Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

56

Công tác tổ chức nơi làm việc rất cần thiết có tác động đến q trình lao động và chất

lượng lao động quản lý. Điều kiện làm việc phải đầy đủ thuận lợi, bầu khơng khí thoaỉ

mái đồn kết. Đồng thời phải có chế độ thưởng phạt cơng minh cho cán bộ cá nhân và tập

thể người lao động

Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới (2018 – 2020)

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ

động đối phó với những biến động thị trường, cơng ty đã xác định mục tiêu và định

hướng phát triển trong thời gian tới như sau:

Mục tiêu phát triển của công ty là phấn đấu hòan thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh và nâng

cấp mọi hoạt động , tăng thu nhập bình quân đầu người và cải thiện đời sống cho người

lao động

Định hướng phát triển:

- Phát triển công ty theo hướng hiện đại hóa, khoa học và cơng nghệ tiên tiến

- Đẩy manh xuất khẩu, coi trọng thị trường nội địa. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

những sản xuất phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân

- Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc có trong cơng ty để tăng năng suất lao động

- Chủ động tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm, chủ động đối

phó với các biến động của thị trường có thể xảy ra.

Phương pháp hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương, tiền thưởng:

Sử dụng phương pháp hoàn thiện cơng tác trả lương là phương pháp hồn thiện từng

phần và phương pháp hoàn thiện toàn bộ

Phương pháp hoàn thiện từng phần là chỉ hoàn thiện một phần nhỏ trong cơng tác trả

lương. Phương pháp này có tuy tốn kém ít nhưng mất nhiều thời gian và có thể xảy ra sai

sót lớn khi sửa chữa khâu này tốt thì khâu khác sẽ xảy ra sự cố, mang tính chất dây57

chuyền vì khi thay đổi một phần nhỏ thì khó có thể kiểm sốt được những khâu còn lại.

Nhưng phần lớn các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ muốn thực hiện cách này vì các doanh

nghiệp muốn tiết kiệm được nhiều chi phí khi thay đổi, hồn thiện

Phương pháp hồn thiện tồn bộ là hồn thiện ngun cơng tác trả lương gốc bằng một

phương pháp khác tốt hơn. Cách thức này tốn nhiều tiền bạc và thơi gian nên ít được sử

dụng. Chỉ có các doanh nghiệp lớn mới dùng phương pháp này vì ít xảy ra sự cố hơn, vì

đã có tính tốn trước trong bản kế hoạch. Nhưng bù lại thì tốn thời gian và quy mơ sửa

đổi lớn, ít nhiều gì cũng làm thay đổi doanh nghiệp về nhiều phương diện.

3.2 Đề xuất một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương, tiền

thưởng tại cơng ty Hàng Hải

3.2.1 Hồn thiện cơng tác định mức lao độngLý do của giải pháp

Định mức lao động là một hoạt động có ý nghĩa quyết định trong việc xác định đơn

giá tiền lương mà người lao động nhận được. Ở công ty Hàng Hải hoạt động định mức

lao động chưa được tiến hành một cách khoa học, thường xun, trình độ của cán bộ định

mức còn thấp. Công ty mới chỉ áp dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm để tiến hành

định mức lao động, do đó việc hồn thiện cơng tác định mức là điều rất cần thiết để cơng

ty có một chính sách tiền lương hợp lý

Để có một định mức hợp lý, cơng ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Phát triển đội ngũ làm công tác định mức: việc xây dựng định mức nó phụ thuộc phần

lớn vào người thực hiện. Trong khi đó thì tại cơng ty những người thực hiện công việc

này chủ yếu là những người chưa được qua đào tạo về công tác định mức do đó cơng ty

nên đưa những người này đi đào tạo một cách cơ bản về công tác định mức

- Hồn thiện cơng tác xây dựng mức lao động:

Trước tiên cơng ty khơng nên tính ĐMLĐ ca = ĐMLĐ giờ*8 mà công ty nên sử dụng58

biện pháp quan sát bấm giờ để tính đến thời gian khơng tạo ra sản phẩm như: thời gian

chuẩn kết, thời gian nghỉ vì nhu cầu …

Tca = Tgc + Tck + Tnc + Tpv

Trong đó:

Tca: thời gian làm việc một ca

Tgc: thời gian gia công

Tnc: thời gian nghỉ theo nhu cầu

Tpv: thời gian phục vụ

Công ty làm việc 1 ca là 8 giờ, sử dụng phương pháp quan sát bấm giờ thấy Tck là 5

phút, Tnc là 7 phút, Tpv là 3 phút thì khi đó thời gian gia cơng của nguwofi lao động = 8h

– 5p – 7p – 3p = 7h45p = 7,75h

Gỉa sử ta tính được định mức một giờ là X sp thì ĐMLĐ một ca là 7,75*X sp

sau khi tính được thời gian lao động thực tế chính xác thì cơng ty xây dựng định mức sẽ

chính xác hơn và đơn giá sản phẩm cũng sẽ chính xác hơn

Điều kiện để thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp này đòi hỏi cơng ty phải có nguồn lực về tài chính bởi

phương pháp này rất tốn kém và cơng ty phải có them thời gian bở để có thể thực hiện

được phướng pháp này sẽ phải mất không ít thời gian

Kết quả của giải pháp mang lại

Với việc hồn thiện được cơng tác định mức lao động cơng ty sẽ đưa ra một đơn giá

hợp lý từ đó tiền lương của người lao động sẽ chính xác, hợp lý hơn và nó sẽ tạo ra động

lực cho người lao động tăng năng suất lao động

3.2.2. Hồn thiện hình thức trả lương cho nhân viên phục vụ59

Lý do của giải pháp

Do hình thức trả lương cho nhân viên phục vụ theo hình thức lương thời gian nên nó

chưa gắn được kết quả của họ với kết quả của bộ phận trực tiếp sản xuất. Chính vì vậy

cơng ty vẫn xảy ra tình trạng cơng nhân sản xuất phải chờ đợi nhân viên phục vụ hay làm

thay công việc của nhân viên phục vụ như: lấy hàng từ nơi sản xuất khác về làm khi nhân

viên phục vụ chưa kịp đưa, hay phải chờ đợi lâu khi máy hỏng…

Nội dung của giải pháp

Để hạn chế tình trạng trên cơng ty nên trả lương sản phẩm gián tiếp theo công thức sau:

TLi = MLTT * HSi * NCi * Hđm/26

Trong đó :

TLi: tiền lương của công nhân i

HSi: hệ số cấp bậc của công nhân i

NCi: ngày công làm việc thực tế của công nhân i

Hđm: hệ số vượt định mức của bộ phận sản xuất chính được phục vụ

Ví dụ ta tính lương của chị Đàm Thị Thoa là nhân viên phục vụ trong bộ phận sản

xuất của công ty. Trong tháng bộ phận này đạt 115% kế hoạch sản xuất công ty giao cho,

Hệ số của chị Thoa là 1,72, chị đi làm 26 ngà trong tháng, vậy tiền lương của chị

= 450,000*1,72*26/26*1,15=890,000đ

Với hình thức trả lương này cơng ty sẽ vừa căn cứ vào thời gian đi làm vừa căn cứ vào

kết quả của họ với bộ phận sản xuất trực tiếp vì vậy người lao động sẽ làm tốt để những

người công nhân vượt kế hoạch cao hơn. Còn nếu chi trả cơng theo hình thức lương thời

gian như hiên tại thì những người làm cơng tác phục vụ họ sẽ không cố gắng, không tư

giác làm việc60

Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp này công ty cần phải căn cứ vào kết quả của hoạt động

sản xuất của nhiều năm để đưa ra một Hđm cho hợp lý để vừa hạn chế được chi phí vừa

khuyến khích được nhân viên phục vụ tích cực làm việc

Kết quả của giải pháp mang lại

Cơng nhân sản xuất chính sẽ khơng phải chờ nhân viên phục vụ, quá trình sản xuất sẽ

được diễn ra liên tục, làm tăng năng suất lao động

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thang bảng lươngLý do của giải pháp

Do trong thang bảng lương của thành viên chuyên trách hội đồng quản trị và ban giám

đốc của cơng ty có ít bậc lương dẫn tới nhiều người đã không thể tăng lương vì đã hết

bậc lương do đó khơng thể khuyến khích được cán bộ và ban giám đốc trong công việc

Nội dung của giải pháp

Ta xây dựng một hệ số cho những người đã hết bậc lương, các thành viên mỗi tháng sẽ

được hưởng thêm một hệ số so với mức lương theo thang bảng lương. Khi hết bậc lương

thì lương của các cán bộ này sẽ được cộng thêm 1% lương theo bậc lương mà người đó

đang hưởng và cứ 6 tháng đánh giá lại một lần nếu có nỗ lực trong cơng việc thì được

thêm 1%

Điều kiện thực hiện giải pháp

Phải được sự đồng ý của các thành viên trong ban quản trị công ty

Kết quả của giải pháp mang lại

Hoàn thiện hơn thang bảng lương cho các thành viên trong ban quản trị của công ty.

Lương của các thành viên ln ln tăng theo đóng góp của họ đối với cơng ty.

3.2.4. Hồn thiện mức thưởng đối với hình thức thưởng vượt kế hoạch61

Lý do của giải pháp

Do khi công ty cần người lao động vượt kế hoạch với số lượng lớn thì người lao động

sẽ rất khó có thể làm được, bởi vì càng làm thì người lao động càng mệt trong khi đó tiền

thưởng vượt kế hoạch thì cứ đều đều 50.000d/1% hay 100.000đ/1%, vì vậy sẽ khơng

khuyến khích được người lao động vượt kế hoạch cao.

Nội dung của giải pháp

Để khắc phục được nhược điểm đó ta sử dụng hình thức thưởng lũy tiến. tức là với

những mức vượt kế hoạch khác nhau thì ta sẽ có một mức thưởng khác nhau. Giả sử ta đi

xây dựng mức thưởng cho các bộ phận hoàn thành kế hoạch như sau: Nếu hoàn thành kế

hoạch mức thưởng vẫn là 1.000.000đ

% Vượt kế 0 - 10

hoạch

Mức thưởng 50/1%

(1000đ)10 - 2020 - 2525 - 3030 - 3535 - 4075/1%100/1%125/1%150/1%175/1%Với cách trả thưởng như vậy thì người cơng nhân sẽ ln cố gắng hết mình trong cơng

việc. Tuy nhiên ta cũng không nên để người lao động cố gắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới

sức khỏe và ảnh hưởng tới năng suất của các tháng sau. Vì vậy ta nên hạn chế ở mức 40%

so với kế hoạch giao

Điều kiện thực hiện giải pháp

Qũy tiền thưởng sẽ tăng lên so với sử dụng các hình thức tiền thưởng hiện tại

Phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo cơng ty

Kết quả của giải pháp mang lại

Nếu áp dụng hình thức tiền thưởng này thì cơng ty sẽ gairm được thời gian làm thêm

giờ, trong khi thời gian làm thêm giờ tiền lương tính gấp 1,5 lần làm trong giờ do vậy

phương pháp này sẽ giúp công ty giảm được đáng kể tiền lương cho người lao động .62

3.2.5. Nâng cao trình độ cho người làm cơng tác tiền lương tiền thưởngLý do của giải pháp

Công tác đánh giá là một công tác rất quan trọng đối với công tác tiền lương tiền

thưởng cho người lao động. Nếu công tác đánh giá khơng chính xác dễ dẫn đến thưởng

khơng đúng mức đối với người lao động, hoặc người lao động được hưởng mức lương

không đúng với năng lực dễ gây ra tranh cãi giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty

gây ra tâm lý không tốt cho người lao động. Trong khi đó thì những người làm cơng tác

tiền lương tiền thưởng của cơng ty phần lớn có chun mơn thấp. Bên cạnh đó nhiều chỉ

tiêu xét thưởng chưa được lượng hóa.

Nội dung của giải pháp

Cơng ty cần nâng cao trình độ cho những người làm cơng tác tiền lương, tiền thưởng

bằng cách thuê các chuyên gia về dạy tại công ty hoặc gửi họ đi học tại các lớp đào tạo

chuyên nghiệp về công tác đánh giá, xét thưởng, cơng tác thống kê, tính lương một cách

khoa học hơn

Xây dựng hệ thống các yếu tố cho từng chỉ tiêu xét thưởng kể cả các chỉ tiêu khơng

lượng hóa được để làm căn cứ cho người xét thưởng đánh giá

Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện được giải pháp trên cơng ty cần có thời gian và chi phí cho người lao

động đi học

Bên cạnh đó thì phải có sự cố gắng của người lao động giành thời gian đi học, bố trí

cơng việc để đi học

Qua kinh nghiệm và quan sát các nhà quản lý công ty với những người làm công tác

đánh giá người lao động cần xây dựng hệ thống các yếu tố cho từng chỉ tiêu cụ thể

Kết quả của giải pháp mang lại63

Công tác tiền lương, thưởng sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn, chính xác

hơn làm cho hệ thống tiền lương trở nên hoàn thiện hơn, người lao động tin tưởng hơn

vào ban lãnh đạo công ty và những người làm công tác xét thưởng nhân viên trong công

ty.6465KẾT LUẬN

Tiền lương, tiền thưởng có vai trò rất lớn đối với đời sông và sản suất. Để đạt được hiệu

quả cao trong lao động góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội vấn đề trả lương, trả

thưởng cho người lao động đã không chỉ là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp, mà

còn là vấn đề bức xúc của cả xã hội cần được nhà nước quan tâm giúp đỡ. Tiền lương,

tiền thưởng cần được trả đúng thông qua các hình thức và chế độ trả lương, trả thưởng để

nó trở thành động lực mạnh mẽ có tác dụng đảm bảo tái sản xuất sức lao động, không

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Qua nghiên cứu thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng và dánh gía tình hình thực

hiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, cho thấy:

Công tác tiền lương, tiền thưởng là một nội dung quan trọng trong sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp.Tiền lương, tiền thưởng tốt sẽ góp phần tăng lợi nhuận, nâng tích lũy từ

đó phát triển quy mơ và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Tăng cường cơng táctiền

lương, tiền thưởng tức là góp phần đắc lực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp

Qua việc nghiên cứu công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ Kỹ thuật Hàng đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về công tác tiền lương, tiền

thưởng tại các doanh nghiệp, đánh giá được thực trạng công tác quản trị tiền lương, tiền

thưởng tại công ty. Các tiền lương, tiền thưởng được phân loại thành các khoản mục rõ

ràng làm cho công tác lập kế hoạch cũng kiểm soát được thuận lợi, giúp cho việc ra quyết

định của bộ máy công ty được chính xác, cung cấp thơng tin cho nhà quản trị. Ngoài ra

cũng đã đề xuất được một số biện pháp tuy nhiên điều đó là chưa đủ để giúp doanh

nghiệp hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương, tiền thưởng của mình

Cơng tác tiền lương, tiền thưởng là việc làm quan trọng để quản lý tính tốn và

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong suốt q trình kinh doanh của

cơng ty. Chính vì vậy xác định được một công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tốt từ66

đó có biện pháp tiết kiệm chi phí luôn là mục tiêu của các nhà quản lý.

KIẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu trên, em xin đưa ra một vài kiến nghị:

+ Đối với Nhà nước

- Tổ chức nghiên cứu tổng thể và luận chứng đầy đủ về các mối quan hệ vĩ mô của

tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đó xem xét thể hiện các nội dung hồn thiện nói trên

vào đề án cải cách tiền lương, tiền thưởng Nhà nước trong giai đoạn tới, cụ thể như mối

quan hệ giữa tiền lương - việc làm, mối quan hệ tiền lương, tiền thưởng - thu nhập giữa

các nhóm dân cư, tiền lương - phát triển con người - phát triển kinh tế

- Quy định những nguyên tắc chung nhất về việc xây dựng thang lương, bảng lương

cho các doanh nghiệp vận dụng. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hệ

thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất và tổ

chức lao động, tự lựa chọn quyết định mức lương tối thiểu không thấp hơn mức lương tối

thiểu do Nhà nước quy định, hình thành các phương pháp trả lương và thu nhập gắn với

năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh

- Hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống tiền lương, tiền thưởng, định mức lao

động, đơn giá tiền lương, phương pháp tính năng suất lao động gắn với tiền lương.

- Đổi mới vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động và xã hội theo hướng tăng

cường áp dụng các công cụ, các đòn bẩy kinh tế, giảm các biện pháp quản lý hành chính,

trực tiếp, tăng cường vai trò điều tiết lao động và hỗ trợ cho thị trường lao động phát triển

như cung cấp thông tin về thị trường lao động, các hoạt động hỗ trợ về việc làm và đào

tạo nghề, sớm ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách trợ giúp khác

- Tăng cường năng lực cho các cơ quan hoạch định và nghiên cứu chính sách có lien

quan đến lao động và tiên lương. Đồng thời tạo điều kiện pháp lý để các đồn thể, các tổ

chức chính trị xã hội tham gia việc hoạch định và thực hiện các chinh sách về lao động và

tiền lươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×