Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ toạ độ phẳng

8 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ toạ độ phẳng

Tải bản đầy đủ - 0trang

140

Một cách khác để quan sát dữ liệu đó là biêu đồ Pareto, trong đó các giá

trị trong các vector đợc vẽ thành một khối chữ nhật. Ví dụ dùng vector a đã

nói ở trên:>> pareto(a);

>> title('Example Pareto Chart')Hình 17.18>>

>>

>>

>>

>>

>>Đôi khi bạn muốn vẽ hai hàm khác nhau trên cùng một hệ trục mà lại sử dụng

thang chia khác nhau, plotyy có thể làm điều đó cho bạn:

x = -2*pi:pi/10:2*pi;

y = sin(x);z = 2*cos(x);

subplot(2,1,1),plot(x,y,x,z),

title('Two Plots on the same scale');

subplot(2,1,2),plotyy(x,y,x,z)

title('Two plots on difference scale.');141

Hình 17.19>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>Đồ thị bar và stair có thể sinh ra bëi viƯc dïng lƯnh bar, bar3, barh vµ

stairs. Dới đây là ví dụ:

x = -2.9:0.2:2.9;

y = exp(-x.*x);

subplot(2,2,1)

bar(x,y)

title('Bar chart of bell Curve')

subplot(2,2,2)

bar3(x,y)

title('3-D Bar Chart of a Bell Cuve')

subplot(2,2,3)

stairs(x,y)

title('Stair Chart of a Bell Curve')

subplot(2,2,4)

barh(x,y)

title('Horizontal Bar Chart')Hình 17.20

rose(V) vẽ một biểu đồ trong toạ độ cực cho các góc trong vector v, tơng

tự ta cũng có các

lệnh rose(v,n) và rose(v,x) trong đó x là một vector. Dới đây là một ví

dụ:

>> v = randn(100,1)*pi;142

>> rose(v)

>> title('Angle Histogram of Random Angle')Hình 17.21

----------------------oOo----------------------chơng 18

Đồ hoạ

trong không gian 3 chiềuMATLAB cung cấp một số hàm để hiển thị dữ liệu 3 chiều nh các hàm vẽ

đờng thẳng trong không gian 3 chiều, các hàm vẽ bề mặt và và khung dây và

màu có thể đợc sử dụng thay thế cho chiều thứ t.

18.1 Đồ thị đờng thẳng.

Lệnh plot từ trong không gian hai chiều cã thĨ më réng cho kh«ng gian 3

chiỊu b»ng lƯnh plot3. Khuôn dạng của plot3 nh sau:

plot3 ( x1, y1, z1, S1, x2, y2, z2, S2, .... ), trong ®ã xn, yn và zn là các

vector hoặc ma trận, và Sn là xâu kí tự tuỳ chọn dùng cho việc khai báo màu,

tạo biểu tợng hoặc kiểu đờng. Sau đây là một số ví dụ:

>>

>>

>>

>>t = linspace (0, 10*pi);

plot3(sin(t),cos(t),t)

title ('Helix'),xlabel('sin(t)')

ylabel('cos(t)'),zlabel('t')143Hình 18.1

Chú ý rằng: hàm zlabel tơng ứng với hàm hai chiều xlabel và ylabel. Tơng tự

nh vậy, lệnh axis cũng có khuôn dạng: axis ( [xmin

xmax ymin ymax

zmin zmax ] ) thiết lập giới hạn cho cả 3 trục. Ví dơ :

>> axis('ij') % thay ®ỉi híng trơc tõ sau ra trớcHình 18.2

Hàm text cũng có khuôn mẫu nh sau: text ( x, y, z, string ) sẽ đặt vị trí

xâu string vào toạ độ x, y, z.

18.2 Đồ thị bề mặt và lới

MATLAB định nghĩa bề mặt lới bằng các điểm theo hớng trục z ở trên đờng kẻ ô hình vuông trên mặt phẳng x-y. Nó tạo lên mẫu một đồ thị bằng cách

ghép các điểm gần kề với các đờng thẳng. Kết quả là nó trông nh mét m¹ng líiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ toạ độ phẳng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×