Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích tín hiệu

1 Phân tích tín hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

194H×nh 22.1

>>

>>

>>

>>x = fft(x);

X = fft(x);

Ts = t(2)- t(1);

Ts = t(2)- t(1)Ts =

0.0196

>> Ws = 2*pi/Ts;

>> Wn = Ws/2

Wn =

160.5354

>> W = linspace(0,Wn,length(t)/2);

>> Xp = abs(X(1:length(t)/2));

>> plot(w,Xp)đồ thị đợc vẽ ë h×nh 22.2195H×nh 22.2

>> i = find(w<=20);

>> plot(w(i),Xp(i))

>> grid

>> xlabel('tan so, rad/s')

>> titile('Pho bien do cua tin hieu nhieu')

Pho bien do cua tin hieu nhieu

1400120010008006004002000

0510

tan so, rad/sHình 22.31520196

chơng 23

trợ giúp

23.1 Cưa sỉ lƯnh trỵ gióp

MATLAB trỵ gióp mét sè lƯnh giúp bạn truy nhập thông tin nhanh chóng

về các lệnh của MATLAB hoặc các hàm bên trong cửa sổ lệnh, bao gåm help,

lookfor,whatsnew, vµ info.

23.1.1 LƯnh help

LƯnh help cđa MATLAB là cách đơn giản nhất để nhận trợ giúp nếu bạn

biết đợc topic của cái cần trợ giúp. Nhập vào lệnh help topic, màn hình sẽ hiển

thị nội dung của topic đó nếu nh nó tồn tại. Ví nh:

>> help sqrt

SQRT

Square root.

SQRT(x) is the square root of the elements of x. complex

results are produced if X is not positive

See also SQRT

Bạn sẽ nhận đợc trợ giúp của MATLAB về hàm căn bậc hai. Mặt khác, nếu

nh bạn nhập vào dòng lệnh sau:

>> help cows

cows not found

thì MATLAB sẽ không biết gì về cows. Bởi vì hàm này không có trong th viện

mẫu.

Chú ý: trong ví dụ trên, SQRT đợc viết chữ hoa. Tuy nhiên khi sử dụng sqrt không

bao giờ là chữ in, do MATLAB là một ngôn ngữ chặt chẽ nên SQRT sẽ không đ ợc

biết đến và quá trình sẽ sinh ra lỗi.

>> SQRT (2)

??? SQRT (

|

Missing operator, coma, or semicolon.

Để tóm tắt, tên hàm đợc in hoa ®Ĩ cho dƠ ®äc nhng khi sư dơng, hµm sư dụng

kí tự thông thờng.

Lệnh help hoạt động tốt nếu nếu nh bạn biết chính xác topic mà bạn

muốn trợ giúp mà điều này thờng khó thực hiện, help hớng dẫn bạn trực tiếp

truy tìm chính xác các topic mà bạn muốn, bạn chỉ đơn giản nhập vào help

mà không có topic.

>> help

HELP topics

MATLAB : general

MATLAB : ops- mơc ®Ých chung của câu lệnh

- các toán tử và các kí hiệu đặc biệt197

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB

MATLAB:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:lang

elphun

specfun

matfun

datafun

polyfun

funfun

sparfun

graph2d

graph3d

specgraph

graphics

uitools

strfun

iofun

timefun

datattypes

MacOS

demos

specmat

local

cỏntol

signal

symbolic--xây dựng ngôn ngữ lập trình.

các hàm toán học sơ đẳng

các hàm toán học đặc biệt

hàm ma trận - đại số học tuyến tính

hàm biến đổi fourier và phân tích dữ liệu

các đa thức và phép nội suy

phơng án giải các ODE và các hàm của hàm

ma trận sparfun

- đồ hoạ 2 chiều

- đồ hoạ 3 chiều

- đồ thị phổ

- thao tác đồ hoạ

các công cụ giao tiếp ngời sử dụng và đồ hoạ

xâu kí tự

tệp vào / ra

ngày tháng và thời gian

- cấu trúc và kiểu dữ liệu

các hàm trong Macintosh

ví dụ và minh hoạ

- ma trận đặc biệt

tham chiếu

hộp công cụ hệ thống điều khiển

hộp công cụ xử lí tín hiệu

- hộp công cụ toán họcThêm trợ gióp trong th mơc: topic, nhËp vµo “ help topic”

23.1.2LƯnh lookforLệnh lookfor cung cấp sự trợ giúp bằng việc tìm kiếm tất cả các dòng

đầu của help topic,và các M-file trên đờng dẫn mà MATLAB đang tìm, và trả

lại danh sách tất cả các file chứa từ khoá mà bạn khai báo..Một điều rất quan

trọng là từ khoá không cần thiÕt lµ mét lƯnh cđa MATLAB. VÝ dơ:

>> lookfor

complex

CONJ

complex conjugate

IMAG complex imaginary part

REAL complex real part

CDF2RDF

complex diagonal form to real block diagonal form

RSF2CSF

real block diagonal form to complex diagonal form

CPLXPAIR

sort numbers into complex conjugata pairs

Từ khoá complex không phải là một lệnh của MATLAB, nhng nó vẫn đợc

tìm ra ở phÇn help gåm 6 lƯnh cđa MATLAB. NÕu mn biÕt thông itn về các

lệnh này, hày nhập vào từ lệnh help. VÝ dô:

>> help CONJ

CONJcomplexTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích tín hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×