Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương, tiền thưởng tại công ty Hàng Hải

2 Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương, tiền thưởng tại công ty Hàng Hải

Tải bản đầy đủ - 0trang

58

biện pháp quan sát bấm giờ để tính đến thời gian không tạo ra sản phẩm như: thời gian

chuẩn kết, thời gian nghỉ vì nhu cầu …

Tca = Tgc + Tck + Tnc + Tpv

Trong đó:

Tca: thời gian làm việc một ca

Tgc: thời gian gia công

Tnc: thời gian nghỉ theo nhu cầu

Tpv: thời gian phục vụ

Công ty làm việc 1 ca là 8 giờ, sử dụng phương pháp quan sát bấm giờ thấy Tck là 5

phút, Tnc là 7 phút, Tpv là 3 phút thì khi đó thời gian gia công của nguwofi lao động = 8h

– 5p – 7p – 3p = 7h45p = 7,75h

Gỉa sử ta tính được định mức một giờ là X sp thì ĐMLĐ một ca là 7,75*X sp

sau khi tính được thời gian lao động thực tế chính xác thì cơng ty xây dựng định mức sẽ

chính xác hơn và đơn giá sản phẩm cũng sẽ chính xác hơn

Điều kiện để thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp này đòi hỏi cơng ty phải có nguồn lực về tài chính bởi

phương pháp này rất tốn kém và cơng ty phải có them thời gian bở để có thể thực hiện

được phướng pháp này sẽ phải mất khơng ít thời gian

Kết quả của giải pháp mang lại

Với việc hồn thiện được cơng tác định mức lao động công ty sẽ đưa ra một đơn giá

hợp lý từ đó tiền lương của người lao động sẽ chính xác, hợp lý hơn và nó sẽ tạo ra động

lực cho người lao động tăng năng suất lao động

3.2.2. Hồn thiện hình thức trả lương cho nhân viên phục vụ59

Lý do của giải pháp

Do hình thức trả lương cho nhân viên phục vụ theo hình thức lương thời gian nên nó

chưa gắn được kết quả của họ với kết quả của bộ phận trực tiếp sản xuất. Chính vì vậy

cơng ty vẫn xảy ra tình trạng cơng nhân sản xuất phải chờ đợi nhân viên phục vụ hay làm

thay công việc của nhân viên phục vụ như: lấy hàng từ nơi sản xuất khác về làm khi nhân

viên phục vụ chưa kịp đưa, hay phải chờ đợi lâu khi máy hỏng…

Nội dung của giải pháp

Để hạn chế tình trạng trên cơng ty nên trả lương sản phẩm gián tiếp theo công thức sau:

TLi = MLTT * HSi * NCi * Hđm/26

Trong đó :

TLi: tiền lương của cơng nhân i

HSi: hệ số cấp bậc của công nhân i

NCi: ngày công làm việc thực tế của công nhân i

Hđm: hệ số vượt định mức của bộ phận sản xuất chính được phục vụ

Ví dụ ta tính lương của chị Đàm Thị Thoa là nhân viên phục vụ trong bộ phận sản

xuất của công ty. Trong tháng bộ phận này đạt 115% kế hoạch sản xuất công ty giao cho,

Hệ số của chị Thoa là 1,72, chị đi làm 26 ngà trong tháng, vậy tiền lương của chị

= 450,000*1,72*26/26*1,15=890,000đ

Với hình thức trả lương này công ty sẽ vừa căn cứ vào thời gian đi làm vừa căn cứ vào

kết quả của họ với bộ phận sản xuất trực tiếp vì vậy người lao động sẽ làm tốt để những

người công nhân vượt kế hoạch cao hơn. Còn nếu chi trả cơng theo hình thức lương thời

gian như hiên tại thì những người làm công tác phục vụ họ sẽ không cố gắng, không tư

giác làm việc60

Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp này công ty cần phải căn cứ vào kết quả của hoạt động

sản xuất của nhiều năm để đưa ra một Hđm cho hợp lý để vừa hạn chế được chi phí vừa

khuyến khích được nhân viên phục vụ tích cực làm việc

Kết quả của giải pháp mang lại

Cơng nhân sản xuất chính sẽ khơng phải chờ nhân viên phục vụ, q trình sản xuất sẽ

được diễn ra liên tục, làm tăng năng suất lao động

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thang bảng lươngLý do của giải pháp

Do trong thang bảng lương của thành viên chuyên trách hội đồng quản trị và ban giám

đốc của cơng ty có ít bậc lương dẫn tới nhiều người đã khơng thể tăng lương vì đã hết

bậc lương do đó khơng thể khuyến khích được cán bộ và ban giám đốc trong công việc

Nội dung của giải pháp

Ta xây dựng một hệ số cho những người đã hết bậc lương, các thành viên mỗi tháng sẽ

được hưởng thêm một hệ số so với mức lương theo thang bảng lương. Khi hết bậc lương

thì lương của các cán bộ này sẽ được cộng thêm 1% lương theo bậc lương mà người đó

đang hưởng và cứ 6 tháng đánh giá lại một lần nếu có nỗ lực trong cơng việc thì được

thêm 1%

Điều kiện thực hiện giải pháp

Phải được sự đồng ý của các thành viên trong ban quản trị công ty

Kết quả của giải pháp mang lại

Hoàn thiện hơn thang bảng lương cho các thành viên trong ban quản trị của công ty.

Lương của các thành viên luôn luôn tăng theo đóng góp của họ đối với cơng ty.

3.2.4. Hồn thiện mức thưởng đối với hình thức thưởng vượt kế hoạch61

Lý do của giải pháp

Do khi công ty cần người lao động vượt kế hoạch với số lượng lớn thì người lao động

sẽ rất khó có thể làm được, bởi vì càng làm thì người lao động càng mệt trong khi đó tiền

thưởng vượt kế hoạch thì cứ đều đều 50.000d/1% hay 100.000đ/1%, vì vậy sẽ khơng

khuyến khích được người lao động vượt kế hoạch cao.

Nội dung của giải pháp

Để khắc phục được nhược điểm đó ta sử dụng hình thức thưởng lũy tiến. tức là với

những mức vượt kế hoạch khác nhau thì ta sẽ có một mức thưởng khác nhau. Giả sử ta đi

xây dựng mức thưởng cho các bộ phận hoàn thành kế hoạch như sau: Nếu hoàn thành kế

hoạch mức thưởng vẫn là 1.000.000đ

% Vượt kế 0 - 10

hoạch

Mức thưởng 50/1%

(1000đ)10 - 2020 - 2525 - 3030 - 3535 - 4075/1%100/1%125/1%150/1%175/1%Với cách trả thưởng như vậy thì người cơng nhân sẽ ln cố gắng hết mình trong công

việc. Tuy nhiên ta cũng không nên để người lao động cố gắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới

sức khỏe và ảnh hưởng tới năng suất của các tháng sau. Vì vậy ta nên hạn chế ở mức 40%

so với kế hoạch giao

Điều kiện thực hiện giải pháp

Qũy tiền thưởng sẽ tăng lên so với sử dụng các hình thức tiền thưởng hiện tại

Phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty

Kết quả của giải pháp mang lại

Nếu áp dụng hình thức tiền thưởng này thì cơng ty sẽ gairm được thời gian làm thêm

giờ, trong khi thời gian làm thêm giờ tiền lương tính gấp 1,5 lần làm trong giờ do vậy

phương pháp này sẽ giúp công ty giảm được đáng kể tiền lương cho người lao động .62

3.2.5. Nâng cao trình độ cho người làm công tác tiền lương tiền thưởngLý do của giải pháp

Công tác đánh giá là một công tác rất quan trọng đối với công tác tiền lương tiền

thưởng cho người lao động. Nếu cơng tác đánh giá khơng chính xác dễ dẫn đến thưởng

không đúng mức đối với người lao động, hoặc người lao động được hưởng mức lương

không đúng với năng lực dễ gây ra tranh cãi giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty

gây ra tâm lý khơng tốt cho người lao động. Trong khi đó thì những người làm công tác

tiền lương tiền thưởng của công ty phần lớn có chun mơn thấp. Bên cạnh đó nhiều chỉ

tiêu xét thưởng chưa được lượng hóa.

Nội dung của giải pháp

Cơng ty cần nâng cao trình độ cho những người làm công tác tiền lương, tiền thưởng

bằng cách thuê các chuyên gia về dạy tại công ty hoặc gửi họ đi học tại các lớp đào tạo

chuyên nghiệp về công tác đánh giá, xét thưởng, công tác thống kê, tính lương một cách

khoa học hơn

Xây dựng hệ thống các yếu tố cho từng chỉ tiêu xét thưởng kể cả các chỉ tiêu khơng

lượng hóa được để làm căn cứ cho người xét thưởng đánh giá

Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp trên công ty cần có thời gian và chi phí cho người lao

động đi học

Bên cạnh đó thì phải có sự cố gắng của người lao động giành thời gian đi học, bố trí

cơng việc để đi học

Qua kinh nghiệm và quan sát các nhà quản lý công ty với những người làm công tác

đánh giá người lao động cần xây dựng hệ thống các yếu tố cho từng chỉ tiêu cụ thể

Kết quả của giải pháp mang lại63

Công tác tiền lương, thưởng sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn, chính xác

hơn làm cho hệ thống tiền lương trở nên hoàn thiện hơn, người lao động tin tưởng hơn

vào ban lãnh đạo công ty và những người làm công tác xét thưởng nhân viên trong cơng

ty.6465KẾT LUẬN

Tiền lương, tiền thưởng có vai trò rất lớn đối với đời sơng và sản suất. Để đạt được hiệu

quả cao trong lao động góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội vấn đề trả lương, trả

thưởng cho người lao động đã không chỉ là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp, mà

còn là vấn đề bức xúc của cả xã hội cần được nhà nước quan tâm giúp đỡ. Tiền lương,

tiền thưởng cần được trả đúng thơng qua các hình thức và chế độ trả lương, trả thưởng để

nó trở thành động lực mạnh mẽ có tác dụng đảm bảo tái sản xuất sức lao động, không

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Qua nghiên cứu thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng và dánh gía tình hình thực

hiện của Cơng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, cho thấy:

Công tác tiền lương, tiền thưởng là một nội dung quan trọng trong sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp.Tiền lương, tiền thưởng tốt sẽ góp phần tăng lợi nhuận, nâng tích lũy từ

đó phát triển quy mơ và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Tăng cường công táctiền

lương, tiền thưởng tức là góp phần đắc lực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp

Qua việc nghiên cứu công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ Kỹ thuật Hàng đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về công tác tiền lương, tiền

thưởng tại các doanh nghiệp, đánh giá được thực trạng công tác quản trị tiền lương, tiền

thưởng tại công ty. Các tiền lương, tiền thưởng được phân loại thành các khoản mục rõ

ràng làm cho công tác lập kế hoạch cũng kiểm soát được thuận lợi, giúp cho việc ra quyết

định của bộ máy cơng ty được chính xác, cung cấp thơng tin cho nhà quản trị. Ngồi ra

cũng đã đề xuất được một số biện pháp tuy nhiên điều đó là chưa đủ để giúp doanh

nghiệp hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương, tiền thưởng của mình

Cơng tác tiền lương, tiền thưởng là việc làm quan trọng để quản lý tính tốn và

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong suốt q trình kinh doanh của

cơng ty. Chính vì vậy xác định được một cơng tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tốt từ66

đó có biện pháp tiết kiệm chi phí ln là mục tiêu của các nhà quản lý.

KIẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu trên, em xin đưa ra một vài kiến nghị:

+ Đối với Nhà nước

- Tổ chức nghiên cứu tổng thể và luận chứng đầy đủ về các mối quan hệ vĩ mô của

tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đó xem xét thể hiện các nội dung hồn thiện nói trên

vào đề án cải cách tiền lương, tiền thưởng Nhà nước trong giai đoạn tới, cụ thể như mối

quan hệ giữa tiền lương - việc làm, mối quan hệ tiền lương, tiền thưởng - thu nhập giữa

các nhóm dân cư, tiền lương - phát triển con người - phát triển kinh tế

- Quy định những nguyên tắc chung nhất về việc xây dựng thang lương, bảng lương

cho các doanh nghiệp vận dụng. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hệ

thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất và tổ

chức lao động, tự lựa chọn quyết định mức lương tối thiểu không thấp hơn mức lương tối

thiểu do Nhà nước quy định, hình thành các phương pháp trả lương và thu nhập gắn với

năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh

- Hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống tiền lương, tiền thưởng, định mức lao

động, đơn giá tiền lương, phương pháp tính năng suất lao động gắn với tiền lương.

- Đổi mới vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động và xã hội theo hướng tăng

cường áp dụng các cơng cụ, các đòn bẩy kinh tế, giảm các biện pháp quản lý hành chính,

trực tiếp, tăng cường vai trò điều tiết lao động và hỗ trợ cho thị trường lao động phát triển

như cung cấp thông tin về thị trường lao động, các hoạt động hỗ trợ về việc làm và đào

tạo nghề, sớm ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách trợ giúp khác

- Tăng cường năng lực cho các cơ quan hoạch định và nghiên cứu chính sách có lien

quan đến lao động và tiên lương. Đồng thời tạo điều kiện pháp lý để các đồn thể, các tổ

chức chính trị xã hội tham gia việc hoạch định và thực hiện các chinh sách về lao động và

tiền lương67

+ Đối với các Bộ, ngành có liên quan

- Thực hiện ngay việc cụ thể hóa và hướng dẫ n các quy định mới của Nhà nước về

chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với khu vực sản xuất, kinh doanh

- Chuyển đổi cơ chế quản lý hành chính áp đặt tiền lương, tiền thưởng trong khu vực

sản xuất kinh doanh hiện nay sang cơ chế quản lý mang tính hướng dẫn là chủ yếu. Đồng

thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm việc thực hiện chính sách

tiền lương, tiền thưởng trong khu vực này đúng với quỹ đạo chung và bảo vệ quyền lợi

của người lao động trong doanh nghiệp

- Đồng bộ, đổi mới các cơ chế quản lý khác trong doanh nghiệp (cơ chế quản lý tài

chính, cơ chế quản lý doanh nghiệp …) cho phù hợp với q trình đổi mới, hồn thiện

chính sách tiền lương, tiền thưởng.

- Tổ chức bộ phận nghiên cứu hoạch định chính sách tiền lương, tiền thưởng, bộ phận

kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tiền lương phù hợp với yêu cầu quản lý mới. Kịp

thời phát hiện xử lý những vướng mắc phát sinh trong vấn đề tiền lương, tiền thưởng

cũng như đề xuất với Nhà nước việc điều chỉnh bổ sung, sửa đổi khi phát sinh bất hợp lý.

+ Đối với các Doanh nghiệp

- Trên cơ sở quyền chủ động về tiền lương, tiền thưởng trong cơ chế, chính sách mới,

tổ chức bộ phận nghiên cứu quản lý cho phù hợp nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy tiền

lương trong việc khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động quỹ lương kế

hoạch cũng như việc xác định đơn giá tiền lương trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tốc độ

tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân, lợi nhuận

bình quân đầu người không thấp hơn năm trước liền kề. Coi đây là trách nhiệm quản lý tự

than của doanh nghiệp, khơng phải là sự áp đặt hành chính của Nhà nước như trước.

- Tổ chức cơng tác hạch tốn, kế tốn, phân tích hiệu quả doanh nghiệp trên cơ sở đó68

thực hiện quyết định mức lương tối thiểu và quy định các mức tiền lương, tiền thưởng

đồng thời đảm bảo vai trò của tổ chức cơng đồn trong vấn đề này theo quy định của

pháp luậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương, tiền thưởng tại công ty Hàng Hải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×