Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạp chí Ngân Hàng hợp tác “ Bàn cách tăng cho vay nông nghiệp nông thôn”

Tạp chí Ngân Hàng hợp tác “ Bàn cách tăng cho vay nông nghiệp nông thôn”

Tải bản đầy đủ - 0trang

thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến

năm 2030, Hà Nội.

12.UBND huyện Ứng Hòa (2016), Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tếxã hội năm 2016 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2017.

Trang web điện tử

13. http:// info. agribank.com.vn

14. https://vi. Wikipedia. Org/ wiki/ Ứng _ Hồ

15 https://unghoa.hanoi.gov.vn/kinh-te/-/news/.../1/404018.html;...PHỤ LỤC

NGÂN H NG NƠNG NGHIỆP V PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HÒA

PHIẾU KHẢO SÁT

(Ý kiến khách hàng về nhu cầu tín dụng dành cho đối tượng khách hàng là hộ

sản xuất và cá nhân phục vụ phát triển nông nghiệp nơng thơn)

Kính gửi: Q khách hàng

Agribank Ứng Hòa chân thành cám ơn sự tin tƣởng và gắn bó của Quý

khách hàng trong suốt thời gian qua. Để có thể cải tiến và đáp ứng nhu cầu tín

dụng dành cho đối tƣợng khách hàng vay phát triển nông nghiệp nông thôn và

cá nhân của Agribank, chúng tôi rất mong Quý khách dành chút thời gian để

trả lời các câu hỏi khảo sát dƣới đây:

Các thông tin Quý khách cung cấp sẽ đƣợc giữ bí mật tuyệt đối.

I. THƠNG TIN CHUNG

Tên chủ hộ: ………………………………….Ngày phỏng vấn: …………..Địa chỉ:………….………………….…...........

Nghề nghiệp:………………………………...

Giới tính: Nam NữQ1. Anh (chị) vui lòng cho biết tuổi của chủ hộ? ...........................................

Q2. Anh (chị) vui lòng cho biết tính chất hộ gia đình của anh (chị) là?

1. Sản xuất nơng nghiệp2. Kinh doanh thƣơng mại3.  KhácQ3. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có bao nhiêu thành viên?

.............................................................................................................................

Q4. Anh (chị) vui lòng cho biết số lao động tại gia đình anh (chị) là bao nhiêu?

.............................................................................................................................

Q5. Anh (chị) vui lòng cho biết, thu nhập trung bình mỗi tháng của gia

đình anh (chị) là bao nhiêu? .............................................................................6. Anh (chị) vui lòng cho biết, chi tiêu trung bình mỗi tháng của gia dình

anh (chị) là bao nhiêu? ......................................................................................

Q7. Anh (chị) vui lòng cho biết, mỗi tháng gia đình anh (chị) tiết kiêm

đƣợc bao nhiêu?.................................................................................................

II. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1. Về thực trạng vay vốn (lần vay gần nhất)

Q8. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có từng tham gia hoạt

động vay vốn tín dụng tại ngân hàng khơng?

1.  CóQ92.  KhơngQ13Q9. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) đã tham gia vay vốn tại

ngân hàng nào?

1.  Tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa

2.  Khác NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa

Q10. Anh (chị) vui lòng cho biết mục đích vay vốn của gia đình anh chị là?

1. Tiêu dùng (vay sinh hoạt, mua nhà, đất để ở,..)

2. SXCN, SXKinh doanh

3. Đầu tƣ XD phát triển nông thôn

4. Khác (du học, khám chữa bệnh,…)

Q11. Anh (chị) vui lòng cho biết số tiền mà gia đình anh (chị) đã vay?

.............................................................................................................................

Q12. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) đã vay trong bao lâu?

1. < =12 tháng2. > 12 – 60 tháng3. > 60 thángPhần 2. Về nhu cầu vay vốn sắp tới

Q13. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có nhu cầu vay vốn tín

dụng tại ngân hàng trong thời gian tới hay khơng?

1. 2.  Khơng14. Anh (chị) vui lòng cho biết GĐ anh (chị) muốn vay vốn tại NH nào?1.  Tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa

2.  Khác NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa

Q15. Anh (chị) vui lòng cho biết mục đích vay vốn tín dụng của gia đình

trong thời gian tới là?

1. Tiêu dùng (vay sinh hoạt, mua nhà, đất để ở,..)

2. SXCN, SX Kinh doanh

3. Đầu tƣ XD phát triển nông thôn

4. Khác (du học, du lịch,…)

Q16. Anh (chị) vui lòng cho biết số tiền mà gia đình anh (chị) muốn vay?

.............................................................................................................................

Q17. Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) muốn vay trong thời

gian bao lâu?

1. < =12 tháng2. > 12 – 60 tháng3. > 60 thángQ18. Theo anh (chị) những nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả nhu cầu

vay vốn của gia đình anh (chị) tại ngân hàng? ( xếp hạng theo 5 mức độ)

1. Rất không ảnh hƣởng 2.Khơng ảnh hƣởng 3. Trung bình 4. Ảnh hƣởng

5. Rất ảnh hƣởng

Nhân tố

1. Lãi suất tiền vay

2. Thủ tục vay vốn

3. Phong cách phục vụ của giao dịch viên

4. Tài sản đảm bảo

5. Mạng lƣới giao dịch

6. Uy tín của ngân hàng

7. Qui mô ngân hàng

8. Các sản phẩm kinh doanh của ngân hàng

9. Chính sách tín dụng của ngân hàng

10. Loại hình ngân hàng12345Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý khách hàng.

NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HÒATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạp chí Ngân Hàng hợp tác “ Bàn cách tăng cho vay nông nghiệp nông thôn”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×