tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, với tư cách trẻ cũng là một chủ

thể tích cực hoạt động, tích cực giao tiếp với bạn bè, và chủ động giao tiếp, vận

dụng các biểu tượng, các kinh nghiệm đã có tạo nên đồ dùng, đồ chơi cùng cơ.

Với lính vực khám phá khoa học lại ảnh hưởng như một điều kiện đến sự phát

triển và nhận thức của trẻ. Bên cạnh đó vẫn còn có sự hướng dẫn gợi mở của

người lớn để trẻ được trải nghiệm và giao tiếp nhiều về việc làm của trẻ.

Vậy muốn tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm thật tốt thì trước hết

giáo viên cần tổ chức mơi trường giáo dục và chế độ sinh hoạt hàng ngày phong

phú. Xây dựng bầu khơng khí giao tiếp tích cực, khuyến khích các hoạt động tự

lực giải quyết vấn đề, tự diễn đạt những suy nghĩ bằng lời nói của trẻ, quan sát

giúp trẻ hành động theo nguyên tắc phát triển, có kế hoạt hoạt động dựa trên

hứng thú và khả năng hiểu biết của trẻ

Đặc biệt trước khi vào chủ điểm, gây hứng thú cho trẻ, cung cấp kinh

nghiêm cho trẻ,

Để cho mọi người biết đang học chủ điểm gì ?

Tranh chủ điểm treo ở vị trí dễ nhìn. Có thể là tranh vẽ tập thể của các bé

và cô, hoặc tranh kiểu mạng, có sự bổ sung dưới mảng một đề tài để nhằm cung

cấp thêm kiến thức kinh nghiệm cho trẻ.

Trong tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, bắt đầu hình thành cho trẻ

trong lớp sự chú ý có chủ định, và các vật thay thế qua mỗi chủ điểm trở thành

đối tượng để trẻ, trao đổi, tư duy. Qua các hoạt động, trẻ cũng được phát triển

ngôn ngữ qua giao tiếp, bàn bạc vậy hoạt động lấy trẻ làm trung tâm chính là

điều kiện kích thích trẻ phát triển ngơn ngữ một cách nhanh chóng. Qua hoạt

động, trẻ tham gia vào các dạng hoạt động còn giúp trẻ giải quyết những mâu

thuẫn và mỗi quan hệ bạn bè…5Vậy tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm là phương tiện góp phần phát

triển tồn diện nhân cách trẻ, nên việc xây dựng kế hoạch và thiết kế hoạt động

lấy trẻ làm trung tâm là điều kiện để trẻ được trải nghiệm tạo cơ hội cho trẻ phát

triển kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hồ nhập, thích ứng với cuộc

sống. Phát triển những phẩm chất cá nhân như: Tính kiên trì, lòng nhẫn nại, ý

thức tập thể. Do đó tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm có ý nghĩa to lớn đối

với việc phát huy tính tích cực của trẻ, và đó cũng phương tiện để giúp trẻ rèn

luyện phương pháp, thói quen và ý chí tự học cho trẻ.

Từ những nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng

của việc tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm trong việc hình thành và phát

triền nhân cách trẻ mầm non.

Cùng với thực trạng của địa phương và nhà trường.Tơi đã tìm ra các biện

pháp và giải pháp sau:

* Biện pháp 1: Chỉ đạo cách xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm:

Trước hết phải quán triệt sâu sắc tới toàn bộ giáo viên trong nhà trường về

nhiệm vụ năm học, các nội quy, quy chế chuyên môn, cùng với các chuyên đề.

đặc biệt là Chuyên đề “ Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm ”. Do phòng

giáo dục tổ chức đầu năm học.

Tác động nhận thức để giáo viên thấm nhuần các cách thức xây dựng kế

hoạch lấy trẻ làm trung tâm, xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung, lựa

chọn hoạt động giáo dục.Các quy định về thực hiện chương trình, nề nếp học

tập… bằng cách cho giáo viên tập huấn nâng cao nhận thức, và đi học tập cách

tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm ở một số lớp điển hình ở trường bạn.

Chỉ đạo giáo viên biết xá định các chủ đề lên kế hoạch, tổ chức, lồng ghép

hợp lý các hoạt động của trẻ, phát huy hứng thú, khuyến khích trẻ tích cực, chủ

động, sáng tạo tham gia vào các hoạt động tìm tòi, khám phá, phát hiện. Khai

thác vốn hiểu biết của trẻ, tạo nhiều tình huống có vấn đề, gợi mở cho tìm cách

giải quyết, khuyến khích trẻ thực hành theo cá nhân, tổ chức cho trẻ được tham

gia bàn bạc trong nhóm bạn, vận dụng những hiểu biết và kỹ năng đã học giải

quyết những vấn đề thực tiễn.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, phù

hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng nhóm lớp.

Rèn kỹ năng sống cho trẻ qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong

nhà trường. Qua các hoạt động còn được lồng ghe các trò chơi dân gian, và làm

đồ chơi dân gian từ những vật liệu sẵn có phù hợp với truyền thống của địa

phương.

Tôi đã nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực

tế của địa phương, của nhà trường và từng nhóm lớp

Chỉ đạo cho giáo viên tự xây dựng kế hoạch cá nhân. Trong kế hoạch cá

nhân cần chú trọng đến cách xây dựng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong mỗi

nhóm lớp mà giáo viên phụ trách sao cho phù hợp với đặc điểm trẻ ở từng lứa

tuổi.

Hướng dẫn vận dụng tốt phương pháp tổ chức hoạt động.6Tổ chức giám sát cách thiết kế tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm,

cách phân bố thới gian thực hiện, hoạt động được tổ chức phù hợp với khả năng

hứng thú của trẻ chưa? Câu hỏi đưa ra gợi mở có quả khó hoặc quá dễ không?

tổ chức hoạt động đa dạng phong phú chưa? đã phối hợp nhiều phương pháp dạy

hoc như (Quan sát, giảng giải, đàm thoại…) , kỹ thuật đặt câu hỏi, sử dụng đồ

dùng dạy học, các thứch dạy học linh hoạt (học cá nhân, học nhóm…). Ứng

dụng cơng nghệ thơng tin trong dạy học phù hợp để hỗ trợ, minh hoạ cho quá

trình thực hiện hoạt động với trẻ chưa ?

Và cơ có thể cùng làm việc cụ thể với một nhóm hoặc một đối tượng cần

được quan tâm hơn, quan sát động viên giúp đỡ trẻ kịp thời.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ, hoặc theo sau khi đóng chủ

đề để bàn về cách tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm cho có hiệu quả.

Kiểm tra đánh giá thường xuyên các hoạt động trải nghiệm của giáo viên,

của trẻ ở mỗi nhóm lớp; hiệu quả của việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ

làm trung tâm. Và có kế hoạch điều chỉnh ở chủ đề sau cho phù hợp.

Biện pháp 2: Tham mưu với địa phương về cơ sở vật chất:

Phối hợp với các tổ chức đồn thể ở trong trường như: Cơng đồn, đoàn

thanh niên. Để lên kế hoạch tham mưu với các ngành đồn thể trong xã để có

thêm cơ sở vật chất, đóng bàn ghế đúng quy cách vừa tầm với trẻ, xây bồn hoa

cây cảnh, mua sắm bảo dưỡng đồ dùng đồ chơi, tạo sân chơi an toàn thân thiện

cho trẻ hoạt động, và mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi, đóng tủ, giá góc đầy đủ

cho mỗi nhóm lớp…

* Biện pháp 3: Chỉ đaọ hướng dẫn tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung

tâm trong lớp mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi):

BGH chỉ đạo quán triệt cho Giáo viên lưu ý:

Giáo viên là người xác định các chủ đề, lên kế hoạch, tổ chức lồng ghép

hợp lý các hoạt động của trẻ, khuyến khích trẻ tích cực chủ động, sáng tạo, khai

thác vốn hiểu biết của trẻ. Quan tâm đến hệ thống câu hỏi có hai dạng câu hỏi

chính, câu hỏi đóng, và câu hỏi mở để kích thích tư duy của trẻ.

+ Hướng dẫn, khuyến khích, gợi mở, hỗ trợ và tạo cơ hội

+ Quan sát để đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá qua

những câu hỏi thắc mắc của trẻ.

+ Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, làm việc theo cặp, theo

nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ trình bày ý kiến

+ Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc,

đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, khàm phá của trẻ

+ Các câu hỏi tạo ra một thách thức về trí tuệ, tìm kiếm hiểu biết và tạo hứng

thú cho trẻ, đặt không nhiều câu hỏi nhưng câu hỏi phải khiến trẻ suy nghĩ, không

hỏi tràn lan, dành thời gian để trẻ suy nghĩ trả lời., khơng nên vội đánh giá, hãy

động viên khuyến khích để nhận được câu trả lời tốt hơn từ trẻ. Khuyến khích trẻ

đặt câu hỏi, trân trọng và trả lời câu hỏi của trẻ.

Ví dụ một số câu hỏi mở: - Con nghĩ thế nào?

- Làm sao con biết?7- Tại sao con lại nghĩ như vậy?

- Nếu thế thì sao?... Nếu khơng thì sao?, Theo con thì điều gì/cái gì sẽ sảy

ra tiếp theo…

+ Giúp các Bé tự tin trong hoạt động nhằm khuyến khích sự chuyên cần

tích cực, chủ động sáng tạo, và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự sáng tạo

của các Bé.

+ Chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch và xác định rõ việc tổ chức hoạt động

lấy trẻ làm trung tâm, trong làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi cùng cơ khuyến

khích trẻ cùng hợp tác trao đổi làm ra và sử dụng sản phẩm của trẻ phục vụ cho

các hoạt động khác vào ngày hôm sau.

+ Xác định rõ và tập trung vào các hoạt động của trẻ, cơ kích thích hoạt

động giao tiếp giữa trẻ với trẻ ngày càng nhiều. Tăng cường thơng tin từ trẻ đến

cơ, khuyến khích trẻ đóng góp ý kiến cá nhân về vấn đề đang tìm hiểu, khuyến

khích trẻ nêu thắc mắc về vấn đề quan sát, tìm hiểu, ưu tiên thích đáng cho

những suy nghĩ thơng minh sáng tạo của trẻ trong hoạt động, tạo cơ hội để trẻ

tham gia nhận xét bổ sung các câu trả lời của bạn…

* Biện pháp 4: làm tốt công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi

mẫu giáo nhỡ 4 tuổi, phổ biến các kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là

các hoạt động của trẻ ,tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đứng lớp tổ chức tốt

hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.

Tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu rõ vị trí vai trò ý nghĩa của tổ chức hoạt

động lấy trẻ làm trung tâm đối với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ.

Đồng thời động viên cha mẹ trẻ cùng đóng góp nguyên vật liệu sẵn có và

nguyên vật liệu phế thải, cùng thiết kế xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động

cùng với giáo viên chủ nhiệm, và cách động viên để trẻ tích cực trao đổi, tích

cực hoạt động nhất là trẻ dân tộc, và trẻ ít giao tiếp trong lớp.

* Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục:

Động viên giáo viên lên kế hoạch tổ chức hoạt động một cách mềm dẻo

linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình trẻ ở lớp và độ tuổi của trẻ. Động viên

sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục khác như: Hội phụ huynh, hội phụ nữ, hơi

cựu chiến binh, đồn thanh niên, mặt trận tổ quốc xã nhà và các thơn bản…

Đóng góp tiền hoặc mua ủng hộ thêm đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, góp cơng

sức tạo khn viên trường / lớp xanh sạch an toàn cho trẻ hoạt động.

Từ những biện pháp trên sau khi đã tiến hành:

+ Về đội ngũ giáo viên: Đã có tinh thần tự giác trách nhiệm cao, nhiệt

tình ; đã nhận thức sâu sắc thống nhất quan điểm “ Cần tổ chức hoạt động giáo

dục lấy trẻ làm trung tâm” Một cách linh hoạt kích thích khả năng sánh tạo và

ham hiểu biết, khả năng tư duy của trẻ, Cần tổ chức cho trẻ có một mơi trường

hoạt động lành mạnh, kích thích sự hứng thú mong muốn được đến trường hoạt

động cùng cô và bạn, giáo viên chủ nhiệm cần chuẩn bị chu đáo việc tổ chức

hoạt động lấy trẻ làm trung tâm cho một chủ đề cụ thể.8Với cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho từng chủ đề

đã đáp ứng được phần nào cho các hoạt động của trẻ. Bên cạnh đó mơi trường

thiên nhiên, cảnh quan sư phạm cũng từng bước được nâng lên cùng với các

hoạt động được giáo viên hướng dẫn một cách linh hoạt sáng tạo mềm dẻo;

Từng nhóm lớp đã có phòng học riêng sạch sẽ, có các tủ đựng đồ dùng,

giá góc để đồ chơi có bàn ghế đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy và học của cô

và trẻ, có các đồ chơi phục vụ cho các nhóm chơi, có góc thiên nhiên ngồi trời,

lớp được trang trí đúng theo chủ đề, chủ điểm, góp phần kích thích sự tư duy

sáng tạo óc tò mò ham hiểu biết của trẻ về các chủ đề khi được hoạt động.

Bên cạnh đó các ban ngành đồn thể địa phương và các bậc cha mẹ đã thống

nhất có sự ủng hộ nhiệt tình trong cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ, từ

đó đã tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động tốt.

Qua q trình tạo mơi trường hoạt động, tơi đã thử nghiệm ở các lớp mẫu

giáo nhỡ của Cô: Phạm Thị Thóa, Thao Thị Xai, Hà Thị Thới, Lò Thị Hường,

Thao Thị Ly Sau khi lên kế hoạch tiến hành chỉ đạo hướng dẫn tôi đã đến các

lớp mẫu giáo nhỡ để quan sát quá trình nhận thức, và kỹ năng hoạt động của trẻ

thơng qua q trình tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại 5 lớp

mẫu giáo nhỡ với 87 học sinh số lần khảo sát chia làm lần.

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: Trước tiên hướng dẫn cho Giáo viên

sưu tầm một số tài liệu, và tiệu chính là nội dung chương trình giáo dục mầm

non các độ tuổi, tài liệu bồi về chuyên đề xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ

làm trung tâm, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm, và tuyên truyền với các

bậc phụ huynh, cho trẻ tập kể chuyện sáng tạo, giáo viên dạy học thông qua tổ

chức các hoạt động học tập của trẻ, giáo viên tổ chức nhiều hoạt động để trẻ tự

khám phá tích cực xuất phát từ những tình huống thực tế của cuộc sống, trẻ trực

tiếp quan sát, trao đổi, giải quyết vấn đề từ đó nắm được những kiến thức mới,

ngồi ra với trí tưởng tượng phong phú dần lên của trẻ như đồ chơi nước trẻ

tưởng tượng ra thuyền lướt sóng, bộ tranh lơ tơ giúp trẻ kể chuyện những con

vật theo nhiều cách khác nhau, trẻ còn nghĩ ra đắp núi xây cầu, với các thí

nghiệm đơn giản, giáo viên thu hút sự chú ý của trẻ vào hiện tượng sảy ra và

khuyến khích trẻ quan sát xem xét thảo luận giải thích theo suy nghĩ của trẻ.

+ Việc lên kế hoạch tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm phải phù

hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tăng cường các điều kiện cho trẻ được hoạt

động cá nhân và theo nhóm nhỏ. Qua đó trẻ được rèn luyện khả năng quan sát

cảm thụ, giúp trẻ yêu thích văn học, phát triển năng khiếu trong các buổi biểu

diễn văn nghệ trước quần chúng, trước các bậc phụ huynh.

- Lập kế hoạch; thiết kế tổ chức hoạt động: Căn cứ vào kết quả mong đợi

nội dung chương trình của tháng, đánh giá năm lĩnh vực phát triển của trẻ hàng

tháng được thể hiện qua kế hoạch giáo dục, những nội dung cụ thể, trẻ muốn

biết, gần gũi với trẻ, phù hợp với vùng miền, từ đó lựa chọn hoạt động giáo dục

theo chương trình giáo dục mầm non, hoạt động giáo dục gồm: Hoạt động chơi,

hoạt động học, hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, hoạt động lao động…9Tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm thì: Người giáo viên phải là

người hướng dẫn khuyến khích, gợi mở, hỗ trợ và tạo cơ hội nhiều nhất cho trẻ

được hoạt động, được trao đổi, chia sẻ trình bày ý kiến của mình. Đồng thời giáo

viên quan sát để đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá qua những

câu hỏi thắc mắc của trẻ. Trẻ ln tích cực. chủ động tham gia các hoạt động,

thích làm việc theo cặp, theo nhóm. Ngồi ra giáo viên còn phải tìm hiểu thêm

tập qn sinh hoạt của trẻ cùng gia đình tại cộng đồng để lựa chọn các nội dung

có ý nghĩa cho đời sống thực của trẻ Ví dụ: Trẻ vùng núi cần biết cách đi an

toàn trên đường đồi, dốc núi, phân biệt tiếng động cơ, tiếng còi của các loại

phương tiện giao thơng để tránh đường…

- Kích thích sự hứng thú nhu cầu của trẻ: các nội dung khi trẻ nói chuyện

với nhau tập trung vào vấn đề gì, sự kiện hoặc đối tượng nào…để biết được mối

quan tâm của trẻ.

Động viên sự tham gia chia sẻ của cha mẹ trẻ: Cha mẹ có thể hỗ trợ, tìm

kiếm nguồn thơng tin để phục vụ chủ đề

Hướng dẫn giáo viên tìm hiểu thiết kế theo một số lĩnh vực để tổ chức hoạt

động cho trẻ:

Ví dụ: Như lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội:

Phát triển sự tự tin, tự trọng, và cảm giác an tồn, chăm sóc cho bản thân

và sự an tồn của mình, phát triển sự tự lập.

Ví dụ: Mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, kiên trì trong cơng việc. Hình thành

quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn, nhận biết các ngày hội ngày lễ là

những sự kiện quan trọng trong đời sống. Phát triển thái độ tích cực đối với văn

hố tơn giáo tín ngưỡng, ngơn ngữ và giới của người khác. Chăm sóc môi

trường con người trong cộng đồng

- Trong lĩnh vực ngôn ngữ giao tiếp: Có sự hứng thú với ngơn ngữ tạo ra

các câu chuyện, lắng nghe bạ và người lớn. Biết nghe một cách thích thú hưởng

ứng câu chuyện, bài hát, thơ, nhịp điệu, chú ý đến thông tin và sự hướng dẫn của

người lớn, diến đạt các nhu cầu ý nghĩ, tình cảm với sự tăng lên bằng lời nói và

ngơn ngữ khơng lời Ví dụ: Mơ tả, giải thích, dự đốn, đặt câu hỏi và phát triển

các ý tưởng. Sử dụng sách để tìm thơng tin thú vị

- Với lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Tìm hiểu và sử dụng màu khác nhau

như tô màu, vẽ, in, nặn với các chất liệu khác nhau. Biểu đạt ý nghĩ cảm xúc

trong các tranh vẽ, tô màu, nặn,sử dụng ngôn ngữ bằng lời, khơng lời trong khi

đóng vai, nghe và đáp lại âm thanh, bài thơ, bài hát và âm nhạc khác nhau…

Ví dụ: Góc tạo hình: Chủ đề gia đình, cho trẻ vẽ, xé dán chân dung của

mẹ, chân dung của các thành viên trong gia đình theo ý thích của trẻ.

Khi kết thúc chủ đề giáo viên chủ nhiệm cùng tổ chuyên môn cần nhận

xét cách thiết kế tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, để có kế hoạch cho

chủ đề sau. Lập kế hoạch chuẩn bị chu đáo chi tiết cụ thể về tổ chức các hoạt

động lấy trẻ làm trung tâm trong lớp. Cô phải có nhật ký để quan sát q trình

nhận thức và kỹ năng hoạt động của trẻ trong từng giai đoạn và từng chủ điểm.10Qua đó đã thấy được sự hoạt động và nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động

một cách nhanh chóng.

4. Kết quả

Bằng sự đồn kết phấn đấu của ban giám hiệu nhà trường, sự nỗ lực của

tập thể giáo viên, sự nhiệt tình của các cô giáo phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ.

Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các tổ chức xã hội ở địa phương,

đặc biệt là sự quan tâm đóng góp nhiệt tình của hội cha mẹ trẻ.

Trường mầm non Sơn Thủy đã áp dụng một số biện pháp phù hợp vào tổ

chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các lớp về từng chủ đề đã thu

được những kết quả tốt. Kết quả đó được thể hiện trong việc chăm sóc giáo dục

trẻ mầm non nói chung và kết quả trong cơng tác đổi mới giáo dục hiện nay là

hướng tới hoạt động chủ động, chống lại thói quen hoạt động thụ động. Thơng

qua đó đã giúp trẻ phát triển nhiều mặt.

+ Đối với trẻ:

Tính tích cực là hoạt động là một phẩm chất vốn có của trẻ đặc biệt trong

những hoạt động có chủ định, tính tích cực hoạt động, tích cực nhận thức. Trẻ

hưởng ứng tốt ,hứng thú khi tham gia cùng cô, trẻ mạnh dạn, tự tin, hồn nhiên,

cởi mở, ham hiểu biết

Trẻ được tham gia vào hoạt động khám phá, trải nghiệm cho nên kinh

nghiệm và kĩ năng trẻ lĩnh hội được một cách bền vững để lại ấn tượng khó phai

mờ trong trẻ và cũng chính tổ chức hoạt động phong phú đã giúp trẻ chủ động

,tích cực trong việc nêu ý tưởng và hoạt động trải nghiệm ,biết chia sẻ, trao

đổi ,hợp tác trong hoạt động, qua đó phát triển các mặt: xúc cảm, tình cảm, giao

tiếp xã hội, ngôn ngữ …

Phụ huynh học sinh rất vui mừng được hỗ trợ tìm kiếm thơng tin hỗ trợ

cho cơng tác tổ chức hoạt động của cơ và trẻ …qua đó tăng cường mối quan hệ

kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ

Kết quả cụ thể trong đợt khảo sát lần hai như sau:

Khảo sát

số trẻ/tỷ lệphát triển nhận thứckĩ năng hoạt độngĐạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

87

83

4

84

3

Tỷ lệ %

95.4

4.6

96.6

3.4

Qua bảng đánh giá từng giai đoạn như trên ta thấy rằng với việc tổ chức

hoạt động lấy trẻ làm trung tâm đã cho ta thấy được sự tăng lên về kĩ năng hoạt

động, sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và nhất là khả năng nhân thức của trẻ

so với giai đoạn đầu năm.11PHẦN III: KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT

1. Kết luận

Trường mầm non cần giáo dục toàn diện lấy việc "Tổ chức hoạt động

giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” làm trọng tâm cho việc thực hiện phong trào “

Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Qua đó nắm vững được kinh

nghiệm của trẻ về mỗi chủ đề, chủ điểm để xây dựng mục tiêu kế hoạch và thiết

kế việc tổ chức hoạt động cho phù hợp. Sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động

lấy trẻ làm trung tâm khơng có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp dạy học truyền

thống mà là cần phát triển các phương pháp thực hành, phương pháp trực quan

theo kiểu tìm tòi, khám phá, phát hiện, giải quyết các vấn đề, cần kế thừa, phát

triển những mặt tích cực trong hệ thống các phương pháp đã quen thuộc, đồng

thời phải học tập vận dụng một số phương pháp mới, phù hợp với hoàn cảnh và

điều kiện của địa phương để từng bước đổi mới phương pháp giáo dục trẻ.

Thường xuyên cung cấp mở rộng vốn kinh nghiệm cho giáo viên qua việc

đi thăm quan học tập kinh nghiệm và rút kinh nghiệm qua thực hiện mỗi chủ đề.

Mở rộng vốn kinh nghiệm cho trẻ qua các buổi trò chuyện, thảo luận các buổi

tham quan…

Ln phối kết hợp với phụ huynh để nắm bắt tâm lý của từng trẻ trong

lớp, tìm kiếm nguồn thơng tin từ trẻ qua phụ huynh bổ xung nguyên liệu mở để

kích thích trẻ hoạt động, nên tổ chức môi trường giáo dục và chế độ sinh hoạt

hàng ngày phong phú, xây dựng bầu khơng khí giao tiếp tích cực tạo được càng

nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động càng tốt.

2. Đề xuất:

Đề nghị sở giáo dục, Phòng giáo dục tăng cường thêm cơ sở vật chất kỹ

thuật trang thiết bị đồ dùng đồ chơi... cho các điểm trường lẻ, vùng đặc biệt khó

khăn để trường có đủ điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ.

Hàng năm mở các lớp tập huấn thực hành kỹ năng sư phạm để giáo viên

được củng cố thêm kiến thức. Cung cấp thêm tài liệu cho giáo viên được tham

khảo nghiên cứu, để cho cán bộ giáo viên trang bị thêm cho công tác tổ chức

hoạt động của giáo viên được tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ

TRƯỞNG ĐƠN VỊQuan Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

không sao chép nội dung của người khác.

Người viếtPhạm Thị Lựu

Phạm Thị Ngoan1213Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×