Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Thao tác với đồ thị

7 Thao tác với đồ thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

137

Bạn có thể thêm nét vẽ vào đồ thị đã có sẵn bằng cách dùng lệnh hold. Khi

bạn thiết lập hold on, MATLAB không bỏ đi hệ trục đã tồn tại trong khi lệnh

plot mới đang thực hiện, thay vào đó, nó thêm dờng cong mới vào hệ trục hiện

tại. Tuy nhiên nếu nh dữ liệu không phù hợp với hệ trục toạ độ cũ, thì trục đợc

chia lại . ThiÕt lËp hold of sÏ bá ®i cưa sỉ figure hiện tại và thay vào bằng một

đồ thị mới. Lệnh hold mà không có đối số sẽ bật tắt chức năng của chế độ

thiết lập hold trớc đó. Trở lại víi vÝ dơ tríc:

>> x = linspace(0,2*pi,30);

>> y = sin(x);

>> z = cos(x);

>> plot(x,y)Hình 17.14

Bây giờ giữ nguyên đồ thị và thêm vào đờng cosine

>> hold on

%Giữ nguyên đồ thị đã vẽ lúc trớc

>> ishold

% hàm logic này trả về giá trị 1 (true) nếu hold ở trạng thái

ON

ans =

1

>> plot(x,z,'m')

>> hold off

>> ishold

% hold bây giờ không còn ở trạng thái ON nữa.

ans =

0

Chú ý rằng để kiểm tra trạng thái của hold ta có thể dùng hàm ishold .138Hình 17.15

Nếu bạn muốn hai hay nhiều đồ thị ở c¸c cưa sỉ figure kh¸c nhau, h·y

dïng lƯnh figure trong cửa sổ lệnh hoặc chọn new figure từ bảng chọn file,

figure không có tham số sẽ tạo một figure mới. Bạn có thể chọn kiểu figure

bằng cách dùng chuột hoặc dùng lệnh figure(n) trong đó n là số cửa sổ hoạt

hoạt động.

Mặt khác một cửa sổ figure có thể chứa nhiỊu h¬n mét hƯ trơc. LƯnh

subplot(m,n,p) chia cưa sỉ hiƯn tại thành một ma trận mxn khoảng để vẽ đồ

thị, và chọn p là cửa sổ hoạt động. Các đồ thị thành phần đợc đánh số từ trái

qua phải, từ trên xuống dới, sau đó đến hàng thứ hai .v.v. . . VÝ dô:

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>x = linspace(0,2*pi,30);

y = sin(x);

z = cos(x);

a = 2*sin(x).*cos(x);

b = sin(x)./(cos(x)+eps);

subplot(2,2,1)

% pick the upper left of

% 2 by 2 grid of subplots

plot(x,y),axis([0 2*pi -1 1]),title('sin(x)')

subplot(2,2,2)

% pick the upper right of the 4 subplots

plot(x,z),axis([0 2*pi -1 1]),title('cos(x)')

plot(x,z),axis([0 2*pi -1 1]),title('cos(x)')

subplot(2,2,3)% pick the lowwer left of the 4 subplots

plot(x,a),axis([0 2*pi -1 1]),title('2sin(x)cos(x)')

subplot(2,2,4)%pick the lowwer right of the 4 subplots

plot(x,b),axis([0 2*pi -20 20]),title('sin(x)/cos(x)')139Hình 17.6

17.8 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ toạ độ phẳngloglog tơng tự nh plot ngoại trừ thang chia là logarithm cho cả hai trục.

semilogx tơng tự nh plot ngoại trừ thang chia của trục x là logarithm còn

thang chia trục y là tuyến tính.

semology tơng tự nh plot ngoại trừ thang chia của trục y là logarithm, còn

thang chia trục x là tuyến tính.

area( x, y ) tơng tự nh plot (x,y) ngoại trừ khoảng cách giữa 0 và y đợc

điền đầy, giá trị cơ bản y có thể đợc khai báo, nhng mặc định thì không.

Sơ đồ hình múi tiêu chuẩn đợc tạo thành từ lệnh pie(a, b), trong đó a là

một vector giá trị và b là một vector logic tuú chän. VÝ dô:

>> a = [.5 1 1.6 1.2 .8 2.1];

>> pie(a,a==max(a));

>> title('Example Pie Chart')Hình 17.7140

Một cách khác để quan sát dữ liệu đó là biêu đồ Pareto, trong đó các giá

trị trong các vector đợc vẽ thành một khối chữ nhật. Ví dụ dùng vector a đã

nói ở trên:>> pareto(a);

>> title('Example Pareto Chart')Hình 17.18>>

>>

>>

>>

>>

>>Đôi khi bạn muốn vẽ hai hàm khác nhau trên cùng một hệ trục mà lại sử dụng

thang chia khác nhau, plotyy có thể làm điều đó cho bạn:

x = -2*pi:pi/10:2*pi;

y = sin(x);z = 2*cos(x);

subplot(2,1,1),plot(x,y,x,z),

title('Two Plots on the same scale');

subplot(2,1,2),plotyy(x,y,x,z)

title('Two plots on difference scale.');Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Thao tác với đồ thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×