Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Một slide với phần trình bày trắng

Hình 2.1: Một slide với phần trình bày trắng

Tải bản đầy đủ - 0trang

tượng Word. Chọn đoạn văn bản muốn nhập vào slide. Nhấn nút copy trên thanh

công cụ hoặc mở Edit chọn copy, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để copy đoạn

văn bản và đưa vào bộ nhớ máy.

Chuyển sang Power Point (Alt + Tab). chọn slide muốn nhập đoạn văn bản

nhấn nút Paste hoặc mở Edit chọn paste, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. Ta

cũng có thể chuyển trực tiếp một file Word có dạng đề cương sang Powerpoint

bằng cách: mở văn bản word, chọn các đề mục, nhấn nút Style trên thanh công

cụ, chọn style cho các đề mục. Mở menu File chọn Sen to, chọn Microsoft

Power Point.

Khi đã nhập văn bản vào các dương bản trong Powerpoint, ta còn có thể

tiến hành các thao tác như:

* Thêm slide mới

Trong màn hình Outline chọn vị trí muốn chèn slide mới. Từ menu Insert

chọn New Slide hoặc nhấn nút New Slide trên thanh công cụ hay nhấn tổ hợp

phím Ctrl + M. Muốn tạo một slide mới có cùng mẫu với một slide có sẵn ta có

thể tạo nhanh bằng cách nhân đơi slide có sẵn: chọn slide muốn nhân đôi, mở

Edit chọn Duplicate hoặc nhấn Ctrl + M.

2.3.3. Chèn các đối tượng đồ hoạ, âm thanh, bảng biểu, đồ thị vào các slide

2.3.3.1. Chèn một sơ đồ tổ chức (Organization)

Chúng ta có thể dùng cơng cụ AutoShapes trên thanh công cụ vẽ

(Drawing). Tuy nhiên Organization chart giúp thực hiện công việc này một cách

dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Các bước tiến hành như sau:

Mở Menu chọn New Slide hoặc nhấn nút New slide trên thanh cơng cụ hay

nhấn tổ hợp phím Ctrl + M. Chọn kiểu Organization chart, nhấn OK. Gõ tiêu đề

cho sơ đồ trong mục Chart Title. Nhập các thông tin cho sơ đồ và hộp tên cấp

cao nhất. Bổ sung, xoá hoặc dàn xếp lại các hộp khác và thông tin của chúng

bằng các công cụ của các menu Microsoft Organization chart.

2.3.3.2. Chèn hình ảnh vào slide

Ảnh minh hoạ cho bài giảng thiết kế sử dụng Powerpoint được lấy từ nhiềunguồn khác nhau: từ các file ảnh lưu sẵn trong máy, từ Internet hay sao chép

trong các chương trình phần mềm tra cứu hoặc chuyên dụng khác ... và có thể

chèn trực tiếp vào bản trình chiếu. Sau đó tìm kiếm từ các nguồn dữ liệu thơng

tin hình ảnh khác và đưa vào thư viện ảnh cá nhân trong máy.

Để chèn hình ảnh vào slide, nên chuyển về chế độ màn hình slide.

- Chèn hình ảnh từ Clip Art: Từ lệnh đơn Insert/ Picture/ Clip Art chọn File

ảnh cần chèn, rồi nhấp Insert.

- Chèn hình ảnh từ From file: Chèn các đối tượng đồ họa đã được lưu trữ

trong máy tính, thực hiện các lệnh sau: Chọn slide muốn chèn ảnh, mở Insert,

chọn picture, chọn From file, chọn ảnh cần chèn rồi nhấp Insert. Nhấn Close để

đóng file ảnh.

2.3.3.3. Chèn một đoạn Video và âm thanh vào slide

Mở Insert, chọn Movie and sounds, tại đây có thể lựa chọn các lệnh;

+ Movie from Gallery: Chèn một đoạn Video có sẵn trong Mirosoft

Clipgallery.

+ Movie from file: chèn một đoạn video lưu trong máy tính hoặc từ các

nguồn tra cứu khác.

+ Sounds from gallery: chèn một đoạn âm thanh từ Mirosoft Clipgallery.

+ Play Audio CD track: chèn một bản nhạc từ CD.

+ Record Sound: chèn một đoạn âm thanh được ghi trực tiếp thông qua

Micro cắm vào đường Mic của Card âm thanh máy tính.

- Chèn các bảng Word, Excell và biểu đồ vào slide:

+ Chèn các bảng Word hoặc Excell: Chọn slide muốn chèn bảng vào. Nhấn

Insert Microsoft Word hoặc Microsoft Excell trên thanh công cụ (hoặc mở

Insert, chọn Object, chọn Microsoft Word hoặc Microsoft Excell trong Object

type). Chọn số dòng và số cột theo ý muốn, nhập dữ liệu vào bảng, nhấp chuột

ra vị trí bất kỳ ngồi bảng để nhập vào slide.

+ Chèn biểu đồ vào slide: Chọn slide muốn chèn biểu đồ, nhấp Insert Chart

trên thanh công cụ, một biểu đồ, kèm theo bảng số liệu, nhập số liệu mới vào

bảng, nhấp chuột ra nền của slide và chỉnh sửa theo ý muốn.Hình 2.2: Chèn biểu đồ vào slide

- Vẽ hình trong các slide: Muốn tạo sơ đồ riêng, chúng ta có thể sử dụng

các cơng cụ vẽ của Power Point. Theo ngầm định, thanh công cụ vẽ hiện ra tại

đáy cửa sổ Power Point, khi sử dụng chỉ cần nhấn nút Drawing trên thanh công

cụ.

2.3.4. Định dạng các Slide

Sau khi nhập nội dung vào các Slide, định dạng để hồn thiện bản trình

chiếu, bao gồm: Định dạng Font chữ cho từng đoạn văn bản, nền cho các Slide...

* Định dạng Font chữ

- Chọn đoạn văn bản cần định dạng, mở Fomart chọn Font, chọn Font chữ

trong danh sách Font, chọn kiểu font trong mục Font Style, chọn cỡ chữ trong

Size, chọn màu chữ trong Color, nhấn OK để hoàn tất việc định dạng chữ.

* Định dạng màu nền cho các slide

Mở menu Formart, chọn Background. Nếu nhấn chọn Omiss Background

Grapgics form master sẽ loại bỏ hình nền của khuôn mẫu cho trước, nhấn Apply

to all để áp dụng cho toàn bộ các slide, nếu muốn chọn màu khác, nhấn More

color, muốn chọn các nền đặc biệt chọn Fill Effects (Texture: kiểu kết cấu;

Pattern: các mẫu có đường kẻ...)

* Áp dụng các mẫu thiết kế có sẵnTrong trường hợp đã sử dụng một khn mẫu hoặc nền có sẵn nào đó cho

các slide, nếu định dạng lại theo mẫu đã được thiết kế sẵn của Power Point, mở

menu Fomart, chọn Slide design. Chọn các khn mẫu có sẵn trong danh mục,

nhấn chuột tại mẫu muốn sử dụng, nhấn Apply to all slide để áp dụng cho toàn

bộ các slide.

2.3.5. Tạo các hiệu ứng đặc biệt

Các hiệu ứng đặc biệt gồm các hiệu ứng như hoạt hình, âm thanh, hiệu ứng

chuyển tiếp slide ...

* Đặt các hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng

- Chọn đối tượng muốn áp dụng hiệu ứng, mở menu Slide Show, chọn

Custom Animation. Chọn trong Add Effect để lựa chọn hiệu ứng muốn áp dụng,

chọn Entrance để đặt chế độ hoạt hình cho đối tượng; Emphasis: thay đổi phông

chữ, màu sắc của chữ; Exit: Các đối tƣợng sau khi hiện lên sẽ ẩn đi; Montion

Paths: Đối tượng chuyển động theo đường định sẵn... muốn gỡ bỏ các hiệu ứng

đã chọn chỉ cần nhấn Remove sau đó có thể đặt lại hiệu ứng như ý muốn.

* Đặt hiệu ứng cho các biểu đồ (Chart Effect)

Chọn biểu đồ cần đặt hiệu ứng, mở menu Slide Show, chọn Custom

Animation, tại mục Add Effect, chọn các dạng chuyển động cho biểu đồ tương

tự như các đối tượng khác.

* Đặt phương thức trình diễn chuyển tiếp cho các slide

Mở menu Slide Show chọn Slide Transition xuất hiện hộp thoại Slide

Transition ở góc phải màn hình. Tại mục Apply to Selected chọn kiểu chuyển

tiếp cho các slide, vào chế độ Preview để xem dạng chuyển tiếp slide định chọn.

Tại mục Modifi Transition chọn tốc độ chuyển tiếp. Mục Advance slide chọn

chế độ chuyển tiếp: Nhấn chuột (On Mouse click), tự động (Automatically) và

chọn thời gian chạy tự động. Nếu muốn áp dụng cho tất cả các slide chọn Apply

to all slide.

* Đặt chế độ trình chiếu các slide

Mở menu Slide Show, chọn setup Show. Tại mục Show type:

+ Presented by a speaker: Trình bày mở rộng kín màn hình (đây là kiểuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Một slide với phần trình bày trắng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×