Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trên toàn huyện Ứng Hoà có 28 xã và 1 thị trấn vì vậy để mang tính đại diện cho vùng, sau khi khảo sát sơ bộ và tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý cấp huyện, ý kiến của người dân và một số chuyên gia luận văn đã chọn 1500 khách hàng ngẫu nhiên được...

- Trên toàn huyện Ứng Hoà có 28 xã và 1 thị trấn vì vậy để mang tính đại diện cho vùng, sau khi khảo sát sơ bộ và tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý cấp huyện, ý kiến của người dân và một số chuyên gia luận văn đã chọn 1500 khách hàng ngẫu nhiên được...

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Bảng 2.5: Cơ cấu chi phí sản xuất của các hộ gia đình

Đơn vị: triệu đồng

Chi phí sản xuấtSố hộTỷ trọng(%)<501008,3350-10039032,5100 -15014011,67150 -20019015,83>20038031,67Tổng1200100,00(Nguồn: Điều tra các hộ gia đình trên địa bàn)

Số liệu trên cho thấy quy mô về nhu cầu vốn của các hộ đã tăng, số hộ có nhu

cầu vốn, dƣ nợ trên 100 triệu tăng lên.

- Về phương pháp chọn mẫu: Tiến hành điều tra số liệu bằng phƣơng

pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thông qua điều tra trực tiếp các hộ đã chọn.

2.3.1.1. Quy trình chọn mẫu, xây dựng bảng hỏi và điều tra

Tiến hành điều tra số liệu bằng phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên

thông qua điều tra trực tiếp các hộ đã chọn. Trong quá trình điều tra tác giả

thực hiện điều tra hộ nơng dân bằng bảng hỏi. Cán bộ xã, thôn, bản, huyện

phỏng vấn trực tiếp. Việc thu thập số liệu đƣợc tiến hành qua các bƣớc sau:

Bước 1: Chọn mẫu điều tra:

Thực trạng các hộ nơng dân có vay vốn ngân hàng NHNo & PTNT

huyện Ứng Hồ thơng qua điều tra sơ bộ về đánh giá về các tiêu chí: Số tiền

vay, mục đích vay vốn,

Bước 2: Xây dựng phiếu điều tra dựa trên cơ sở các nội dung nghiên

cứu nhằm đạt đƣợc các mục tiêu của đề tài. Phiếu điều tra gồm 2 phần chính:

- Phần thứ nhất, những thơng tin cơ bản về hộ đƣợc phỏng vấn nhƣ:38tên, tuổi, địa chỉ, trình độ văn hố, tình hình lao động, nhân khẩu của hộ.

- Phần thứ hai của bảng câu hỏi nhằm thu thập thông tin về các chỉ tiêu

nghiên cứu của đề tài: Hiện trạng mục đích sử dụng vốn vào sản xuất; Chi phí

sản xuất; Các chỉ tiêu về kinh tế; và một số nội dung khác; Hình thức tổ chức

sản xuất; Liên kết sản xuất; Kênh tiêu thụ sản phẩm.; Đào tạo tập huấn;

Nguồn vốn đầu tƣ...

Bước 3: Thực hiện phỏng vấn điều tra:

- Tiến hành phỏng vấn điều tra bằng cách phát phiếu câu hỏi cho 1500

hộ vay vốn.

Bước 4: Tổng hợp, phân tích số liệu trên cơ sở thống kê.

2.3.2 Phƣơng pháp thu thông tin, số liệu:

- Thu thập thông tin sơ cấp;

+ Phƣơng pháp thu thập ý kiến của các chuyên gia ngƣời lãnh đạo và

đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia cho vay vốn.

+ Phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp, phát phiếu điều tra cho các đối

tƣợng sản xuất nông nghiệp, đối tƣợng vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp

đƣợc chọn trên địa bàn toàn huyện.

+ Sử dụng phƣơng pháp kế thừa để thu thập các tài liệu sẵn có trong

sách báo, của NHNo & PTNT Ứng Hoà, trong số liệu báo cáo thống kê của

UBND huyện, xã, phòng thống kê, phòng nông nghiệp và phát triển nông

thôn...của huyện, chi cục thống kê, tổng cục thống kê. Cụ thể các tài liệu:

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực nghiên cứu.

- Các số liệu thống kê có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài

(đất đai, lao động, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội địa phƣơng…)

- Các kết quả của các cơng trình nghiên cứu có liên quan đã đƣợc cơng

bố; Các Báo cáo, các Quyết định, Nghị định…39Ngồi ra,thu thập các thơng tin liên quan tới vấn đề nghiên cứu từ mạng

Internet, các đề tài nghiên cứu ở thƣ viện Trƣờng, thông tin từ Trung tâm học

liệu và các nguồn khác có liên quan nhƣ sách, báo, tạp chí…

- Thu thập thơng tin thứ cấp:

Sử dụng bảng cân đối, báo cáo tài chính của các năm từ 2014 đến 2016

có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu của NHNo & PTNT Ứng Hòa để tính

tốn các chỉ tiêu định lƣợng, định tính cho hiệu quả tín dụng cho vay sản xuất

nơng nghiệp tại NHNo & PTNT huyện Ứng Hòa.

Các số liệu thống kê có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thuộc UBND

huyện Ứng Hòa, các kết quả của các cơng trình nghiên cứu có liên quan, các

báo cáo, quyết định, nghị định.... để tính tốn hiệu quả nguồn vốn vay mang

lại cho nền kinh tế của huyện.

2.3.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

* Phương pháp xử lý số liệu

+ Xử lý số liệu đã công bố: Dựa vào các số liệu đã đƣợc công bố, nghiên cứu

tổng hợp, đối chiếu để chọn ra những thông tin phù hợp với hƣớng nghiên cứu của

đề tài.

+ Xử lý số liệu điều tra: Toàn bộ số liệu điều tra đƣợc nhập và xử lý bằng

máy tính theo chƣơng trình Microsoft Excel.

* Phương pháp phân tích số liệu

a. Phương pháp thống kê kinh tế:

- Phương pháp thống kê mô tả: Phƣơng pháp thống kê mô tả nghiên cứu sự

biến đổi số lƣợng có mối quan hệ mặt chất ở thời gian và địa điểm cụ thể. Phƣơng

pháp này sử dụng các chỉ tiêu nhƣ số tƣơng đối, số tuyệt đối, số bình quân và dãy số

biến động theo thời gian để mô tả tình hình tài chính của NHNo & PTNT huyện

Ứng Hoà và nền kinh tế - xã hội của huyện, các xã khảo sát, tình hình sản xuất kinh

doanh của c ác hộ nông dân đƣợc vay vốn ngân hàng, thu nhập từ nguồn vốn cho

vay của ngân hàng, số lƣợng lao động đƣợc giải quyết việc làm, quy mô sản xuất…40* Phương pháp thống kê so sánh: Dùng phƣơng pháp này để so sánh kết

quả thực hiện cho vay sản xuất nơng nghiệp nơng thơn của NHNo huyện Ứng

Hồ giữa các năm để xem xét đánh giá đƣợc thể hiện qua phần trăm thực hiện. Trên

cơ sở các chỉ tiêu đã đƣợc tính tốn nhằm rút ra những ƣu điểm, những hạn chế của

các đối tƣợng, làm cơ sở cho việc đề ra những giải pháp triển phù hợp với các mơ

hình sản xuất của hộ.

b. Phương pháp phân tích kinh tế: Phƣơng pháp phân tích kinh tế đƣợc sử

dụng để tính tốn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay sản

xuất nơng nghi ệp của NHNo & PTNT Ứng Hồ, phân tích các xu thế, các nhân tố

ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh tế của NHNO Ứng Hoà và hiệu quả kinh tế xã hội của

địa bàn nghiên cứu.

c. Phương pháp chuyên gia: Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả sẽ

tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các cán bộ chuyên môn, những ngƣời am hiểu

sâu về vấn đề nghiên cứu nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung nghiên cứu.41CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay và hiệu quả của hoạt động tín

dụng cho sản xuất nông nghiệp của NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà.

3.1.1 Thực trạng hoạt động huy động vốn, cho vay, cung cấp dịch vụ tại

NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà.

3.1.1.1 Hoạt động huy động nguồn vốn

Vốn là nhân tố hết sức quan trọng đối với hoạt động của bất cứ ngân

hàng nào, nó chính là nền tảng cho mọi hoạt động khác của ngân hàng, đây

chính là nơi tạo nguồn để ngân hàng kinh doanh. Cũng nhƣ các ngân hàng

khác, công tác huy động vốn luôn đƣợc NHNo&PTNT huyện Ứng Hòa coi

trọng và là mục tiêu hàng đầu để phát triển kinh doanh.

Thị trƣờng tiền tệ trong những năm qua có nhiều biến động, gây khó

khăn rất nhiều cho ngân hàng trong công tác huy động vốn. Chi nhánh đã có

chiến lƣợc huy động vốn kịp thời với những biến động của thị trƣờng, thực

hiện điều chỉnh lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định nguồn vốn,

thu hút nhiều đối tƣợng khách hàng. Triển khai đầy đủ và có hiệu quả các sản

phẩm huy động vốn của NHNo&PTNT Hà Tây, NHNo Việt Nam. Tích cực

thu hút nguồn vốn từ dân cƣ, tiền đền bù giải phóng mặt bằng ở các khu giãn

dân, khu dân cƣ đầu tƣ trọng điểm; thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình hành

động hàng năm của Chi nhánh NHNo&PTNT Ứng Hòa; phối kết hợp chặt

chẽ với Kho bạc các cấp từ đó nâng dần tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn làm

tăng năng lực tài chính của từng đơn vị cũng nhƣ tồn chi nhánh.

* Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn

Tính đến 31/12/2016 cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn huy động qua các

năm thể hiện dƣới bảng sau:42Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn vốn phân theo thời hạn huy động

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêuNăm

2014Năm

2015Năm

2016Tốc độ tăng

trƣởng 2016/

2014(%)

-26,86TG không kỳ hạn 141.740 144.823 103.658

Tỷ trọng (%)

19

16

10

TG kỳ hạn < 12T 423.166 586.673 722.343

70,69

Tỷ trọng (%)

56

67

67

TG kỳ hạn > 12T 184.593 150.305 245.829

33,01

Tỷ trọng (%)

25

17

23

Tổng cộng

749.499 881.801 1.071.830

(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2014– 2016 NHNo & PTNT Chi

nhánh Ứng Hòa)

Qua số liệu 3 năm 2014, 2015 và 2016 tổng nguồn vốn huy động tại

NHNo&PTNT huyện Ứng Hòa ln đƣợc duy trì, tăng trƣởng cao. Năm

2014, chi nhánh đã rất nổ lực đƣa ra nhiều hình thức huy động hấp dẫn khách

hàng với lãi suất cao, đảm bảo yếu tố cạnh tranh nên kết quả cuối năm 2014,

nguồn vốn huy động của chi nhánh là 749.499 triệu đồng. Năm 2015 cũng là

năm khó khăn, nợ xấu của các Ngân hàng trong toàn hệ thống tăng, thị trƣờng

tài chính trầm lắng. Nguồn vốn huy động đạt 881.801 tỷ đồng, tăng 132.302

triệu đồng so với năm 2014, tốc độ tăng 17,6% so với năm 2014. Bƣớc sang

năm 2016 cùng với kinh tế thế giới phục hồi và tăng trƣởng khá so với năm

trƣớc, nền kinh tế trong nƣớc tăng trƣởng khá, kết hợp với việc thực thi, áp

dụng nhiều biện pháp để khơi tăng nguồn vốn. Điểu chỉnh nhạy bén, linh hoạt

theo kịp với tín hiệu thị trƣờng từng thời điểm để xác định áp dụng mức lãi

suất phù hợp bảo đảm cạnh tranh trên cơ sở vừa giữ đƣợc số dƣ tiền gửi, thu

hút đƣợc khách hàng mới, vừa đảm bảo hiệu quả tài chính; kết quả nguồn vốn

tăng trƣởng cao ở mức 21,6% so với năm 2015, tức tăng đƣợc 190.029 triệu

đồng đạt 1.071.830 triệu đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trên toàn huyện Ứng Hoà có 28 xã và 1 thị trấn vì vậy để mang tính đại diện cho vùng, sau khi khảo sát sơ bộ và tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý cấp huyện, ý kiến của người dân và một số chuyên gia luận văn đã chọn 1500 khách hàng ngẫu nhiên được...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×