Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Danh sách các hàm của hộp công cụ hệ thống điều khiển

7 Danh sách các hàm của hộp công cụ hệ thống điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

191

của LTI

Đặc tính của các loại

class

size

isempty

isct

isdt

isproper

issiso

isa

Sự nghịch đảo

ss

zpk

tf

c2d

d2dCác phép toán

+ và *

\

/.

[...]

inv

Động học

pole, eig

tzero

pzma

dcgai

norm

covar

damp

esortkiểu model ( ss , zpk , or tf )

Số chiều của đầu vào/ đầu ra

True cho kiểu LTI rỗng

True cho kiểu liên tục theo thời gian

True cho loại gián đoạn theo thời gian

True cho kiểu LTI cải tiến

True cho hệ thống một đầu vào/ một

đầu ra

Kiểm tra Loại LTI đợc đa raChuyển đổi thành không gian trạng thái

Chuyển đổi thành zero-pole-gain

Chuyển đổi thành hàm truyền

Chuyển đổi từ liên tục sang gián đoạn

Lấy mẫu lại hệ thông rời rạc hoặc thêm độ

trễ đầu vàoCộng và trừ hệ thống LTI ( mắc song

song )

Nhân hệ thống LTI

(mắc nối

tiếp )

Chia trái: sys1\sys2 nghĩa là: inv

(sys1)*sys2

Chia phải: sys1/sys2 có nghĩa

sys1*inv(sys2 )

Hoán vị ngợc

Hoán vị đầu vào/đầu ra

Sự kết nối hệ thống LTI ngang/ dọc

Nghịch đảo hệ thống LTI

Hệ thống poles

Sự truyền hệ thống các số 0

Biểu đồ Pole-Zero

Định hớng DC ( tần số thấp)

Chỉ tiêu hệ thống LTI

Covar of response lên nhiễu trắng

Tần số tự nhiên và sự suy giảm cực

hệ thống

Xắp xếp cực tính liên tục bởi192

phần thực

Xắp xếp cực tính rời rạc bởi biên

độ

Xấp xỉ pade của thời gian trễdsort

pade

Đáp ứng thời gian

step

impulse

inittial

lsim

Ltiview

gensig

stepfunĐáp ứng bớc

Đáp ứng xung

Đáp ứng hệ thống không gian trạng thái

với trạng thái khởi tạo

Đáp ứng đầu vào tuỳ ý

Đáp ứng phân tích GUI

Phát sinh tín hiệu đầu vào cho lsim

Phát sinh đầu vào đơn vị -bớcĐáp ứng tần số

bode

sigma

nyquist

nichols

ltiview

evalfr

marginĐồ thị Bode của đáp ứng tần

số

Đồ thị giá trị tần số duy nhất

Đồ thị Nyquist

Biểu đồ Nichols

Đáp ứng phân tích GUI

Đáp ứng tần số tại một tần số

nhất định

Giới hạn pha và tăng íchLiên kết hệ thống

append

Nhóm hệ thống LTI bởi việc thêm các đầu ra và đầu

vào

parallel

Kết nối song song ( t¬ng tù overload + )

series

KÕt nèi nèi tiÕp ( t¬ng tù overload * )

feeback

KÕt nèi håi tiÕp hai hÖ thèng

star

TÝch số star( kiểu liên kết LFT )

connect

Chuyển hoá từ kiểu không gian trạng thái sang đặc

tính biểu đồ khối

Dụng cụ thiÕt kÕ cỉ ®iĨn

rlocus

acker

place

estimeQ tÝch nghiƯm

Sù thay thÕ cùc SISO

Sù thay thế các MIMO

Khuôn dạng bộ đánh

giá193

Công cụ thiết kế LQG

lqr, dlqr

Bộ điều chỉnh hồi tiếp và phơng trình bậc

hai tuyến tính

lqry

Bộ điều chỉnh LQ với đầu ra phụ

lqrd

Bộ biến đổi LQ rời rạc sang liên tục

kalman

Bộ đánh giá Kalman

lqgrreg

Bộ biến đổi LQG đợc đa ra từ độ tăng ích

LQ và bộ đánh giá Kalman

Giải quyết phép toán ma trận

lyap

Giải phơng trình Lyapunop liên tục

dlyap

Giải ph ơng trình Lyapunop rời rạc

care

Giải phơng trình đại số Riccati liên

tục

dare

Giải phơng trình đại số Riccati rời

rạc

Sự biểu diễn

crtldemo

jetdemo

diskdemo

milldemo

kalmdemoGiới thiệu đến hộp công cụ hệ thống

điều khiển

Thiết kế kinh điển bộ chống suy giảm

âm của phơng tiện vận chuyển trực

thăng

Thiết kế bộ điều khiển số ổ đĩa cứng

Điều khiển LQG SISO và MIMO của hệ

thống cán thép tròn

Thiết kế bộ lọc Kalman và mô phỏng

-----------------------oOo----------------------Chơng 22

Hộp dụng cụ xử lí tín hiệu

22.1 Phân tích tÝn hiƯu

Hép c«ng cơ xư lÝ tÝn hiƯu cung cÊp công cụ cho kiểm tra và phân tích tín

hiệu; kiểm tra và phân tích tần số của nó hoặc phổ và xây dựng bộ lọc.

chúng ta xây dựng một tín hiệu nhiễu sau đó phân tích nó.

>> t = linspace(0,10,512);

% trơc thêi gian

>> x = 3*sin(5*t)- 6*cos(9*t)+ 5*randn(size(t));

% tÝn hiƯu với nhiễu Gaussian

>> plot(t,x)

% đồ thị tín hiệu194Hình 22.1

>>

>>

>>

>>x = fft(x);

X = fft(x);

Ts = t(2)- t(1);

Ts = t(2)- t(1)Ts =

0.0196

>> Ws = 2*pi/Ts;

>> Wn = Ws/2

Wn =

160.5354

>> W = linspace(0,Wn,length(t)/2);

>> Xp = abs(X(1:length(t)/2));

>> plot(w,Xp)đồ thị đợc vẽ ở hình 22.2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Danh sách các hàm của hộp công cụ hệ thống điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×