Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và khuyến nghị

Kết luận và khuyến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với những người không đồng ý bỏ kỳ thi ĐH vì họ cho rằng mụctiêu của hai kỳ thi là khác nhau và nếu gộp hai kỳ thi làm một thì số

lượng đỗ TN là thấp và gia đình, XH sẽ khơng chấp nhận…Có sự khác biệt về quan điểm giữa những nhóm PHHS về vấn đề có nên

bỏ kỳ thi ĐH hay khơng hiện nay.3.2.Khuyến nghị: Bộ GD&ĐT nên có chính sách giáo dục đổi mới phù hợp với tình hình giáo dục

và xã hội hiện nay.Cảm ơn cô và các bạn đã lắng

nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và khuyến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×