Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xin trân thành cảm ơn các thầy cô!

Xin trân thành cảm ơn các thầy cô!

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHIẾU ĐIỀU TRA

Thực trạng về kết quả viết văn miêu tả của học sinh lớp 4, 5 Trường tiểu

học số 1 Phúc Trạch .

Trường tiểu học số 1 Phúc Trạch

. Họ và tên:...............................................................

Dân Tộc: ................................................................

Lớp:….

Đề bài: Em hãy tả một con vật ni trong gia đình mà em u q nhất.

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….65PHIẾU BÀI TẬP

Trường tiểu học số 1 Phúc Trạch

Họ và tên:...............................................................

Dân Tộc: ................................................................

Lớp: 4…

Đề bài: Em hãy tả lại một con vật ni trong có nhiều kỷ niệm với em nhất.

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….66PHIẾU BÀI TẬP

Trường tiểu học số 1 Phúc Trạch.

Họ và tên:...............................................................

Dân Tộc: ................................................................

Lớp: 5…

Đề bài : Em hãy tả cảnh buổi sáng ở làng quê em.

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….67TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê A (1996), Phương pháp dạy học tiếng Việt - Giáo trình chính thức đào tạo

giáo viên tiểu học - NXB GD.

2. Hồng Hòa Bình (1997), Dạy văn cho học sinh tiểu học - NXB GD.

3. Nguyễn Sinh Huy (1997), Giáo trình tâm lý học tiểu học - NXB GD

4. Nguyễn Quang Ninh (2008), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo

chương trình SGK mới - NXB GD

5. Đào Ngọc - Nguyễn Quang Ninh (1996), Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt ở tiểu

học - NXB GD.

6. Lê Phương Nga - Đặng Kim Nga (2007), Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu

học - Dự án phát triển giáo viên tiểu học - NXB GD

7. Mông Ký Slay (2006), Phương pháp dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp

tiểu học - NXB GD.

8. Bùi Minh Toán - Đỗ Việt Hùng (2002), Tiếng Việt thực hành - NXB GD

9. Nguyễn Trí (2002), Dạy tập làm văn ở trường tiểu học - NXB GD

10.Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt lớp 5 - NXB GD

11.Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt lớp 4 - NXB GD68MỤC LỤC69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xin trân thành cảm ơn các thầy cô!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×