Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM

CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cụ thể như sau:

Bảng 1: Đối chứng thể nghiệm lớp 5A và 5B Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch

Dân tộc

Tổng

LớpsốHọc lựcThiểu

Nam NữKinh sốTrung

Giỏi Khá bìnhYếuThể

nghiệm2917129208911127141362155225A

Đối

chứng

5B

- Địa bàn thể nghiệm: tại Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch

- Thời gian bài giảng thể nghiệm được tiến hành trong tháng 2, tháng 3 học kỳ II

2018 – 2019.

1.3 Phương pháp thể nghiệm

- Sau khi dạy, chúng tôi sử dụng phiếu bài tập để kiểm tra mức độ hiểu bài ứng

dụng vào bài viết của HS ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng.52- Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí những số liệu đã thu được.

- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để từ đó đưa ra những kết

luận cần thiết.

1.4 Nội dung thể nghiệm

Chúng tôi đã tiến hành thiết kế giao án thể nghiệm và áp dụng vào giảng dạy ở 2

bài, đó là:

+ Ơn tập về tả cảnh. Lớp 5, tuần 31, tiết 61.

1.5 Kết quả thể nghiệm

* Chỉ tiêu đánh giá

Để đánh giá kết quả thể nghiệm, chúng tôi xác định chỉ tiêu đánh giá cơ bản dựa

vào kết quả học tập của HS (bằng điểm số) thông qua bài viết của HS theo thang

điểm 10. Kết quả này được chia thành 4 loại: loại giỏi (9 – 10 điểm); loại khá (7

– 8 điểm); loại trung bình (5 – 6 điểm); loại yếu ( 0 – 4 điểm).

* Kết quả thể nghiệm

Sau khi tiến hành thể nghiệm, tôi kiểm tra chất lượng của HS và thu được kết

quả như sau:

Bảng 3: Bảng đánh giá chất lượng của khối 5. (Bài ôn tập về tả cảnh)

Số bài/ phần trăm

Giỏi

Lớp/ Xếp

loại

Thể nghiệmKháTrung bìnhYếu(9 – 10 điểm)(7 – 8 điểm) (5 – 6 điểm)(0 – 4 điểm)SốTỉ lệSốTỉ lệSốTỉ lệSốTỉ lệbài(%)bài(%)bài(%)bài(%9311448,3517,213,5518,51244,4933,313,75A

Đối chứng

5B53* Những kết luận rút ra từ thể nghiệm

Từ kết quả thể nghiệm, chúng ta thấy được rằng mức độ phân loại HS ở lớp thể

nghiệm và lớp đối chứng có sự chênh lệnh nhau rõ rệt.

Ở khối lớp 5, số bài của HS đạt loại giỏi ở lớp thể nghiệm cao hơn số bài của HS

đạt loại giỏi ở lớp đối chứng là 4 bài, chênh lệch 12,5%. Số bài của HS đạt loại

khá ở lớp thể nghiệm cũng cao hơn số bài của HS đạt loại khá ở lớp đối chứng là

2 bài, chênh lệch 3,9%. Số bài của HS đạt loại trung bình ở lớp thực nghiệm nhỏ

hơn so với số bài của HS đạt loại trung bình ở lớp đối chứng là 4 bài, chênh lệch

16,1%. Số bài của HS đạt loại yếu ở lớp thể nghiệm bằng số bài của HS đạt loại

yếu ở lớp đối chứng là 1 bài .

Điều đó chứng tỏ, sau khi thể nghiệm, với việc vận dụng các biện pháp rèn kĩ

năng làm văn miêu tả cho HS lớp, 5 đã đưa chất lượng bài viết của HS phát triển

theo hướng tích cực. Đến đây ,chúng tơi có thể khẳng định được tính khả thi và

tính hiệu quả của các biện pháp mà đề tài xây dựng.54TIỂU KẾT

Trong chương 3, chúng tôi đã tiến hành thiết kế 2 giao án thể nghiệm có ứng

dụng các biện pháp đã đề ra ở chương 2, sau đó tiến hành thể nghiệm trực tiếp ở

khối 5.

Chúng tôi tiến hành kiểm tra kết quả thông qua việc cho HS viết bài văn

trong phiếu bài tập, sau đó đánh giá, xếp loại, so sánh, đối chiếu kết quả từ 2

khối lớp để khẳng định tính khả thi của vấn đề nghiên cứu.

Như vậy, với kết quả thể nghiệm, chúng tôi đi đến kết luận rằng việc áp

dụng các biện pháp mà đề tài đề xuất vào dạy học viết văn miêu tả cho HS lớp 5

hoàn tồn có tác dụng và có tính khả thi.

Tóm lại, việc rèn kĩ năng viết văn miêu tả là một q trình lâu dài, có những

HS tiến bộ rất nhanh nhưng cũng có những HS tiến bộ rất chậm đòi hỏi người

GV phải kiên trì. Có những biện pháp khắc phục lỗi viết văn, viết văn giàu cảm

xúc, rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho HS được coi là tích cực nhưng nếu người

GV khơng kiên trì dẫn đến hậu quả khơng cao, thậm chí có thể là thất bại. Hiệu

quả của các biện pháp này phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan và khách quan,

trong đó chủ yếu nói tới ý thức dạy của GV và ý thức học của HS.55KẾT LUẬN

Thông qua một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5 ở

Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch, giúp cho các em mở rộng vốn sống, rèn luyện

tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ, hình thành nhân cách cho các em.

Chính vì vậy, rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5 nói riêng và phân

mơn TLV nói chung có vai trò rất quan trọng trong nhà trường tiểu học.

Về cơ sở lí luận, chúng tơi tìm hiểu đặc điểm của phân mơn TLV và thể loại

văn miêu tả ở trường tiểu học. Tìm hiểu những biện pháp rèn kĩ năng làm văn

miêu tả cho HS lớp 5. Đây là những vấn đề chúng tơi tìm hiểu qua tài liệu tham

khảo. Thơng qua cơ sở lí luận nêu trên cho thấy, rèn luyện kĩ năng làm văn miêu

tả cho HS lớp 5 có vai trò cần thiết đối với các em. Qua đó, chúng tơi cũng góp

phần nêu lên tác dụng và tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả

cho HS lớp 5 ở trường tiểu học và sự hình thành và phát triển nhân cách cho các

em.

Về cơ sở thực tiễn, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng dạy học Tập làm

văn ở Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch và thực trạng về kết quả viết văn ở

trường tiểu học. Qua đó thấy được đội ngũ GV ở đây có lòng nhiệt huyết, kiến

thức chun mơn vững vàng, HS u thích học phân mơn này. Tuy nhiên vẫn

còn những hạn chế là GV chưa đi sâu vào những biện pháp rèn kĩ năng làm văn

miêu tả cho các em trong học tập, HS vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong khi diễn

đạt, trình bày, cách chon từ ngữ miêu tả.

Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một

số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5 Trường Tiểu học số 1

Phúc Trạch, đó là:

1. Giúp học sinh hiểu rõ đối tượng của văn miêu tả

2. Rèn kỹ năng quan sát cho học sinh

3. Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn ý

4. Giúp học sinh tích lũy vốn từ miêu tả và làm giàu trí tưởng tượng.

5. Rèn luyện kỹ năng viết câu, đoạn trong bài tập làm văn cho học sinh566. Hướng dẫn xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài và xây dựng bố cục bài

văn

7. Bổ sung vốn hiểu biết và kỹ năng sống cho học sinh

8. Ra đề bài văn miêu tả

Từ những biện pháp mà đề tài đề xuất, chúng tôi tiến hành thể nghiệm và

bước đầu thu được kết quả khả quan, giờ học sôi nổi, hiệu quả, khả năng hành

văn của các em cao hơn rất nhiều.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do nỗ lực của bản thân còn nhiều hạn

chế, cho nên đề tài còn nhiều thiếu sót, chúng tơi kính mong thầy cơ và bạn bè

đóng góp bổ sung để đề tài được đầy đủ và hoàn thiện hơn.57Tiết 62: ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH

I. Mục tiêu

- Lập được dàn ý một bài văn miêu tả.

- Trình bày miệng bài văn dựa trên dàn ý đã lập tương đối rõ ràng.

II. Đồ dùng dạy – học

- Bảng lớp viết 4 đề bài

- Một số tranh ảnh phục vụ yêu cầu của đề

- Bút dạ + 4 tờ giấy to để HS lập dàn ý cho đề

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạyHoạt động học1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV kiểm tra HS trình bày dàn ý một- 1 – 2 HS lần lượt trình bày dàn ý mộtbài văn tả cảnh em đã đọc, đã viếtbài văn tả cảnh em đã đọc hoặc đã viếttrong học kỳ I hoặc trong tiết TLVtrong học kỳ I hoặc trong tiết TLVtrước.trước.- GV nhận xét + cho điểm- Lắng nghe2. Bài mới (28’)

2.1. Giới thiệu bài (1’)

Tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục ôn

tập về văn tả cảnh. Tiết học trước đã- Lắng nghegiúp các em nắm được cấu tạo của một

bài văn tả cảnh, trình tự miêu tả, nghệ

thuật quan sát và miêu tả. Trong tiết

học này, các em sẽ thực hành lập dàn ý

một bài văn tả cảnh. Sau đó, dựa trên

dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn.

2.2. Bài tập 1 (18’)

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài

- Dán 4 đề bài lên bảng lớp1 – 2 HS đọc yêu cầu của bài, HS khác- GV giao việc cho HS thảo luận và lưuquan sát trong SGK.58ý HSHS tiến hành thảo luận+ Về đề tài: các em hãy chọn tả 1 trong

4 cảnh đã nêu. Điều quan trọng, đó

phải là cảnh em muốn tả vì đã thấy, đã

nhắm nhìn hoặc đã quen.

+ Về dàn ý: dàn ý làm bài phải dựa

theo khung chung trong SGK. Song

các ý cụ thể phải là ý của các em, Giúp- 1 HS đọc gợi ý trong SGK, cả lớp lắng

em có thể dựa vào khung mà tả miệng nghe.

được cảnh.- Dựa vào gợi ý, mỗi em lập dàn ý cho- Cho HS lập dàn ý. GV phát riêng giấyriêng mình.khổ to và bút dạ cho 4 HS lập 4 đề

(trước khi phát giấy cần biết em nào

làm đề nào để phát giấy cho 4 em làm)

- GV quan sát giúp đỡ HS4 HS làm dàn ý vào giấy dán lên bảng- Yêu cầu HS khác nhận xét.lớp.- GV nhận xét + bổ sung để hoàn chỉnh

4 dàn ý trên lớp.- Học sinh nhận xét.

- HS tự hồn chỉnh dàn ý của mình. Ví

dụ: Về một dàn ý và cách trình bày

thành câu: Tả cảnh trường em trước

buổi học

* Mở bài: Tả cảnh trường sinh động

trước giờ học buổi sáng.

* Thân bài:

+ Nửa tiếng mới là giờ học, lác đác

tiếng HS đến làm trực nhật, tiếng mở59cửa, tiếng dọn bàn ghế…

+ Thầy (cô) đi quanh các phòng nhìn

2.3. Bài tập 2 (10’)bao qt cảnh trường…- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập.+ Từng tốp HS đeo cặp hớn hở bước- GV nhắc lại yêu cầu: Dựa vào dàn ý đã vào trường.

lập từng em hãy trình bày miệng bài+ Tiếng trống vang lên các bạn HSvăn của mình trong nhóm 4.nhanh chóng ùa vào lớp học.- Cho HS trình bày bài văn trước lớp* Kết bài: Ngôi trường, thầy cô, bạn bè,- Mời đại diện 1 số nhóm lên thi trìnhnhững giờ học với em lúc nào cũngbày dàn ý trước lớp.thân thương. Mỗi ngày đến trường với-em ln có thêm niềm vui.- GV nhận xét, bình chọn nhóm hay nhất

HS đọc u cầu

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- GV nhận xét tiết học- Học sinh trình bày trước lớp- Dặn những HS viết dàn ý chưa đạt vềCử đại diện 1 – 2 nhóm lên thi trướcnhà sửa lại để chuẩn bị viết hồn chỉnhlớpbài văn tả cảnh tròn tiết TLV cuối tuần- Bình chọn xem nhóm nào trình bày

32hay nhất- Học sinh lắng nghe

-60PHIẾU ĐIỀU TRA

Thực trạng học phân môn Tập làm văn ở trường tiểu học số 1 Phúc Trạch

(Phiếu dành cho học sinh)

I. Thông tin cá nhân

Trường: Tiểu học số 1 Phúc Trạch

Họ và tên:………………………………. Lớp:

……………………………………… Dân tộc:………………………………….

II. Mời các em tham gia trả lời các câu hỏi sau

(Hãy đánh dấu X vào câu trả lời mà các em lựa chọn)

Câu 1: Em có thích học phân mơn Tập làm văn khơng ?

◻ Có

◻ Bình thường

◻ Khơng.

Câu 2: Em có những tài liệu tham khảo nào khi học phân môn Tập làm văn ?

◻ Sách giáo khoa

◻ Vở bài tập tiếng Việt

◻ Các tài liệu tham khảo khác (Bài văn mẫu…)

Câu 3: Em thích học kiểu bài văn nào nhất ?

◻ Văn miêu tả

◻ Văn kể chuyện

◻ Các văn bản khác

Câu 4: Ngoài giờ học trên lớp, ở nhà các em có hay thường xun luyện viết

văn khơng ?

◻ Có

◻ Thỉnh thoảng

◻ Khơng61Câu 5: Khi viết bài tập làm văn em có tham khảo tài liệu khác vào bài viết của

mình khơng ?

◻ Thường xun

◻ Thỉnh thoảng

◻ KhơngXin cảm ơn các em!62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×