Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kiến tạo hệ trục toạ độ

5 Kiến tạo hệ trục toạ độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

133

hoặc các tham khảo khác. Các đặc tính cơ bản của lệnh axis đợc cho trong

bảng dới đây:

Lệnh

Mô tả

axis([xmin

xmax ymin Thiết lập các giá trị min,max của hệ trục dùng

ymax])

các giá trị

đợc đa ra trong vector hàng

V=axis

V là một vector cột có chứa thang chia cho đồ

thị hiện tại:

[xmin xmax ymin ymax]

axis auto

Trả lại giá trị mặc định thang chia

axis(auto)

xmin = min(x), xmax = max(x), ..v.v...

axismanual

Giíi h¹n thang chia nh thang chia hiện tại

axis xy

Sử dụng (mặc định ) hệ toạ độ decac trong

đó gốc toạ độ ở

Góc góc thấp nhất bên trái, trục ngang tăng từ

trái qua phải, trục đứng tăng từ dới lên

axis ij

Sử dụng hệ toạ độ ma trận, trong đó gốc toạ

độ ở đỉnh góc trái, trục đứng tăng từ đỉnh

xuống, trục ngang tăng từ trái qua phải

axissquare

Thiết lập đồ thị hiện tại là hình vuông, so với

mặc định hình

chữ nhật

axisequal

Thiết lập thang chia giống nhau cho cả hai hệ

trục

axis tightequal

Tơng tự nh axis equal nhng hộp đồ thị vừa

đủ đối với dữ liêu

axis normal

Tắt đi chế độ axis equal, equal, tight và

vis3d

axis off

Tắt bỏ chế độ nền trục, nhãn, lới, và hộp,

dấu. Thoát khỏi chế ®é lƯnh title vµ bÊt cø

lƯnh label nµo vµ thay bởi lệnh text và gtext

axison

Ngợc lại với axis off nếu chóng cã thĨ.

Thư kiĨm nghiƯm mét sè lƯnh axis cho đồ thị của bạn, sử dụng các ví dụ

trớc đó sÏ cho ta kÕt qu¶ nh sau:

>> axis off

% bá trục toạ độ134Hình 17.9

>> axis on, grid off% turn the axis on, the grid offH×nh 17.10

>>axis ij% turn the plot upside-down135H×nh 17.11

>> axis square equal% give axis two command at onceH×nh 17.12

>> axis xy normal% return to the defaults136H×nh 17.13

17.6 In hình

Để in các hình mà bạn vừa vẽ hoặc các hình trong chơng trình của

MATLAB mà bạn cần, bạn có thể dùng lệnh in từ bảng chọn hoặc đánh lƯnh in

vµo tõ cưa sỉ lƯnh:

+) In b»ng lƯnh tõ bảng chọn: Trớc tiên ta phải chọn cửa sổ hình là cử sổ hoạt

động bằng cách nhấn chuột lên nó, sau đó bạn chọn mục bảng chọn Print từ

bảng chọn file. Dùng các thông số tạo lên trong mục bảng chọn Print Setup

hoặc Page Setup, đồ thị hiện tại của bạn sẽ đợc gửi ra máy in.

+) In bằng lệnh từ cửa sổ lệnh: Trớc tiên bạn cũng phải chọn cửa sổ hình làm

cửa sổ hoạt động bằng cách nhấn chuột lên nó hoặc dùng lệnh figure(n), sau

đó bạn dùng lÖnh in.

>> print

% prints the current plot to your printer

LÖnh orient sẽ thay đổi kiểu in: Kiểu mặc định là kiểu portrait, in

theo chiều đứng, ở giữa trang. Kiểu in landscape lµ kiĨu in ngang vµ kÝn toµn

bé trang. KiĨu in tall là kiểu in đứng nhng kín toàn bộ trang. Để thay đổi kiểu

in khác với kiểu mặc định, bạn dùng lệnh orient với các thông số của nó nh sau:

>> orient

% What is the current orientation

ans=

portrait

>> orient landscape

% print sideways on the page

>> orient tall % stretch to fill the vertical page

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về chúng thì hãy xem trợ giúp trực tuyến về

chúng.

17.7 Thao tác với đồ thị137

Bạn có thể thêm nét vẽ vào đồ thị đã có sẵn bằng cách dùng lệnh hold. Khi

bạn thiết lập hold on, MATLAB không bỏ đi hệ trục đã tồn tại trong khi lệnh

plot mới đang thực hiện, thay vào đó, nó thêm dờng cong mới vào hệ trục hiện

tại. Tuy nhiên nếu nh dữ liệu không phù hợp với hệ trục toạ độ cũ, thì trục đợc

chia lại . Thiết lập hold of sẽ bỏ đi cửa sổ figure hiện tại và thay vào bằng một

đồ thị mới. Lệnh hold mà không có đối số sẽ bật tắt chức năng của chế độ

thiết lập hold trớc đó. Trở lại với ví dụ trớc:

>> x = linspace(0,2*pi,30);

>> y = sin(x);

>> z = cos(x);

>> plot(x,y)Hình 17.14

Bây giờ giữ nguyên đồ thị và thêm vào đờng cosine

>> hold on

%Giữ nguyên đồ thị đã vẽ lúc trớc

>> ishold

% hàm logic này trả về giá trị 1 (true) nếu hold ở trạng thái

ON

ans =

1

>> plot(x,z,'m')

>> hold off

>> ishold

% hold bây giờ không còn ở trạng thái ON nữa.

ans =

0

Chú ý rằng để kiểm tra trạng thái của hold ta có thĨ dïng hµm ishold .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kiến tạo hệ trục toạ độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×